Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

173 Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma

 I

Amazulu ayisikhombisa ayaduma, ezamazamisa umhlaba,

edabula esibhakabhakeni, eguqula izulu nomhlaba.

Uyahlaba umsindo. Umuntu angabalekelaphi ukuze acashe?

Izulu nomhlaba kuguqulwa yizulu nombani.

Umuntu ulele efa. Isiphepho esibi siyeza sinqamula umhlaba,

ishesha njengombani; imvula enkulu iyaphophoza.

Igumbi ngalinye lomhlaba ligutshuzelwe yisiphepho futhi

akukho okungcolile okusalayo, o, o.

Umhlaba wonke uyagezwa futhi akukho okungahlanzekile okusalayo.

Ngubani ongacasha emvuleni enesiphepho? O, o, o, o, o.

Lapho imbubhiso iza, zonke izitha ziyowa,

zinqotshiwe zingenamandla zingena kuzamcolo onolaka.

Ziyiswa ngokushesha esiphethweni esizifanele,

zinqotshiwe zingenathemba, ziphuthunyiswa ekufeni kwazo.

 II

Amazulu ayisikhombisa ayaduma. Izinhloso zikaNkulunkulu zicacile.

Ububi buyojeziswa ngeziwombe zokulila.

Abanye bavuka emaphusheni abo, bacabanga ngamacebo abo amabi,

kodwa basheshe baphindele ezinyaweni zesihlalo sikaNkulunkulu.

Abangabazi, baphuthuma esihlalweni sikaNkulunkulu.

Abenzi inkohliso nobugebengu babo, kodwa baphenduka nje ngesikhathi.

UNkulunkulu ulungile futhi uNkulunkulu unothando futhi uNkulunkulu unomusa, o, o,

uNkulunkulu wethembekile, unguNkulunkulu wobukhosi.

Ngelinye ilanga umhlaba uyobona, o, o,

UNkulunkulu ungumlilo ovuthayo. uNkulunkulu ungumlilo ovuthayo.

Ngeke akhombise musa, lapho ukwahlulela kusendleleni Yakhe.

 III

Esesihlalweni Sakhe sobukhosi uNkulunkulu ubuka phansi,

ecinga ngokujulile ezinhliziyweni nasemiqondweni yabo,

esindisa bonke labo abamfunayo, abamfuna ngobuqotho.

Noma ngubani othanda uNkulunkulu ngaphezu kwezinye izinto,

wazi inhliziyo kaNkulunkulu ngokuqonda,

umlandela yonke indlela kuze kube sekugcineni, uNkulunkulu uyomsindisa kuze kube phakade.

 IV

Amazulu ayisikhombisa aduma umhlaba wonke.

Umuntu uthola insindiso bese eza esihlalweni sikaNkulunkulu.

Bafuna ukuphila ekukhanyeni kwempilo,

beza ukukhuleka nokukhothama kuNkulunkulu uSomandla!

Amazulu ayisikhombisa ayaduma, umbani ubanekela phansi,

umemezela kubo bonke ukuthi ukwahlulela sekuqalile.

Lowo ongakhulumi inhliziyo yakhe, onokungabaza nonganaki,

nowenqaba intando kaNkulunkulu, ukwahlulela ngempela kumlindele, kumlindele!

UNkulunkulu ulungile futhi uNkulunkulu unothando futhi uNkulunkulu unomusa, o, o,

uNkulunkulu wethembekile, unguNkulunkulu wobukhosi.

Ngelinye ilanga umhlaba uyobona,o,o,

uNkulunkulu ungumlilo ovuthayo. UNkulunkulu ungumlilo ovuthayo.

Ngeke akhombise umusa, lapho ukwahlulela kusendleleni Yakhe.

Umhlaba wonke mawulazi iqiniso,

uNkulunkulu uSomandla Nguye yedwa uNkulunkulu okufanele akhothanyelwe.

Ngubani ongalwa noNkulunkulu noma amphikise?

Akekho ongamahlulela noma amngcolise.

Yonke inhliziyo nolimi kuyomthobela.

Zonke izizwe ziyozonikela phambi kukaNkulunkulu.

Namuhla nakusasa naphakade,

ziyokhothama kuNkulunkulu phakade!

Ziyokhothama kuNkulunkulu phakade!

Ziyokhothama, ziyokhothama,

ziyokhothama kuNkulunkulu phakade!

Okwedlule:UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu

Okulandelayo:UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade

Okuqukethwe Okuhlobene