I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba

 I

Lapho zonke izizwe nabantu bebuyela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu,

uNkulunkulu uyokwethula emhlabeni wabantu yonke inala yezulu,

ukuze uchichime inala engelinganiswe ngenxa Yakhe,

inala engelinganiswe ngenxa Yakhe.

Zonke izinkanyezi, ilanga nenyanga emazulwini,

uNkulunkulu uyokwenza kube kusha, uyokwenza kube kusha.

Isibhakabhaka ngeke sisaba njengoba sake saba njalo.

Zonke izinto emhlabeni ziyovuselelwa.

Konke kuyophelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu.

UNkulunkulu uyokwenza kube kusha ngezwi Lakhe.

 II

Kodwa uma umhlaba omdala usekhona,

uNkulunkulu uyophonsa ulaka Lwakhe ezizweni

futhi enze kwaziwe izinqumo Zakhe zokubusa emhlabeni nasezulwini,

futhi alethe ukusola kunoma ubani ozephulayo.

Zonke izinkanyezi, ilanga nenyanga emazulwini,

uNkulunkulu uyokwenza kube kusha, uyokwenza kube kusha.

Isibhakabhaka ngeke sisaba njengoba sake saba njalo.

Zonke izinto emhlabeni ziyovuselelwa.

Konke kuyophelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu.

UNkulunkulu uyokwenza kube kusha ngezwi Lakhe.

 III

Njengoba uNkulunkulu ephendulela ubuso Bakhe emhlabeni nasezulwini ukuze akhulume,

bonke bezwa izwi Lakhe futhi babona izenzo Zakhe kuwo wonke umhlaba nezulu.

Labo abamelene nentando kaNkulunkulu noma abamphikisa ngezenzo zabo,

bayowa phansi kokusola Kwakhe.

Izizwe phakathi kwezulu nomhlaba ziyophinde zihlukaniswe.

Isizwe sikaNkulunkulu siyoba sendaweni yazo.

Izizwe zomhlaba ziyoshabalala unomphelo.

Bayoba umbuso okhonza uNkulunkulu.

Izizwe emhlabeni ziyobhidlizwa, zingabe zisaba khona.

Okwabantu phakathi kwezulu nomhlaba,

labo abangabakadeveli bayobhekana nokubhujiswa.

Labo abakhonza uSathane bayowela emalangabini likaNkulunkulu.

Bonke ngaphandle kwalabo asebekulo mgudu, bayophenduka umlotha.

Zonke izinkanyezi, ilanga nenyanga emazulwini,

uNkulunkulu uyokwenza kube kusha, uyokwenza kube kusha.

Isibhakabhaka ngeke sisaba njengoba sake saba njalo.

Zonke izinto emhlabeni ziyovuselelwa.

Konke kuyophelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu.

UNkulunkulu uyokwenza kube kusha ngezwi Lakhe.

 IV

Njengoba uNkulunkulu esola bonke abantu, ngandlela thize,

izinkolo ziyophenduka zibuyele embusweni kaNkulunkulu.

Bayonqotshwa yizenzo Zakhe,

ngoba “Lowo oNgcwele ophezu kwefu elimhlophe" sebembonile.

Sonke isintu siyolandela uhlobo lwaso

futhi sisolwe ngalokho esikwenzile.

Bonke abaphikisa uNkulunkulu bayobhubha. Bonke abaphikisa uNkulunkulu bayobhubha.

Labo izenzo zabo ezingahlanganise lutho Naye,

bayoqhubeka baphile ngenxa yokuziphatha kwabo.

Bayobuswa ngabantu bakaNkulunkulu namadodana Akhe.

UNkulunkulu uyozembula kuzo zonke izizwe nakubo bonke abantu,

futhi emhlabeni izwi lakhe liyoba ukukhuluma Kwakhe.

UNkulunkulu uyomemezela ukuthi umsebenzi Wakhe usuqediwe,

ukuze ngamehlo aso sonke isintu sibone umsebenzi Wakhe omkhulu.

Zonke izinkanyezi, ilanga nenyanga emazulwini,

uNkulunkulu uyokwenza kube kusha, uyokwenza kube kusha.

Isibhakabhaka ngeke sisaba njengoba sake saba njalo.

Zonke izinto emhlabeni ziyovuselelwa.

Konke kuyophelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu.

UNkulunkulu uyokwenza kube kusha ngezwi Lakhe.

Okwedlule:Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi

Okulandelayo:UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

Okuqukethwe Okuhlobene