Ukungena Ekuphileni 2

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 406)

Abantu bakholwa kuNkulunkulu, bathanda uNkulunkulu, futhi banelisa uNkulunkulu ngokuthinta uMoya kaNkulunkulu ngenhliziyo yabo, kanjalo bazuza ukwaneliseka Kwakhe; futhi lapho bedingida amazwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, babe sebekhuthazwa uMoya kaNkulunkulu. Uma ufisa ukufinyelela ekuphileni okujwayelekile komoya futhi wakhe ubudlelwane obukwayelekile noNkulunkulu, khona-ke kumele uqale unikele ngenhliziyo yakho Kuye. Kungemva kokuba uthulise inhliziyo yakho phambi Kwakhe futhi uthulule yonke inhliziyo yakho Kuye kuphela lapho ungakwazi khona kancane kancane ukuba nokuphila komoya okujwayelekile. Uma, ekukholweni kwabo Kuye, abantu benganikeli ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu, uma inhliziyo yabo ingekho Kuye, futhi bengabheki umthwalo Wakhe njengowabo, yonke into abayenzayo iwukukhohlisa uNkulunkulu, futhi iwukuziphatha kwabantu benkolo, lokhu akukwazi ukwamukela ukuncoma kukaNkulunkulu. UNkulunkulu akakwazi kuthola lutho kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lungasebenza kuphela njengesiqhathaniso emsebenzini kaNkulunkulu, njengomhlobiso endlini kaNkulunkulu, luqede indawo futhi alulusizo lwalutho—uNkulunkulu akalusebenzisi lolu hlobo lomuntu. Kumuntu onjalo, akugcini nje ngokuthi lingabi bikho ithuba lomsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa ngaphezu kwalokho akukho ukubaluleka kokupheleliswa; lolu hlobo lomuntu lufana nokuthi “luhamba lufile” ngempela—alunazo izinto ezingasetshenziswa uMoya oNgcwele—bonke bathunjwe uSathane, bakhohlakaliswe kakhulu nguSathane, yibona uNkulunkulu afuna ukubasusa. Okwamanje, ekusebenziseni abantu, uMoya oNgcwele akagcini nje ngokusebenzisa lezo zingxenye zabo ezithandekayo ukwenza izinto zenzeke, futhi uphelelisa abuye aguqule izingxenye zabo ezingathandeki. Uma inhliziyo yakho ingathululelwa kuNkulunkulu, futhi uthule phambi kukaNkulunkulu, uyoba nethuba nokufaneleka ukusetshenziswa uMoya oNgcwele, ukuthola ukukhanyiselwa nokukhanyisa kukaMoya oNgcwele, futhi ngaphezu kwalokho uyothola ithuba lokuba uMoya oNgcwele akwazi ukulungisa amaphutha akho. Lapho unikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, ungathola ukungena okujule kakhudlwana futhi uthole izinga eliphakeme lokwazi; ohlangothini olungeluhle, uyowaqonda kakhudlwana amaphutha neziphambeko zakho, uyokulangazelela nakakhulu ukufuna ukwanelisa intando kaNkulunkulu, futhi ngeke uyekelele, uyongena ngomdlandla, futhi lokho kuyosho ukuthi uwumuntu olungile. Ngesisekelo sokuthi inhliziyo yakho izothile phambi kukaNkulunkulu, okusemqoka ekutheni uyakuthola noma cha ukunconywa uMoya oNgcwele, ekutheni uyamjabulisa noma cha uNkulunkulu, ukuthi ungakwazi yini ukungena ngomdlandla. Lapho uMoya oNgcwele ekhanyisela umuntu futhi esebenzisa umuntu, awumenzi abe nombono ophambeneophambene, kodwa uhlale umenza alangazelele ukuthuthuka ngokukhuthala. Nakuba enobuthakathaka, uyakwazi ukungaphili ngabo, uyakwazi ukwenqaba ukubambezela ukukhula empilweni yakhe, futhi uyakwazi ukuqhubeka efuna ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Lokhu kuyindinganiso. Uma ungathola lokhu, kuwubufakazi obenele ukuthi ukuzuzile ukuba khona kukaMoya oNgcwele. Uma umuntu ehlale enombono ophambene, ngisho nangemva kokukhanyiselwa ukuthi azazi, usenombono ophambene futhi eyekelela, engakwazi ukuma enze ngokuhambisana noNkulunkulu, kusho ukuthi lolu hlobo lomuntu lumane luthola umusa kaNkulunkulu, kodwa uMoya oNgcwele awukho kuye. Lapho umuntu enombono ophambene, lokho kusho ukuthi inhliziyo yakhe ayiphendukele kuNkulunkulu, umoya wakhe awuthintiwe uMoya kaNkulunkulu. Lokhu kufanele kubonwe yibo bonke.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 407)

Kungabonakala kokuhlangenwe nakho ukuthi enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuthulisa inhliziyo yomuntu phambi kukaNkulunkulu. Kuyindaba ethinta ukuphila komoya kwabantu, nokukhula ekuphileni kwabo. Kulapho inhliziyo yakho inokuthula phambi kukaNkulunkulu, lapho ukufuna kwakho iqiniso kanye noguquko esimweni sakho kuyoba nezithelo. Ngenxa yokuthi uza uthwele phambi kukaNkulunkulu, futhi uhlale uzwa sengathi untula okuningi, ukuthi kunamaqiniso amaningi okudingeka uwazi, okungokobo okuningi okusafanele ukuzwe, futhi kufanele uyinake ngazo zonke izindlela intando kaNkulunkulu—lezi zinto zihlale zisengqondweni yakho, futhi kusengathi zikucindezela kakhulu ngezinga lokuthi awukwazi nokuphefumula, kanjalo uzwa inhliziyo isinda (kodwa hhayi kabi). Abantu abafana nalaba kuphela okufanele bamukele ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu futhi banyakaziswe uMoya kaNkulunkulu. Kungenxa yomthwalo wabo, ngoba banezinhliziyo ezisinda kakhulu, futhi kungashiwo ukuthi ngenxa yenani abalikhokhile nokuhlukumezeka abakubekezelele phambi kukaNkulunkulu, ukuthi bathola ukukhanyiselwa nokukhanyiswa Nguye, ngoba uNkulunkulu akaphathi muntu ngokukhetha, uhlale enobulungiswa endleleni aphatha ngayo abantu, kodwa futhi akanako ukunganaki ekuhlinzekeni Kwakhe abantu, akanikezi ngaphandle kombandela. Le yingxenye eyodwa yesimo Sakhe sokulunga. Ekuphileni kwangempela, abantu abaningi basazosizuza lesi simo. Okungenani, izinhliziyo zabo zisazophendukela ngokuphelele kuNkulunkulu, futhi alukabi bikho uguquko olukhulu esimweni sempilo yabo. Lokhu kubangelwa ukuthi baphila kuphela phakathi komusa kaNkulunkulu, futhi basazozuza umsebenzi woMoya oNgcwele. Izimfuneko zokusebenzisa kukaNkulunkulu abantu yilezi: Inhliziyo yabo iphendukela kuNkulunkulu, bathwele amazwi kaNkulunkulu, banenhliziyo yokulangazela, futhi banesinqumo sokufuna iqiniso. Abantu abafana nalaba kuphela abangazuza umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi abathola ukukhanyiselwa nokukhanyiswa kaningi. Abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngaphandle babonakala bengacabangi kahle futhi babonakala bengenabo ubudlelwane obujwayelekile nabanye, nakuba bekhuluma ngokufanele, abahlaphazi lapho bekhuluma, futhi bayohlale bekwazi ukuthulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Kodwa yilolu hlobo lomuntu nje owanele ukuthi asetshenziswe uMoya oNgcwele. Lo muntu “ongacabangi” uNkulunkulu akhuluma ngaye ubonakala engenabo ubudlelwane obujwayelekile nabanye, futhi engenalo uthando lwangaphandle noma imikhuba ekha phezulu, kodwa lapho bexoxa ngezinto zomoya bangayivula inhliziyo yabo futhi babakhanyise abanye baphinde babakhanyisele ngokungagodli ngabahlangane nakho phambi kukaNkulunkulu. Yile ndlela abaveza ngayo uthando lwabo ngoNkulunkulu futhi banelise intando kaNkulunkulu. Lapho bonke abanye bebanyundela futhi bebahleka, bayakwazi ukungalawulwa abantu bangaphandle, izigameko, noma izinto, futhi basengazithulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo ubonakala enokuqonda kwakhe okwehlukile. Ngale kwabanye, inhliziyo yabo ayilokothi ishiye uNkulunkulu. Lapho abanye bexoxa ngokujabula futhi behalalisa, izinhliziyo zabo zisephambi kukaNkulunkulu, becubungula amazwi kaNkulunkulu noma bathandaza buthule kuNkulunkulu enhliziyweni yabo, befuna izinhloso zikaNkulunkulu. Abakuboni kubalulekile ukulondoloza ubudlelwane obujwayelekile nabanye abantu. Umuntu onjalo ubonakala engenayo ifilosofi yempilo. Ngaphandle, lo muntu uyaphila, uyathandeka, futhi umsulwa, kodwa futhi uzothile. Lona ngumfanekiso womuntu uNkulunkulu amsebenzisayo. Izinto ezifana nefilosofi yokuphila noma “ukucabanga okujwayelekile” akusebenzi nhlobo kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lunikele ngayo yonke inhliziyo yalo ezwini likaNkulunkulu, futhi lubonakala lunoNkulunkulu kuphela enhliziyweni yalo. Lolu uhlobo lomuntu uNkulunkulu athi ngalo umuntu “ongenakucabanga,” futhi lungumuntu nje osetshenziswa uNkulunkulu. Uphawu lomuntu osetshenziswa uNkulunkulu yilolu: Akunandaba ukuthi nini noma kuphi, inhliziyo yakhe ihlale iphambi kukaNkulunkulu, futhi akunandaba ukuthi abanye abanandaba kangakanani, ukuthi bazitika kangakanani enkanukweni, bazitika kangakanani enyameni—inhliziyo yakhe ayilokothi ishiye uNkulunkulu, futhi akasilandeli isixuku. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olufaneleka ukusetshenziswa uNkulunkulu, futhi yilo ngqo olupheleliswe uMoya oNgcwele. Uma ungakwazi ukufinyelela kuleli qophelo, kusho ukuthi awufanele ukuzuzwa uNkulunkulu, upheleliswe uMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 408)

Uma ufuna ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, inhliziyo yakho kumele iphendukele kuNkulunkulu, futhi kulesi sisekelo, uyophinde ube nobudlelwane obujwayelekile nabanye abantu. Uma ungenabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, akunandaba ukuthi wenzani ukuze ulondoloze ubudlelwane bakho nabanye abantu, akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani noma ukuthi ukhipha amandla angakanani kukho, kusengokwefilosofi yempilo yomuntu. Ulondoloza isikhundla sakho phakathi kwabantu ngombono womuntu nefilosofi yabantu ukuze bakudumise, kodwa awulandeli izwi likaNkulunkulu ukwakha ubudlelwane obujwayelekile nabantu. Uma ungagxili ebudlelwaneni bakho nabantu kodwa ulondoloze ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, uma uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi ufunde ukumlalela, ngokwemvelo, ubudlelwane bakho nabo bonke abanye abantu buyoba ubujwayelekile. Ngale ndlela, lobu budlelwane abakhiwe enyameni, kodwa esisekelweni sothando lukaNkulunkulu. Zicishe zingabi bikho izingxoxo ezisekelwe enyameni, kodwa emoyeni kunokuzwana kanye nothando, induduzo, nokunakekelana. Konke lokhu kwenziwa esisekelweni senhliziyo eyanelisa uNkulunkulu. Lobu budlelwane abulondolozwa ngokuncika kufilosofi yempilo yomuntu, kodwa bakhiwa ngokwemvelo ngomthwalo kaNkulunkulu. Abuyidingi imizamo eyenziwa ngumuntu. Udinga kuphela ukwenza ngokuhambisana nezimiso zezwi likaNkulunkulu. Ingabe uzimisele ukucabanga ngentando kaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukuba umuntu “ongacabangi” phambi kukaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho ngokugcwele phambi kukaNkulunkulu, ungacabangi ngesikhundla sakho phakathi kwabantu? Kubo bonke abantu ofuna ukuxhumana nabo, yibaphi kubo onobudlelwane obuhle nabo? Yibaphi kubo onobudlelwane obubi nabo? Ingabe ubudlelwane bakho nabantu bujwayelekile? Ingabe uphatha bonke abantu ngokulinganayo? Ingabe ubudlelwane bakho nabanye bulondolozwa ngokwefilosofi yempilo yakho, noma bakhiwe esisekelweni sothando lukaNkulunkulu? Lapho umuntu enganikeli ngenhliziyo yakhe kuNkulunkulu, umoya wakhe uyadideka, uba ndikindiki futhi ungaphili. Lolu hlobo lomuntu alusoze lwawaqonda amazwi kaNkulunkulu, futhi alusoze lwaba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu; lolu hlobo lomuntu alusoze lwaguqula isimo salo. Ukuguqula isimo somuntu yinqubo lapho umuntu enikela ngenhliziyo yakhe ngokugcwele kuNkulunkulu, neyokwamukela ukukhanyiselwa nokucaciselwa emazwini kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ungenza umuntu angene ngomdlandla, nokuba umenze ashiye izingxenye eziphambene ngemva kokuthola ulwazi. Lapho ukwazi ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, uyokwazi ukubona konke ukunyakaza okunganakekile emoyeni wakho, futhi uzokwazi noma ikuphi ukukhanyiselwa nokukhanyiswa okwamukelwe kuNkulunkulu. Bambelela kulokhu, futhi kancane kancane uzongena endleleni yokupheleliswa uMoya oNgcwele. Lapho nje inhliziyo yakho iba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, umoya wakho uyozwela nakakhulu futhi ube muhle, futhi lapho umoya wakho ukwazi ukubona umnyakazo kaMoya oNgcwele, ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile nakakhulu. Ubudlelwane obujwayelekile phakathi kwabantu bakhiwe esisekelweni sokunikela ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu; akufinyelelwanga kubo ngemizamo yabantu. Ngaphandle kukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, ubudlelwane obuphakathi kwabantu buwubudlelwane benyama nje. Abujwayelekile, kodwa bunokuzitika kwenkanuko—buwubudlelwane uNkulunkulu abenyanyayo, abuzondayo. Uma uthi umoya wakho unyakazisiwe, kodwa uhlale ufuna ukuba nezingxoxo nabantu abakukhangayo, nanoma ubani ombheka njengobalulekile, futhi uma kuba nomunye ofunayo ongaveli kuwe, ongamthandi futhi ongeke uxoxe naye, lokhu kuwubufakazi obuthe xaxa bokuthi ungumuntu ophethwe yimizwelo yakho futhi awunabo nhlobo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Uzama ukukhohlisa uNkulunkulu umboze ububi bakho. Ngisho noma ungaxoxa ngokunye ukuqonda kodwa uthwele izonhloso ezimbi enhliziyweni yakho, konke okwenzayo kuhle kuphela ezindinganisweni zomuntu. UNkulunkulu ngeke akuncome—wenza ngokuvumelana nenyama, hhayi ngokuvumelana nomthwalo kaNkulunkulu. Uma ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obujwayelekile nabo bonke labo abathanda uNkulunkulu, yilapho kuphela uyofaneleka khona ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngale ndlela, akunandaba ukuthi uzwana kanjani nabanye, ngeke kube ngokwefilosofi yempilo, kodwa kuyoba ukuphila phambi kukaNkulunkulu, ukucabanga ngomthwalo Wakhe. Bangaki abantu abanjena phakathi kwenu? Ingabe ubudlelwane benu nabanye bufanele ngempela? Bakhiwe ngaphansi kwasiphi isisekelo? Mangaki amafilosofi empilo angaphakathi kini? Ingabe aselahliwe? Uma inhliziyo yakho ingakwazi ukuphendukela kuNkulunkulu ngokugcwele, awuyena okaNkulunkulu, uvela kuSathane, futhi ekugcineni uyobuyiselwa kuSathane. Awufanele ukuba omunye wabantu bakaNkulunkulu. Konke lokhu kudinga ukuthi ucabangisise ngakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 409)

Ekukholweni kuNkulunkulu, kumele okungenani ulungise indaba yokuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Uma ungenabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, ukubaluleka kokukholwa kuNkulunkulu kuyalahleka. Ukwakha ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu kutholakala ngokugcwele ngenhliziyo ethule phambi kukaNkulunkulu. Ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu kusho ukuthi ukwazi ukungangabazi nokungaphikia noma imuphi umsebenzi Wakhe nokwazi ukuthobela umsebenzi Wakhe. Kusho ukuba nezinhloso ezinhle phambi kukaNkulunkulu, ukungazicabangeli wena, nokucabangela okuzozuzisa umndeni kaNkulunkulu kuqala kuzo zonke izinto; kusho ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu nokuthobela amalungiselo kaNkulunkulu. Kufanele ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu kukho konke okwenzayo. Noma ungayiqondi intando kaNkulunkulu, kusamele ufeze imisebenzi kanye nezibopho zakho ngawo wonke amandla akho. Lapho intando kaNkulunkulu seyembuliwe kuwe, yenza lokho ekushoyo. Ngeke kube sewushiywe yisikhathi. Lapho ubudlelwane bakho noNkulunkulu sebujwayelekile, uyophinde ube nobudlelwane obujwayelekile nabantu. Yonke into yakhelwe esisekelweni samazwi kaNkulunkulu. Yidla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu, bese wenza izimfuno zikaNkulunkulu, lungisa imibono yakho, bese ugwema ukwenza izinto eziphika uNkulunkulu noma eziphazamisa ibandla. Ungazenzi izinto ezingakuzuzisi ukuphila kwabafowethu nodadewethu, ungazisho izinto ezingabasizi abanye abantu, futhi ungazenzi izinto eziyihlazo. Yiba nobulungiswa nokuhlonipheka lapho wenza zonke izinto futhi uqinisekise ukuthi zonke izenzo zakho ziyemukeleka phambi kukaNkulunkulu. Nakuba inyama ibuthaka ngezinye izikhathi, kufanele ukwazi ukunaka okubaluleke emndenini kaNkulunkulu kuqala, ungabi nomhobholo wokuba kuzuze wena, futhi kufanele ukwazi ukwenza okulungile. Uma ungenza ngale ndlela, khona-ke ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile.

Kukho konke okwenzayo, kumele uhlole ukuthi zilungile yini izinhloso zakho. Uma ukwazi ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, kusho ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Lesi yisikali okuqalwa kuso. Bheka izinhloso zakho, futhi uma uthola ukuthi sekuvele izinhloso ezingalungile, kufanele ukwazi ukuzifulathela wenze okuhambisana namazwi kaNkulunkulu; ngalokhu uyoba umuntu olungile phambi kukaNkulunkulu, okuveza ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile, nokuthi konke okwenzayo kungenxa kaNkulunkulu, hhayi ngenxa yakho. Kukho konke okwenzayo nokushoyo, kumele ulungise inhliziyo yakho, ube olungile ezenzweni zakho, futhi ungaholwa yimizwa yakho, noma wenze intando yakho. Lezi yizimiso okufanele amakholwa kaNkulunkulu aziphathe ngazo. Izinto ezincane zingembula izinhloso zomuntu, ngakho, ukuze abantu bangene endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu, kumele baqale balungise izinhloso zabo nobudlelwane babo noNkulunkulu. Kulapho ubudlelwane bakho noNkulunkulu buvamile kuphela lapho uyokwazi khona ukupheleliswa Nguye; kulapho kuphela ukusetshenzwa, ukuthenwa, ukuqoqwa, nokucwenga uNkulunkulu kuyothola khona umphumela obuhlosiwe. Lokho kusho ukuthi, uma abantu sebekwazi ukugcina uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, futhi bengafuni ukuzizuzela noma bacabange ngekusasa labo (ngokwenyama), kodwa kunalokho bathwale umthwalo wokungena ekuphileni, benze okusemandleni ukufuna iqiniso, futhi bahobele umsebenzi kaNkulunkulu—uma ungenza lokhu, khona-ke imigomo oyifunayo izoba elungile, futhi ubudlelwane bakho noNkulunkulu buzoba ngobujwayelekile. Ukulungisa ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu kungabizwa ngokuthi kuyigxathu lokuqala ekungeneni ohambeni lomuntu lokomoya. Nakuba ikusasa lomuntu lisezandleni zikaNkulunkulu, futhi linqunywe ngaphambili uNkulunkulu, futhi ngeke liguqulwe umuntu, ukuthi ungapheleliswa yini uNkulunkulu noma uzuzwe Nguye kuncike ekutheni bujwayelekile yini ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Mhlawumbe kunezingxenye zakho ezibuthakathaka noma ezingalaleli—kodwa uma nje umbono wakho nezinhloso zakho kulungile, uma nje ubudlelwane bakho noNkulunkulu bulungile futhi bujwayelekile khona-ke uyoba ngofanele ukupheleliswa uNkulunkulu. Uma ungenabo ubudlelwane obuhle noNkulunkulu, futhi wenza ngenxa yenyama, noma yomndeni wakho, khona-ke noma ungasebenza kanzima kangakanani kuyoba ukusebenzela ize. Uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile, yonke into iyohlangana. UNkulunkulu akabheki okunye, kodwa ubheka kuphela ukuthi imibono yakho ekukholweni kuNkulunkulu ilungile yini: ubani okholwa kuye, ukholwa ngenxa kabani, nokuthi kungani ukholwa. Uma ukwazi ukuzibona kahle lezi zinto, futhi wenze izinto unemibono evulelekile, khona-ke ukuthuthuka kwakho kuyoqhubekela phambili futhi uyoqiniseka ngokungena emgudwini ofanele. Uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bungajwayelekile, nemibono yakho ekukholweni kuNkulunkulu kungaqondile, lokhu kuyize, futhi noma ungakholwa kanjani kuNkulunkulu, ngeke uzuze lutho. Kulapho ubudlelwane bakho noNkulunkulu sebujwayelekile lapho uNkulunkulu eyokuncoma khona, lapho ufulathela inyama, uthandaza, uhlupheka, ubekezela, ulalela, usiza abafowethu nodadewethu, uzikhandlela uNkulunkulu, njalo njalo. Ukuthi into oyenzayo ibalulekile noma cha kuncike ekutheni izinhloso zakho zilungile yini nasekutheni imibono yakho ilungile yini. Ezinsukwini zanamuhla, abantu abaningi bakholwa kuNkulunkulu sengathi batshekisa amakhanda bebuka iwashi—imibono yabo itshekile futhi kufanele iqondiswe ngesixazululo ebesingalindelekile. Uma inkinga ixazululwa, yonke into izolunga; uma kungenjalo, konke kuyoba yize. Abanye abantu baziphatha kahle phambi Kwami, kodwa esithe konke abakwenzayo ukungiphika. Lokhu kubonakalisa ubugebengu nokukhohlisa, futhi lolu hlobo lomuntu luyinceku kaSathane; luwumfanekiso kaSathane oze ukuzovivinya uNkulunkulu. Wena uwumuntu olungile kuphela uma ukwazi ukuthobela umsebenzi Wami namazwi Ami. Uma nje usakwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu; uma nje konke okwenzayo kwamukeleka phambi kukaNkulunkulu futhi uziphatha ngobulungiswa nokuhlonipheka kukho konke okwenzayo; uma nje ungenzi izinto eziyihlazo, ungenzi izinto eziyolimaza ukuphila kwabantu; futhi uma nje usaphila ekukhanyeni futhi ungavumi ukonakalisiwa uSathane, khona-ke ubudlelwane bakho noNkulunkulu bulungile.

Kucashunwe embhalweni othi “Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 410)

Ukukholwa kuNkulunkulu kufuna ukuthi uhlele kahle izinhloso zakho nemibono yakho; kumele ube nokuqonda okulungile futhi uwaphathe kahle amazwi kaNkulunkulu nomsebenzi kaNkulunkulu, zonke izimo ezihlelwa uNkulunkulu, umuntu ofakazelwa uNkulunkulu, noNkulunkulu ongokoqobo. Akumele wenze ngokuhambisana nemicabango yakho, noma wenze amacebo akho ayize. Noma ngabe wenzani, kumele ukwazi ukufuna iqiniso, futhi, endaweni yakho njengendalo kaNkulunkulu, uthobele wonke umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ufuna ukulwela ukupheleliswa uNkulunkulu nokungena emgudwini ofanele wokuphila, khona-ke inhliziyo yakho kumele ihlale iphila phambi kukaNkulunkulu. Ungangcoli, ungamlandeli uSathane, ungamniki uSathane noma yimaphi amathuba okwenza umsebenzi wakhe, futhi ungamvumeli uSathane akusebenzise. Kumele uzinikele ngokugcwele kuNkulunkulu futhi wenze uNkulunkulu akubuse.

Ingabe uzimisele ukuba inceku kaSathane? Ingabe uzimisele ukusetshenziswa uSathane? Ingabe uyakholwa kuNkulunkulu futhi uyamfuna ukuze akuphelelise, noma ingabe wenzela ukuba yisiqhathaniso somsebenzi kaNkulunkulu? Ungakuthanda ukuphila okunenjongo otholwa kukho nguNkulunkulu, noma ingabe uzimisele ukuphila impilo engelutho neyize? Ungathanda ukusetshenziswa uNkulunkulu, noma ukusetshenziswa uSathane? Ingabe uzimisele ukuvumela amazwi kaNkulunkulu neqiniso kugcwale kuwe, noma uvumele isono noSathane kugcwale kuwe? Cabanga ngalezi zinto ngokucophelela. Ekuphileni kwakho kwamihla yonke, kumele uqonde ukuthi yimaphi amazwi owashoyo nokuthi yiziphi izinto ozenzayo ezingadala ubudlelwane noNkulunkulu bube nokungajwayeleki, bese uzilungisa ukuze ungene endleleni efanele. Hlola amazwi akho, izenzo zakho, konke ukunyakaza kwakho, nayo yonke imicabango nemibono yakho ngazo zonke izikhathi. Zuza ukuqonda okufanele mayelana nesimo sakho sangempela bese ungena endleleni yomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ungaba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu ngale ndlela kuphela. Ngokulinganisa ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile yini, uyokwazi ukulungisa izinhloso zakho, uqonde imvelo nengqikithi yomuntu, bese uziqonda ngempela nawe, futhi, ngokwenza lokhu, uyokwazi ukungena ezimweni ezingokoqobo, uzidele ngobuqotho, futhi uthobe ngokuyinhloso. Ngenkathi uhlangana nalezi zinto ezimayelana nokuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile noma cha, uyothola amathuba okupheleliswa uNkulunkulu, futhi uyokwazi ukuqonda izimo eziningi zomsebenzi kaMoya oNgcwele. Uyokwazi futhi ukubona ngale kwamacebo amaningi kaSathane futhi ukwazi ukungena ubone amatulo akhe. Yile ndlela kuphela eholela ekuphelelisweni uNkulunkulu. Ulungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuze uthobele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, nokuba ungene ngokujulile ezimweni ezingokoqobo, futhi uzuze omunye umsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho wenza ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, izikhathi eziningi, impumelelo iyotholakala ngokushiya inyama nangokubambisana kwakho kwangempela noNkulunkulu. Kufanele uqonde ukuthi “ngaphandle kwenhliziyo enokubambisana, kunzima ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu; uma inyama ingahlushwa, ngeke zibe khona izibusiso ezivela kuNkulunkulu; uma umoya ungalwi, uSathane ngeke ahlazeke.” Uma uzenza futhi uziqonda kahle lezi zimiso, imibono yokukholwa kwakho kuNkulunkulu iyolungiswa. Ekwenzeni kwenu kwamanje, kumele niwushiye umqondo “wokufuna isinkwa sokuqeda indlala,” kumele niwushiye umqondo “wokuthi yonke into yenziwa uMoya oNgcwele, futhi abantu abakwazi ukusiza.” Bonke abantu abakhuluma ngale ndlela bacabanga ukuthi, “Abantu bangenza noma yini abafuna ukuyenza, futhi lapho kufika isikhathi uMoya oNgcwele uzokwenza umsebenzi Wakhe. Abantu abanasidingo sokuthiba inyama noma ukubambisana; okubalulekile ukuthi banyakaziswe uMoya oNgcwele.” Yonke le mibono iwumbhedo. Ngaphansi kwalezi zimo, uMoya oNgcwele akakwazi ukusebenza. Yilolu hlobo lombono oluphenduka isithikamezo esikhulu emsebenzini kaMoya oNgcwele. Ezikhathini eziningi, umsebenzi kaMoya oNgcwele utholakala ngokubambisana kwabantu. Labo abangabambisani futhi abanganqumile, kodwa befisa ukushintsha isimo sabo, nokuthola umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi bathole nokukhanyiselwa kanye nokukhanya okuvela kuNkulunkulu, banemicabango eyihaba impela. Lokhu kubizwa “ngokuzikhohlisa nokuthethelela uSathane.” Abantu abanjena abanabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Kufanele uthole izambulo eziningi nezibonakaliso zesimo sobusathane kuwe, futhi uthole noma yikuphi ukwenza onakho okushayisana nezimfuno zikaNkulunkulu zamanje. Ingabe uzokwazi ukushiya uSathane manje? Kufanele uthole ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, wenze ngokuhambisana nezinhloso zikaNkulunkulu, ube umuntu omusha onokuphila okusha. Ungabheki emuva eziphambekweni ezidlulile; ungazisoli ngokwedlulele; kufanele ukwazi ukusukuma ubambisane noNkulunkulu, futhi ufeze imisebenzi okufanele uyifeze. Ngale ndlela, ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile.

Kucashunwe embhalweni othi “Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 411)

Uma emva kokufunda lokhu, umane uthi uyawamukela la mazwi, kodwa inhliziyo yakho ilokhu ingathintekile, futhi ungafuni ukwenza ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayeleke, kufakazela ukuthi awukuboni ukubaluleka kobudlelwane bakho noNkulunkulu. Kufakazela ukuthi imibono yakho ayikaqondiswa, ukuthi izinhloso zakho azigxilile ekuzuzweni uNkulunkulu nokumnika inkazimulo, kunalokho zilawulwa ukuvumela amacebo kaSathane ukuba anqobe nasekuthini uzuze imigomo yakho. Lolu hlobo lwabantu lunezinhloso kanye nemibono engalungile. Noma ngabe uNkulunkulu uthini futhi akushoyo ukusho kanjani, abantu abanjalo abanandaba futhi abaguquki nakancane. Izinhliziyo zabo azesabi nhlobo futhi abanamahloni. Lolu hlobo lomuntu luyisiwula esingenamoya. Funda wonke amazwi kaNkulunkulu bese uwenza ngokushesha lapho usuwaqonda. Mhlawumbe kwakunezikhathi lapho lapho inyama yakho yayibuthakathaka, wawudlubulundela, noma futhi wawuphikisa khona; kungakhathaleki ukuthi wawuziphatha kanjani, akunandaba, futhi ngeke kuvimbe ukuthi ukuphila kwakho kuvuthwe namuhla. Uma nje usakwazi ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu namuhla, lisekhona ithemba. Uma ngaso sonke isikhathi ofunda ngaso amazwi kaNkulunkulu, kuba noguquko kuwe nabanye abantu bakutshele ukuthi ukuphila kwakho kushintshile kwaba ngcono, kubonisa ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu sebujwayelekile, ukuthi sebulungisiwe. UNkulunkulu akabaphathi abantu ngokweziphambeko zabo. Uma nje usuqonda futhi usubona, uma nje ungayeka ukuhlubuka noma ukuphikisa, khona-ke uNkulunkulu usazoba nomusa kuwe. Lapho unokuqonda nesifiso sokulwela ukupheleliswa uNkulunkulu, khona-ke isimo sakho phambi kukaNkulunkulu siyoba esijwayelekile. Noma yini oyenzayo, cabanga okulandelayo lapho uyenza: UNkulunkulu uzocabangani uma ngenza lokhu? Kuzobasiza yini abafowethu nodadewethu? Kuyoba nenzuzo emsebenzini wendlu kaNkulunkulu? Hlola izinhloso zakho noma kusemthandazweni, ezingxoxweni, ekukhulumeni, emsebenzini, nasekuxhumaneni nabantu, uhlole ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile noma cha. Uma ungakwazi ukuhlukanisa izinhloso nemicabango yakho, kusho ukuthi awukwazi ukuhlukanisa, okufakazela ukuthi kuncane kakhulu okwaziyo ngeqiniso. Uma ukwazi ukuba nokuqonda okucacile ngakho konke uNkulunkulu akwenzayo, ukubona izinto ngeso lezwi likaNkulunkulu, ukuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu, khona-ke imibono yakho iyobe isingelungile. Ngakho, ukwakha ubudlelwane obuhle noNkulunkulu kuyinto ebaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu okholwa kuNkulunkulu; bonke abantu kufanele bakubheke njengomsebenzi obaluleke kakhulu nanjengesehlakalo esikhulu kakhulu ekuphileni kwabo. Yonke into oyenzayo ilinganiswa ngokuthi unabo yini noma cha ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Uma ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile nezinhloso zakho zilungile, yenze. Ukuze ugcine ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, akufanele wesabe ukulahlekelwa yizinto ozithandayo, akufanele uvumele uSathane anqobe, akufanele uvumele uSathane athole into embi kuwe, futhi akufanele uvumele uSathane akwenze inhlekisa. Ukuba nezinhloso ezinjalo kuveza ukuthi ubudlelwane bakho noNkulunkulu bujwayelekile—hhayi ngenxa yenyama, kodwa ngenxa yomoya, yokuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele nokwanelisa intando kaNkulunkulu. Ukuze ungene esimweni esifanele, kufanele wakhe ubudlelwane obuhle noNkulunkulu futhi ulungise imibono yakho ngokukholwa kwakho kuNkulunkulu. Lokhu kwenza ukuthi uNkulunkulu akuzuze, futhi aveze izithelo zamazwi Akhe kuwe futhi akukhanyisele ngisho nakakhulu. Ngale ndlela uyobe usungene endleleni efanele. Qhubeka udle futhi uphuze njalo amazwi kaNkulunkulu anamuhla, ngena endleleni yamanje yokusebenza kukaMoya oNgcwele, yenza ngokuvumelana nezimfuno zamanje zikaNkulunkulu, ungalandeli imikhuba eyisidala, ungabambeleli ezindleleni ezindala zokwenza izinto, futhi ngena ngokushesha endleleni yanamuhla yokusebenza. Ngale ndlela, ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayeleke ngokugcwele futhi uyobe usungene emgudwini ofanele wokukholwa kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 412)

Ukwamukela kwabantu amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe kwenza bakhanyiselwe ngokwengeziwe, futhi balambe babuye bome ngokwengeziwe ekufuneni kwabo ukwazi uNkulunkulu. Yilabo kuphela abemukela amazwi kaNkulunkulu abakwazi ukuba nokuhlangenwe nakho okucebe nokujule ngokwengeziwe, futhi yibo abanezimpilo ezikwazi ukuqhubeka nokukhula njengezimbali ze-sesame. Bonke abafuna ukuphila kufanele bathathe lokhu njengomsebenzi wansukuzonke; kufanele bezwe ukuthi “ngaphandle kukaNkulunkulu, angikwazi ukuphila; ngaphandle kukaNkulunkulu, anginakufeza lutho; ngaphandle kukaNkulunkulu, konke kuyize.” Kanjalo, futhi, kufanele banqume ukuthi “ngaphandle kokuba khona kukaMoya oNgcwele, ngeke ngenze lutho, futhi uma ukufunda amazwi kaNkulunkulu kungenamphumela, khona-ke angizihluphi ngokwenza noma yini.” Ningazitotosi. Okuhlanganwa nakho empilweni kuvela ekukhanyiseleni nasekuqondiseni kukaNkulunkulu, futhi kuwumphumela wemizamo yenu uqobo. Okufanele niziphoqelele kukho yilokhu: “Uma kuza kokuhlanganwa nakho empilweni, ngeke ngithi akwedlule nje mahhala.”

Ngezinye izikhathi, lapho usezimweni ezingejwayelekile, ulahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu, futhi ungabe usakwazi ukuzwa uNkulunkulu lapho uthandaza. Kujwayelekile ukuzwa wesaba ezikhathini ezinjalo. Kufanele uqale masinyane ufune. Uma ungakwenzi lokho, uNkulunkulu uzohlukana nawe, futhi uMoya oNgcwele ngeke abe khona kuwe—futhi, ngaphezu kwalokho, nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngeke ube khona—usuku, izinsuku ezimbili, ngisho inyanga noma izinyanga ezimbili. Kulezi zimo, uba ndikindiki ngokungakholakali kakhulu futhi uphinde uthunjwe nguSathane, kuze kufike eqophelweni lapho ukwazi khona ukwenza lonke uhlobo lwesenzo. Uhahela umcebo, ukhohlisa abafowenu nodadeweu, ubuka amabhayisikobho namavidiyo, udlala umdlalo i-mahjong, uze ubheme futhi uphuze ngokungazithibi. Inhliziyo yakho isidukele kude noNkulunkulu, usuhambe ngendlela yakho ngokuyimfihlo, futhi sewahlulele umsebenzi kaNkulunkulu ngokungabi nandaba. Kokunye, abantu bacwila kakhulu baze bangezwa mahloni noma hlazo ekwenzeni izono zokocansi. Lolu hlobo lomuntu selushiywe nguMoya oNgcwele; eqinisweni, umsebenzi kaMoya oNgcwele kade wayeka ukuba khona kumuntu onjalo. Ubabona kuphela becwila bejula enkohlakalweni ngenkathi izandla zobubi ziya ngokuya zeluleka. Ekugcineni, bayakuphika ukuba khona kwale ndlela, futhi bathunjwa nguSathane ngenkathi benza isono. Uma uthola ukuthi unoMoya oNgcwele kuphela, kodwa untula umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke ususesimweni esiyingozi. Uma ungabuzwa nobukhona bukaMoya oNgcwele, khona-ke usonqenqemeni lokufa. Uma ungaphenduki, khona-ke uyobe usubuyele kuSathane ngokuphelele, futhi uyoba phakathi kwalabo abasuswayo. Ngakho, lapho uthola ukuthi usesimweni okukhona kuso uMoya oNgcwele kuphela (awoni, uyazithiba, futhi awenzi lutho lokuphikisa uNkulunkulu ngokusobala) kodwa untula umsebenzi kaMoya oNgcwele (awuzizwa unyakaziseka lapho uthandaza, awuzuzi kukhanyiseleka nokukhanyiswa okusobala lapho udla noma uphuza amazwi kaNkulunkulu, awuzihluphi ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, akukho nhlobo ukukhula empilweni yakho, futhi kade wancishwa ukukhanya okukhulu)—ezikhathini ezinjalo, kufanele uqaphele ngokwengeziwe. Akufanele uzitotose, akufanele ulokhu wenza umathanda. Ubukhona bukaMoya oNgcwele bunganyamalala noma nini. Yingakho isimo esinjalo siyingozi kakhulu. Uma uzithola ukulolu hlobo lwesimo, zama ukuguqula izinto masinyane. Okokuqala, kufanele usho umthandazo wokuphenduka futhi ucele ukuthi uNkulunkulu aphinde akunike umusa Wakhe. Thandaza ngobuqotho okwengeziwe futhi uthulise inhliziyo yakho ukuze udle futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe. Ngalesi sisekelo, kufanele uchithe isikhathi esengeziwe emthandazweni; uphindaphinde amandla akho ekuculeni, ekuthandazeni, ekudleni nasekuphuzeni amazwi kaNkulunkulu, nasekwenzeni umsebenzi wakho. Lapho ubuthakathaka kakhulu, inhliziyo yakho ithathwa kalula kakhulu nguSathane. Lapho kwenzeka lokho, inhliziyo yakho isuswa kuNkulunkulu bese ibuyiselwa kuSathane, okwenza ungabi noMoya oNgcwele. Ezikhathini ezinjalo, kuba lukhuni ngokuphindwe kabili ukubuye uzuze umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungcono ukufuna umsebenzi kaMoya oNgcwele ngenkathi esenawe, okuyokwenza uNkulunkulu akunikeze ukukhanyisela kwakhe okwengeziwe futhi kungenzi ukuba akushiye. Ukuthandaza, ukuhlabelela amaculo, ukwenza umsebenzi wakho, nokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu—konke lokho kwenziwa ukuze uSathane angabi nethuba lokwenza umsebenzi wakhe, nokuthi uMoya oNgcwele asebenze ngaphakathi kuwe. Uma ungabuyelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngale ndlela, uma uvele nje ulinda, khona-ke ukubuyelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngeke kube lula lapho usulahlekelwe ubukhona bukaMoya oNgcwele, ngaphandle kokuba uMoya oNgcwele ekunyakazise ngqo, noma ekukhanyise futhi wakukhanyisela ngokukhethekile. Noma kunjalo, akuthathi nje usuku olulodwa noma ezimbili ukuba isimo sakho silulame; kwesinye isikhathi kungedlula ngisho izinyanga eziyisithupha kungekho ukululama. Konke lokhu kungenxa yokuthi abantu bazixegisela ngokwedlulele, abakwazi ukuzwa izinto ngendlela efanele bese ngalokho beshiywa nguMoya oNgcwele. Ngisho noma uphinde uwuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele, umsebenzi wamanje kaNkulunkulu ungase ungacaci kakhulu kuwe, ngoba ususele kakhulu kulokho ohlangane nakho empilweni, kusengathi washiywa emuva ngamamayela ayizinkulungwane eziyishumi. Ngabe lokhu akuyona into eyesabekayo? Ngitshela abantu abanjalo, nokho, ukuthi isikhathi sokuphenduka asikedluli kakhulu, kodwa ukuthi kukhona umbandela owodwa: Kufanele usebenze kakhudlwana, futhi ungavilaphi. Uma abanye abantu bethandaza kahlanu ngosuku, wena kufanele uthandaze kashumi; uma abanye abantu bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu amahora amabili ngosuku, kufanele wenze kanjalo amahora amane noma ayisithupha; futhi uma abanye abantu belalela amaculo amahora amabili, kufanele uwalalele okungenani uhhafu wosuku. Hlala unokuthula phambi kukaNkulunkulu futhi ucabange ngothando lukaNkulunkulu, uze unyakaziseke, inhliziyo yakho ibuyele kuNkulunkulu, futhi ungabe usalokotha uqhele kuNkulunkulu—yilapho kuphela ukwenza kwakho okuyothela khona izithelo; yilapho kuphela oyokwazi khona ukubuye uzuze isimo sakho sangaphambili esijwayelekile.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokungena Esimweni Esijwayelekile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 413)

Nisahambe ibanga elincane kabi endleleni yekholwa elikholelwa kuNkulunkulu, futhi nisazongena endleleni eyiyona, ngakho liselide kakhulu ibanga ngaphambi kokufinyelela ezingeni likaNkulunkulu. Kodwa manje, isimo senu asenele ukuba nihlangabezane nezimfuno zaKhe. Ngenxa yesimo senu kanjalo nemvelo yenu enizelwe nayo eyonakele, ngaso sonke isikhathi niphatha umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki futhi ningawuthatheli phezulu. Nansi into eyinkinga yenu enkulu enisilele kuyona. Phezu kwalokho, anikwazi ukuthola indlela kaMoya oNgcwele. Iningi lenu aliqondi futhi alikwazi ukukubona lokhu ngokucacile. Nangaphezu kwalokho, iningi lenu alikunaki lokhu, futhi alizimisele nakakhulu ngalokhu. Uma niqhubeka nokuziphatha ngale ndlela futhi ningawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, lapho-ke indlela eniyithathayo njengamakholwa kuNkulunkulu izoba yize leze. Lokhu kungenxa yokuthi anenzi konke okusemandleni enu ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, futhi anisebenzisani kahle noNkulunkulu. Akukhona ukuthi uNkulunkulu akakasebenzi kuwena, noma ukuthi uMoya oNgcwele akakakushukumisi. Ukuthi wenza izinto ngokunganaki futhi awuwuthatheli phezulu umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kufanele ushintshe izinto ngokushesha bese uhamba indlela eholwa nguMoya oNgcwele. Lesi yisihloko esiqavile sanamuhla. Le "ndlela eholwa uMoya oNgcwele" ukuba abantu bathole ukukhanyiseleka emoyeni wabo, babe nolwazi ngezwi likaNkulunkulu, bathole ukucaciseleka ngendlela ephambi kwabo, futhi bakwazi ukungena eqinisweni kancane kancane, bese bethola ukumqondisisa uNkulunkulu. Indlela eholwa nguMoya oNgcwele ngokuqavile ukuba abantu babe nokuqonda okucacile izwi likaNkulunkulu, kungekho kuphambuka kanye nezinkoleloze ukuze bakwazi ukuhamba kuyona. Ukuze nikwazi ukufinyelela kulesi simo, kuzodingeka nisebenze ngokubambisana noNkulunkulu, nithole indlela eyiyo enizohamba ngayo, futhi nihambe ngendlela eholwa nguMoya oNgcwele. Lokhu kufuna ukubambisana ohlangothini lwabantu, okusho ukuthi, enikwenzayo ukufeza izimfuno zikaNkulunkulu ngani, kanye nendlela eniziphatha ngayo ukuze ningene endleleni efanele yokukholwa kuNkulunkulu.

Kuzwakala kuyinto elukhuni ukuhamba endleleni eholwa nguMoya oNgcwele, kodwa uzothola ukuthi inqubo ecacile uma indlela yokwenza icace bha kuwena. Iqiniso ukuthi abantu bangakwenza konke lokho uNkulunkulu akufunayo kubona—akazami ukufundisa ingulube ukucula. Ezimweni zonke, uNkulunkulu ufuna ukusombulula izinkinga zabantu athukulule nezinkathazo zabo. Abantu kufanele bakuqonde lokhu; bangadidwa uNkulunkulu. Indlela kaMoya oNgcwele ukusebenzisa izwi likaNkulunkulu ukuze kuholwe abantu. Njengoba bekushiwo ngaphambilini, kufanele ninikele izinhliziyo zenu kuNkulunkulu. Lokhu kuyisidingo esiqavile sokuhamba indlela eholwa nguMoya oNgcwele. Kufanele nenze lokhu ukuze ningene endleleni efanele. Pho umuntu uyinikela kanjani inhliziyo yakhe kuNkulunkulu ngenhloso? Uma nibuzwa ubukhona bukaNkulunkulu futhi nikhuleke kuYena empilweni yenu yansuku zonke, nikwenza lokhu ngokungaqikeleli—nikhuleka ngenkathi nisebenza. Ingabe lokhu singakubiza ngokunikezela ngezinhliziyo zenu kuNkulunkulu? Nicabanga ngezimo zasekhaya noma izinto zenyama; izinhliziyo zenu zihlezi zicazeke kabili. Ingabe lokhu kungabukwa njengokuthulisa izinhliziyo zenu ebukhoneni bukaNkulunkulu? Lokhu kungenxa yokuthi inhliziyo yakho ihlezi igxile ezintweni ezingaphandle, bese ingakwazi ukuphendukela kuNkulunkulu. Uma nifuna ukuba izinhliziyo zenu zibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu ngokweqiniso, kufanele nizimisele ukwenza umsebenzi wokubambisana. Okuchaza ukuthi, ngamunye ngamunye wenu kufanele azinikeze isikhathi ekude nabanye abantu, izindaba, nezinto ukuze nizinikele esikhathini senu sokuthandaza, lapho nizokwazi ukuletha ukuthula ezinhliziyweni zenu nithule nithi du phambi kukaNkulunkulu. Kufanele nibe namanothi enu nganodwana lapho nizobhala khona ulwazi lwenu lwezwi likaNkulunkulu kanye nokuthi umoya wenu uthinteke kanjani, kungakhathalekile ukuthi lokho enikubhala phansi kujulile noma cha. Thulisani izinhliziyo zenu phambi kukaNkulunkulu ninenhloso. Uma ungazinikeza ihora elilodwa noma amabili empilo kamoya yangokweqiniso osukwini, lapho-ke impilo yakho ngalolo suku izoba ngenothile futhi nenhliziyo yakho iyoqhakaza futhi icace. Uma uphila lolu hlobo lwempilo kamoya nsuku zonke, lapho-ke uyokwazi ukunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu kakhulu nakakhulu, umoya wakho uyoba namandla nakakhulu, isimo sakho siyokuya ngokuya siba ngcono, uyokhula kakhudlwana ukwazi ukuhamba indlela eholwa nguMoya oNgcwele, kanjalo noNkulunkulu uyothulula izibusiso eziningi nakakhulu phezu kwakho. Inhloso yempilo yenu yangokomoya ukufuna ngenhloso kanye nokuthola ubukhona bukaMoya oNgcwele. Akukhona ukugcina imithetho noma ukwenza izinqubo zezenkolo, kodwa ukuphila nibanye noNkulunkulu kanye nokuqondisa umzimba wenu unithobele. Nakhu okumele abantu bakwenze, ngakho kufanele nizinikele ngako konke ukuze nikwazi ukwenza lokhu. Ngale nkathi kukuhle ukusebenzisana kanti nomfutho owufakayo umningi, kungale nkathi uzokwazi ukuphendukisela inhliziyo yakho kuNkulunkulu, futhi kungale nkathi uzokwazi ukuthulisa inhliziyo yakho ithi cwaka phambi kwaKhe. Uma usufinyelele isimo esithile, uNkulunkulu uzozuza inhliziyo yakho ngokuphelele. Akekho oyokwazi ukukuthonya noma ukuthumba inhliziyo yakho, futhi uyoba ngokaNkulunkulu ngokuphelele. Uma uhamba ngale ndlela, izwi likaNkulunkulu lizozambula kuwena ngaso sonke isikhathi futhi likukhanyisele kuyona yonke into ongayiqondi—konke lokhu kungafezeka ngenxa yokubambisana kwakho. Yingakho uNkulunkulu ehlezi ethi, "Bonke ababambisene naMi, Ngizobavuza ngokuphindwe kabili." Kufanele niyibone le ndlela ngokucace bha. Uma nifisa ukuhamba endleleni eyiyona, kufanele-ke nenze konke enikwazi ukukwenza ukuze nenelise uNkulunkulu. Kufanele nenze konke eniokwazi ukukwenza ukuze nizuze impilo yangokomoya. Ekuqaleni, ungangakwazi ukufeza nokuncane kulokhu, kodwa akufanele uzivumele uhlehle noma usibekelwe ukungabi nathemba—kufanele uqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla! Ngale nkathi uphila impilo yangokomoya, kungale nkathi inhliziyo yakho izogcwaliseka ngamazwi kaNkulunkulu, ihlezi ifuna izindaba zikaMoya futhi ihlezi ikhathazeke ngalokhu. Emva kwalokho, ungadalula ukujula kweqiniso elisenhliziyweni yakho kuNkulunkulu ngempilo yakho yomoya, umtshele lokho ofuna ukukwenza, lokho okade ucabanga ngako, ukuqonda kwakho nokubona kwakho izwi likaNkulunkulu. Ungafihli lutho, ngisho nokuncane! Zejwayeze ukukhuluma amazwi angaphakathi enhliziyweni yakho kuNkulunkulu, Mtshele iqiniso, unganqikazi ukukhuluma okusenhliziyweni yakho. Ngale nkathi ukwenza lokhu kakhulu, kungale nkathi uzobuzwa ubuhle bukaNkulunkulu, nenhliziyo yakho izodonseleka kakhulu nakakhulu kuNkulunkulu. Uma lokhu kwenzeka, uzozwa ukuthi uNkulunkulu ungothandiweyo wakho kunanoma ubani omunye. Ngeke uphinde usuke eduze kukaNkulunkulu, noma kwenzekani. Uma wenza lolu hlobo lokuzinikela nokukhulumisana noNkulunkulu nsuku zonke futhi ungayeki ukucabanga ngako, kodwa ukuphathe njengobizo lwakho empilweni, lapho-ke izwi likaNkulunkulu lizogcwalisa inhliziyo yakho. Kuchaza lokhu-ke ukuthintwa nguMoya oNgcwele. Kuzoba sengathi inhliziyo yakho selokhu yayiphethwe nguNkulunkulu, sengathi selokhu kwakunothando enhliziyweni yakho. Akekho ongakuphuca lokhu. Uma lokhu kwenzeka, uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuwena ngokweqiniso futhi unendawo enhliziyweni yakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Impilo Yangokomoya Elungile Ibuyisela Abantu Endleleni Eyiyonayona” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 414)

Ukukholwa kuNkulunkulu kudinga impilo yokomoya ejwayelekile, eyisisekelo sokuzwa amazwi kaNkulunkulu kanye nokungena kokungokoqobo. Ingabe konke ukwenza kwenu kwamanje kokuthandaza, kokusondela kuNkulunkulu, kokucula amaculo, ukudumisa, ukucabanga, nokuzindla ngamazwi kaNkulunkulu kuhlangana kube “yimpilo yokomoya ejwayelekile”? Akekho kinina obonakala azi. Impilo yomoya ejwayelekile ayipheleli ekwenzeni izinto ezinjengokuthandaza, ukucula amaculo, ukuhlanganyela empilweni yebandla, kanye nokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu. Kunalokho, ibandakanya ukuphila impilo yokomoya entsha nenomdlandla. Okubalulekile akusiyo indlela owenza ngayo, kodwa ukuthi yiziphi izithelo ezikhishwa ukwenza kwakho. Abantu abaningi bakholwa ukuthi impilo yokomoya ejwayelekile kudingeka ibandakanye ukuthandaza, ukucula amaculo, ukudla kanye nokuphuza amazwi kaNkulunkulu noma ukuzindla ngamazwi Akhe, kungakhathaleki ukuthi lokhu kwenza kunawo yini umthelela noma kuyaholela yini ekuqondeni kwangempela. Laba bantu bagxila ekulandeleni izinqubo ezingasho lutho ngaphandle kokucabanga ngemiphumela yazo; bangabantu abaphila ngezinqubo zenkolo, abayibo abantu abaphila ngaphakathi kwebandla, ingasaphathwa-ke eyokuba abantu bombuso. Imithandazo yabo, ukucula amaculo, kanye nokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu konke kuwukulandela umthetho nje, kwenziwa ngokucindezelwa kanye nokulandela okwenziwa ngabanye, hhayi ngokuzimisela nangokusuka enhliziyweni. Kungakhathaleki ukuthi laba bantu bathandaza noma bacula kanjani, imizamo yabo ngeke ithele zithelo, ngoba lokho abakwenzayo kuyimithetho nemikhuba yenkolo nje; abenzi wona ngempela amazwi kaNkulunkulu. Bagxila kuphela ekukhathazekeni ngendlela abenza ngayo, futhi baphatha amazwi kaNkulunkulu njengemithetho yokulandelwa. Abantu abanjalo abenzi amazwi kaNkulunkulu; banelisa inyama nje, futhi benzela ukubonwa abanye abantu. Le mithetho kanye nezinqubo zenkolo konke kuvela kubantu; akuveli kuNkulunkulu. UNkulunkulu akalandeli imithetho, futhi akaphethwe umthetho. Kunalokho, wenza izinto ezintsha nsuku zonke, ufeza umsebenzi ongokoqobo. Njengabantu beBandla Leziqu Ezintathu, abazibophezela kuphela ekwenzeni izinto ezifana nokuya ezinkonzweni zasekuseni nsuku zonke, benze imithandazo yakusihlwa kanye nemithandazo yokubonga ngaphambi kokudla, nokubonga kuzo zonke izinto—kungakhathaleki ukuthi benzani nokuthi bakwenza isikhathi eside kangakanani, ngeke babe nomsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho abantu bephila ngemithetho futhi benezinhliziyo ezigxile ezindleleni zokwenza, uMoya oNgcwele akakwazi ukusebenza, ngoba izinhliziyo zabo zigcwele imithetho kanye nemibono yobuntu. Ngakho, uNkulunkulu akakwazi ukungenelela bese esebenza kubo, futhi bangaqhubeka baphile ngokulawulwa yimithetho kuphela. Abantu abanjalo abakwazi unomphelo ukuthola ukunconywa nguNkulunkulu.

Impilo yokomoya ejwayelekile iwukuphila okuphilwa phambi kukaNkulunkulu. Lapho ethandaza, umuntu angathulisa inhliziyo yakhe phambi kukaNkulunkulu, futhi ngomthandazo, umuntu angafuna ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele, azi amazwi kaNkulunklu, futhi aqonde intando kaNkulunkulu. Ngokudla kanye nokuphuza amazwi Akhe, abantu bangathola ukuwuqonda ngokucacile nangokugcwele umsebenzi wamanje kaNkulunkulu. Futhi bangathola indlela entsha yokwenza, bangabe besabambelela kwendala; konke abakwenzayo kungenhloso yokuba bathole ukukhula ekuphileni. Umthandazo, awusikho ukukhuluma amazwi ambalwa amnandi noma ukukhala phambi kukaNkulunkulu ukuze ubonise ukuthi umkweleta kangakanani; kunalokho, injongo yawo ukuziqeqesha ekusebenziseni umoya, okuvumela umuntu ukuba athulise inhliziyo yakhe phambi kukaNkulunkulu, ukuziqeqeshela ukufuna ukuqondisa okuvela emazwini kaNkulunkulu kuzo zonke izindaba, ukuze inhliziyo yakhe idonseleke ekukhanyeni okusha nsuku zonke, nokuthi umuntu angahlali angenzi lutho noma avilaphe kodwa aqale ukuhamba endleleni efanele yokwenza amazwi kaNkulunkulu. Abantu abaningi ezinsukwini zanamuhla bagxila ezindleleni zokwenza, kodwa lokho abakwenzeli khona ukuphishekela iqiniso nokuba bafinyelele ekukhuleni empilweni. Kulapha-ke lapho beduke khona. Bakhona futhi abanye abakwaziyo ukuthola ukukhanya okusha, kodwa izindlela zabo zokwenza aziguquki. Beza nemibono yabo yenkolo emidala ngesikhathi befuna ukuthola amazwi kaNkulunkulu anamuhla, ngakho lokho abakutholayo kuselokhu kuyimfundiso enemibono yenkolo; abakutholi kalula ukukhanya kwanamuhla. Ngenxa yalokho, izenzo zabo zinokuthunazeka; kuseyizenzo ezifanayo ezindala ezisesitsheni esisha. Noma bangenza kahle kangakanani, bangabazenzisi. UNkulunkulu uhola abantu ekwenzeni izinto ezintsha nsuku zonke, ufuna ukuba ngosuku nosuku bathole ukuqonda okusha, futhi ufuna ukuthi bangenzi ngendlela yakudala futhi bangaphindaphindi. Uma usuneminyaka eminingi ukholwa kuNkulunkulu, kodwa izindlela zakho zokwenza zingaguqukile nhlobo, futhi uma usalokhu ushiseka futhi umatasatasa ngezindaba zangaphandle, kodwa ungenayo inhliziyo ethulile ongayiletha phambi kukaNkulunkulu ukuze ujabulele amazwi Akhe, khona-ke ngeke uthole lutho. Ekwamukeleni umsebenzi kaNkulunkulu omusha, uma ungahleli ngendlela ehlukile, ungenzi izinto ngendlela entsha, futhi ungaphishekeli ukuqonda okusha, kodwa esikhundleni salokho ubambelela kokudala futhi wamukela ukukhanya okunomkhawulo kuphela, ngaphandle kokuguqula indlela owenza ngayo, khona-ke abantu abanjengawe bakulo mgudu ngegama kuphela; empeleni, bangabaFarisi benkolo abangaphandle komgudu kaMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Nempilo Yokomoya Ejwayelekile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 415)

Ukuze aphile impilo yokomoya ejwayelekile, umuntu kufanele akwazi ukuthola ukukhanya okusha nsuku zonke futhi aphishekele ukuwaqonda ngempela amazwi kaNkulunkulu. Umuntu kufanele alibone ngokucacile iqiniso, athole indlela yokwenza kuzo zonke izindaba, athole imibuzo emisha ngokufunda amazwi kaNkulunkulu nsuku zonke, futhi abone ukusilela kwakhe ukuze abe nenhliziyo elangazelelayo nefunayo ezoshukumisa bonke ubuntu bakhe, futhi ukuze athule phambi kukaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, esabe ngokujulile ukusalela emuva. Umuntu onenhliziyo elangazelela futhi efuna kanjalo, ozimisele ukuqhubeka nokufinyelela ekungeneni, usemgudwini ofanele wempilo yokomoya. Labo abashukunyiswa uMoya oNgcwele, abafisa ukwenza kangcono, abazimisele ukuphishekela ukupheleliswa uNkulunkulu, abalangazelela ukuqonda ngokujulile amazwi kaNkulunkulu, abangaphishekeli amandla angaphezu kwemvelo kodwa kunalokho abenza umzamo ofanele, abanakekela ngempela intando kaNkulunkulu, abafinyelela ngempela ekungeneni ukuze abahlangene nakho kube okwangempela nokungokoqobo ngokwengeziwe, abangaphishekeli amazwi nezimfundiso eziyize noma ukuphishekela ukuzwa amandla angaphezu kwawemvelo, abangakhonzi noma yimuphi umuntu omkhulu—laba yibo asebengenile empilweni yokomoya ejwayelekile. Konke bakwenza ngenhloso yokuthola ukukhula okwengeziwe ekuphileni kanye nokubenza babe basha futhi baphile emoyeni, futhi ngaso sonke isikhathi bakwazi ukufinyelela ekungeneni ngentshisekelo. Bengazelele, bazithola sebeqonda iqiniso bese bengena kokungokoqobo. Labo abanokuphila ngokomoya okujwayelekile bathola inkululeko nokukhululwa emoyeni nsuku zonke, futhi benza amazwi kaNkulunkulu ngokukhulekeka ngendlela emenelisayo. Kulaba bantu, ukuthandaza akuwona uthetho noma inqubo; nsuku zonke, bayakwazi ukuhambisana nokukhanya okusha. Ngokwesibonelo, abantu baziqeqeshela ukuba bathulise izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu, futhi izinhliziyo zabo ziyakwazi ukuthula ngempela phambi kukaNkulunkulu, futhi ngeke ziphazanyiswe muntu. Akekho umuntu, isehlakalo, noma into engavimba izimpilo zabo zokomoya ezijwayelekile. Ukuqeqeshwa okunjalo kwenziwa ngenhloso yokuthola imiphumela; hhayi ngenhloso yokwenza abantu balandele imithetho. Lokhu kwenza akukho mayelana nokulandela imithetho, kodwa, kunalokho, kumayelana nokuthuthukisa ukukhula kwempilo yabantu. Uma uthatha lokhu kwenza njengemithetho yokulandelwa kuphela, impilo yakho ngeke iguquke. Kungenzeka wenze njengabanye abantu, kodwa ngesikhathi bona begcina bekwazi ukuhambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, wena uyasuswa emgudwini kaMoya oNgcwele. Ingabe awuzikhohlisi? Injongo yala mazwi ukuvumela abantu ukuba bathulise izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu, baphendulele izinhliziyo zabo kuNkulunkulu, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu kubo ungabi nokuthikamezeka futhi uthele izithelo. Kulapho kuphela abantu bengahambisana khona nentando kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Nempilo Yokomoya Ejwayelekile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 416)

Aninaso isikhathi sokuthandaza empilweni yenu yansuku zonke. Abantu bahlezi bengawunaki umthandazo. Imithandazo yabo yayivame ukuchitha icala nje phambi kukaNkulunkulu. Akekho owayeke anikele ngokupheleleyo ngenhliziyo yakhe phambi kukaNkulunkulu futhi axoxe ngomkhuleko oyiqiniso noNkulunkulu. Abantu bathandaza kuNkulunkulu uma kwenzeke okuthile kuphela kubona. Kuso sonke lesi sikhathi, uke wathandaza ngokweqiniso kuNkulunkulu? Uke wakhala izinyembezi zobuhlungu phambi kukaNkulunkulu ngaphambilini? Uke wathola ukuzazi phambi kukaNkulunkulu? Uke waba nesikhathi sokuthulula konke okusenhliziyweni yakho phambi kukaNkulunkulu? Ukuthandaza kuza ngokuzijwayeza: Uma ungavamile ukuthandaza ekhaya, ngeke ukwazi ukuthandaza uma ususenkonzweni, futhi uma ungavamile ukuthandaza phambi kwabantu abancane, ngeke futhi ukwazi nokuthandaza phambi kwabantu abaningi. Uma ungavamile ukuzisondeza eduze noNkulunkulu noma ukuzindla ngamazwi kaNkulunkulu, lapho-ke ngeke ube nalutho ozolusho uma sekuyisikhathi sokuthandaza—futhi ngisho noma uthandaza, kuyoba wenza ngezindebe zakho nje; uyobe ungathandazi ngokweqiniso.

Kusho ukuthini ukuthandaza kweqiniso? Kuchaza ukukhuluma amazwi angaphakathi kuwena uwatshela uNkulunkulu, kanye nokuxhumana noNkulunkulu usuyiqonda kahle intando Yakhe futhi loku ukususela emazwini Akhe; kuchaza ukuzizwa useduze noNkulunkulu, uzwe sengathi uphambi Kwakho, futhi unokuthile ongakusho Kuye; futhi kuchaza ukuba nenkazimulo enkulu ngaphakathi enhliziyweni yakho, kanye nemizwa yokuthi uNkulunkulu muhle ngempela. Uyozizwa unentshisekelo ngokukhethekile, futhi emva kokuzwa amazwi akho abazalwane bakho bayozizwa benelisekile, bazozwa sengathi amazwi akho akhulume lokho obekusezinhliziyweni zabo, amazwi abebefisa ukuwasho, kanye nokuthi lokho okushilo kumele lokho abafuna ukukusho. Kusho lokhu-ke ukuthandaza kweqiniso? Emva kokuba usuthandaze ngokweqiniso, enhliziyweni yakho uzozwa unokuthula, udelisekile; amandla kaNkulunkulu azonyuka, futhi uzozwa ukuthi ayikho into empilweni yakho yonke ebaluleke noma edlula ukuthanda uNkulunkulu—futhi konke lokhu kuzofakazisela ukuthi umthandazo wakho ube yimpumelelo. Uke wathandaza ngale ndlela?

Ayethini amazwi omthandazo wakho? Kufanele uthandaze, kancane kancane, ngokuhambisana nesimo sakho sangempela kanye nalokho okuzokwenziwa nguMoya oNgcwele, futhi kufanele uxoxisane noNkulunkulu njengokwentando kaNkulunkulu nezimfuno zaKhe kumuntu. Uma uqala ukuzejwayeza ukuthandaza, qala ngokunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Ungazami ukubamba intando kaNkulunkulu; zama kuphela ukukhuluma amazwi angaphakathi enhliziyweni yakho uwatshele uNkulunkulu. Lapho uza phambi kukaNkulunkulu, khuluma kanje: “Awu Nkulunkulu! Ngibona namhlanje ukuthi angikulalelanga Wena. Ngimubi futhi ngiyenyanyeka ngempela. Ngaphambilini, bengichitha isikhathi sami; kusukela namhlanje ngizokuphilela, ngizophila impilo enenhloso, ngenelise intando Yakho. Ngifuna ukuba uMoya Wakho usebenze njalo ngaphakathi kimina, futhi uhlale njalo ungikhanyisa futhi ungikhanyisela, ukuze ngibe nobufakazi obunamandla phambi Kwakho, ngivumele uSathane abone udumo Lwakho, ubufakazi Bakho, kanye nobufakazi bokunqoba Kwakho ngaphakathi kithina.” Uma ukhuleka ngale ndlela, inhliziyo yakho izokhululwa ngokuphelele, uma usukhuleke ngale ndlela, inhliziyo yakho izoba seduze noNkulunkulu, futhi ngokukhuleka ngale ndlela njalo, uMoya oNgcwele uzosebenza kuwena ngaphakathi nakanjani. Uma ngaso sonke isikhathi ubiza uNkulunkulu ngale ndlela uhambise iziphakamiso zakho phambi kukaNkulunkulu, kuyofika usuku lapho isiphakamiso sakho siyokwamukeleka phambi kukaNkulunkulu, lapho inhliziyo yakho nawe uqobo sewamukelwe nguNkulunkulu, futhi bese upheleliswa nguNkulunkulu. Umthandazo ubaluleke kakhulu kuwena. Uma uthandaza, uthola umsebenzi kaMoya oNgcwele, inhliziyo yakho ngakho-ke ithintwa nguNkulunkulu, kanti namandla othando lukaNkulunkulu ngaphakathi kuwena ayavela. Uma ungathandazi ngenhliziyo yakho, uma ungavuli inhliziyo yakho ukuze ukhulume noNkulunkulu, lapho-ke uNkulunkulu akakwazi ukusebenza ngaphakathi kuwena. Uma, usuthandazile, ukhulume wonke amazwi angaphakathi enhliziyweni yakho futhi uMoya kaNkulunkulu ungasebenzanga, uma uzizwa ungenantshisekelo ngaphakathi kuwena, lokhu-ke kukhomba ukuthi inhliziyo yakho ayiqinisekanga, ukuthi amagama akho awalona iqiniso, futhi ayihlanzekanga. Uma, usuthandazile, uzizwe udelisekile, kusho ukuthi imithandazo yakho yamukeliwe nguNkulunkulu noMoya kaNkulunkulu usebenzile ngaphakathi kuwena. Njengomuntu osebenza phambi kukaNkulunkulu, awukwazi ukuhlala ungenayo imithandazo. Uma ubona ukukhulumisana noNkulunkulu njengento enokubaluleka neyigugu, pho ungakwazi ukuwulahla umthandazo? Akekho ongaphila ngaphandle kokukhulumisana noNkulunkulu. Ngaphandle komthandazo, uphila enyameni, uphila ngaphansi kobugqila bukaSathane; ngaphandle komthandazo wangempela, uphila ngaphansi kwethonya lobumnyama. Ngethemba ukuthi abazalwane bayakwazi ukuthandaza kwangempela usuku nosuku. Lokhu akukona ukuthobela izimfundiso, kodwa-ke, umphumela okufanele ufezekiswe. Ingabe uzimisele ukuzincisha ubuthongo nokuzijabulisa wena, wenze umthandazo wasekuseni entathakusa bese uthokozela amazwi kaNkulunkulu? Uma uthandaza ngenhliziyo emsulwa futhi udla uphuza amazwi kaNkulunkulu kanje, uzokwamukeleka kakhudlwana Kuye. Uma ukwenza lokhu njalo ekuseni, uma zonke izinsuku, uzejwayeza ukunikeza inhliziyo yakho kuNkulunkulu, uxoxa futhi uxoxisana Naye, lapho-ke ulwazi lwakho ngoNkulunkulu nakanjani luzokwanda, futhi uzokwazi ukuzwa kangcono intando kaNkulunkulu. Kufanele uthi: “Awu Nkulunkulu! Ngifuna ukugcwalisa isibopho sami. Ukuze Wena udunyiswe kithina, futhi uthokozele ubufakazi kithina, kuleli qembu labantu, akukho engingakwenza ngaphandle kokunikela isiqu sami sonke Kuwe. Ngiyakunxusa ukuba usebenze ngaphakathi kithina, ukuze ngikuthande ngeqiniso futhi ngikwenelise Wena, futhi ube yilokhu engikulangazelele.” Uma unalo mthwalo, uNkulunkulu nakanjani uzokwenza upheleliswe; akufanele uzithandazele wena kuphela, kodwa futhi uthandazele ukwenza intando kaNkulunkulu, kanye nokuba umthande. Lowo-ke umthandazo weqiniso. Ingabe uthandazela ukuba wenze intando kaNkulunkulu?

Ngaphambilini, naningakwazi ukuthandaza, futhi ningawunaki umthandazo; namuhla, kufanele nenze konke okusemandleni ukuba niziqeqeshele ukuthandaza. Uma ungakwazi ukuthola amandla ngaphakathi kuwena okuba uthande uNkulunkulu, pho ungathandaza kanjani? Kufanele uthi: “Awu Nkulunkulu! Inhliziyo yami ayikwazi ukukuthanda ngokweqiniso, ngifisa ukukuthanda kodwa anginawo amandla. Ngenzenjani? Ngifisa ukuba uvule amehlo ami angokomoya, ngifisa uMoya Wakho uthinte inhliziyo yami, ukuze uma ngiphambi Kwakho kusuke konke ukunganaki, futhi ngingavinjwa muntu, nalutho, noma nani na; inhliziyo yami ngiyeneka phambi Kwakho, kangangokuthi isimo sami sonke ngisinikele phambi Kwakho, ukuba ungangihlola nangayiphi indlela ofisa ngayo. Manje, ngisusa yonke imicabango yami, futhi angiboshwanga nawukufa. Ngisebenzisa inhliziyo yami ekuthandayo, ngifisa ukufuna indlela yokuphila. Zonke izinto nezimo zisesandleni Sakho, ikusasa lami lisezandleni Zakho, futhi, phezu kwalokho, impilo yami ilawulwa yizandla Zakho. Manje, ngilangazelele uthando Lwakho, kungakhathalekile noma uyangivumela ukuba ngikuthande, kungakhathalekile ukuthi uSathane ungenelela kangakanani, ngizimisele ukukuthanda.” Lapho uhlangabezana nezinto ezinje, uthandaza ngale ndlela. Uma wenza nje zonke izinsuku, amandla okuthanda uNkulunkulu azokhula kancane kancane.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana Nenqubo Yokuthandaza” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 417)

Umuntu ungena kanjani emthandazweni wangempela?

Ngenkathi uthandaza, inhliziyo yakho kufanele ibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu, futhi kufanele ibe nokuqiniseka. Ukhuluma futhi uthandaza uNkulunkulu ngokweqiniso—akufanele uzame ukukhohlisa uNkulunkulu ngamazwi ezwakala kamnandi. Umthandazo kufanele ube ngumongo walokho uNkulunkulu afisa ukukufeza namhlanje. Cela uNkulunkulu akulethele ukukhanyiseleka nenkazimulo enkulu, futhi akunikeze isimo kanye nezinkinga zakho njengoba kunjalo, wenze isiphakamiso phambi kukaNkulunkulu. Umthandazo akukona ukulandela izinqubo, kodwa ukufuna uNkulunkulu usebenzisa inhliziyo eqinisekile. Cela uNkulunkulu avikele inhliziyo yakho, ayenze ikwazi ukuba noxolo njalo phambi kukaNkulunkulu, akwenze ukwazi ukuzazi, kanjalo nokuzicasukela, ulahle umina endaweni uNkulunkulu akubekele yona, ngaleyo ndlela ube nobudlelwane obuhle nobujwayelekile noNkulunkulu akwenze ube umuntu omthanda ngokweqiniso uNkulunkulu.

Yini ukubaluleka komthandazo?

Umthandazo enye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, yindlela umuntu abiza ngayo uNkulunkulu, futhi yinqubo umuntu athintwa ngayo uMoya kaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi labo abangenawo umthandazo ngabafile emoyeni, ubufakazi bokuthi abanazo izindlela zokuthintwa uNkulunkulu. Ngaphandle komthandazo, abantu abakwazi ukuthola impilo yomoya ejwayelekile, futhi abakwazi nokulandela umsebenzi kaMoya oNgcwele; ngaphandle komthandazo, balimaza ubudlelwane babo noNkulunkulu, futhi abakwazi ukuthola imvume evela kuNkulunkulu. Uma ungumuntu okholwa kuNkulunkulu, ngenkathi uthandaza kaningi, kungale nkathi uzothintwa uNkulunkulu. Abantu abafana nalaba baneziphakamiso ezinkulu futhi bayakwazi ukuthola njalo ukukhanyiselwa okuvela kuNkulunkulu; ngenxa yalokho ngabantu abafana nalaba kuphela abakwazi ukupheleliswa ngokushesha nguMoya oNgcwele.

Yini efezwa ngumthandazo?

Abantu bayakwazi ukwenza umkhuba wokuthandaza baqonde ukubaluleka komthandazo, kodwa umphumela ofezwa umthandazo awuyona into encane. Umthandazo akukona nje ukwenza izinqubo zenjwayelo, noma imidanti, noma ukulolozela amagama kaNkulunkulu, okusho ukuthi, umthandazo awuchazi ukubiza amagama noma ukulinganisa abanye abantu. Emthandazweni, kufanele unikele inhliziyo yakho kuNkulunkulu, wabelane ngamagama asenhliziyweni yakho ukuze ukwazi ukuthintwa uNkulunkulu. Ukuze imithandazo yakho ibe nempumelelo, kufanele igxile ekufundeni kwakho amazwi kaNkulunkulu. Kungenxa yokuthandaza phakathi kwamazwi kaNkulunkulu kuphela lapho uzokwazi khona ukuthola ukukhanyiseleka nenkazimulo ethe xaxa. Umthandazo weqiniso ubonakala ngokuba nenhliziyo elangazelele izimfuno ezishiwo uNkulunkulu, kanye nokuzimisela ukugcwalisa lezi zimfuno; uzokwazi ukuzonda konke lokho okuzondwa uNkulunkulu, ngenxa yolwazi onalo, futhi uzokwazi uphinde ucacelwe kahle mayelana namaqiniso achazwa nguNkulunkulu. Uma unesiphakamiso, nokholo, nolwazi, kanye nendlela yokuphila emva kokuthandaza—lokho-ke ukuthandaza kweqiniso, futhi umthandazo onjengalowo osebenzayo. Kodwa umthandazo kufanele wakhelwe phezu kwesisekelo sokuthokozela amazwi kaNkulunkulu nokukhuluma noNkulunkulu ngamazwi aKhe, inhliziyo yakho ikwazi ukufuna uNkulunkulu kanye nokuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu. Umthandazo onjengalowo sewuvele ufinyelele lapho kunokukhuluma noNkulunkulu kweqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana Nenqubo Yokuthandaza” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 418)

Ulwazi oluyisisekelo ngokuthandaza:

1. Ungavele usho noma yini efika engqondweni. Kufanele kube nokuzisola enhliziyweni yakho, okuchaza ukuthi, kufanele ube nenjongo lapho uthandaza.

2. Imithandazo yakho kufanele ibe namazwi kaNkulunkulu; kufanele igxile emazwini kaNkulunkulu.

3. Uma uthandaza, akufanele uphinde izindaba ezindala. Imithandazo yakho kufanele iphathelane namazwi amanje kaNkulunkulu, futhi lapho uthandaza, tshela uNkulunkulu imicabango yakho engaphakathi ekujuleni.

4. Umthandazo weqembu kufanele ube nomongo, okufanele ube ngumsebenzi kaMoya oNgcwele namuhla.

5. Bonke abantu kufanele bafunde umkhuleko owenziwa egameni lakho noma lomunye. Lokhu kuyindlela futhi yokukhombisa ukucabangela intando kaNkulunkulu.

Umthandazo womuntu usekelwe ekuqondeni ukubaluleka komthandazo kanye nolwazi oluyisisekelo somthandazo. Umuntu kufanele kaningi athandazele ukusilela kwakhe empilweni yakhe yansuku zonke, athandazele kaningi amaphutha akhe, athandezele ukuletha inguquko esimweni sakhe empilweni, bese ethandaza esisekelweni solwazi lwamazwi kaNkulunkulu. Umuntu ngamunye kufanele asungule eyakhe impilo yomthandazo, kufanele athandazele ulwazi olugxile emazwini kaNkulunkulu, kufanele athandaze ukuze afune ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu. Neka isimo sakho phambi kukaNkulunkulu, ube nokuqiniseka, unganaki indlela yemidanti; okusemqoka ukuthola ulwazi lwangempela, kanye nokuba namava kaNkulunkulu. Noma ubani ofuna ukungena empilweni yangokomoya kufanele akwazi ukuthandaza ngezindlela eziningi. Umthandazo wokuthula, ukuninga ngamagama kaNkulunkulu, ukuthola ukwazi imisebenzi kaNkulunkulu, nokunye nokunye—lo msebenzi ogxilile wokukhulumisana, ukuze ukwazi ukuthola ukungena empilweni yomoya ejwayelekile, ukwenza isimo sakho ngaphambi kukaNkulunkulu sibe ngcono nangcono, nokudala inqubekelaphambili enkulu empilweni yakho. Ngamafuphi, konke okwenzayo—noma ngabe udla noma ngabe uphuza amazwi kaNkulunkulu, noma ukuthandaza ngokuthula noma ukuthandaza uphimise—ukuze ubone ngokucacile amazwi kaNkulunkulu, nomsebenzi Wakhe, kanye nalokho afisa ukukufeza kuwena. Okubaluleke kakhulu, kungenxa yokufuna ukufikelela ezingeni uNkulunkulu alifunayo kanye nokudlulisela impilo yakho ezingeni elilandelayo. Izinga eliphansi kakhulu uNkulunkulu alidingayo kubantu ukuba bakwazi ukumvulela izinhliziyo zabo. Uma umuntu enikeza inhliziyo yakhe ngokweqiniso asho lokho okungaphakathi kuyena kuNkulunkulu, lapho-ke uNkulunkulu uzimisele ukwenza umsebenzi kumuntu; uNkulunkulu akafuni inhliziyo yomuntu esontekile, kodwa ufuna inhlizyo yakhe emsulwa nethembekile. Uma umuntu engakhulumi ngokweqiniso athulule inhliziyo yakhe kuNkulunkulu, lapho-ke uNkulunkulu akayithinti inhliziyo yomuntu, noma asebenze ngaphakathi kuyena. Yingakho, into ebaluleke kakhulu mayelana nokuthandaza ukukhuluma amazwi eqiniso asenhliziyweni yakho kuNkulunkulu, utshele uNkulunkulu amaphutha akho noma isimo sokungalaleli kanye nokuzeneka ngokuphelele kuNkulunkulu. Yilapho kuphela-ke uNkulunkulu eba nentshisekelo emithandazweni yakho; uma kungenjalo, uNkulunkulu uzofihla ubuso Bakhe kuwena. Uhlaka oluncane oludingekayo lomthandazo ukuthi kufanele ukwazi ukuba nokuthula enhliziyweni yakho ngaphambi kukaNkulunkulu, futhi akufanele isuke kuNkulunkulu. Mhlawumbe, ngalesi sikhathi, awukatholi umbono omusha nophakeme, kodwa kufanele usebenzise umthandazo ukugcina izinto njengoba zinjalo—awukwazi ukuhlehla. Lena yinto encane okufanele ukwazi ukuyenza. Uma ungakwazi ukufeza ngisho nalokhu, lokho kufakazela ukuthi impilo yakho yangokomoya ayikabi sezingeni elifanele; ngenxa yalokho, awukwazi ukubambelela embonweni wakho wasekuqaleni, futhi awunalo ukholo lukaNkulunkulu, isiphakamiso sakho siyanyamalala ngenxa yalokho. Ukungena kwakho empilweni yangokomoya kuphawulwa ngukuthi imithandazo yakho isingenile endleleni elungile. Bonke abantu kufanele bangene kulesi simo, kufanele benze wonke umsebenzi wokuziqeqesha emthandazweni, hhayi ukulinda nje ngokunganaki, kodwa ukufuna ngokunenhloso ukuthintwa nguMoya oNgcwele. Yilapho kuphela lapho abantu bezoba abantu abafuna uNkulunkulua.

Uma uqala ukuthandaza, kufanele ube nokungokoqobo, futhi ungazinwebi kakhulu; awukwazi ukwenza izimfuno eziphoqayo, uthembe ukuthi uma uvula umlomo wakho uzothintwa uMoya oNgcwele, ube ngokhanyiselekile nonenkazimulo, futhi ogcwaliswe umusa. Lokho angeke kwenzeke—uNkulunkulu akazenzi izinto ezingezona ezenyama. UNkulunkulu ufeza imithandazo yabantu ngesikhathi saKhe futhi kwesinye isikhathi uhlola ukholo lwakho ukuze abone ukuthi uthembekile na Kuye. Uma uthandaza kufanele ube nokholo, ukubekezela, kanye nesiphakamiso. Uma beqala ukuziqeqeshela ukuthandaza, abantu abaningi abazizwa sengathi bathintwe uMoya oNgcwele bese belahlekelwa yithemba. Lokho akwamukelekile! Kufanele ube nokuphikelela, kufanele ugxile ekuzweni ukuthintwa nguMoya oNgcwele, kanye nokufuna nokuhlaziya. Kwesinye isikhathi, yindlela owenza ngayo engalungile; kwesinye isikhathi, izintshisekelo zakho nemicabango akukwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu, ngakho uMoya kaNkulunkulu akakunyakazisi; ngakho futhi kunezikhathi lapho uNkulunkulu ebheka ukuthi uthembekile yini noma cha. Ngamafuphi, kufanele ube nokuzinikela kakhulu ekuziqeqesheni kwakho. Uma uthola ukuthi indlela owenza ngayo iphuma endleleni yokwenza elungile, ungashintsha indlela othandaza ngayo. Inqobo uma ufuna ngokweqiniso, ulangazelele ukwamukela, lapho-ke uMoya oNgcwele nakanjani uzozibonakalisa kuwena. Kwesinye isikhathi uthandaza ngenhliziyo eqinisekile kodwa ungazizwa sengathi uthintekile. Ezikhathini ezifana nalezo kufanele uncike okholweni lwakho, uthembe ukuthi uNkulunkulu uyayibona imithandazo yakho; kufanele ubekezele emithandazweni yakho.

Kufanele uthembeke, futhi uthandaze ukuze uxoshe ububi obusenhliziyweni yakho. Njengoba usebenzisa umthandazo ukuzicwenga nanini na lapho kudingeka, futhi uwusebenzisela ukuba uthintwe uMoya kaNkulunkulu, isimo sakho sizoya ngokuya sishintsha. Impilo yangokomoya yeqiniso yimpilo yokuthandaza, futhi yimpilo ethintwa uMoya oNgcwele. Inqubo yokuthintwa uMoya oNgcwele yinqubo yokushintsha isimo somuntu. Impilo engakathintwa uMoya oNgcwele akuyona impilo yangokoMoya, yimpilo nje yokulandela imikhuba nemidanti yenjwayelo; yilabo abavame ukuthintwa uMoya oNgcwele kuphela, abanokukhanyiseleka nenkazimulo kaMoya oNgcwele, abantu asebengene empilweni yangokomoya. Isimo somuntu silokhu sishintshashintsha ngenkathi ekhuleka, futhi ngale nkathi enyakazizwa uMoya oNgcwele kakhulu, kungale nkathi ekhuthala futhi eba ngolalelayo. Ngakho-ke, futhi, nenhliziyo yakhe izoya ngokuya icwengeka, emva kwalokho nesimo sakhe sizoya ngokuya sishintsha. Unjalo-ke umthelela womkhuleko weqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana Nenqubo Yokuthandaza” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 419)

Ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu kungesinye sezinyathelo esibalulekile kakhulu zokungena emazwini kaNkulunkulu, futhi kuyisifundo lapho abantu bonke benesidingo esiphuthumayo sokungena kuso manje. Izindlela zokungena ekuthuliseni inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu yilezi:

1. Susa inhliziyo yakho ezintweni ezingaphandle, thula phambi kukaNkulunkulu, futhi ukhuleka kuNkulunkulu ngenhliziyo egxilile.

2. Ngenhliziyo yakho ethule phambi kukaNkulunkulu, yidla, uphuze, futhi uthokozele amazwi kaNkulunkulu.

3. Zindla futhi ucabange ngothando lukaNkulunkulu futhi uzindle ngomsebenzi kaNkulunkulu enhliziyweni yakho.

Ekuqaleni qala ngodaba lomkhuleko. Gxila entweni eyodwa, futhi ukhuleka ngesikhathi esinqunyiwe. Kungakhathaliseki ukuthi ucindezelwa kangakanani, noma uxineke kangakanani, noma wehlelwa yini, khuleka nsuku zonke ngokujwayelekile, yidla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu ngokujwayelekile. Inqobo nje uma udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, kungabi nandaba ukuthi izimo zakho zinjani, umoya wakho uthokozile ngokukhethekile, futhi awukhathazwa abantu, izehlakalo noma izinto ezikuzungezile. Uma ujwayele ukucabanga ngoNkulunkulu enhliziyweni yakho, lokho okwenzeka ngaphandle angeke kukukhathaze. Yilokhu okuchazwa ukuba nomgogodla. Okokuqala qala ngomthandazo: Ukukhuleka unokuthula phambi kukaNkulunkulu kunemiphumela emihle kakhulu. Ngemuva kwalokho, yidla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu bese uzama ukuthola ukukhanya, thola indlela yokwenza, yazi ukuthi iyini injongo yamazwi kaNkulunkulu, futhi uqonde ngaphandle kokuphambuka. Ngokuvamile, sondela kuNkulunkulu ngokujwayelekile enhliziyweni yakho, cabanga ngothando lukaNkulunkulu, futhi zindla ngamazwi kaNkulunkulu, ngaphandle kokuphazanyiswa izinto zangaphandle. Lapho inhliziyo yakho isinokuthula okusezingeni lokuthi ukwazi ukucabangisisa, ukuze kuthi ngaphakathi kwakho, uzindla ngothando lukaNkulunkulu futhi usondele ngempela kuNkulunkulu kungakhathaliseki isimo okuso, futhi ugcine sufike ezingeni lapho udumisa khona enhliziyweni yakho, futhi sekungcono nakakhulu kunokukhuleka, ngakho kulokhu uyokuba nesimo senhlonipho ethile. Uma usukwazi ukuthola lesi simo esichazwe ngenhla, lokhu kuyobonisa ukuthi inhliziyo yakho inokuthula ngempela phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kuyisinyathelo sokuqala; Kuwumzamo oyisisekelo. Kuphela ngemuva kokuba bekwazi ukuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, abantu bangakwazi ukuthintwa uMoya oNgcwele, futhi bakhanyiselwe, futhi bakhanyiswe uMoya oNgcwele, kulapho kuphela lapho bekwazi khona ukukhuluma noNkulunkulu ngeqiniso, futhi bekwazi ukubamba intando kaNkulunkulu kanye nokulawula kukaMoya Ongcwele—futhi kulokhu, bayobe sebengenile endleleni elungile ezimpilweni zabo ezingokomoya. Ukuzifundisa ukuphila phambi kukaNkulunkulu ukuze ufinyelele ekujuleni okuthile ukuze ukwazi ukumelana nawe ngokwakho, ukuzenyeza, bese uphila emazwini kaNkulunkulu, impela lokhu kuwukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Ukwazi ukuzenyeza, ukuziqalekisa, ukumelana ngokwakho kuwumphumela ozuzwa umsebenzi kaNkulunkulu, futhi abantu angeke bakwenze lokhu. Ngakho-ke ukufunda ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu kuyisifundo abantu okumele bangene kuso ngokushesha. Abanye abantu ngeke nje kuphela bangakwazi ukuthulisa inhliziyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa izinhliziyo zabo azithuli phambi kukaNkulunkulu nalapho bekhuleka. Lokhu kukude kakhulu nezindinganiso zikaNkulunkulu! Uma inhliziyo yakho ingeke yathula phambi kukaNkulunkulu, ungakwazi yini ukushukunyiswa uMoya oNgcwele? Uma ungeke ukwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, ungaphazamiseka uma kukhona ofikayo, ungaphazamiseka uma abantu bekhuluma, futhi inhliziyo yakho ingasuka uma abanye benza izinto, ngakho awusiye umuntu ophila phambi kukaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ithule ngempela phambi kuNkulunkulu angeke ukhathazwe yinoma yini eyenzeka ngaphandle ezweni, futhi akekho umuntu, isigameko, noma into ezothatha isikhathi sakho. Uma usungenile kulokhu, khona-ke lezo zimo ezimbi noma zonke izinto ezingezinhle, njengemicabango yabantu, ifilosofi yokuphila, ubudlelwano obungajwayelekile nabantu, kanye nemicabango esenhliziyweni yakho eyoshabalala ngokuzenzakalela. Ngenxa yokuthi uhlala uzindla ngamazwi kaNkulunkulu, futhi nenhliziyo yakho ihlala isondela eduze kukaNkulunkulu futhi igcwaliswe ngamazwi amanje kaNkulunkulu, lezo zinto ezingezinhle zisuka ngokungazelelwe. Uma ugcwaliswe izinto ezinhle, izinto ezindala ezingezinhle angeke zibe nendawo, ngakho ungazinaki lezo zinto ezingezinhle. Awudingi ukwenza imizamo ukuzivimba. Naka ukuthula phambi kukaNkulunkulu, yidla futhi uphuze kakhulu amazwi kaNkulunkulu futhi uwathokozele, cula kakhulu amahubo udumise uNkulunkulu, vumela uNkulunkulu abe nethuba lokusebenza kuwe, ngoba ngalesi sikhathi uNkulunkulu ufuna ukuphelelisa abantu, futhi ufuna ukuzuza inhliziyo yakho; uMoya waKhe ushukumisa inhliziyo yakho, futhi uma uphila phambi kukaNkulunkulu ulandela ukuholwa uMoya oNgcwele, uyomanelisa uNkulunkulu. Uma unaka ukuphila ngamazwi kaNkulunkulu futhi ube nobudlelwane obukhulu ngeqiniso ukuze uthole ukwambuleleka nokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele, khona-ke leyo miqondo yenkolo, ukuzenzisa kanye nokuzazisa, konke kuyonyamalala, futhi ngemuva kwalokho uyokwazi ukuthi umsebenzela kanjani uNkulunkulu, uyokwazi ukuthi umthanda kanjani uNkulunkulu, futhi umanelisa kanjani uNkulunkulu. Lezo zinto ezingaphandle kukaNkululnkulu kungazelelwe ziyobe seziyakhohleka.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 420)

Ukuzindla ngamazwi kaNkulunkulu kanye nokukhuleka kaningi ngamazwi kaNkulunkulu ngesikhathi esifanayo njengokudla nokuphuza amazwi amanje kaNkulunkulu—lesi isinyathelo sokuqala sokuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, Uma ungaba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ukwambulelwa kanye nokukhanyiselwa nguMoya oNgcwele kuyoba nawe. Impilo yonke engokomoya itholakala ngokuncika ekuthuleni phambi kukaNkulunkulu. Uma ukhuleka kumele uthule phambi kukaNkulunkulu ngaphambi kokuba ushukunyiswe uMoya oNgcwele. Ngokuthula phambi kukaNkulunkulu lapho udla noma uphuza amazwi kaNkulunkulu ungambuleleka futhi ukhanyiseleke futhi ukwazi ukuthola ukuqonda ngempela amazwi kaNkulunkulu. Ekuzindleni kwakho okujwayelekile kanye nokuhlanganyela, futhi uma usondela kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho, kulapho kuphela uthula phambi kukaNkulunkulu ungaba nokusondelana ngempela noNkulunkulu, ukuqonda kwangempela uthando lukaNkulunkulu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu, nomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nokucabangela ngempela intando kaNkulunkulu. Ngesikhathi ujwayela ukwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu kungesikhathi ukwazi ngokwengeziwe ukukhanyiseleka, futhi ngesikhathi ukwazi ngokwengeziwe ukuqonda isimo sakho esikhohlakele, lokho okuntulayo, lokho okumele ukufake, umsebenzi okumele uwenze, kanye nalapho unobuthaka khona. Konke lokhu kutholakala ngokwethemba ekuthuleni phambi kukaNkulunkulu, ungezwa ezinye izimfihlakalo kumoya, uthinte lokho uNkulunkulu afuna ukwenza manje, uzwe ukuqonda okujulile kwamazwi kaNkulunkulu, futhi uzwe ingqikithi yamazwi kaNkulunkulu, onke amazwi kaNkulunkulu, futhi uyakwazi ukubona indlela yokwenza ngokucacile kakhudlwana nangokunembile ngokwengeziwe. Uma ungeke uthule emoyeni wakho kuze kube ekujuleni okuthile, uzomane ngandlela thize ushukunyiswe uMoya oNgcwele, ngaphakathi kuwe uyozwa amandla, kanye nentokozo nokuthula, kodwa angeke uzwe lutho olujulile. Ngike ngasho ngaphambili, uma umuntu engasebenzisi amandla akhe onke, koyoba nzima kuye ukuzwa izwi laMi, noma ukubona ubuso baMi. Lokhu kubhekise ekutholeni ukujula phambi kukaNkulunkulu, hhayi imizamo yangaphandle. Umuntu ongathula ngempela phambi kukaNkulunkulu uyakwazi ukuzikhulula kuzo zonke izibopho zezwe futhi engathola ukugcwaliswa uNkulunkulu. Bonke abantu abangakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu empeleni baba nokuzitika futhi abanakho ukuzibamba. Bonke abakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, abantu abangcwele phambi kukaNkulunkulu, abantu abalangazelela uNkulunkulu. Abantu abathule phambi kukaNkulunkulu kuphela abanaka impilo, abanaka ubudlelwano bomoya, abomele amazwi kaNkulunkulu, nabaphishekela iqiniso. Bonke labo abanganazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu,abangazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, bangabantu abangenalusizo lwalutho abanamathele ngokuphelele ezweni, abangenakho ukuphila; ngisho noma bethi bayakholwa kuNkulunkulu bamane bakusho ngezindebe zomlomo kuphela. Labo uNkulunkulu abaphelelisayo futhi abenze baphelele ekugcineni bangabantu abangathula phambi kukaNkulunkulu. Ngakho-ke, abantu abathulile phambi kukaNkulunkulu bangabantu abaphiwe izibusiso ezinkulu. Abantu abathatha isikhathi esincane emini ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, abagcwele izindaba zangaphandle ngokupheleleyo, futhi abanganaki ukungena ekuphileni bonke bangabazenzisi abangenalo ithemba esikhathini esizayo. Yilabo abangathula phambi kukaNkulunkulu futhi abaxhumana ngempela noNkulunkulu abangabantu bakaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 421)

Ukuza phambi kukaNkulunkulu wamukele amazwi aKhe njengokuphila kwakho, kumele kuqala uthule phambi kukaNkulunkulu. Kuphela uma uthula phambi kukaNkulunkulu yilapho uNkulunkulu ezokukhanyisela futhi akwenze uqonde. Lapho abantu bethula baphambi kukaNkulunkulu, kungesikhathi bekwazi ngokungeziwe ukuthola ukukhanyiseleka nokukhanyiselwa. Lokhu kudinga ukuthi abantu babe abalungileyo nabanokholo. Kungalokhu kuphela bengathola ukupheleliswa. Into ebalulekile ukuze ungene empilweni engokomoya ukuba uthule phambi kukaNkulunkulu. Konke ukuqeqeshwa kwakho ngokomoya kuyoba nempumelelo kuphela uma uthule phambi kukaNkulunkulu. Uma ungeke uthulise inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu angeke wamukele umsebenzi woMoya oNgcwele. Uma inhliziyo yakho ithule phambi kukaNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi wenzani khona-ke uba umuntu ophila phambi kukaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ithule phambi kukaNkulunkulu futhi isondela kuNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi wenzani, lokhu kubonisa ukuthi ungumuntu othule phambi kukaNkulunkulu. Lapho ukhuluma nabanye, lapho uhamba, uyakwazi ukuthi, “Inhliziyo yami iyasondela kuNkulunkulu, futhi ayigxilile ezintweni zangaphandle, futhi ngingathula phambi kukaNkulunkulu.” Lona umuntu othule phambi kukaNkulunkulu. Ungahlangani nezinto ezizosusa inhliziyo yakho iye ngaphandle, futhi ungahlanganyeli nabantu abazosuza inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Shiya noma yini engaphazamisa inhliziyo yakho ekusondeleni kuNkulunkulu, noma suka kukho. Leyo ndlela izuzisa ngokwengeziwe empilweni yakho. Manje yisikhathi somsebenzi omkhulu woMoya oNgcwele. Yisikhathi lapho uNkulunkulu ngokwaKhe ephelelisa abantu. Uma ngalesi sikhathi ungeke wathula phambi kukaNkulunkulu, ngakho-ke awusiye umuntu obuyela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Uma uphishekela izinto ngaphandle kuNkulunkulu, akunakwenzeka ukupheleliswa uNkulunkulu. Labo namuhla abezwa amazwi anjalo kaNkulunkulu futhi belokhu ukuthula phambi kukaNkulunkulu bangabantu abangalithandi iqiniso, abantu abangamthandi uNkulunkulu. Uma ungeke uzinikele manje, uyozinikela nini? Ukuzinikela ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Lona umnikelo wangempela. Noma ubani onikela ngempela inhliziyo yakhe kuNkulunkulu manje, nakanjani angapheleliswa uNkulunkulu. Akukho, noma ngabe yini, engakuphazamisa, noma ngabe ukukuthena, noma ukusebenzelana nawe, noma ukuhlangabezana nokudideka noma ukwahluleka, inhliziyo yakho kumele ihlale ithule phambi kukaNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi abantu bakuphatha kanjani, inhliziyo yakho kumele ithule phambi kukaNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi iziphi izimo obhekene nazo, kungaba izinkathazo, ukuhlupheka, noma ushushiso, noma ngabe ufikelwa izinhlobo eziningi zezilingo, inhliziyo yakho kumele ithule phambi kukaNkulunkulu. Lena indlela yokupheleliswa. Kuphela uma uthule ngempela phambi kukaNkulunkulu, uyocaciseleka ngamazwi amanje kaNkulunkulu, wenza kahle ngokwengeziwe ukukhanyiseleka nokukhanyiselwa uMoya oNgcwele futhi ungaphambuki, ukwazi ukubamba ngokucace ngokwengeziwe intando kaNkulunkulu futhi ube nomgomo ocacile enkonzweni yakho, futhi ukwazi ukubamba ngokunembile kakhulu ukuhamba nokuqondiswa uMoya oNgcwele futhi ube nesiqiniseko sokuphila ngaphansi kokuqondiswa uMoya oNgcwele. Lena imiphumela etholakala ngokuthula ngempela phambi kukaNkulunkulu. Uma abantu bengacaciselekile ngamazwi kaNkulunkulu, abanayo indlela yokuwenza, angeke bazibambe izinhloso zikaNkulunkulu, noma bengenazo izimiso zokuyenza, lokhu kungenxa yokuthi izinhliziyo zabo azithulile phambi kukaNkulunkulu. Injongo yokuthula phambi kukaNkulunkulu ukufuna ngenkuthalo nangempumelelo ukulunga nokuvuleleka emazwini kaNkulunkulu, ekugcineni ukuthola ukuqonda iqiniso nokwazi uNkulunkulu.

Uma inhliziyo yakho ingeke ithule njalo phambi kukaNkulunkulu, angeke akuphelelise uNkulunkulu. Uma umuntu engenaso isifiso, lokho kuyafana nokungabi nenhliziyo, futhi abantu abangenazo izinhliziyo angeke bathule phambi kukaNkulunkulu. Abazi ukuthi ungakanani umsebenzi owenziwa uNkulunkulu noma kungakanani akushoyo, futhi abazi ukuthi bangakwenza kanjani. Ingabe laba akubona yini bantu abanazo izinhliziyo? Ingabe abantu abangenazo izinhliziyo bangakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu? UNkulunkulu angeke aphelelise abantu abangenazo izinhliziyo, futhi bafanelwe ukuba phakathi kwezilwane. UNkulunkulu ukhulume ngokucacile nangokuphelele, nokho inhliziyo yakho ayishukumiseki futhi awuthuli phambi kukaNkulunkulu; akusibona yini ubulwane lobu? Abanye abantu bayaduka bezama ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Lapho kuyisikhathi sokupheka abapheki, futhi uma kuyisikhathi sokusebenza abasebenzi, kodwa bamane baqhubeke nokukhuleka kanye nokuzindla. Ukuthula phambi kukaNkulunkulu akusho ukungapheki noma ukungasebenzi, noma ukuziba impilo, kodwa ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu, ukuthula phambi kukaNkulunkulu akusho ukungapheki nokungenzi imisebenzi yasekhaya, noma ukungaphili impilo yakho; kodwa, kuwukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu ezimweni ezejwayelekile, nokuba nendawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Kungakhathaleki ukuyiphi indawo, unendlela yokukwenza, yenza konke ongakwenza ukusondela kuNkulunkulu, yenza konke ongakwenza ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Uma izimo zivuma, khuleka ngokugxila kuwo kuphela; Lapho izimo zingavumi, sondela kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho ngesikhathi usebenza ngezandla zakho. Lapho ungakwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ngakho-ke wadle futhi uwaphuze amazwi kaNkulunkulu; lapho ungakwazi ukukhuleka, ngakho-ke khuleka; lapho ungakwazi ukucabanga uNkulunkulu, ngakho-ke cabanga Yena; yenza konke ongakwenza ukuzifundisa ukungena ngokuhambisana nendawo okuyo. Abanye abantu bengathula phambi kukaNkulunkulu uma kungekho lutho olwenzekayo, kodwa masinyane uma kuba khona okwenzekayo, imiqondo yabo iyazula. Lokho akusikho ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Indlela ekahle yokukubona ukuthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo akufanele inhliziyo yomuntu ishiye uNkulunkulu, noma izizwe iphazanyiswa abantu abangaphandle, izigameko noma izinto: Lona umuntu othule ngompela phambi kukaNkulunkulu. Abanye abantu bathi lapho bekhuleka emihlanganweni izinhliziyo zabo ziyakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, kodwa lapho besenkonzweni abakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu futhi imicabango yabo iyadlebeleka. Lokhu akusikho ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Abantu abaningi manje bakuleso simo, futhi izinhliziyo zabo azikwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Ngakho nidinga ukufaka umfutho owengeziwe ekuzifundiseni kulendawo, ningene kancane kancane endleleni efanele yokwenza izinto ekuphileni futhi nihambe endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 422)

Umsebenzi nezwi likaNkulunkulu kunenhloso yokuletha ushintsho esimweni senu; inhloso Yakhe ayikhona nje ukunenza niwuqonde noma niwubone umsebenzi Wakhe bese lokho kuba yisiphelo salo. Lokho akwenele. Ningabantu abakwaziyo ukuqonda, ngakho akufanele kube nzima kini ukuqonda izwi likaNkulunkulu, ngoba ingxenye eningi yezwi likaNkulunkulu ilotshwe ngolimi lwabantu, futhi ukhuluma ngokusobala kakhulu. Ngokwesibonelo, nikwazi ngokuphelele ukufunda ukuthi yini uNkulunkulu afuna niyiqonde futhi niyenze; lena yinto umuntu ovamile okwazi ukuqonda okufanele akwazi ukuyenza. Ikakhulu, amazwi ashiwo uNkulunkulu esigabeni samanje acace kakhulu futhi ayakhanya, futhi uNkulunkulu uphinde aveze izinto eziningi abantu abangakaze bazicabange, kanye nezimo ezihlukahlukene zomuntu. Amazwi Akhe afaka konke, futhi akhanya njengonyezi ogcwele. Ngakho-ke manje, abantu sebeqonda izinto eziningi, kodwa kusasele okuthile—ukwenza izwi Lakhe. Abantu kumele bazi yonke imininingwane yezingxenye zeqiniso, balihlole futhi balifune ngowemininingwane yalo, bangamane nje balinde ukuthatha lokho abanikwa khona; kungenjalo baphenduka okungaphezudlwana kokhamisa ngithele. Bayalazi izwi likaNkulunkulu, kodwa abalenzi. Uhlobo olunjena lomuntu alulithandi iqiniso, futhi ekugcineni luyobhujiswa. Ukuphila njengoPetru wo-1990 kusho ukuthi umuntu ngamunye kini kufanele enze izwi likaNkulunkulu, abe nokungena kwangempela ezintweni enibhekana nazo futhi azuze ukukhanyiselwa okukhulu ekubambisaneni kwenu noNkulunkulu, okuyohlala kuwusizo ekuphileni kwenu. Uma nilifunde kakhulu izwi likaNkulunkulu kodwa niqonda kuphela okubhalwe kulo, ningenalo ulwazi ngezwi likaNkulunkulu ekuphileni kwenu okungokoqobo, ngeke nilazi izwi likaNkulunkulu. Ngokwenu, izwi likaNkulunkulu alikhona ukuphila, kodwa liyimibhalo efile. Futhi uma ugcina ngokubambelela emibhalweni efile, ngeke uyiqonde ingqikithi yezwi likaNkulunkulu, futhi ngeke uyiqonde intando Yakhe. Incazelo kamoya yezwi likaNkulunkulu kuwe iyocaca kuphela lapho uqaphela izwi Lakhe ezintweni odlula kuzo, futhi incazelo yokomoya ngamaqiniso amaningi ungayibamba kulezo zinto kuphela odlula kuzo, futhi yizinto odlule kuzo ezingakukhanyisela izimfihlakalo zezwi likaNkulunkulu. Uma ungalenzi, akunandaba ukuthi izwi Lakhe licace kangakanani, okuwukuphela kwento oyibambile nje amagama nezimfundiso eziyize, eseziphenduke imithetho yenkolo kuwe. Akuyona yini lena into eyenziwa abaFarisi? Uma nilenza futhi nilizwa izwi likaNkulunkulu, liba yinto engeyoqobo kini; uma ningafuni ukulenza, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu kini lithi alifane nenganekwane yezulu lesithathu. Eqinisweni, inqubo yokukholwa kuNkulunkulu iyinqubo yokubona izwi Lakhe kanye nokuzuzwa Nguye, noma uma sikucacisa, ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukulazi nokuliqonda izwi Lakhe, nokulizwa futhi uphile ngezwi Lakhe; sinjalo isimo esingokoqobo sokukholwa kwenu kuNkulunkulu. Uma nikholwa kuNkulunkulu futhi ninethemba lokuphila phakade ngaphandle kokufuna ukwenza izwi likaNkulunkulu njengento okufanele nibe nayo ngaphakathi, kusho ukuthi niyiziwula. Kufana nokuya la kudliwa khona uyobuka ukudla nje nokubeka engqondweni izinto ezimnandi ebezidliwa, kodwa unganambithi lutho kukho. Umuntu onjalo akasona yini isiwula?

Kucashunwe embhalweni othi “Uma Usuqonda Iqiniso, Kufanele Ulenze” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 423)

Iqiniso umuntu okufanele abe nalo litholakala ezwini likaNkulunkulu, futhi yiqiniso elizuzisayo futhi eliwusizo olukhulu esintwini. Liwumuthi nokudla okudingwa imizimba yenu, into esiza umuntu ukuba abuyise ubuntu bakhe obujwayelekile. Yiqiniso okufanele nihlome ngalo. Uma nenza izwi likaNkulunkulu ngokwengeziwe, ukuphila kwenu kuzoqhakaza nakakhulu, futhi iqiniso lizocaca nakakhulu. Njengoba isimo senu sikhula, izinto zasezweni likamoya nizozibona ngokucace ngokwengeziwe, futhi nizoba namandla engeziwe okunqoba uSathane. Amaqiniso amaningi eningawaqondi ayocaciswa lapho nenza izwi likaNkulunkulu. Abantu abaningi baneliswa nje ukumane baqonde umbhalo wezwi likaNkulunkulu bese begxila ekuzihlomiseni ngezimfundiso kunokujulisa abakuzwayo ekwenzeni, kodwa akuyona yini leyo indlela yabaFarisi? Ngakho inkulumo ethi “Izwi likaNkulunkulu liwukuphila” ingaba kanjani yiqiniso kubo? Ukuphila komuntu kungeqhakaze kuphela lapho umuntu efunda izwi likaNkulunkulu, kodwa uma enza likaNkulunkulu. Uma nikholelwa ekuthini ukuqonda izwi likaNkulunkulu kwanele ukuze umuntu abe nokuphila nesiqu, kusho ukuthi ukuqonda kwenu kuphambene. Ukuliqonda ngempela izwi likaNkulunkulu kwenzeka lapho wenza iqiniso, futhi kumele uqonde ukuthi “iqiniso ungaliqonda kuphela ngokuthi ulenze.” Namuhla, ngemva kokufunda izwi likaNkulunkulu, ungase nje uthi uyalazi izwi likaNkulunkulu, kodwa angeke uthi uyaliqonda. Abanye bathi okuwukuphela kwendlela yokwenza iqiniso, ukuliqonda kuqala, kodwa lokhu kuyingxenye nje yeqiniso akunembi neze ngokuphelele. Ngaphambi kokuba wazi iqiniso, usuke ungakaze uhlangane nalelo qiniso. Ukuzwa sengathi uyakuqonda okuzwayo entshumayelweni akufani nokuqonda ngempela—lokhu kuwukuthatha amazwi asobala eqiniso, futhi akufani nokuqonda incazelo yangempela ekulona. Ukuthi unolwazi olungajulile ngeqiniso akusho ukuthi uyaliqonda noma uyalazi; incazelo yangempela ngeqiniso ivela ngemva kokulibona. Ngakho iqiniso ungaliqonda kuphela ngemva kokudlula kulo, futhi kulapho kuphela ongaqonda khona izingxenye zalo ezifihlekile. Ukuqonda iqiniso ngokujulile kuwukuphela kwendlela ongazi ngayo imiqondo, nongaqonda ngayo ingqikithi yeqiniso. Ngakho, ungaya nomaphi ngeqiniso, kodwa uma ungenalo iqiniso, ungalokothi uzame ukuqinisekisa ngisho amalunga omndeni wakho, ingasaphathwa eyabantu abakholwayo. Ngaphandle kweqiniso ufana nezinhlayiya zeqhwa ezindizayo, kodwa ngeqiniso ungajabula futhi ukhululeke, futhi akekho ongakuhlasela. Akunandaba ukuthi imfundiso inamandla kangakanani, ngeke ilehlule iqiniso. Ngeqiniso, kunganyakaziswa umhlaba uqobo futhi kugudluzwe izintaba nolwandle, kanti ukungabi neqiniso kuholela ekudliweni izibungu; leli iqiniso elisobala.

Kucashunwe embhalweni othi “Uma Usuqonda Iqiniso, Kufanele Ulenze” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 424)

Esigabeni samanje, kubalulekile ukuthi nazi iqiniso kuqala, bese nilenza, nizihlomise ngencazelo yangempela yeqiniso. Kufanele ufune ukuthola lokhu. Esikhundleni sokufuna ukuthi abanye balandele amazwi akho kufanele ubenze balandele ukwenza kwakho. Ungayithola ngale Ndlela kuphela into ebalulekile. Ngisho ngabe wehlelwa yini, Noma uzithela phezu komuntu onjani, uma nje uneqiniso, uyakwazi ukuma uqine. Izwi likaNkulunkulu yileli eliletha ukuphila kumuntu, hhayi ukufa. Uma ungaphili ngemva kokufunda izwi likaNkulunkulu, kodwa ube ulokhu ufile , kusho ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwe. Uma ngemva kwesikhathi usulifunde kakhulu izwi likaNkulunkulu wezwa izintshumayelo eziningi ezingokoqobo, kodwa usesesimweni somuntu ofile, lokho-ke kuwubufakazi bokuthi awulazisi iqiniso, futhi awulifuni iqiniso. Uma nifuna ngempela ukuzuza uNkulunkulu, beningeke nigxile ekuhlomeni ngezimfundiso nokusebenzisa izimfundiso ezinkulu ukufundisa abanye, kodwa, kunalokho, benizogxila ekuboneni izwi likaNkulunkulu nasekwenzeni iqiniso. Akukhona lokho okufanele ukuba nifuna ukungena kukho manje?

Asisiningi isikhathi uNkulunkulu azokwenza umsebenzi Wakhe ngaso kumuntu, ngakho ungaba yini umphumela uma ningabambisani Naye? Kungani uNkulunkulu ehlale efuna nenze izwi Lakhe uma seniliqonda? Kungoba uNkulunkulu unembulele amazwi Akhe, futhi isinyathelo senu esilandelayo empeleni ukuwenza. Ngenkathi wenza la mazwi, uNkulunkulu uyokwenza umsebenzi wokukhanyisela nokuqondisa. Iyona Ndlela okufanele kwenziwe ngayo leyo. Izwi likaNkulunkulu lenza umuntu aqhakaze ekuphileni futhi angabi nezici ezingenza umuntu aphambuke noma ahlale angenzi lutho. Nithi senilifundile izwi likaNkulunkulu nalenza, kodwa awukho umsebenzi kaMoya oNgcwele eniwemukele. Amazi enuangakhohlisa ingane kuphela. Abanye abantu bangase bangazi ukuthi izinhloso zenu zifanele yini, kodwa nicabanga ukuthi uNkulunkulu kungenzeka angazi? Kwenzeka kanjani ukuthi abanye benze izwi likaNkulunkulu futhi bamukele ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele kodwa nina nenza izwi Lakhe kodwa anikutholi ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele? Ingabe uNkulunkulu uthatha ngomuzwa? Uma izinhloso zenu zizinhle ngempela futhi nibambisana, khona-ke uMoya kaNkulunkulu uzoba nani. Abanye abantu behlale befuna ukuba phambili, kodwa kungani uNkulunkulu engabavumeli baphakame bahole ibandla? Abanye abantu bafeza umsebenzi wabo nje, futhi benze imisebenzi yabo, kodwa bengazelele, bazuze ukwamukelwa uNkulunkulu. Kungenzeka kanjani lokho? UNkulunkulu uhlola ekujuleni kwenhliziyo, futhi abantu abafuna iqiniso kumele benze kanjalo ngezinhloso ezinhle. Abantu abangenazo izinhloso ezinhle ngeke bakwazi ukuma baqine. Eqinisweni, umgomo wenu ukuvumela izwi likaNkulunkulu lisebenze kini. Ngamanye amazwi, kuwukuliqonda ngempela izwi likaNkulunkulu lapho ulenza. Mhlawumbe ikhono lakho lokwamukela izwi likaNkulunkulu lintekenteke, kodwa uma wenza izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu angabelapha lobu buthakathaka, ngakho akumele nje wazi amaqiniso amaningi kuphela, kodwa kumele futhi uwenze. Lena indaba enkulu engenakushalazelwa. UJesu wahlupheka kakhulu eminyakeni yakhe engamashumi amathathu nantathu nesigamu. Wahlupheka kakhulu kangaka ngoba wayenza iqiniso nje kuphela, enza intando kaNkulunkulu kuzo zonke izinto, futhi enakekela intando kaNkulunkulu kuphela. Wayengeke ahlupheke kanjalo ukube wayelazi iqiniso kodwa engalenzi. Ukube uJesu walandela ayekufundiswa amaJuda, walandela abaFarisi, wayengeke ahlupheke. Ungafunda ezintweni ezenziwa uJesu ukuthi ukuphumelela komsebenzi kaNkulunkulu kumuntu kungenxa yokubambisana kwakhe Naye, futhi lena yinto okumele niyazi. Ingabe uJesu wayezohlupheka ngendlela ahlupheka ngayo esiphambanweni ukube akalenzanga iqiniso? Ingabe wayezowuthandaza umthandazo onomunyu kanjalo ukube akenzanga ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu? Ngakho-ke kufanele uhlupheke ngenxa yokwenza iqiniso; lolu uhlobo lokuhlupheka umuntu okufanele adlule kulo.

Kucashunwe embhalweni othi “Uma Usuqonda Iqiniso, Kufanele Ulenze” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 425)

Ezenzweni zenu, ukugcina imiyalo kufanele kuhlobane nokulandela iqiniso, Ngesikhathi esifanayo nenigcina ngaso imiyalo, kufanele futhi nenze neqiniso. Lapho nilandela iqiniso, akufanele nephule imiyalo noma nimelane nemiyalo. Yenzani lokho uNkulunkulu adinga ukuthi nikwenze. Ukugcina imiyalo nokulandela iqiniso kuyahambisana, akushayisani. Lapho nilandela iqiniso, yilapho nisigcina khona nakakhulu isiqu semiyalo. Lapho nilandela iqiniso, yilapho nizoliqonda khona nakakhulu izwi likaNkulunkulu elivezwe emiyalweni. Ukulandela iqiniso nokugcina imiyalo akuzona izenzo ezishayisanayo, kodwa izinto ezihlangene. Okokuqala, umuntu angalandela iqiniso kuphela ngemva kokugcina imiyalo bese ezuza ukukhanyiselwa uMoya Oyingcwele. Kodwa lena akuyona inhloso yasekuqaleni kaNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna nimkhonze ngenhliziyo, ningagcini nje ngokuziphatha kahle. Kodwa kumele niyigcine imiyalo okungenani ngaphandle nje ngokwezinga elithile. Kancane kancane, ngemva kokubona izinto, umuntu umqonda ngokucacile uNkulunkulu. Uyayeka ukuhlubuka nokumelana noNkulunkulu, uyayeka nokungabaza umsebenzi kaNkulunkulu. Yile ndlela umuntu angagcina ngayo isiqu semiyalo. Ngakho, akusizi ngalutho ukugcina imiyalo uma ningalandeli iqiniso futhi akunenzi nimkhonze ngeqiniso uNkulunkulu ngoba nisuke ningakasizuzi isimo seqiniso. Uma nigcina imiyalo ngaphandle kweqiniso, lokho kungasho ukuthi nigcina ngokunamathela emithethweni. Ngokwenza kanjalo, imiyalo iphenduka imithetho yenu, okuyinto engeke inenze nikhule empilweni. Ngokuphambene nalokho, iyoba umthwalo kini, futhi iyonibopha iniqinise njengomthetho weTestamente Elidala, ixoshe uMoya Oyingcwele kini. Ngakho, ngokugcina imiyalo ngokuphumelelayo kuphela lapho ningenza khona ngokweqiniso. Umuntu ugcina imiyalo ukuze alandele iqiniso. Nilndela iqiniso kakhulu uma nigcina imiyalo. Nize niyiqonde nakakhulu incazelo engokoqobo yemiyalo ngokulandela iqiniso. Inhloso nencazelo yokuthi kubaluleke kuNkulunkulu ukuthi umuntu agcine imiyalo, ukuthi imithetho ingalandelwa ngokucabanga komuntu, kodwa kube mayelana nokungena komuntu empilweni. Lapho nikhula empilweni, liyakhula nezinga enigcina ngalo imiyalo kaNkulunkulu. Nakuba imiyalo yenzelwe ukugcinwa umuntu, isiqu semiyalo siqala ukuba sobala kuphela lapho umuntu eba nesipiliyoni empilweni. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukugcina imiyalo kusho ukuthi “yonke into isilungile, okusele nje ukuthi uzibandakanye.” Lokhu ukucabanga okuyihaba akuyona intando kaNkulunkulu. Labo abasho lezo zinto abafia ukuthuthukisa futhi banomona enyameni. Umbhedo le nto! Le nto ayikhona ukuvumelana nezimo zangempela! Akuyona intando kaNkulunkulu ukwenza iqiniso nje ngaphandle kokugcina imiyalo. Labo abenza lokhu bayizigoga; banjengabantu abangenawo omunye umlenze. Ukugcina imiyalo kuphela njengokulalela imithetho, kodwa ungabi neqiniso—nakho lokhu akukwazi ukwanelisa intando kaNkulunkulu; njengabantu abangenalo elinye iso, abantu abenza lokhu, nabo, banohlobo oluthile lokukhubazeka. Kungashiwo ukuthi uma uyigcina kahle imiyalo futhi umqonda kahle uNkulunkulu ongokoqobo, uyoba neqiniso. Ngokombono othi awufane, uyozuza isimo seqiniso. Wenza ngokweqiniso okufanele ulenze futhi ngesikhathi esifanayo ugcine imiyalo ngaphandle kokukushayisanisa. Ukwenza ngokweqiniso nokugcina imiyalo yizinhlelo ezihlukene kabili, kokubili kuyizingxenye ezibalulekile ekuphileni komuntu. Ulwazi lomuntu kufanele luhlanganise ukugcinwa kwemiyalo ngokwenza ngokweqiniso, hhayi ukwahlukana. Nokho, kulezi zinto ezimbili, kukhona kokubili ukuhlukana nokuhlangana.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 426)

Ukusabalala kwemiyalo enkathini entsha kuwubufakazi bokuthi bonke abantu abakulo mfula nabo bonke abezwa izwi likaNkulunkulu namuhla bangene enkathini entsha. Lesi isiqalo esisha somsebenzi kaNkulunkulu futhi yisiqalo sengxenye yokugcina yomsebenzi ohlelweni lukaNkulunkulu lokuqondisa lweminyaka engaphezu kweyizinkulungwane eziyisithupha. Imiyalo yenkathi entsha iwuphawu lokuthi uNkulunkulu nabantu bangene embusweni wezulu elisha nomhlaba omusha, nokuthi uNkulunkulu, njengoba nje uJehova asebenza phakathi kwama-Israyeli noJesu phakathi kwamaJuda, uyokwenza omunye umsebenzi ongokoqobo futhi enze omunye umsebenzi omkhulu emhlabeni. Iphinde futhi ibe uphawu lokuthi leli qembu labantu lizothola omunye umsebenzi omkhulu ovela kuNkulunkulu, futhi liyonikwa, londliwe, lisekelwe, linakekelwe liphinde livikelwe ngokoqobo nguNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, bayokwenziswa eminye imisebenzi engokoqobo, kanye nokusebenza ngezwi likaNkulunkulu eliphuliwe nelicwengiwe. Incazelo yemiyalo yenkathi entsha ibaluleke kakhulu. Isikisela ukuthi uNkulunkulu uyovela ngempela emhlabeni nokuthi uNkulunkulu uyonqoba yonke indawo ephezu komhlaba, embule yonke inkazimulo Yakhe esenyameni. Isikisela nokuthi uNkulunkulu ongokoqobo uzokwenza umsebenzi omningi ongokoqobo emhlabeni wokuphelelisa bonke abakhethile. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu uyofeza yonke into ngamazwi emhlabeni aqhakambise umyalo othi “uNkulunkulu osenyameni uphakeme kakhulu futhi ukhulisiwe, bonke abantu nezizwe mabaguqe ngamadolo bakhonze uNkulunkulu—omkhulu.” Nakuba imiyalo yenkathi entsha kufanele igcinwe abantu, futhi nakuba ukwenza lokho kuwumsebenzi womuntu nesibopho sakhe, incazelo eyimelelayo ijule kakhulu ukuba ingachazwa ngamazwi ambalwa. Imiyalo yenkathi entsha ingena esikhundleni semithetho yeTestamente Elidala nemiyalo yeTestamente Elisha njengoba yamukelwe uJehova noJesu. Lesi isifundo esijulile, akuyona indaba elula njengoba umuntu angase acabange. Imiyalo yenkathi entsha inencazelo engokoqobo: Isebenza njengento ehlanganisa iNkathi Yomusa neNkathi Yombuso. Imiyalo yenkathi entsha iqeda yonke imikhuba nezenzo zenkathi endala iqede nayo yonke imikhuba yenkathi kaJesu naleyo engaphambili. Iletha umuntu ekubeni khona kukaNkulunkulu ongokoqobo yenze umuntu aqale ukuthola ukupheleliswa uNkulunkulu, okuyisiqalo sendlela yokupheleliswa. Ngakho, kufanele nibe nombomo nesimo okufanele ngemiyalo yenkathi entsha futhi akufanele niyilandele ninganakile noma niyibukele phansi. Imiyalo yenkathi entsha iveza iphuzu elilodwa: ukuthi umuntu kufanele akhonze uNkulunkulu Woqobo namuhla, okuwukuzithoba okungokoqobo esiqwini sikaMoya. Igcizelela nomyalo uNkulunkulu ayokwahlulela ngawo umuntu ukuthi unecala noma ulungile ngemva kokuvela njengeLanga lokulunga. Kulula ukuyiqonda imiyalo kunokuyenza. Ngakho, uma uNkulunkulu efuna ukuphelelisa umuntu, kumele enze kanjalo ngamazwi nangesiqondiso Sakhe, umuntu ngeke apheleliswe ngokuhlakanipha kwakhe kuphela. Ukuthi umuntu angakwazi noma cha ukugcina imiyalo yenkathi entsha kuncike olwazini lwakhe ngoNkulunkulu ongokoqobo. Ngakho, ukuthi ungayigcina noma cha imiyalo akuwona umbuzo ongaphenduleka ngezinsukwana. Lesi isifundo esijulile.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 427)

Ukulandela iqinisp kuyindlela ukuphila komuntu okungakhula ngayo. Uma ningalenzi iqiniso, niyosala nemfundiso kuphela futhi ngeke nibe nokuphila kwangempela. Iqiniso liwuphawu lwesimo somuntu. Ukuthi uyalenza noma cha iqiniso kuncike ekutheni uyasithola yini isimo sangempela. Uma ungalilandeli iqiniso, ungenzi sengathi ulungile, noma uphambukiswa imizwelo nokunaka inyama, kusho ukuthi usekude nokugcina imiyalo. Lesi isifundo esijulile. Maningi amaqiniso umuntu angangena kuwo futhi awaqonde enkathini ngayinye. Kodwa kunemiyalo ehlukile ephelezela amaqiniso asenkathini ngayinye. Iqiniso elenziwa umuntu lihlobana nenkathi nemiyalo umuntu ayigcinayo nayo ihlobana nenkathi. Inkathi nenkathi inamaqiniso ayo okufanele enziwe nemiyalo okufanele igcinwe. Nokho, ngenxa yemiyalo ehlukahlukene eyamukelwe uNkulunkulu, okusho ukuthi, ngenxa yezinkathi ezihlukahlukene, umgomo nomphumela wokulandela iqiniso kwehluka ngokushiyana. Kungashiwo ukuthi imiyalo isebenzela iqiniso nokuthi iqiniso likhona ukuze kulondolozwe imiyalo. Uma kuneqiniso kuphela, ngeke lube bikho ushintsho esingakhuluma ngalo emsebenzini kaNkulunkulu. Nokho, ngokukhuluma ngemiyalo, umuntu angabona umehluko omkhulu womsebenzi owenziwe uMoya Oyingcwele futhi umuntu angayazi inkathi uNkulunkulu asebenza Kuyo. Enkolweni, baningi abantu abangalandela iqiniso ngokweqiniso kubantu eNkathini Yomthetho. Nokho, abanayo imiyalo yenkathi yomtjhetho futhi abakwazi ukugcina imiyalo yenkathi entsha. Banamathele endleleni endala futhi basafana nabantu basendulo. Abahambisani nendlela entsha yokusebenza futhi abanakuyibona imiyalo yenkathi entsha. Kulabo, awukho umsebenzi kaNkulunkulu. Bafana nomuntu ophethe igobolondo leqanda elingenalutho: Awukho umoya uma lingekho itshwele ngaphakathi. Uma singagwegwesi, akukho ukuphila. Lowo muntu akangenanga enkathini entsha futhi usalele emuva kakhulu. Ngakho, akusizi uma abantu neqiniso lasendulo kodwa ungenayo imiyalo yenkathi entsha. Abaningi benu benza iqiniso langalesi sikhathi kodwa abayigcini imiyalo yangalesi sikhathi. Ngeke nithole lutho, iqiniso nililandelayo ngeke linisize ngalutho futhi uNkulunkulu ngeke alidumise. Iqiniso kumele lilandelwe ngendlela uMoya Oyingcwele osebenza ngayo namuhla; kumele lilandelwe kulandelwa izwi likaNkulunkulu ongokoqobo namuhla. Ngaphandle kwalokhu, konke kuyize—kufana nokuthela amanzi kubhasikidiemhlane wedada. Lena incazelo engokoqobo yokusatshalaliswa kwemiyalo yangenkathi entsha. Uma abantu bezophila ngokwemiyalo, okungenani kufanele bazi uNkulunkulu ongokoqobo ovela esenyameni, ngaphandle kokudideka. Ngamanye amazwi, abantu kufanele babambe izimiso zokuphila ngokwemiyalo. Ukuphila ngokwemiyalo akusho ukuyilandela noma kanjani nje noma ngokungabi nandaba, kodwa kusho ukuyilalela ngesisekelo, ngenhloso, nangezimiso. Into yokuqala okufanele ifezwe ukuthi imibono yakho icace. Uma uwuqonda ngokunzulu umsebenzi kaMoya oNgcwele wesikhathi samanje, futhi uma ungena ezindleleni zokusebenza zanamuhla, khona-ke uyozuza ngokwemvelo ukuqonda okucacile ukugcina imiyalo. Uma usuku lufika lapho ubona isiqu semiyalo yenkathi entsha futhi ungakwazi ukugcina imiyalo, khona-ke ngaleso sikhathi uyobe usuphelelisiwe. Lena incazelo yangempela yokulandela iqiniso nokugcina imiyalo. Ukuthi iqiniso uyalenza noma cha, kuncike ekutheni usiqonda kanjani isiqu semiyalo yenkathi entsha. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele uzolokhu uvela kumuntu futhi uNkulunkulu uzolokhu efuna okuningi kumuntu. Ngakho, ukulandelwa kweziniso ngabantu kuzodlondlobala kakhulu nemiphumela yokugcina imiyalo izoba mikhulu. Ngakho, kufanele ulandele iqiniso ngokweqiniso uphinde ugcine imiyalo ngesikhathi esisodwa. Akekho okufanele ayishaye indiva le ndaba. Amaqiniso amasha nemiyalo emisha makuqale ngesikhathi esifanayo kule nkathi entsha.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 428)

Abantu abaningi bangakhuluma okuthile ngokwenza futhi bakhulume ngemibono yabo, kodwa okuningi kwalokho abakushoyo ngukukhanya abakuzuze emazwini abanye. Akuhlanganisi konke ukwenza kwabo, futhi akuhlanganisanga lokho abakubonayo ngokwempilo yabo. Ngike nganquma ngalolu daba ngaphambilini; ungacabangi ukuthi angazi lutho. Wena uyingwe yephepha nje, kodwa ukhuluma ngokunqoba uSathane, ukukhuluma ngobufakazi bokunqoba, ukuphila ngokomfanekiso kaNkulunkulu? Konke lokhu kuyize! Ucabanga ukuthi wonke amazwi akhulunywa uNkulunkulu namuhla awokuthi uwancome? Umlomo wakho ukhuluma ngokulahla izindlela zakho zakudala kanye nokwenza ngokweqiniso, kepha izandla zakho zenza ezinye izenzo ngenhliziyo yakho uhlela amanye amaqhinga, uluhlobo luni lomuntu? Kungani izinhliziyo zenu nezandla zenu zingafani? Ukushumayela okungaka kuphenduka amazwi angenalutho, ingabe akuyephuli inhliziyo lokhu? Uma ungakwazi ukwenza njengezwi likaNkulunkulu, kufakazela ukuthi awukangeni endleleni uMoya oNgcwele asebenza ngayo, awukasebenzi ngaphakathi kuwe uMoya oNgcwele, futhi awukaholwa nguYe. Uma uthi ukwazi ukuqonda izwi likaNkulunkulu kodwa awukwazi ukulenza, wena-ke ungumuntu ongalithandi iqiniso. UNkulunkulu akezi ukuzosindisa lolu hlobo lomuntu. UJesu wezwa ubuhlungu obukhulu lapho ebethelwa ukuze asindise izoni, ukuze asindise abampofu, nokusindisa bonke labo bantu abathobile. Ukubethelwa Kwakhe kwasebenza njengomnikelo wesono. Uma ungakwazi ukwenza ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu, kufanele uhambe ngokushesha, ungahlali endlini kaNkulunkulu ungenzi lutho. Baningi abantu abakuthola kunzima ukuzinqanda ekwenzeni izinto ezimphikisa ngokucacile uNkulunkulu. Ingabe abaceli ukufa na? Bakhuluma kanjani ngokungena embusweni kaNkulunkulu? Bangaba nesibindi sokubona ubuso Bakhe? Ukudla ukudla akunika kona, ukwenza izinto ezikhohlisayo eziphikisana noNkulunkulu, ngokuba nonya, ukunganaki nobuqili, noma uNkulunkulu ekuvumela ukuthi ujabulele izibusiso akunike zona awuzizwa zishisa ezandleni zakho uma uzamukela? Awubuzwa ubuso bakho buphenduka buba bomvu? Uma wenza into ephikisana noNkulunkulu, wenza nobuqili “obunamandla,” ingabe uzizwa wethukile? Uma ungezwa lutho, ungakhuluma kanjani ngekusasa? Ikusasa belivele lingekho kudala, ngakho-ke yikuphi okulindelekile okukhulu ongakuthola? Uma usho into eyihlazo kodwa ungazizwa uzisola, nenhliziyo yakho ingenalwazi, ingabe akuchazi ukuthi uNkulunkulu usekulahlile? Ukukhuluma nokwenza ngokuzitika nokwehluleka ukuzithiba sekuyimvelo yakho; ungapheleliswa kanganjani nguNkulunkulu ngale ndlela? Ungakwazi ukuhamba umhlaba wonke? Ubani ongakholwa nguwe? Labo abazi imvelo yakho bangahambela kude nawe. Ingabe akusona isijeziso sikaNkulunkulu lesi? Lilonke, uma kunenkulumo kuphela futhi zingekho izenzo, akukho ukukhula. Noma uMoya oNgcwele ungasebenza kuwena lapho ukhuluma, uma ungenzi, uMoya oNgcwele uzoyeka ukusebenza. Uma uqhubeka ngale ndlela, kungakhulunywa kanjani ngekusasa noma ungazinikela ngesiqu sakho sonke emsebenzini kaNkulunkulu? Ukhuluma kuphela ngokunikela ngesiqu sakho sonke, kepha awumnikile uNkulunkulu uthando lweqiniso. Konke uNkulunkulu akuthola kuwe ukuzinikela ngamazwi kuphela; Awumniki inhloso yakho yokwenza iqiniso. Ingabe lesi yisiqu sakho sangempela? Uma ubungaqhubeka kanjena, uzopheleliswa nini nguNkulunkulu? Awuzizwa ukhathazekile ngobumnyama nokudangala kwekusasa lakho? Ingabe uzizwa sengathi uNkulunkulu uselahlekelwe ithemba kuwe? Ingabe awazi ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuphelelisa kangcono nkwenza abantu kabusha? Ingabe izinto ezindala zingabamba izinto zazo ezindala? Awulaleli amazwi kaNkulunkulu namuhla: Ingabe ulindele kusasa?

Kucashunwe embhalweni othi “Umuntu Othola Insindiso Yilowo Ozimisele Ukwenza Ngokweqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 429)

Ukukwazi ukuwachaza kahle amazwi kaNkulunkulu akusho ukuthi usesimweni esingokoqobo—izinto azilula njengoba ubungase ucabange. Ukuthi usesimweni esingokoqobo noma cha akuncikile kulokho okushoyo, kunalokho, kuncike kulokho okuphilayo. Lapho amazwi kaNkulunkulu eba ukuphila kwakho nokuba kwakho ngokwemvelo, yilokho kuphela okubhekwa njengokuba ngokoqobo, futhi yilokho okubhekwa njengokuba nokuqonda nesiqu sangempela. Kumele ukwazi ukumelana nokuhlolwa isikhathi eside, futhi kumele ukwazi ukuphila ngendlela uNkulunkulu ayifuna kuwe; akumele kumane kube ukubukeka nje, kodwa kumele kube ngokwemvelo kuwe. Yilapho kuphela lapho ngempela uyoba khona nengokoqobo, futhi yilapho kuphela lapho uyozuza khona ukuphila. Ake ngisebenzise isibonelo sokuvivinywa kwabenzi bomsebenzi esijwayelekile kubo bonke abantu. Noma ubani angakhuluma ngezimfundiso eziphakeme mayelana nabenzi benkonzo, futhi wonke umuntu unokuqonda okusezingeni elihloniphekile ngalesi sihloko; ukhuluma ngaso futhi leyo naleyo nkulumo yedlula eyanduleleyo, futhi umuntu nomuntu kini unekhono ekukhulumeni ngale ndaba kunomuntu owandulelayo, njengokungathi lona bekuwumncintiswane. Nokho, uma umuntu engakadluli ovivinyweni olukhulu, kunzima ukuthi unobufakazi obuhle. Ngamafuphi, ukuphila komuntu kusashoda kakhulu, futhi lokhu akuhambisani nokuqonda kwakhe. Ngakho, yima kuphenduka isiqu somuntu sangempela, futhi akukakabi ukuphila komuntu. Ngenxa yokuthi ukuqonda komuntu akukakabi ngokoqobo, isiqu sakhe sifana nesakhiwo esakhiwe esihlabathini, siyantengantenga futhi kusele kancane sibhidlike. Kuncane umuntu anakho ngengokoqobo—cishe akunakwenzeka ukuthola okungokoqobo kumuntu. Kuncane kakhulu ukuba ngokoqobo okuphuma ngokwemvelo kumuntu futhi lonke ingokoqobo empilweni yakhe liphoqiwe, okuyinto engenza ngithi umuntu anganakho ukuba ngokoqobo. Ungabeki umthwalo omningi komuntu othi uthando lwakhe ngoNkulunkulu alushintshi—yilokhu kuphela abakushoyo ngaphambi kokubhekana nezivivinyo. Lapho sebebhekane nezivivinyo bengalindele, izinto abakhuluma ngazo ziyophinde zingahambisani nokungokoqobo, futhi kuyophinde kufakazele ukuthi umuntu akanalo ingokoqobo. Kungashiwo ukuthi noma nini lapho ubhekana ezingahambisani nemibono yakho ezidinga ukuthi wena uzibeke eceleni, lezi izivivinyo zakho. Ngaphambi kokuba intando kaNkulunkulu yembulwe, kunovivinyo olukhulu lwawo wonke umuntu, isilingo esijulile sawo wonke umuntu—uyayibona ngokucacile le ndaba? Lapho uNkulunkulu evivinya abantu, uhlale ebavumela benze izinqumo zabo ngaphambi kokwembulwa kwamaqiniso. Lokhu kusho ukuthi lapho uNkulunkulu evivinya umuntu, akasoze akutshela iqiniso, futhi leyo indlela abantu abangembulwa ngayo. Lena indlela uNkulunkulu afeza ngayo umsebenzi Wakhe, ukuze abone ukuthi uyamqonda yini uNkulunkulu wanamuhla, nokubona ukuthi kukhona yini ukuba ngokoqobo onakho. Ingabe ngempela awusawungabazi nakancane umsebenzi kaNkulunkulu? Ingabe uyokwazi ukuma uqine lapho wehlelwa izivivinyo ezinkulu? Ubani ongalokotha asho amazwi afana nathi “Ngiyafunga ngeke kube nazinkinga”? Ubani ongalokotha asho amazwi afana nathi “Abanye kungenzeka bangabaze, kodwa angisoze ngingabaze”? Njengasezikhathini uPetru afakwa ezivivinyweni—wayehlale ekhuluma kakhulu ngaphambi kokwembulwa kwamaqiniso. Lobu akubona ubuthaka obehlela uPetru kuphela; lobu ubunzima obukhulu kunabo bonke wonke umuntu abhekene nabo njengamanje. Uma bengizovakashela izindawo eziningi, noma uma bengizovakashela abafowethu nodadewethu abaningi, kuze ngibone ukuqonda kwenu umsebenzi kaNkulunkulu namuhla, nakanjani benizokwazi ukukhuluma ngokuqonda kwenu okuningi, futhi bekuzobonakala sengathi akukho ukungabaza eninakho. Ukube bengikubuza: “Ingabe ngempela ungabona ukuthi umsebenzi wanamuhla wenziwa uNkulunkulu Uqobo Lwakhe? Ngaphandle kokungabaza?” nakanjani ubuyophendula: “Ngaphandle kokungabaza, ungumsebenzi owenziwa uMoya kaNkulunkulu.” Lapho usuphendule ngaleyo ndlela, nakanjani ubungeke unikeze ukungabaza futhi ubungase ngisho uzwe injabulo enkulu—ungase uzwe sengathi uzuze kancane okungokoqobo. Labo abavamise ukuqonda izinto ngale ndlela yilabo abanengokoqobo elincane; lapho umuntu ecabanga ukuthi uselizuzile, yilapho angeke akwazi khona ukuma aqine ezilingweni. Maye kulabo abazidlayo nabazikhukhumezayo, futhi maye kulabo abangazazi. Abantu abanjalo bazi ukukhuluma nje kodwa bebe benza izenzo ezimbi kakhulu. Lapho kunophawu oluncane lwenkinga, laba bantu bazoqala ukungabaza futhi umcabango wokushiya phansi ungena emqondweni wabo. Alikho ingokoqobo abanalo; okuwukuphela kwento abanayo izimfundiso eziphakeme kunezenkolo, ngaphandle kwezinto ezingokoqobo uNkulunkulu azidinga manje. Nginengwa kakhulu yilabo abakhuluma izimfundiso kuphela bengenalo ingokoqobo. Bakhala kakhulu lapho benza umsebenzi wabo, kodwa bayawa ngemva nje kokuhlangana nengokoqobo. Akubonisi yini ukuthi laba bantu abanalo ingokoqobo? Akunandaba ukuthi umoya namagagasi kunolaka olungakanani, uma ungalokhu umile ngaphandle kokungabaza okungena engqondweni yakho, futhi ungama uqine ungabi sesimweni sokuphika ngisho kungenamuntu osele, khona-ke lokhu kubhekwa njengokuthi unokuqonda kwangempela nokuthi ngempela unengokoqobo. Uma ulandela noma iyiphi indlela umoya oya kuyo, uma ulandela iningi bese ufunda ukusho okushiwo abanye, akunandaba ukuthi uzisho kahle kanjani lezo zinto, akubona ubufakazi bokuthi unengokoqobo. Ngakho, ngithi ungasheshi umemeze amazwi ayize. Uyawazi yini umsebenzi uNkulunkulu azowenza? Ungenzi njengomunye uPetru ugweme ukuzilethela ihlazo futhi ungabe usaphakamisa ikhanda lakho—lokhu akusizi muntu. Abantu abaningi abanaso isiqu sangempela. UNkulunkulu usenze umsebenzi omningi kakhulu kodwa akakakulethi okuwuqobo phezu kwabantu; ukuyihlaba esikhonkosini, uNkulunkulu akazange asole muntu. Abanye abantu badalulwe izivivinyo ezinjalo, nezandla zabo ezinesono ziya ngokuya zeluleka, becabanga ukuthi kulula ukunqoba uNkulunkulu, ukuthi bangenza noma yini abayithandayo. Njengoba bengakwazi ngisho ukumela lolu hlobo lovivinyo, azithandabuzwa nezivivinyo eziningi, nengokoqobo nalo alithandabuzwa. Ingabe lokhu akukhona ukuphamba uNkulunkulu? Ukuba nengokoqobo akuyona into ongazenzisa kuyo, futhi akuyona into ongayizuza ngolwazi onalo ngayo. Lincike esiqwini sakho sangempela, futhi lincike ekutheni ungakwazi yini ukumela zonke izivivinyo. Ingabe manje usuyaqonda?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza Iqiniso Kuphela Okuwukuba Nokungokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 430)

Into uNkulunkulu ayifuna kubantu akukhona nje ukuthi bakwazi ukukhuluma ngengokoqobo. Ingabe lokho bekungeke kube lula kakhulu? Kungani uNkulunkulu ekhuluma ngokungena ekuphileni? Kungani ekhuluma ngokuguquka? Uma umuntu emane azi inkulumo eyize ngengokoqobo, ingabe ukushintshwa kwesimo kungenzeka? Ukuqeqesha ibutho lamasosha amahle ombuso akufani nokuqeqesha abantu abazi kuphela ukukhuluma ngengokoqobo noma abantu abaqhoshayo kuphela, kodwa kuwukuqeqesha abantu abangaphila ngamazwi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, abangadunyazwa yinoma yiziphi izingqinamba abahlangana nazo, futhi abaphila ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, futhi bangabuyeli ezweni. Leli ingokoqobo uNkulunkulu akhuluma ngalo, futhi yilokhu uNkulunkulu akufuna kubantu. Ngakho, ungabheki ingokoqobo uNkulunkulu akhuluma ngalo njengelilula kakhulu. Ukumane ukhanyiselwe uMoya Ongcwele akulingani nokuba nengokoqobo: Lesi akusona isiqu somuntu, kodwa umusa kaNkulunkulu, futhi akuhileli noma iyiphi impumelelo yomuntu. Umuntu nomuntu kumele abekezelele izinhlupheko zikaPetru, ngaphezu kwalokho abe nenkazimulo kaPetru, okuyinto abantu abayiphilayo ngemva kokuzuza umsebenzi kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela okungabizwa ngengokoqobo. Ungacabangi ukuthi uzoba nengokoqobo ngenxa yokuthi ungakhuluma ngengokoqobo. Lena inganekwane, lokhu akuhambisani nentando kaNkulunkulu, futhi akunakho ukubaluleka kwangempela. Ungazisho lezo zinto ngokuzayo—zihlukanise lezo nkulumo! Bonke labo abawaqonda ngokungeyikho amazwi kaNkulunkulu abawona amakholwa. Alukho ulwazi lwangempela abanalo, ingasaphathwa eyesiqu sangempela; bangabantu abangenandaba abangenalo ingokoqobo. Okusho ukuthi, bonke labo abaphila ngaphandle kwesiqu samazwi kaNkulunkulu abawona amakholwa. Labo abantu abangababheki njengamakholwa bayizilwane emehlweni kaNkulunkulu, futhi labo uNkulunkulu angababheki njengamakholwa yilabo abangenawo amazwi kaNkulunkulu njengokuphila kwabo. Ngakho, labo abangenalo ingokoqobo lamazwi kaNkulunkulu nabahluleka ukuphila ngamazwi kaNkulunkulu abawona amakholwa. Inhloso kaNkulunkulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu aphile ngokuba ngokoqobo kwamazwi kaNkulunkulu. Akuyikho ukuthi wonke umuntu amane akwazi ukukhuluma ngengokoqobo, kodwa okubaluleke kakhulu, ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuphila ngengokoqobo la mazwi kaNkulunkulu. Ingokoqobo umuntu alibonayo lingaphezulu kakhulu kwemvelo, alibalulekile, alinakuyifeza intando kaNkulunkulu, liphansi kakhulu, akusiyo nento esingakhuluma ngayo, lintula okuningi, futhi liqhele kakhulu ezingeni lezimfuno zikaNkulunkulu. Nonke nizohlolwa kabanzi ukuze kubonakali ukuthi ubani kini okwazi kuphela ukukhuluma ngokuqonda kwenu kodwa ongakwazi ukukhomba indlela, nokubona ukuthi ubani kini owudoti ongenamsebenzi. Khumbula ukuthi lokhu kusesikhathini esizayo! Ungakhulumi ngokuqonda okuyize—khuluma kuphela ngendlela yokwenza, nengokoqobo. Ukushintsha kusukela olwazini lwangempela kuya ekwenzeni kwangempela, nokushintsha kusukela ekwenzeni kuya ekuphileni ingokoqobo. Ungabashumayezi abanye, futhi ungakhulumi ngolwazi lwangempela. Uma ukuqonda kwakho kuyindlela, ungakwazi ukuyikhulula; uma kungeyona indlela, ngicela uthule, uyeke ukukhuluma. Okushoyo akunamsebenzi. Kumane kungamazwi athile okuqonda ukuze ukhohlise uNkulunkulu nokwenza abanye bakuzonde. Ingabe leso akusona isifiso sakho? Ingabe lokhu akukhona ukudlala ngabanye ngamabomu? Ingabe kukhona okubalulekile kulokhu? Khuluma kuphela ngokuqonda ngemva kokukubona, ngemva kwalokho ngeke usaqhosha. Ngale kwalokho uma ungumuntu okhuluma amazwi anokuzidla. Awukwazi ngisho nokunqoba izinto eziningi noma ukudlubulunda enyameni yakho esimweni sakho sangempela, uhlale wenza noma yini izifiso zakho ezifuna uyenze, awuyanelisi intando kaNkulunkulu, kodwa usenesibindi sokukhuluma ngokuqonda kwezimfundiso—awunamahloni! Usenesibindi sokukhuluma ngokuqonda kwakho amazwi kaNkulunkulu—awunamahloni! Ukushumayela nokuqhosha sekuphenduke imvelo yakho, futhi usukujwayele ukukwenza. Njalo uma ufisa ukukhuluma, ukwenza kalula, kodwa uma kufika ekwenzeni, ulibala ukuzihlobisa. Ingabe lokhu akukhona ukukhohlisa abanye? Ungase ukwazi ukukhohlisa abantu, kodwa uNkulunkulu akanakukhohliswa. Umuntu akazi futhi akanakuqonda, kodwa uNkulunkulu akadlali ngezindaba ezinjalo, futhi ngeke akuvikele. Abafowenu nodadewenu bangase bakuthande, badumise ukuqonda kwakho, bakwazise, kodwa uma ungenalo ingokoqobo, uMoya Ongcwele ngeke ukuvikele. Mhlawumbe uNkulunkulu ongokoqobo ngeke abunake ubuthakathaka bakho, kodwa uMoya kaNkulunkulu ngeke ukunake, futhi lokho kuyokwanela ukuthi ukuthwale. Ingabe uyakukholwa lokhu? Khuluma kakhulu ngengokoqobo lokwenza; ingabe usukhohliwe njalo? Khuluma kakhulu ngezindlela ezingokoqobo; ingabe usukhohliwe njalo? “Ungakhulumi kakhulu ngezimfundiso eziphakeme noma inkulumo eyize eyihaba, futhi kungcono ukuqala ukwenza njengamanje.” Ingabe usuwakhohliwe la mazwi? Ingabe akukho okuqondayo kulokhu? Ingabe akukho ukuqonda onakho ngentando kaNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza Iqiniso Kuphela Okuwukuba Nokungokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 431)

Manje kufanele nifunde izifundo eziningi ezinengqondo. Asikho isidingo saleyo nkulumo ememezayo neyize abantu abayithandayo. Uma kukhulunywa ngolwazi, olomuntu nomuntu luphakeme kunololandelayo, kodwa abakabi nayo indlela yokwenza. Bangaki abantu abaziqondile izimiso zokwenza? Bangaki abafunde izifundo zangempela? Ubani ongaxoxa ngokungokoqobo? Ukukwazi ukukhuluma ngolwazi lwamazwi kaNkulunkulu akuvezi isiqu sakho sangempela. Kumane kubonisa ukuthi wazalwa uhlakaniphile futhi unesiphiwo. Kuseyize uma ungakwazi ukukhomba indlela, umane nje uwudoti ongenamsebenzi! Awenzi sengathi awukwazi ukusho lutho ngendlela yangempela yokwenza? Awuzenzisi yini uma ungakwazi ukusho izimo zakho zangempela kwabanye, ngokwenza lokho ubanika izifundo abangazifunda noma indlela yokwenza? Awuwona yini upomu? Ubaluleke ngani? Umuntu onjalo angadla kuphela indima “yomsunguli wombono wentando yeningi,” hhayi “umxhasi ekuletheni intando yeningi.” Ukungabi nengokoqobo kuwukungabi naqiniso. Ukungabi nengokoqobo kuwukungabi usizo ndawo. Ukungabi nengokoqobo kuwukuhamba ufile. Ukungabi nengokoqobo “kuwukucabanga ngenqubo yeMarxist-Leninist,” ngaphandle kokubaluleka kobufakazi. Ngicela wonke umuntu athule ngemfundiso nenkulumo yento engokoqobo, into yangempela nenokwethenjelwa, afunde “ngobuciko bamanje,” akhulume ngento engokoqobo, anikele ngokungokoqobo, futhi abe nomoya wokuzinikela. Bhekana nokwangempela uma ukhuluma; ungangeni ekukhulumeni izinto ezingeke zenzeke neziyihaba ukuze uthokozise abantu noma ubenze bakunake. Kubaluleke ngani lokho? Kusiza ngani ukwenza abantu bakuphathe ngemfudumalo? Yiba “nobuciko” kancane lapho ukhuluma, yiba nobulungiswa obuthe xaxa ekuziphatheni kwakho, cabangisisa ngokuthe xaxa endleleni ophatha ngayo izinto, yiba nengqondo kulokho okushoyo, cabanga ngokuletha inzuzo endlini kaNkulunkulu kuzo zonke izenzo zakho, lalela unembeza wakho lapho kuphakama imizwa yakho, ungabuyiseli umusa ngenzondo, noma ungawubongi umusa, futhi ungabi umzenzisi, kungenjalo uyokuba yithonya elibi. Lapho udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, ahlobanise ngokwengeziwe nokuba ngokoqobo, futhi lapho uhlanganyela, khuluma kakhulu ngezinto eziwuqobo. Ungabi ingqongqo; lokhu ngeke kumenelise uNkulunkulu. Ekusebenzisaneni kwakho nabanye, bekezela kakhudlwana, vuma kakhudlwana, uphe kakhudlwana kubantu, futhi ufunde “emoyeni kandunankulu.”[a] Lapho unemicabango engemihle, zama kakhudlwana ukushiya inyama. Lapho usebenza, khuluma kakhudlwana ngezindlela ezinengqondo futhi ungaphakami ngokwedlulele, ngale kwalokho abantu ngeke bafinyelele kulokho okushoyo. Injabulo ibe ncane, kwande umnikelo—bonisa umoya wokuzidela okukhulu. Cabangisisani ngezinhloso zikaNkulunkulu, lalela unembeza wenu kakhulu, nikhumbule kakhudlwana futhi ningayikhohlwa indlela uNkulunkulu aniyala ngayo mihla yonke ngoba ekhathazekile ngani. Ifundeni kaningana “incwadi yezehlakalo ezibalulekile.” Ningadunyelwa ngale ndlela, kodwa bonisani ukuhluzeka okuthe xaxa, nizuze ukuqonda okuthile. Lapho isandla sakho sesono seluleka, sibuyisele emuva ungasivumeli seluleke kakhulu. Asinamsebenzi! KuNkulunkulu uthola neziqalekiso; qaphela. Inhliziyo yakho mayibe nozwelo kwabanye ungahlale ugadla ngezikhali esandleni. Hlanganyela kakhudlwana ngolwazi lweqiniso futhi ukhulume kakhudlwana ngempilo, ungawulahli umoya wokusiza abanye. Yenza okuningi ukhulume okuncane. Makube kuningi okwenzayo, kube kuncane okucwaningayo nokuhlaziyayo. Khuthazwa kakhulu uMoya Ongcwele, unike uNkulunkulu amathuba amaningi okukuphelelisa. Nciphisa iminonjana yabantu—ziseningi kakhulu izindlela zabantu zokwenza izinto. Ukuziphatha nokwenza okungaphezu kwemvelo kusenyanyeka. Susa iningi lab. Isimo somqondo wakho sisenyanyeka kakhulu. Kulungise kakhudlwana. Isithunzi abantu abasenaso enhliziyweni yakho sisesikhulu kakhulu. Isithunzi esiningi sinike uNkulunkulu ungabi ongacabangi kangaka. Okokuqala “ithempeli” elikaNkulunkulu futhi akufanele libe nabantu. Ngamafuphi, gxila kakhulu ekulungeni kancane emizweni, futhi kuhle ukuqeda inyama; khuluma kakhulu ngokungokoqobo kancane ngolwazi, futhi kungcono ukuthula; khuluma kakhulu ngendlela yokwenza futhi unciphise inkulumo engasizi neyihaba, kungcono ukuqala ukwenza njengamanje.

Kucashunwe embhalweni othi “Gxila Kakhulu Kokungokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. Umoya kandunankulu: Isisho esivelele saseShayina isetshenziselwe ukuchaza umuntu onomqondo obanzi nophanayo.

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 432)

Izimfuno zikaNkulunkulu kubantu aziphakeme. Uma abantu befaka umzamo omncane bayokwazi ukuthola “imaki lokudlulela phambili.” Empeleni, ukuqonda, ukwazi, nokuqondisisa iqiniso kuyindida kakhulu kunokwenza iqiniso; ukwazi nokuqondisisa iqiniso kuza ngemva kokuqale wenze iqiniso. Lesi isigaba nendlela yomsebenzi woMoya Ongcwele. Ungahlala kanjani ungakulaleli? Ingabe uyokwazi ukuba nomsebenzi woMoya Ongcwele ngokwenza izinto ngendlela yakho? Ingabe uMoya oNgcwele usebenza ngokuthanda kwakho noma ngokusekelwe ebuthakathakeni bakho ngokwamazwi kaNkulunkulu? Akusizi uma ungakwazi ukukubona ngokucacile lokhu. Kungani abantu abaningi bechitha amandla amakhulu befunda amazwi kaNkulunkulu kodwa benolwazi kuphela futhi bengakwazi kusho lutho ngendlela yangempela kamuva? Ingabe ucabanga ukuthi ukuba nolwazi kulingana nokuba neqiniso? Akuwona yini lowo umbono odidekile? Uyakwazi ukukhuluma izilimi eziningi njengesihlabathi esisebhishi, kodwa alukho kuzo olunendlela yangempela. Kulokhu, awubakhohlisi yini abantu? Awenzi yini umbukiso ongenalutho ongenangqikithi yokuwesekela? Konke ukuziphatha okunje kuyabalimaza abantu! Ukuphakama kwemfundiso, kusho ukuphenduka ize kokungokoqobo, futhi ayanda namathuba okungakwazi ukuletha abantu kokungokoqobo; ukuphakama kwemfundiso, kukwenza ungcolise futhi umelane noNkulunkulu. Ungaphathi izimfundiso eziphakeme kakhulu njengomcebo oyigugu; ziyalimaza futhi azinamsebenzi! Mhlawumbe abanye abantu bayakwazi ukukhuluma ngezimfundiso eziphakeme kakhulu—kodwa izimfundiso ezinjalo azinalutho olungokoqobo, ngoba laba bantu abakaze babhekana nazo ngqo, ngakho abanandlela abangayenza. Labo bantu abakwazi ukuhambisa umuntu emgudwini ofanele, futhi bayogcina ngokuphambukisa abantu. Akubona yini abantu abalimazayo laba? Okungenani, kumele ukwazi ukuxazulula izinkinga zamanje futhi uvumele abantu bafinyelele ukungena; yilokhu kuphela okusebenza njengokuzinikela, futhi kulapho kuphela lapho uyokwazi khona ukusebenzela uNkulunkulu. Ungahlale ukhuluma okuphakeme, amazwi akhazimulayo, futhi ungababophi abantu ubenze bakulalele ngezenzo zakho eziningi ezingafanele. Ukwenza kanjalo ngeke kube namphumela, kungandisa kuphela ukudideka kwabantu. Ukuhola abantu ngale ndlela kuyokwakha izingxenye eziningi zomthetho, okuyokwenza abantu bakuzonde. Leli iphutha lomuntu, futhi liphoxa kakhulu ngempela. Ngakho, khuluma kakhulu ngezinkinga ezikhona manje. Ungaphathi izimo zabanye abantu njengempahla yakho bese uyikhiphela abanye ukuze bayithokozele. Kumele wena ufune indlela yokuphuma. Yilokhu okufanele kwenziwe yiwo wonke umuntu.

Uma okuhlanganyelayo kunganika abantu indlela abazohamba kuyo, lokho kukwenza ube nengokoqobo. Akunandaba ukuthi uthini, kumele wenze abantu benze futhi bonke ubanike indlela abangayilandela. Akukho nje mayelana nokukwenzela ukuthi abantu babe nolwazi, kodwa okubaluleke kakhulu, kumayelana nokuba nendlela yokuhamba. Ukuze abantu bakholelwe kuNkulunkulu, kumele bahambe endleleni eholwa uNkulunkulu emsebenzini Wakhe. Okusho ukuthi, inqubo yokukholelwa kuNkulunkulu iyinqubo yokuhamba eholwa uMoya Ongcwele. Ngenxa yalokho, kumele ube nendlela ongayihamba noma kuthiwani, futhi kumele uhambe endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu. Ungasaleli kakhulu, futhi ungazihluphi ngezinto eziningi ngokwedlulele. Umsebenzi woMoya Ongcwele nokuba nendlela yokungena, ungakuthola kuphela uma uhamba endleleni eholwa uNkulunkulu ngaphandle kokubanga iziphazamiso. Yilokhu kuphela okubalwa njengokulinganisa izinhloso zikaNkulunkulu nokufeza umsebenzi womuntu. Njengomuntu okuleli thimba, umuntu nomuntu kufanele awufeze kahle umsebenzi wakhe, wenza okungaphezu kokufanele ukwenze, futhi ungenzi umathanda. Abantu abenza umsebenzi kumele benze amazwi abo acace, abantu abalandelayo kumele bagxile kakhulu ekubekezeleleni ubunzima nokulalela, futhi wonke umuntu kumele abambelele endaweni yakhe angeqi umugqa. Kufanele icace enhliziyweni yawo wonke umuntu indlela okufanele enze ngayo nemisebenzi okufanele ayifeze. Thatha indlela eholwa uMoya Ongcwele; ungeduki noma ube namaphutha. Kumele niwubone ngokucacile umsebenzi wanamuhla. Indlela yokungena emsebenzini wanamuhla iyona okufanele niyenze. Into yokuqala okumele ungene kuyo. Ungabe usadlala ngamazwi kwezinye izinto. Ukwenza umsebenzi wendlu kaNkulunkulu namuhla kuyisibopho sakho, ukwenza indlela yokusebenza yanamuhla kuwumsebenzi wakho, futhi ukwenza iqiniso namuhla kuwumthwalo wakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Gxila Kakhulu Kokungokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 433)

UNkulunkulu unguNkulunkulu ongokoqobo: Wonke umsebenzi Wakhe ungokoqobo, wonke amazwi awakhulumayo angokoqobo, futhi wonke amaqiniso awavezayo angokoqobo. Yonke into engewona amagama Akhe ayinalutho, ayikho, futhi ayinampilo. Namhlanje uMoya oNgcwele uzoholela abantu emazwini kaNkulunkulu. Uma abantu bezophokophela ukungena eqinisweni, kufanele bafune iqiniso, futhi bazi iqiniso, emuva kwalokho bazizwele iqiniso, baphinde baliphile iqiniso. Uma kwanda ukuba abantu bazi iqiniso, yilapho abantu bekwazi kangcono khona ukubona ukuthi ngabe amazwi abanye awangempela yini; uma kwenyuka ukwazi kwabantu iqiniso, iyancipha imibono ababa nayo; uma kwanda ukuzizwela kwabantu iqiniso, futhi uma kwenyuka ukwazi kwabo izenzo zikaNkulunkulu weqiniso, futhi kuya kuba lula kubo ukuphunyuka ezimeni zabo ezonakele ezinobusathane; ukwanda kweqiniso kubantu, kuya kwanda ukwazi kwabo uNkulunkulu, futhi kuya kwanda ukwenyanya kwabo inyama nokuthanda iqiniso; uma kwanda ukuba neqiniso kwabantu, baya besondela ezingeni lezimfuneko zikaNkulunkulu. Abantu abazuzwa nguNkulunkulu yilabo abaneqiniso, abazi iqiniso; nasebefinyelele ekwazini izenzo zangempela zikaNkulunkulu ngokuzizwela iqiniso. Uma ukubambisana noNkulunkulu ngokoqobo futhi uthibe umzimba wakho, yilapho uyowuthola kakhulu umsebenzi woMoya oNgcwele, yilapho uyozuza iqiniso, futhi uyokhanyiselwa kakhulu nguNkulunkulu—futhi ingakho luyokhula ulwazi lwakho ngemisebenzi kaNkulunkulu yangempela. Uma ukwazi ukuphila ekukhanyeni kwamanje koMoya oNgcwele, indlela yamanje yokwenza iyoya ikucacela, futhi uyokwazi ukuzehlukanisa nemibono yenkolo kanye nokwenza okudala kwesikhathi esidlule. Namuhla sigxile eqinisweni: Uma abantu beba neqiniso ngokwengeziwe, luya lucaca ulwazi labo ngeqiniso, futhi kuya kukhula ukuqonda kwabo intando kaNkulunkulu. Iqiniso linganqoba wonke amagama kanye nezimfundiso, linganqoba lonke ulwazi olucatshangwayo nobuchwepheshe, futhi uma abantu begxila kakhulu eqinisweni, kuya kukhula ukuthanda kwabo uNkulunkulu, nokulamba nokunxanelwa amazwi Akhe. Uma ugxila eqinisweni, ifilosofi yakho ngempilo, imibono ngenkolo kanye nesimilo sakho semvelo, siyocinywa ngokwemvelo emuva komsebenzi kaNkulunkulu. Labo abangashisekeli iqiniso, futhi abangenalo ulwazi ngeqiniso, kulula ukuthi baphishekele lokho okungaphezu kwemvelo, futhi bayokhohliseka kalula. UMoya oNgcwele awunayo indlela yokusebenza kubantu abanjalo, ngakho bazizwa bengenalutho, futhi nokuthi izimpilo zabo azisho lutho.

UMoya oNgcwele ungasebenza kuwe uma uqeqesha ngempela, ufune ngempela, uthandaza ngempela futhi uzimisela ukuhlupheka ngenxa yokulandela iqiniso. Labo abangalifuni iqiniso abanalutho ngaphandle kwamagama nezifundiso, nemicabango ethile eyize, futhi labo abangenalo iqiniso ngokwemvelo banemibono eminingi ngoNkulunkulu. Abantu abanjalo bafisa nje ukuthi uNkulunkulu aguqule umzimba wabo wenyama ube owomoya ukuze bakwazi ukwenyukela ezulwini lesithathu. Ave beyiziwula laba bantu! Bonke abasho izinto ezinjalo abanalwazi ngoNkulunkulu, noma iqiniso; abantu abanjalo abasoze babambisana noNkulunkulu, futhi bangazola nje kuphela. Uma abantu bezoqonda iqiniso, futhi balibone ngokucacile iqiniso, futhi uma, ngaphezu kwalokho, bezongena eqinisweni, futhi balenze, kufanele baqeqeshe ngempela, bafune ngempela futhi balambe futhi bome. Uma ulambile futhi womile, futhi lapho ubambisana noNkulunkulu ngempela, uMoya kaNkulunkulu uyokuthinta ngokuqinisekile futhi usebenze kuwe, okuzokulethela ukukhanyiseleka okukhulu, futhi kukunike ulwazi olukhulu ngeqiniso, kuphinde kube usizo olukhulu empilweni yakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 434)

Uma abantu bezomazi uNkulunkulu, kufanele baqale bazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ongokoqobo, futhi kufanele bazi amazwi kaNkulunkulu, ukubukeka kukaNkulunkulu okungokoqobo, kanye nomsebenzi ongokoqobo kaNkulunkulu. Kuphela emuva kokwazi ukuthi wonke umsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo uyokwazi ukubambisana noNkulunkulu ngempela, futhi ingale ndlela kuphela uyokwazi ukuba nokukhula empilweni yakho. Bonke labo abangenalwazi ngeqiniso abanandlela yokuzizwela amazwi kaNkulunkulu, bangene ogibeni ngenxa yemibono yabo, baphila emicabangweni yabo yamehlo engqondo, ngakho abanalo ulwazi ngamazwi kaNkulunkulu. Uma luya lwanda ulwazi lwakho ngeqiniso, uya usondela kuNkulunkulu, futhi uba nobungane obusondelene kakhulu Naye; uma ukufuna ngokwengeziwe okungaqondakali nalokho okusengqondweni kuphela, kanye nemfundiso, ilapho uyoqhubekela phambili nokuduka kwakho kuNkulunkulu, futhi yilapho uyozwa ukuthi ukuzizwela amazwi kaNkulunkulu kuyakhandla futhi kunzima, futhi yilapho ungeke ukwazi ukungena. Uma ufisa ukungena eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu nasemgudwini ofanele empilweni yakho yangokomoya, kufanele wazi iqiniso kuqala futhi uzikhiphele eceleni ezintweni ezingaqondakali futhi ezingezona ezemvelo yasemhlabeni—okungukuthi, uma ungaqonda ngempela umsebenzi wangempela woMoya oNgcwele phakathi kuwe, uyobe sewungenile emgudwini ofanele wokupheleliswa nguNkulunkulu.

Namuhla yonke into iqala eqinisweni. Umsebenzi kaNkulunkulu nguwo oyiqiniso kakhulu, futhi ungathintwa abantu; uyilokhu abantu abangazizwela khona, futhi bakufeze. Kubantu kuningi lokho okungaqondakali futhi okungesikho okwemvelo yasemhlabeni, okubavimba ekutheni bazi umsebenzi wamanje kaNkulunkulu. Ngakho, lapho bedlula ezintweni, banjalo bayaphambuka, futhi bazwe ubunzima, konke okubangelwa yimibono yabo. Abantu abakwazi ukubamba izimiso zomsebenzi woMoya oNgcwele, abalazi iqiniso, ngakho bahlale bekhuluma kambi endleleni yabo yokungena. Bazibukela kude izimfuneko zikaNkulunkulu, abanakuzifeza; bamane babone nje ukuthi amazwi kaNkulunkulu alungile impela, kodwa abayitholi indlela yokungena. UMoya oNgcwele usebenza ngale simiso: Ngokubambisana nabantu, ngokuthi bathandaze ngenkuthalo, bafune futhi basondele kuNkulunkulu, imiphumela ingatholakala futhi bangakhanyiselwa futhi bakhanyiswe uMoya oNgcwele. Akukhona ukuthi uMoya oNgcwele usebenza ohlangothini olulodwa. Kokubili kusemqoka, futhi uma abantu ngokubambisana ngokwengeziwe, futhi uma bekuphishekela ngokwengeziwe ukufinyelela emazingeni ezimfuneko zikaNkulunkulu, uyoba mkhulu umsebenzi woMoya oNgcwele, ungaveza okuhlangenwe nakho kwangempela nolwazi olunohlonze lwamazwi kaNkulunkulu. Kancane kancane, ngokuzizwela ngale ndlela, umuntu ophelelisiwe uyakheka ekugcineni. UNkulunkulu akazenzi izinto ezingezona ezemvelo yalapha emhlabeni; emibonweni yabantu, uNkulunkulu ungusomandla, futhi yonke into yenziwa nguNkulunkulu—okunomphumela wokuthi abantu bazole, abawafundi amazwi kaNkulunkulu noma bathandaze, futhi bamane balinde ukuthintwa uMoya oNgcwele. Labo abanokuqonda okufanele, nokho, bakholwa yilokhu: Izenzo zikaNkulunkulu zingahamba kuphela ngangokubambisana kwami naye, nomphumela umsebenzi kaNkulunkulu onawo kimi uncike ekutheni ngibambisana kanjani. Uma uNkulunkulu ekhuluma, kufanele ngenze konke engingakwenza ukuphokophela emazwini kaNkulunkulu; yilokhu okufanele ngikufeze.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 435)

Mangaki amasiko enkolo owagcinayo? Kukangaki uhlubuka ezwini likaNkulunkulu futhi uhamba indlela yakho? Kukangaki lapho wenze izwi likaNkulunkulu ngenxa yokuba ucabanga ngokweqiniso ngemithwalo Yakhe futhi ufuna ukufeza isifiso Sakhe? Qonda izwi likaNkulunkulu futhi ulenze. Yiba nemigomo ezenzweni zakho; lokhu akusikho ukuhambisana nemithetho noma ukwenze njalo ngokungathandi kodwa ukuze ubonwe. Kunalokho, lokhu kuwukwenza iqiniso kanye nokuphila ngezwi likaNkulunkulu. Ukwenza okunjalo kuphela okugculisa uNkulunkulu. Noma yiliphi isiko elijabulisa uNkulunkulu aliwona umthetho kodwa lingukwenza iqiniso. Abanye abantu bathanda ukubukwa. Ngenkathi kukhona abafowabo nodadewabo, bathi bayambonga uNkulunkulu, kodwa uma bengaboni, abalenzi iqiniso futhi benza ngendlela ephambene ngokuphelele. Ingabe abayibo abaFarisi benkolo? Umuntu omthanda ngokweqiniso uNkulunkulu futhi oneqiniso yilowo othembekile kuNkulunkulu, kodwa engakwembuli obala lokho. Uzimisele ngokwenza iqiniso lapho kuvela izinkinga futhi angakhulumi noma enze ngendlela ephambana nonembeza wakhe. Ukhombisa ukuhlakanipha lapho izinkinga zivela futhi ubambelele emgomweni ngezenzo zakhe, noma ngabe izimo zinjani. Umuntu onjengalona osebenza ngeqiniso. Kunabanye abakhuluma ngezindebe zomlomo ngokumbonga kwabo uNkulunkulu. Bachitha izinsuku zabo bebuthe izinhlonze ngokukhathazeka, babe nesimo sokuzenzisa futhi benze sengathi banobuso obunosizi. Kwaze kwenyanyeka! Uma nje ubungambuza, “Iziphi izindlela ombonga ngazo uNkulunkulu? Ngicela ungitshele!” ubeyophelelwa ngamagama. Uma uthembekile kuNkulunkulu, ungakhulumi-ke ngakho ngaphandle; kunalokho, khombisa ukuthanda kwakho uNkulunkulu ngokwenza ngokoqobo, futhi ukhuleke Kuye ngenhliziyo eneqiniso. Labo abasebenzisa amazwi kuphela ukuze babhekane noNkulunkulu bonke bangabazenzisi! Abanye bakhuluma ngokumbonga uNkulunkulu ngomkhuleko ngamunye, bese futhi beqala ukukhala ngaso sonke isikhathi lapho bethandaza, ngisho ngaphandle kokuqhutshwa nguMoya oNgcwele. Abantu abanjengalaba bangenwe amasiko nemicabango yenkolo; baphila ngalawo masiko nemicabango enjalo, bahlale bekholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyamjabulisa uNkulunkulu, nokuthi ubungcwele bokuzenzela noma izinyembezi zokuzidabukisa ziyilokho uNkulunkulu akufunayo. Ingabe yikuphi okuhle okungaqhamuka kulaba abangasile? Ukuze bakhombise ukuthobeka kwabo, abanye babo benza sengathi banomusa uma bekhuluma kukhona abanye. Abanye bayazithoba ngamabomu uma kukhona abanye, njengezinyane lemvu elingenamandla nhlobo. Ingabe lena indlela yabantu basembusweni? Umuntu wasembusweni kumele akhombise impilo futhi abe ngokhululekile, omsulwa futhi ovulelekile, othembekile futhi nothandekayo; umuntu ohlala esimweni senkululeko. Kufanele abe nobuqotho nesithunzi futhi angaba ufakazi lapho ehamba khona; lowo ungumuntu othandwa nguNkulunkulu kanye nabantu. Labo abasanda kuphendukela okholweni banezenzo eziningi ezibonakala ngaphandle; kumele kuqala badlule esikhathini sokubhekana nezimo kanye nokwephulwa. Labo abanokukholwa kuNkulunkulu ezinhliziyweni zabo abakwazi ukubonakala ngokusobala kwabanye, kodwa ukwenza nezenzo zabo kuyatuseka kwabanye. Yilabo bantu abanjalo kuphela abangathathwa njengokuthi bayaliphila izwi likaNkulunkulu. Uma ushumayela ivangeli zonke izinsuku kulo muntu emuva kwalokho, umletha ensindisweni, kepha ekugcineni, ube usaqhubeka ukuphila ngemithetho nezimfundiso, ngeke ulethe udumo kuNkulunkulu. Lolo hlobo lwabantu bangabantu benkolo, futhi bangabazenzisayo.

…………

Zimele ukuthini izenzo zomuntu ezinhle zokuzenzisa? Zimele inyama, kanti ngisho imikhuba yangaphandle elungile kakhulu kuneminye ayimele ukuphila, kodwa umoya wakho wedwa. Ukwenza kwangaphandle komuntu akusoze kwafeza okufiswa uNkulunkulu. Uhlale njalo ukhuluma ngokumbonga kwakho uNkulunkulu, kepha awukwazi ukunikeza impilo kwabanye noma ugqugquzele abanye ukuba bathande uNkulunkulu. Uyakholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyomenelisa uNkulunkulu? Ukholwa ukuthi lokhu ngokufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu, ukuthi lokhu kungokomoya, kodwa ngokweqiniso lokhu akunamqondo! Ukholwa ukuthi lokho okukujabulisayo kanye nalokho okufisayo yilokho uNkulunkulu ajabula ngakho. Ingabe lokho okujabulisa wena kumele okukaNkulunkulu? Ingabe isimilo somuntu singamela uNkulunkulu? Lokho okukujabulisayo yikho kanye uNkulunkulu akuzondayo, nokuthi imikhuba yakho yiyo leyo uNkulunkulu ayizondayo nangayifuni. Uma uzizwa unokubonga, hamba uye kothandaza phambi kukaNkulunkulu. Asikho isidingo sokukhuluma ngakho kwabanye. Uma ungathandazi phambi kukaNkulunkulu kodwa kunalokho uqhubeka nokuzibizela ukunakwa phambi kwabanye, ingabe lokhu kungafeza okufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu? Uma izenzo zakho njalo zingezibonakalayo kuphela nje, lokhu kusho ukuthi ungumuntu ongelusizo lwalutho impela. Nhloboni yomuntu lowo owenza izenzo ezinhle ezingukuzenzisa kodwa ezingenalo iqiniso? Labo bantu abanjalo bangabaFarisi abazenzisayo kanye nabantu benkolo! Uma ningayeki ukwenza kwenu kwangaphandle futhi ningeke nenze izinguquko, izimpawu zokuzenzisa ezikina ziyokhula kakhulu-ke. Ngokuya ngokukhula kwezimpawu zokuzenzisa, kulapho ukuphikisana noNkulunkulu nakho kudlondlobala, nokuthi ekugcineni, lolo hlobo lwabantu, ngiqinisekile luyolahlwa!

Kucashunwe embhalweni othi “Okholweni, Umuntu Kumele Agxile Eqinisweni—Ukwenza Isiko Lenkolo Akulona Ukholo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 436)

Ukuze kuhlunyeleliswe isimo somuntu ojwayelekile, okusho, ukufeza ubuntu obujwayelekile, abantu abakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu ngamazwi abo nje kuphela. Bayazilimaza ngokwenza lokho, futhi akunamvuzo empilweni yabo nasekuguqukeni. Ngakho-ke, ukuthola inguquko, abantu kufanele bakwenze kancane kancane, bangene ngokungasheshi, bafune futhi bafunisise kancane kancane, bangene kokuhle, futhi baphile impilo yangokoqobo yeqiniso, impilo yabangcwele. Kusukela manje kuya phambili, ibandakanya izihloko zeqiniso, izinto zeqiniso, kanye nezimo zeqiniso, ivumela abantu ukuba bathole ukuqeqeshwa okungokoqobo. Akudingi ukuba benze ngezindebe zomlomo; kunalokho, kudinga izimo zeqiniso zokuqeqesheka. Abantu bagcina bebona ukuthi banezinga eliphansi, bese beqala ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu ngokujwayelekile, futhi bangene baphinde benze ngokujwayelekile; kutholakala ngale ndlela ukuphila kwangempela, futhi kungenwa kanje nangokushesha. Ukuguqula abantu, kufanele kube khona ukubuka ngendlela efanele, kufanele bazejwayeze izinto ngezimo zangempela, izinto zeqiniso, kanye nezimo zeqiniso. Ngokuncika nje empilweni yasenkonzweni kuphela, ingabe kungenzeka ukufeza ukuqeqeshwa kweqiniso? Ingabe umuntu angangena ezimweni zangempela? Cha. Uma umuntu engakwazi ukungena empilweni yangempela, ngakho-ke akakwazi ukuguqula izindlela zakhe zakudala zokwenza izinto zokuphila impilo. Akungenxa nje kuphela yobuvila bomuntu noma yokuthembela kuyena ngokunzulu, kodwa kungenxa yokuthi umuntu akanawo amandla okuphila, ngaphezu kwalokho, akanakho ukuqonda amazinga esimo umuntu ojwayelekile afunwa uNkulunkulu. Ngaphambilini, abantu babehlale bexoxa, bekhuluma, behlanganyela, baze baphenduka “abaqaphuzi”; kodwa akekho namunye wabo owayefuna inguquko esimweni sempilo yabo; babegxile nje ekufuneni amathiyori anzulu. Ngakho-ke, namhlanje kufanele nishintshe le mpilo yenkolo yokukholwa kuNkulunkulu. Kufanele ningene futhi nizejwayeze ukugxila entweni eyodwa, udaba olulodwa, umuntu oyedwa. Kufanele nenze izinto ngokugxila kokuthile—yilapho kuphela lapho niyothola imiphumela. Ukuze kuguqulwe abantu, kufanele kuqale ngesiqu sabo uqobo. Umsebenzi kufanele uqondiswe esiqwini nasesimilweni sabantu, izimpilo zabo, ekuvilapheni kwabo, ukuzimela ngabanye, kanye nokwahlulwa yizinhliziyo kwabantu, futhi kungale ndlela kuphela lapho beyothola ukuguquka khona.

Yize noma impilo yebandla ingakhiqiza imiphumela kwezinye izindawo, okusemqoka ukuthi impilo yeqiniso ingaguqula abantu, kanti isimo sabo sakudala ngeke saguquka ngaphandle kwempilo yeqiniso. Ake sithathe umsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa. Ngenkathi uJesu echitha imithetho yangaphambilini esungula imithetho yesikhathi esisha, Wakhuluma ngezibonelo zempilo yangokoqobo. Ngenkathi uJesu ehola abafundi Bakhe bedabula ensimini kakolweni ngeSabatha, kwathi lapho abafundi sebelambile bakha bazidlela ukolweni, abaFarisi bakubona lokhu bathi abaligcini iSabatha. Baphinde bathi abantu babengavunyelwe ukusindisa amankonyane ayewele emgodini ngeSabatha, beqonde ukuthi akukho msebenzi okufanele wenziwe ngeSabatha. UJesu wasebenzisa lezi zehlakalo ukumisa kancane kancane umthetho wesikhathi esisha. Ngaleso sikhathi, Wasebenzisa izimo eziningi zangokoqobo ukuze abantu baqonde futhi baguquke. Lona ngumgomo uMoya oNgcwele enza ngayo umsebenzi waKhe, futhi ukuphela kwendlela engaguqula abantu. Uma bengenazo izibonelo ezingokoqobo, abantu bangakwazi ukuthola ukuqonda ngokwethiyori kuphela bese bekwazi ukuqonda izinto ngokomqondo—lena akuyona indlela esebenzayo yokuguqula abantu. Uma kukhulunywa ngokuthola ulwazi ubuhlakani nokuqonda ngokuqeqeshwa, kungafezwa kanjani lokhu? Ingabe umuntu uthola ubuhlakani nokuqonda ngokuba nje alalele, afunde, kanye nokuthuthukisa ulwazi lwakhe? Ingabe lokhu kuholela kanjani ekutholeni ubuhlakani nokuqonda? Umuntu kufanele alwele ukuqonda nokuba namava ngempilo yangokoqobo. Ngakho-ke, ukuqeqesha akufanele kube kuncane futhi umuntu angabe esagudluka empilweni yangokoqobo. Umuntu kumele aqikelele ukubheka amaphuzu ahlukene akwazi ukungena emaphuzwini ahlukahlukene: izinga lokufundiseka, ukuzizwakalisa, ikhono lokubona izinto, ikhono lokuhlola isimo, ikhono lokuqonda amazwi kaNkulunkulu, ukuphusa komqondo nemithetho yobuntu, kanye nezinye izinto ezihlobene nobuntu umuntu okufanele ahlome ngazo. Emva kokuba ukuqonda sekutholakele, umuntu kufanele agxile ekungeneni, yilapho kuphela lapho inguquko izotholakala khona. Uma umuntu esethole ukuqonda kodwa enganaki ukuba akusebenzise, pho inguquko izokwenzeka kanjani? Manje, umuntu usenokuqonda okukhulu, kodwa akaphili isimo ngokweqiniso, ngaleyo ndlela ukwazi ukuthola ukuqonda amazwi kaNkulunkulu kancane nje. Uthole ukukhanyiseleka okuncane nje; uthole ukukhanya okuncane okuvela kuMoya oNgcwele, kodwa awukangeni empilweni yeqiniso, noma kungenzeka awunandaba nhlobo nokungena, yingakho uzoba nenguquko encane. Emva kwesikhathi eside kangaka, abantu sebeqonda okuningi futhi bayakwazi ukukhuluma mayelana nolwazi lwamathiyori abo, kodwa isimo sabo sangaphandle asikaguquki, nohlobo lwabantu abayilo selokhu lunjalo akukho nokuncane ukuba ngcono. Uma lokhu kunjalo, niyoze nigcine ningene nini?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukudingida Impilo Yasenkonzweni Nempilo Yangokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 437)

Impilo yasenkonzweni ukuphela kohlobo lwempilo lapho abantu behlanganyela khona ukuze betshise amazwi kaNkulunkulu, kuthatha ingxenyana encane nje yempilo yomuntu. Uma impilo yabantu yangempela nayo ingake ifane nempilo yasebandleni—okubandakanya impilo yomoya ejwayelekile, ukunambitha amazwi kaNkulunkulu ngokujwayelekile, ukukhuleka nokusondelana noNkulunkulu ngokufanele, ukuphila impilo yeqiniso lapho kwenziwa yonke into ngokuhambisana neqiniso, ukuphila impilo yeqiniso yokuphila ngokukhuleka kanye nokuthula cwaka phambi kukaNkulunkulu, impilo yokucula amaculo nokusina phambi kukaNkulunkulu, ukuphela kwempilo engaletha umuntu empilweni yamazwi kaNkulunkulu. Abantu abaningi bagxila kuphela emahoreni ambalwa empilo yabo yasenkonzweni ngaphandle “kokunakekela” impilo yabo yangaphandle kwalawo mahora, sengathi ayibalulekile kubona. Kuphinde kube khona abantu abaningi abangena empilweni yobungcwele uma bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu, becula amaculo noma bekhuleka, bese bebuyela ezimpilweni zabo zakudala emva kwalezo zikhathi. Izimpilo ezinjalo azikwazi ukuguqula abantu, futhi ngeke zibavumele ukuba bamazi uNkulunkulu. Ekukholweni kuNkulunkulu, uma umuntu elangazelele inguquko esimweni sakhe, kufanele angazihlanguli empilweni yangokoqobo. Empilweni yangokoqobo, kufanele uzazi wena, uzihlubuke, uphile iqiniso, kanjalo nokufunda imigomo, amaphuzu aphusile nenza umqondo nemithetho yokuziphatha kuzo zonke izinto ngaphambi kokuba ukwazi ukufeza uguquko oluza kancane kancane. Uma ugxila kuphela olwazini lwamathiyori uphile kuphela phakathi kwemicimbi yezenkolo ngaphandle kokungena ujule empilweni yangokoqobo, awusoze-ke wangena empilweni yangokoqobo, awusoze wazazi wena uqobo, iqiniso, noma uNkulunkulu, futhi uyohlezi uyimpumputhe futhi ungazi. Umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa abantu akuwona owokubenza baphile impilo ejwayelekile emva kwesikhathi esifushane, noma ukuguqula imibono nezimfundiso zabo eziyiphutha. Kunalokho, inhloso Yakhe ukuguqula izimo zabantu ezindala, ukuguqula yonke indlela yabo yokuphila endala, nokuguqula zonke izindlela zabo zokucabanga nezimo zomqondo eseziphelelwe yisikhathi. Ukugxila kuphela empilweni yasenkonzweni ngeke kushintshe imikhuba yakhe yakudala yokuphila noma kushintshe izindlela zakhe zangaphambilini asephile ngazo isikhathi eside. Noma kwenzenjani, umuntu akufanele aqhelelane kakhulu nempilo ngokoqobo. UNkulunkulu ucela abantu ukuba baphile ubuntu obujwayelekile ngokwempilo yangokoqobo, hhayi nje enkonzweni kuphela; kodwa ukuba baphile iqiniso empilweni yabo yangokoqobo, hhayi nje enkonzweni kuphela; ukuba bagcwalise imisebenzi yabo yempilo yangokoqobo, hhayi nje enkonzweni kuphela. Ukungena empilweni yangokoqobo, umuntu kufanele aphendukisele yonke into empilweni yangokoqobo. Uma, ekukholweni kuNkulunkulu, abantu bengakwazi ukuzazi ngokungena empilweni yangokoqobo futhi uma bengakwazi ukuphila ubuntu obujwayelekile empilweni yangokoqobo, bazoba yizahluleki. Labo abangamlaleli uNkulunkulu yibo bonke abantu abangeke bakwazi ukungena empilweni yangokoqobo. Yibo bonke abantu abakhuluma ngobuntu kodwa baphile ngemvelo yamadimoni. Yibo bonke abantu abakhuluma iqiniso kodwa baphile ngokwezimfundiso esikhundleni salo. Labo abangakwazi ukuphila iqiniso empilweni yangokoqobo yilabo abakholwa kuNkulunkulu kodwa abazonda futhi bemphika Yena. Kufanele uzejwayeze ukungena empilweni yangokoqobo, uwazi amaphutha akho, ukungalaleli nokunganaki, kanye nobuntu bakho obungajwayelekile kanjalo nobuthakathaka bakho. Ngaleyo ndlela, lonke ulwazi lwakho luzodidiyelwa esimweni sakho sangokoqobo nezingqinamba. Yilolu hlobo lolwazi kuphela olungolweqiniso futhi olungakuvumela ukuba uqonde kahle isimo sakho futhi ukwazi ukuthola inguquko yesimo sakho.

Manje njengoba ukulungisiswa komuntu sekuqale ngokuhlelekile, umuntu kufanele angene empilweni yeqiniso. Ngakho-ke, ukuze kufezeke inguquko, umuntu kufanele aqale ukungena empilweni yeqiniso, aguquke kancane kancane. Uma ugwema impilo yomuntu ejwayelekile ukhulume kuphela ngezihloko zezikamoya, kusho ukuthi izinto zizokoma zihlale ziyisicaba, azibi ngezeqiniso, futhi-ke pho umuntu uyoshintsha kanjani? Manje utshelwa ukuba ungene empilweni yangokoqobo wenze izinto, ukuze ukwazi ukusungula isisekelo sokungena kumava eqiniso. Lena ngenye yezinto umuntu okufanele azenze. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokuqavile ukuhola, ngenkathi okunye konke kuncike ekwenzeni kwabantu nokungena. Bonke abantu bangakwazi ukuthola ukungena empilweni yangokoqobo ngezindlela ezahlukahlukene, njengokuthi bangamletha uNkulunkulu empilweni yeqiniso, baphile ubuntu obujwayelekile bangempela. Yile mpilo kuphela enomqondo!

Kucashunwe embhalweni othi “Ukudingida Impilo Yasenkonzweni Nempilo Yangokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 438)

Phambilini, kwakuthiwa ubukhona bukaMoya oNgcwele nomsebenzi kaMoya oNgcwele kwehlukene. Isimo esijwayelekile sokuba khona kukaMoya oNgcwele sibonakala ekubeni nemicabango ejwayelekile, ingqondo ejwayelekile, kanye nobuntu obujwayelekile. Isimilo somuntu sizohlala sinjengoba sasinjalo, kodwa ngaphakathi kuye kuzoba khona ukuthula, kanti ngaphandle uzoba nokubukeka kongcwele. Uzokuba nje uma uMoya oNgcwele unaye. Uma umuntu enobukhona bukaMoya oNgcwele, ukucabanga kwakhe kungokujwayelekile. Lapho elambile ufuna ukudla, uma omile ufuna ukuphuza amanzi. ... Lokhu kubonakaliswa kobuntu obujwayelekile akukhona ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele; kuyimicabango yabantu ejwayelekile kanye nesimo esijwayelekile sokuba khona kukaMoya oNgcwele. Abanye abantu bakholwa ngokuyiphutha ukuthi labo abanoMoya oNgcwele abayazi indlala, abakuzwa ukukhathala, nokuthi babonakala sengathi abawucabangi umndeni, sebecishe bazihlukanisa ngokuphelele nenyama. Eqinisweni, ngenkathi uMoya oNgcwele uba kubantu kakhulu, kulapho beba ngabajwayelekile khona. Bayakwazi ukuhluphekela uNkulunkulu nokunikela izinto kuNkulunkulu, ukusebenzela uNkulunkulu, ukwethembeka kuNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, bayacabanga ngokudla nokokugqoka. Ngamanye amazwi, abalahlekelwe yilutho lobuntu obujwayelekile okumele babe nakho, futhi, kunalokho, banokucabanga okukhethekile. Kwesinye isikhathi, bafunda amazwi kaNkulunkulu bese becabanga ngomsebenzi kaNkulunkulu; kuba nokukholwa ezinhliziyweni zabo futhi bayazimisela ukulandela iqiniso. Ngokufanele, umsebenzi kaMoya oNgcwele unalesi sisekelo. Uma abantu bengenakho ukucabanga okujwayelekile, kusho ukuthi abakwazi ukucabanga ngobuhlakani—lokhu akusona isimo esijwayelekile. Uma abantu benemicabango ejwayelekile futhi benoMoya oNgcwele, ngokuqinisekile banokucabanga komuntu ojwayelekile, okusho ukuthi banesimo esijwayelekile. Ekuboneni umsebenzi kaNkulunkulu, ukuba nomsebenzi kaMoya kuthuka nje kwenzeka, kanti ubukhona bukaMoya oNgcwele bukhona zikhathi zonke. Uma nje umqondo nokucabanga kwabantu kujwayelekile, futhi uma nje izimo zabo zijwayelekile, kusho ukuthi nakanjani uMoya oNgcwele unabo. Uma umqondo nokucabanga kwabantu kungajwayelekile, kusho ukuthi ubuntu babo abujwayelekile. Uma, ngalo mzuzu, umsebenzi kaMoya oNgcwele ukuwe, kusho ukuthi uMoya oNgcwele nakanjani uzoba nawe. Kodwa uma uMoya oNgcwele ekuwe, akusho ukuthi nakanjani uMoya oNgcwele uyasebenza kuwe, ngoba uMoya oNgcwele usebenza ngezikhathi ezikhethekile. Ukuba khona kukaMoya oNgcwele kugcina ukuphila komuntu okujwayelekile kuphela, kodwa uMoya oNgcwele usebenza ngezikhathi ezithile. Isibonelo, uma ungumholi noma isisebenzi, uma unisela futhi wondla ibandla, uMoya oNgcwele uzokukhanyisela ngamazwi athile afundisa abanye futhi akwazi ukuxazulula izinkinga ezithile ezibhekene nabafowenu nodadewenu—kulezi zikhathi, uMoya oNgcwele uyasebenza. Kwesinye isikhathi, lapho udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, uMoya oNgcwele ukukhanyisela ngamazwi athile aqondene ngqo nalokho ohlangana nakho empilweni, ukuvumele ukuba uzuze ulwazi olukhulu ngokwengeziwe ngezimo zakho; nakho lokhu kungumsebenzi kaMoya oNgcwele. Kwesinye isikhathi, uma ngikhuluma, niyalalela futhi niyakwazi ukulinganisa izimo zenu ngamazwi Ami, futhi kwesinye isikhathi niyathinteka noma nigqgugquzeleke; konke lokhu kungumsebenzi kaMoya oNgcwele. Abanye abantu bathi uMoya oNgcwele usebenza kubo ngaso sonke isikhathi. Lokhu akunakwenzeka. Uma bebengathi uMoya uNgcwele uhlala unabo njalo, lokho bekungenzeka. Uma bebengathi ukucabanga kwabo nemizwa yabo kujwayelekile ngaso sonke isikhathi, lokho bekungenzeka, futhi kungakhombisa ukuthi uMoya oNgcwele unabo. Uma bethi uMoya oNgcwele uhlala esebenza ngaphakathi kubo, ukuthi bakhanyiselwa uNkulunkulu futhi bathintwa uMoya oNgcwele ngaso sonke sikhathi, futhi bazuze ulwazi olusha ngaso sonke isikhathi, lokhu akujwayelekile nhlobo! Kungaphezulu ngokugcwele kwamandla avamile! Ngaphandle kokungabaza, abantu abanjengalaba bayimimoya emibi! Ngisho noma uMoya kaNkulunkulu engena enyameni, kunesikhathi lapho kumele adle futhi aphumule khona—ingasaphathwa eyabantu. Labo abanemimoya emibi babonakala sengathi abanabo ubuthaka benyama. Bayakwazi ukulahla bashiye konke, abanamizwa, bayakwazi ukubekezelela ukuzwiswa ubuhlungu futhi abezwa nokuncane ukukhathala, kuba sengathi bangaphezu kwenyama. Ingabe lokhu akungaphezulu kakhulu kwamandla avamile? Umsebenzi womoya ababi ungaphezu kwamandla avamile—akekho umuntu ongenza lezi zinto! Labo abangakwazi ukuhlukanisa baba nomona uma bebona abantu abafana nalaba: Bathi banamandla amakhulu ekukholweni kwabo kuNkulunkulu, banokholo olukhulu, futhi abakhombisi noluncane uphawu lobuthaka! Eqinisweni, lokhu ukubonakaliswa komsebenzi womoya ababi. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abasesimweni esijwayelekile nakanjani banobuthaka bobuntu; lesi yisimo esijwayelekile salabo abanoMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 439)

Kusho ukuthini ukuma uqine ebufakazini bakho? Abanye abantu bathi bamane bayalandela nje njengoba benza manje futhi abazikhathazi ngokuthi bayakwazi yini ukuzuza ukuphila; abafuni ukuphila, kodwa abajiki futhi. Bavuma kuphela ukuthi lesi sigaba somsebenzi senziwa nguNkulunkulu. Ingabe lokhu akukhona ukwehluleka ebufakazini babo? Abantu abanjalo ababunikezi nobufakazi bokunqotshwa. Labo abanqotshiwe bayalandela phezu kwakho konke okunye futhi bayakwazi ukuphishekela ukuphila. Abakholelwa nje kuNkulunkulu ongokoqobo kuphela, kodwa futhi bayazi ukuthi kumele balandele zonke izinhlelo zikaNkulunkulu. Banjalo labo abanobufakazi. Labo abangabunikezi ubufakazi abakaze bakufune ukuphila futhi basalandela ngokuhlwathiza. Ungalandela, kodwa lokhu akusho ukuthi unqotshiwe, ngoba awunakho ukuqonda ngomsebenzi kaNkulunkulu namuhla. Kukhona imibandela ethile okufanele igcwaliswe ukuze unqotshwe. Akubona bonke abalandelayo abanqotshiwe, ngoba awuqondi enhliziyweni yakho ukuthi kungani kumele ulandele uNkulunkulu wanamuhla, futhi awazi ukuthi ufike kanjani osukwini lwanamuhla, ngubani okwesekile kuze kube namhlanje. Ukukholwa kwabanye abantu kuNkulunkulu kuhlala kunokudideka nokuxoveka; ngaleyo ndlela, ukulandela akusho ngempela ukuthi unobufakazi. Buyini ngempela ubufakazi beqiniso? Ubufakazi okukhulunywa ngabo lapha bunezingxenye ezimbili: Okokuqala ngubufakazi bokunqotshwa, obunye ngubufakazi bokupheleliswa (ngokuvamile, okuzoba ngubufakazi obulandela izilingo nezinhlupho ezinkulu zesikhathi esizayo). Ngamanye amazwi, uma ukwazi ukuma uqine ngezikhathi zezilingo nezinhlupho, lokho kusho ukuthi sewenze isinyathelo sesibili sobufakazi. Okubalulekile namuhla yisinyathelo sokuqala sobufakazi: ukukwazi ukuma uqine ngesikhathi sezilingo zokusolwa nokwahlulelwa. Lobu ngubufakazi bokunqotshwa. Lokhu kungenxa yokuthi namuhla yisikhathi sokunqoba. (Kufanele wazi ukuthi namuhla yisikhathi somsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni; umsebenzi ophambili kaNkulunkulu osesimweni somuntu emhlabeni ukunqoba leli qembu labantu emhlabeni abamlandela ngokwahlulela nokusola.) Ukuthi uyakwazi noma awukwazi ukufakaza ngokunqotshwa akuncikile kuphela ekutheni uyakwazi ukulandela kuze kube sekupheleni, kodwa, okubaluleke kakhulu, ekutheni, njengoba udlula esinyathelweni ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu, uyakwazi ukuba nokuqonda kweqiniso ngokusolwa nokwahlulelwa, nokuthi uyawubona ngempela wonke lo msebenzi. Ngeke ukwazi ukwedlula ngokulandela nje kuze kube sekupheleni. Kumele ukwazi ukuyeka ngokuzimisela konke lokhu ngaso sonke isikhathi sokusolwa nokwahlulelwa, ukwazi ukuqonda ngempela isinyathelo ngasinye somsebenzi owubonile, futhi kumele ukwazi ukuthola ulwazi, kanye nokulalela isimo sikaNkulunkulu. Lobu ubufakazi bangempela bokunqotshwa, okudingekayo kuwe. Ubufakazi bokunqotshwa ikakhulu busho ulwazi lwakho ngokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu. Okubalulekile, lesi sinyathelo sobufakazi siwukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi wenzani noma uthini phambi kwabantu bomhlaba noma labo abaphethe amandla; okubaluleke kakhulu ukuthi uyakwazi na ukulalela wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu kanye nawo wonke umsebenzi Wakhe. Ngakho-ke, lesi sinyathelo sobufakazi siqondiswe kuSathane nazo zonke izitha zikaNkulunkulu—amadimoni nabanonya abangakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoba senyameni okwesibili futhi eze ngenjongo yokwenza umsebenzi omkhulu ngokwengeziwe, futhi ngaphezu kwalokho, abangakholelwa eqinisweni lokubuyela kukaNkulunkulu enyameni. Ngamanye amazwi, kubhekiswe kubo bonke labo abangabaphikukristu—zonke izitha ezingakholelwa ekubeni sesimweni somuntu kukaNkulunkulu.

Ukucabanga nokulangazelela uNkulunkulu akufakazeli ukuthi unqotshiwe nguNkulunkulu; lokhu kuncike ekutheni uyakholwa yini ukuthi unguLizwi owaba yinyama, ukuthi uyakholwa yini ukuthi uLizwi ube yinyama, nokuthi uyakholwa yini ukuthi uMoya ube nguLizwi, noLizwi ubonakale enyameni. Lobu ngubufakazi obusemqoka. Akunandaba ukuthi ulandela kanjani, nokuthi usebenza kanjani; okubalulekile ukuthi uyakwazi yini ukuthola kulobu buntu obujwayelekile ukuthi uLizwi ube yinyama nokuthi uMoya weqiniso ubonakele enyameni—ukuthi lonke iqiniso, indlela, nokuphila kuze kusenyameni, uMoya kaNkulunkulu usefikile ngempela emhlabeni futhi uze esenyameni. Nakuba, uma kubukwa kungajulwa, lokhu kubukeka kwehlukile ekuzalweni ngoMoya oNgcwele, kulo msebenzi uyakwazi ukubona ngokucacile ukuthi uMoya oNgcwele usebonakele enyameni, nokuthi uLizwi ubonakele enyameni, nokuthi, ngaphezu kwalokho, uLizwi ube yinyama futhi uLizwi ubonakale esenyameni. Uyakwazi ukuqonda incazelo yangempela yamazwi: “Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu.” Ngaphezu kwalokho, kumele uqonde ukuthi uLizwi wanamuhla unguNkulunkulu, futhi ubone uLizwi eba yinyama. Lobu yibona bufakazi obukhulu ongaba nabo. Lokhu kufakazela ukuthi unolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu eba yinyama—awukwazi ukumazi kuphela, kodwa uyazi futhi ukuthi indlela ohamba ngayo namuhla yindlela yokuphila, nendlela yeqiniso. Isigaba somsebenzi uJesu awenza sagcwalisa kuphela ingqikithi yokuthi “uLizwi wayekuNkulunkulu”: Iqiniso likaNkulunkulu lalikuNkulunkulu, noMoya kaNkulunkulu wawusenyameni futhi ungahlukaniseki naleyo nyama. Okungukuthi, inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu yayinoMoya kaNkulunkulu, okungubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi ukuba kukaJesu esimweni somuntu kwakungokokuqala uNkulunkulu eba sesimweni somuntu. Lesi sigaba somsebenzi sigcwalisa incazelo engaphakathi “kaLizwi eba yinyama,” sanikeza incazelo ejulile yokuthi “uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu,” futhi sikwenza uwakholwe ngokuqinile amazwi athi “Ekuqaleni wayekhona uLizwi.” Okungukuthi, ngesikhathi kudalwa uNkulunkulu wayenamazwi, amazwi Akhe ayenaye engasuki Kuye futhi engahlukaniseki Naye, futhi enkathini yokugcina wenza acace bha amandla negunya lamazwi aKhe, futhi avumele abantu babone zonke izindlela Zakhe—ukuzwa wonke amazwi Akhe. Unjalo umsebenzi wenkathi yokugcina. Kumele niziqonde lezi zinto zonke. Akukhona ukwazi inyama, kodwa ukuthi uyiqonda kanjani inyama noLizwi. Lobu ubufakazi okumele ube nabo, lokhu okumele wonke umuntu akwazi. Ngenxa yokuthi lona ngumsebenzi wokuba sesimweni somuntu kwesibili—okuyisikhathi sokugcina uNkulunkulu eba yinyama—uphelelisa ngokugcwele ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu, wenza futhi uqhubekisela phambili ngokugcwele umsebenzi kaNkulunkulu esenyameni, futhi uqeda inkathi yokuba senyameni kukaNkulunkulu. Ngakho-ke, kumele wazi ukuthi kusho ukuthini ukuba sesimweni somuntu. Akunandaba ukuthi ujikeleza kangakanani, noma uziphatha kahle kanjani ezinye izindaba zangaphandle; okubalulekile ukuthi uyakwazi yini ukuzithoba ngokweqiniso phambi kukaNkulunkulu osesimweni somuntu futhi uzinikele ngakho konke kuNkulunkulu, futhi ulalele wonke amazwi aphuma emlonyeni Wakhe. Yilokhu okufanele ukwenze, nokufanele ukuthobele.

Isinyathelo sokugcina sobufakazi ubufakazi bokuthi uyokwazi yini ukupheleliswa noma cha—okungukuthi, lapho usuqonde wonke amazwi akhulunywe umlomo kaNkulunkulu osesimwweni somuntu, waba nalo lonke ulwazi ngoNkulunkulu futhi waqiniseka ngaye, uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu, futhi ufeza imibandela efunwa nguNkulunkulu kuwe—indlela kaPetru nokholo lukaJobe—njengokuthi uzokwazi ukulalela kuze kube sekufeni, uzinikele ngokuphelele kuNkulunkulu, kuthi ekugcineni ufinyelele uthole ubunjalo bomuntu osezingeni elifanelekile okusho ukuthi uzobonakala njengomuntu onqotshiwe futhi owenziwe waphelela emva kokuzwa ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu. Lobu ngubufakazi obukhulu kakhulu—ubufakazi okumele lowo ophelelisiwe abe nabo. Lezi yizinyathelo ezimbili zobufakazi okufanele ube nabo, futhi zihlangene, azihlukaniseki enye kwenye. Kodwa kukhona okukodwa okumele ukwazi: Ubufakazi engibufuna kuwe namuhla abuqondisiwe kubantu bomhlaba, noma kumuntu oyedwa, kodwa kulokhu engikucela kuwe. Kulinganiswa ngokuthi uyakwazi na ukungenelisa, nokuthi uyakwazi na ukuhlangabezana ngokugcwele namazinga ezidingo zami kini nonke ngamunye. Yilokhu okufanele nikuqonde.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 440)

Ukuhlupheka okuncane noma ubunzima kuyinto enhle kini; ukube beninikwe isikhathi esincane sakho ngabe seniqulekile, futhi beningavikelwa kanjani? Namuhla, kungenxa yokuthi nijezisiwe, niqalekisiwe, futhi nahlulelwa, yingakho ninikwa isivikelo. Nivikelwa ngenxa yokuthi senihlupheke kakhulu. Ngale kwalokho, umuntu ngabe kudala awela enkohlakalweni. Izinto angizenzi zibe nzima kini ngenhloso—ukwakheka komuntu kunesisekelo esiqinile, futhi isimo sabanye abantu kufanele sishintshwe ngale ndlela. Namuhla, aninawo umqondo ohluzekile noma ukuziqapha njengoPawulu, futhi aninawo unembeza wakhe. Nihlale nifunwa ukufakwa ngaphansi kwengcindezi, futhi nihlale nifuna ukujeziswa nokwahlulelwa ukuze nivuse imimoya yenu. Ukujeziswa nokwahlulela izona zinto ezingcono ekuphileni kwenu. Futhi uma kunesidingo, kumele niphinde nibe yisijeziso sokufika kwamaqiniso; niyozithoba ngokuphelele lapho kuphela. Ngokwendalo yenu ngaphandle kwesijeziso nesiqalekiso, beningeke nivume ukugobisa amakhanda enu, beningeke nizehlise. Ngaphandle kwamaqiniso phambi kwamehlo enu, ubengeke ube bikho umphumela. Niphansi kakhulu futhi anilusizo lwalutho! Ngaphandle kwesijeziso nesahlulelo, bekuyoba nzima ukuthi ninqotshwe, futhi bekuyoba nzima ukuthi kucindezelwe ukungalungi nokungalaleli kwenu. Isimo senu esidala singene sajula. Ukube benibekwe esihlalweni sobukhosi, beningeke nikwazi ukuphakama kwamazulu nokujula komhlaba, ingasaphathwa eyokuthi naniphokophelephi. Anazi nokuthi navela kuphi, ngakho ningamazi kanjani uMdali? Ngaphandle kwesijeziso esenziwe ngesikhathi nesiqalekiso sanamuhla, izinsuku zenu zokugcina ngabe kade zafika. Lokho akusho lutho ngomphumela wenu—akukho yini lokho ngisho engozini enkulu? Ngaphandle kwalesi sijeziso esifika ngesikhathi nesahlulelo, ubani owaziyo ukuthi ngabe inkani yenu isingakanani, ubani owazi ukuthi ngabe senilusizi kangakanani. Lesi sijeziso nesahlulelo sinilethe namuhla, futhi silondoloze ukuba khona kwenu. Ukube “benisafundiswa” ngezindlela ezifana “nezoyihlo,” ubani owaziyo ukuthi beniyongena kuliphi izwe! Alikho ikhono eninalo lokuzilawula futhi nizibheke. Kwanele ngabantu abafana nani, ukumane balandele, balalele, futhi bangagxambukeli noma baphazamise ukuze izinhloso Zami zifezeke. Akufanele yini nenze kangcono ekwamukeleni isijeziso nesahlulelo kwanamuhla? Yikuphi okunye eningakhetha kukho?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (6)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 441)

Lapho uhlomela ukuphila, kufanele ugxile ekudleni nasekuphuzeni amazwi kaNkulunkulu, kufanele ukwazi ukukhuluma ngokwazi uNkulunkulu, ngemibono yakho ngokuphila komuntu, ikakhulukazi, nolwazi lwakho ngomsebenzi owenziwe uNkulunkulu ngezinsuku zokugcina. Ngenxa yokuthi ufuna ukuphila, kufanele uhlome ngalezi zinto. Lapho udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, kufanele usebenzise wona ukulinganisa ubunjalo besimo sakho. Okusho ukuthi, lapho uthola ukuthi usilele kulokho ohlangana nakho ngempela, kufanele ukwazi ukuthola indlela yokuphila, yokufulathela imibono nemicabango yakho engalungile. Uma uhlala ulwela ukuthola lezi zinto futhi uzinikela ngokuphelele ekuzitholeni, uyoba nayo-ke indlela oyoyilandela, ngeke uzizwe ungenalutho, futhi kanjalo uyokwazi ukuhlala usesimweni esivamile. Yilapho-ke oyoba khona ngumuntu okwazi ukubhekana nomthwalo wokuphila kwakhe, umuntu onokholo. Kwenziwa yini ukuthi abanye abantu, emva kokufunda amazwi kaNkulunkulu, bangakwazi ukuwasebenzisa? Akwenziwa yini ukuthi abakwazi ukuqonda izinto ezibaluleke kakhulu? Akwenziwa yini ukuthi impilo bayithatha kancane? Isizathu esenza bangazibambi izinto ezibalulekile futhi bangabi nendlela yokuphila ukuthi lapho befunda amazwi kaNkulunkulu, abakwazi ukwenza izimo zabo zihambisane nawo, futhi abakwazi ukuqonda izimo zabo. Abanye abantu bathi: “Ngiyawafunda amazwi kaNkulunkulu futhi ngiqhathanise isimo sami nawo, futhi ngiyazi ukuthi ngikhohlakele futhi nginezinga eliphansi, kodwa angikwazi ukwanelisa intando kaNkulunkulu.” Usabone okungaphandle kuphela; ziningi izinto zangempela ongazazi: indlela yokulahla injabulo yenyama, indlela yokulahla ukuzibona ulungile, indlela yokuziguqula, indlela yokungena kulezi zinto, indlela yokwenza ngcono izinga lakho, nokwazi ukuthi kufanele uqale ngayiphi ingxenye. Uqonda kuphela izinto ezimbalwa ezingaphezulu, futhi wazi kuphela ukuthi impela ukhohlakele kakhulu. Uma uhlangana nabazalwane bakho, ukhuluma ngokuthi ukhohlakele kangakanani, futhi kubonakala sengathi uyazazi futhi uwuthwele umthwalo wokuphila kwakho. Eqinisweni, isimo sakho esikhohlakele asiguqukile, okufakazela ukuthi awukayitholi indlela yokuphila. Uma uhola ibandla, kufanele ukwazi ukuqonda izimo zabazalwane bese uzikhomba. Kunganela yini ukuthi nje: “Nina bantu anilaleli futhi nisilele!”? Cha, kufanele ukhulume ngokuqondile ukuthi ukungalaleli nokusilela kwabo kubonakala kanjani. Kufanele ukhulume ngezimo zabo zokungalaleli, ukuziphatha kwabo ngokungalaleli, nezimo zabo zobusathane, futhi kufanele ukhulume ngalezi zinto ngendlela yokuthi bakholwe ngokuphelele yiqiniso lamazwi akho. Sebenzisa amaqiniso nezibonelo ukuqinisa amaphuzu akho, futhi uyisho ngokuqondile indlela abangaphunyuka ngayo ekuziphatheni kwabo okunokuhlubuka, bese ukhomba indlela okufanele baphila ngayo—yilena indlela yokwenza abantu bakholwe. Yilabo abenza kanjalo kuphela abakwaziyo ukuhola abanye; yibona kuphela abaneqiniso langempela.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 442)

Ukufakaza ngoNkulunkulu ikakhulu kuwukukhuluma ngokwazi kwakho umsebenzi kaNkulunkulu, ngendlela uNkulunkulu anqoba ngayo abantu, indlela asindisa ngayo abantu, indlela aguqula ngayo abantu; kuwukukhuluma ngendlela aqondisa ngayo abantu ukuze bangene ebukhoneni beqiniso, ebavumela ukuba banqotshwe, bapheleliswe, futhi basindiswe Nguye. Ukufakaza kusho ukukhuluma ngomsebenzi Wakhe nakho konke osuhlangane nakho. Ngumsebenzi Wakhe kuphela ongammela, futhi ngumsebenzi Wakhe kuphela ongamembula ngokusobala, ngokuphelela Kwakhe; umsebenzi Wakhe ufakaza Ngaye. Umsebenzi namazwi Akhe kumele uMoya ngokuqondile; umsebenzi awenzayo wenziwa uMoya, futhi amazwi awakhulumayo akhulunywa uMoya. Lezi zinto zikhulunywa nje nguNkulunkulu osenyameni, kodwa, empeleni, zingamazwi kaMoya. Wonke umsebenzi awenzayo nawo wonke amazwi awakhulumayo kumele ingqikithi Yakhe. Ukuba, emva kokwembatha inyama nokuza phakathi kwabantu, uNkulunkulu akazange akhulume noma asebenze, wayesenicela ukuba nazi ubukhona Bakhe, ukuvama Kwakhe, nokuba namandla onke Kwakhe, ubuyokwazi nje wena? Ubuyokwazi ukuthi iyini ingqikithi kaMoya? Ubuyozazi izici zenyama Yakhe? Unicela ukuba nimfakazele ngoba senedlule esinyathelweni ngasinye somsebenzi Wakhe. Uma beningenakho okuhlangenwe nakho okunjalo, khona-ke ubengeke aniphoqelele ukuthi nifakaze. Ngalokho, uma ufakazela uNkulunkulu awufakazi kuphela ngengaphandle Lakhe lobuntu obuvamile, kodwa futhi ufakaza ngomsebenzi awenzayo nangendlela ayihambayo; ufakaza ngendlela akunqobe ngayo nangezingxenye opheleliswe kuzo. Yilolu uhlobo lobufakazi okufanele ulwethule. Uma, noma kuphi lapho uhamba khona, umemeza uthi: “UNkulunkulu Wethu ufikele ukuzosebenza, futhi umsebenzi Wakhe ungowoqobo ngempela! Usizuze ngaphandle kokwenza izinto ezingaphezu kwemvelo, ngaphandle kwezimangaliso nezimanga!” Abanye bazobuza bathi: “Usho ukuthini uma uthi akenzi izimangaliso nezimanga? Ubengakunqoba kanjani ngaphandle kokwenza izimangaliso nezimanga?” Wena bese uthi: “Uyakhuluma, futhi, usinqobe ngaphandle kokukhombisa izimanga noma izimangaliso. Umsebenzi Wakhe usinqobile.” Ekugcineni, uma ungakwazi ukusho noma yini enenzuzo, uma ungakwazi ukukhuluma ngemininingwane, ngabe lokhu kuwubufakazi obuyiqiniso? Lapho uNkulunkulu osenyameni enqoba abantu, wenza lokho ngamazwi Akhe anobunkulunkulu. Ubuntu abukwazi ukufeza lokhu, ngoba ubunkulunkulu Bakhe buphakeme kunakho konke okudaliwe. Lokhu kungaphezulu kokujwayelekile kubantu; uMdali, kakade, uphakeme ukwedlula noma yini edaliwe. Izidalwa azikwazi ukuba ngaphezulu koMdali; ukuba ubuphakeme kuNaye, ubengeke akwazi ukukunqoba, futhi angakunqoba kuphela ngoba uphakeme kunawe. Lowo okwazi ukunqoba sonke isintu nguMdali, akekho omunye ngaphandle Kwakhe ongenza lo msebenzi. La mazwi “awubufakazi”—uhlobo lobufakazi okufanele ubunikeze. Isinyathelo ngesinyathelo, uzwe ukushaywa, ukwahlulelwa, ukucwengisiswa, izivivinyo, izithiyo, nezinhlupheko, wase unqotshwa; uwalahlile amathemba ekusasa lenyama, izinto ezikhuthaza ukwenza kwakho, nobumnandi obuthandwa yinyama. Ngamanye amazwi, amazwi kaNkulunkulu ayinqobe ngokuphelele inhliziyo yakho. Nakuba ukuphila kwakho kungakhulile njengoba efuna kwenzeke, uyazazi zonke lezi zinto futhi uyakukholwa ngokuphelele lokhu akwenzayo. Ngalokho, lokhu kungabizwa ngobufakazi, ubufakazi bangempela futhi obuyiqiniso. Umsebenzi uNkulunkulu azowenza, umsebenzi wokwahlulela nokusola, uhlose ukunqoba umuntu, kodwa futhi uphetha umsebenzi Wakhe, uphetha inkathi, futhi wenza umsebenzi wokuphetha. Uphetha inkathi yonke, esindisa sonke isintu, ekhulula isintu unomphelo esonweni; usizuza ngokugcwele isintu asidalayo. Kufanele ufakaze ngakho konke lokhu. Usubone umsebenzi kaNkulunkulu omningi, uwubone ngamehlo akho futhi wahlangana nawo mathupha; lapho usufike ekugcineni, akufanele ungakwazi ukwenza umsebenzi obhekwe kuwe. Kungaba kubi lokho! Esikhathini esizayo, lapho kusabalaliswa ivangeli, kufanele ukwazi ukukhuluma ngolwazi lwakho, ufakaze ngakho konke okuzuzile enhliziyweni yakho, futhi ungashiyi lutho. Yilokhu okufanele isidalwa sifinyelele kukho. Sibaluleke ngani ngempela lesi sigaba somsebenzi? Uyini umthelela wawo? Futhi ungakanani umsebenzi owenziwa kumuntu? Kufanele benzeni abantu? Lapho senikwazi ukukhuluma ngokucacile ngawo wonke umsebenzi uNkulunkulu osenyameni asewenzile selokhu afika emhlabeni, ubufakazi benu buyophelela. Lapho usukwazi ukukhuluma ngokucacile ngalezi zinto ezinhlanu: ukubaluleka komsebenzi Wakhe; lokho okuqukethwe yiwo; ingqikithi yawo; isimo osimeleyo; nezimiso zawo, lokhu-ke kuyobonisa ukuthi uyakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, ukuthi unalo ngempela ulwazi. Engikufuna kuwe akuphakeme kakhulu, futhi kutholwa yibo bonke labo abafuna ngokweqiniso. Uma uzimisele ukuba ngomunye wofakazi bakaNkulunkulu, kufanele ukuqonde okwenyanywa nokuthandwa uNkulunkulu. Usuhlangene nomsebenzi Wakhe omningi; emsebenzini Wakhe kufanele ufinyelele ekwazini isimo Sakhe, uqonde intando Yakhe nalokho akufuna esintwini, bese usebenzisa lolu lwazi ukumfakazela nokwenza umsebenzi wakho. Ungathi kuphela: “Siyamazi uNkulunkulu. Ukwahlulela nokushaya Kwakhe kunzima kakhulu. Amazwi Akhe aqinile; alungile futhi anobukhosi, futhi akukho muntu ongawedelela,” kodwa ngabe la mazwi ayamondla umuntu ekugcineni? Anamuphi umthelela kubantu? Uyazi ngempela ukuthi lo msebenzi wokwahlulela nokushaya ulusizo kakhulu kuwe? Ukwahlulela nokushaya kukaNkulunkulu kubeka obala ukuvukela nokukhohlakala kwakho, akunjalo? Angahlanza futhi akhiphe lezo zinto ezingcolile phakathi kuwe, akunjalo? Ukuba akukho kwahlulela nokushaya, bekungenzekani kuwe? Uyabona ngempela ukuthi uSathane usekukhohlakalise ngezinga eliphakeme kakhulu? Namuhla, kufanele nihlome ngalezi zinto futhi nizazi kahle.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 443)

Niyazi ukuthi yini manje okumele nihlonyiswe ngayo? Okunye kwakho imibono ngomsebenzi, okunye ukwenza kwenu. Kumele ukubambe kokubili lokhu. Uma ungenayo imibono njengoba ufisa ukuqhubekela phambili empilweni, kusho ukuthi awunaso isesekelo. Uma unezindlela zokwenza kuphela kodwa ungenawo umbono, futhi ungawuqondi umsebenzi walo lonke uhlelo lokuphatha, kusho ukuthi awunamsebenzi walutho. Kumele uqonde amaqiniso ngokuba nombono, amaqiniso aqondene nokwenza, kumele uthole izindlela ezifanele zokwenza uma usuziqonda; kumele wenze ngokwamazwi, ungene ngokwemibandela yakho. Imibono isona sesekelo, uma ungakunaki lokhu, angeke ukwazi ukubambelela kuze kube sekugcineni. Uma uhlangabezana nale ndlela, uzonhlanhlatha noma uwe bese uyahluleka. Angeke uphumelele! Abantu abangenayo imibono emikhulu njengesesekelo sabo bazohluleka bangaphumeleli. Angeke ukwazi ukuma uqine! Ngabe uyazi ukuthi kuyini ukukholelwa kuNkulunkulu? Ngabe uyazi ukuthi kuyini ukulandela uNkulunkulu? Ngaphandle kwemibono, ungahamba kuyiphi indlela? Emsebenzini wanamuhla, uma ungenayo imibono angeke ukwazi ukupheleliswa. Ukholelwa kubani? Kungani ukholelwa KuYe? Kungani umlandela? Ngabe ukholelwa ngoba kuwumdlalo othile nje? Ngabe impilo yakho uyiphethe sengathi into yokudlala nje? UNkulunkulu wanamuhla ungumbono omkhulu. Kungakanani okwaziyo KuYe? Usubone okungakanani kwaKhe? Usumbonile uNkulunkulu wanamuhla, ngabe isesekelo senkolo yakho kuNkulunkulu sivikelekile? Ngabe ucabanga ukuthi inqobo nje uma ulandela kule ndlela enodaka, uzothola insindiso? Ngabe ucabanga ukuthi ungakwazi ukubamba inhlanzi emanzini adungekile? Ngabe kulula kanjalo? Mingaki imibono yenu ngalokhu uNkulunkulu wanamuhla akushoyo eseniyibeke phansi? Ngabe unawo umbono kaNkulunkulu wanamuhla? Ngabe yikuphi okuqondayo ngoNkulunkulu wanamuhla? Uhlala ucabanga ukuthi uzomthola[a] ngokumlandela nje, noma ngokumbona nje, nokuthi akekho ozokunyakazisa. Ungacabangi ukuthi ukulandela uNkulunkulu kulula. Okubalulekile ukuthi kumele umazi, kumele wazi umsebenzi waKhe, futhi kumele ufise ukubekezelela ubunzima ngenxa yaKhe, ube nesifiso sokupheleliswa nguYe. Lona ngumbono okumele ube nawo. Angeke kulunge uma uhlala ucabanga ukuthokozela umusa! Ungacabangi ukuthi uNkulunkulu ukhona ukuze abantu bathokoze nje, nokunika abantu umusa. Ucabange okungekona! Uma umuntu engeke abeke impilo yakhe engcupheni ukuze alandele, uma umuntu engeke ashiye konke okwezwe ukuze alandele, kusho ukuthi ngeke akwazi ukulandela kuze kube sekugcineni! Kumele ube nemibono ibe yisesekelo sakho. Uma usuku lokuthi wehlelwe inhlekelele, kumele wenzenjani? Uyobe usakwazi ukulandela? Ungasho kalula nje ukuthi uzokwazi ukulandela kuze kube sekupheleni. Kumele uqale uvule amehlo akho ubone ukuthi sithini isikhathi samanje. Yize manje nifana nezinsika zethempeli, kuzofika isikhathi lapho izinsika zizodliwa yimihlwa, okuzokwenza ithempeli liwe, ngoba njengamanje miningi imibono eniyintulayo. Enikunakile umhlaba wenu nje omncane, anazi nokuthi iyiphi indlela ethembekile, indlela efanele yokufuna. Aniwunakile umbono womsebenzi wanamuhla, futhi anizibekile lezi zinto ezinhliziyweni zenu. Ngabe senike nakucabanga ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu wenu uyonifaka ezindaweni eningazazi? Niyalubona ngamehlo engqondo usuku engiyonemuka konke ngalo, niyoba yini? Ngabe amandla enu ngalelo langa ayofana namanje? Ngabe ukholo lwenu luyobuye lube khona? Ekulandeleni uNkulunkulu kumele wazi lo mbono omkhulu “onguNkulunkulu.” Lolu udaba olubaluleke kakhulu. Okunye futhi, ungacabangi ukuthi ukuhlukana nabantu basemhlabeni ukuze ungcweliswe lokho kukwenza umndeni kaNkulunkulu. Namuhla uNkulunkulu uqobo lwaKhe osebenzayo phakathi kwezidalwa. UNkulunkulu oze phakathi kwezidalwa ukuzokwenza umsebenzi waKhe, hhayi ukuzokwenza imikhankaso. Phakathi kwenu, akukho ngisho abambalwa abakwaziyo ukwazi ukuthi umsebenzi wanamuhla umsebenzi kaNkulunkulu osezulwini obe yinyama. Awukho mayelana nomuntu ohamba phambili onethalente. Kunalokho, kuwukusiza wena wazi ukubaluleka kokuphila komuntu, ukwazi lapho abantu beya khona, nokukusiza wazi uNkulunkulu nobuYena obuphelele. Kumele wazi ukuthi uyisidalwa esandleni soMdali. Okumele ukuqonde ukuthi okumele ukwenze nokuthi kumele umlandele kanjani uNkulunkulu—ngabe lawa akuwona amaqiniso okumele niwaqonde? Akuyona imibono okumele niyibone?

Uma umuntu enemibono usuke enesisekelo. Uma wenza phezu kwesesekelo kuzoba lula ukungena. Kanjalo, angeke ube nokungabaza uma usunesisekelo sokungena. Lokhu kuqonda imibono nokwazi umsebenzi kaNkulunkulu kubalulekile; kumele ube nakho ezikhalini zakho. Uma ningahlonyisiwe ngeqiniso, nikhulume ngezindlela zokwenza kuphela, lokhu yiphutha elikhulu. Ngithole ukuthi abaningi benu abakugcizeleli lokhu, kanti uma nilalela leli qiniso kufana nokulalela amazwi okufundisa ngenkolo. Ngelinye ilanga uyohluleka. Kunamazwi athile kulezi zinsuku ongakawaqondi futhi ongawamukeli; kulokhu kumele ufune ngokubekezela, futhi usuku luzofika lapho uzoqonda khona. Kumele uhlomiseke kancane kancane. Ngisho noma uqonda izimfundiso ezimbalwa zakamoya, kungcono kunokunganaki nhlobo. Kungcono kunokungaqondi lutho. Konke lokhu kuzokusiza ekungeneni kwakho, kususe konke ukungabaza onakho. Kungcono kunokuthi ube nemibono. Kungcono kakhulu ukuba nale mibono ibe yisesekelo sakho. Ngaphandle kokungabaza, kubalulekile ukungena ushayela phezulu. Kungani uzikhathaza ngokulandela ngokudideka endleleni oyingabazayo? Ngabe lokho akufani nokuvala izindlebe ube untshontsha insimbi? Kumnandi kanjani ukungena embusweni uhambela phezulu! Kungani ugcwele ukungabaza? Ngabe lokhu ngeke kusho ukudlula ebunzimeni? Uma uqonda umsebenzi kaJehova, umsebenzi kaJesu, nomsebenzi walesi sigaba somsebenzi, uzoba naso isesekelo. Manje uyabona ukuthi kulula. Abanye abantu bathi, “Uma uMoya Ongcwele eqala umsebenzi omkhulu, ngiyokwazi ukukhuluma ngazo zonke lezi zinto. Kona nje lokho ukuthi angiqondi kahle manje kungenxa yokuthi uMoya Ongcwele akakangikhanyiseli kangako.” Akulula. Akufani nalapho uzimisele ukuthi wamukele iqiniso[b] manje, khona-ke uzolisebenzisa ngobuhlakani lapho kufika isikhathi. Akunjalo! Manje ukholelwa ukuthi usuhlomiseke kahle, nokuthi ngeke kube yinkinga ukuphendula abantu benkolo kanye nalabo abafunde kakhulu, ngisho nokubaphikisa. Ungakwazi ngempela ukukwenza lokho? Yikuphi ukuqonda ongakhuluma ngakho njengoba okwaziyo kuyilokhu okungaphezu kokujwayelekile? Ukuzihlomisa ngeqiniso, ukulwa impi yeqiniso, nokwethula ubufakazi ngegama likaNkulunkulu akukhona lokhu ocabanga ukuthi kuyikho—okuwukuthi inqobo nje uma uNkulunkulu esebenza konke kuzofezeka. Ngaleso sikhathi hleze uzodidwa eminye imibuzo, bese uyabakaza. Okubalulekile ukuthi sicacile yini kuwe lesi sigaba somsebenzi noma cha, nokuthi kungakanani okuqondayo ngaso. Uma ungakwazi ukunqoba amandla esitha, futhi ungakwazi ukunqoba amandla enkolo, ngeke ube into yalutho? Uma uwubonile umsebenzi wanamuhla, wawubona ngamehlo akho wawuzwa nangezindlebe zakho, kodwa ekugcineni awangakwazi ukuba nobufakazi, ngabe usazokwazi ukuqhubeka uphile? Ubani ozokwazi ukumbheka? Ungacabangi okusobala kakhulu. Umsebenzi ekuhambeni kwesikhathi angeke ube lula njengoba uwucabanga. Ukulwa impi yeqiniso akulula. Manje kumele uhlonyiswe. Uma ungahlonyisiwe ngeqiniso manje, uma isikhathi sifika uMoya Ongcwele ungasebenzi ngendlela engaphezu kwejwayelekile, kusho ukuthi uzolahleka.

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Niqonde Umsebenzi—Ungalandeli Ngokudideka!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awunawo igama elithi “Yena”

b. Umbhalo awunalo igama elithi “iqiniso.”

Okwedlule: Ukungena Ekuphileni 1

Okulandelayo: Ukungena Ekuphileni 3

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp