Ukungena Ekuphileni 3

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 444)

Ukuqonda kanjani okuyisisekelo ngokomoya? Ingabe uMoya oNgcwele usebenza kanjani kumuntu? Ingabe uSathane usebenza kanjani kumuntu? Ingabe imimoya emibi isebenza kanjani kumuntu? Futhi ziyini izibonakaliso zalo msebenzi? Uma kwenzeka okuthile kuwena, ingabe kuqhamuka kuMoya oNgcwele, futhi ingabe kufanele umthobele, noma ungamlaleli? Ukwenza kwabantu kuveza okuningi ngentando yomuntu kodwa yilokho abantu abahlezi becabanga ukuthi kuvela kuMoya oNgcwele. Okunye kuvela emimoyeni emibi, kodwa noma kunjalo abantu basacabanga ukuthi kuvela kuMoya oNgcwele, futhi kwesinye isikhathi uMoya oNgcwele uhola abantu kusuka ngaphakathi, kodwa abantu besaba ukuthi ukuholwa okunjengalokho kuvela kuSathane, futhi bangalaleli neze, kube empeleni kungukukhanya okuvela kuMoya oNgcwele. Yingakho-ke, ngaphandle kokuhlukanisa ngeke ukwazi ukubona uma lokhu sekwenzeka ngempela kuwena, futhi ngaphandle kokuhlukanisa, ayikho indlela yokuzuza ukuphila. Ingabe uMoya oNgcwele usebenza kanjani? Ingabe imimoya emibi isebenza kanjani? Yini evela entandweni yomuntu? Futhi yini evelayo ekuholweni nasekukhanyiselweni uMoya oNgcwele? Uma ukwazi ukubamba imithetho yokusebenza kukaMoya oNgcwele ngaphakathi kumuntu, lapho uzokwazi ukukhula olwazini nasekwahlukaniseni impilo yakho yansukuzonke kanye nangesikhathi sokuhlangenwe nakho kwakho okungokoqobo; uzokwazi ukumazi uNkulunkulu, uzokwazi ukuqonda nokubona uSathane, ngeke udideke ekulaleleni noma ekufuneni kwakho, futhi uzoba umuntu onemicabango ecacile, nolalela umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Umsebenzi kaMoya oNgcwele uwuhlobo lomhlahlandlela ohamba phambili nokukhanyiselwa okuhle. Awuvumeli abantu ukuba babe ngovumazonke. Ubanikeza induduzo, ubanikeza ukholo kanye namandla futhi ubenza bafune ukupheleliswa nguNkulunkulu. Uma uMoya oNgcwele esebenza, abantu bayakwazi ukungena ngokucacile; ababona ovumazonke noma abaphoqiwe, kodwa bakubeka ezandleni zabo ukwenza umsebenzi. Uma uMoya oNgcwele esebenza, abantu bayajabula futhi bayazimisela, futhi bayazimisela ukulalela, bayakujabulela ukuzithoba, yize noma besebuhlungwini futhi bebuthakathaka ngaphakathi, kufanele bazimisele ukuba babambisane, bayajabula ngokuzwa ubuhlungu, futhi bayakwazi ukulalela, futhi abangcoliswanga yintando yomuntu, abangcoliswanga ukucabanga komuntu, futhi abangcoliswanga nhlobo izifiso nezisusa zomuntu. Uma abantu bebhekene nokusebenza kukaMoya oNgcwele, baba ngcwele ngempela ngaphakathi. Labo ababanjwe nguMoya oNgcwele baphila uthando lukaNkulunkulu lubonakale, uthando lwabazalwane babo, futhi bathokoziswa yizinto ezithokozisa uNkulunkulu, bazenyanye izinto ezenyanyisa uNkulunkulu. Abantu abathintwa ngukusebenza kukaMoya oNgcwele banobuntu obujwayelekile, futhi bahlala njalo nje befuna iqiniso futhi banobuntu. Uma uMoya oNgcwele esebenza ngaphakathi kubantu, izimo zabo ziba ngcono kakhulu, nobuntu babo buye ngokuya buba ngobujwayelekile, yize noma ukuzibandakanya kwabo kungabonakala kungubuwula, izisusa zabo zilungile, nokungena kwabo kuhle, abazami ukuphazamisa, futhi akukho bubi nankohlakalo ngaphakathi kubona. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ujwayelekile futhi ungokoqobo, uMoya oNgcwele usebenza emuntwini ngokusho kwemithetho yempilo ejwayelekile yomuntu, futhi ukhanyisela aphinde ahole abantu ngokwezindlela ezijwayelekile zabantu. Uma uMoya oNgcwele esebenza kubantu, uyabahola abakhanyisele njengokwezidingo zabantu abajwayelekile, ubahlinzeka ngokusekelwe ezidingweni zabo, futhi uhola ngendlela enhle abakhanyisele ngokuncike kulokho abangenakho, nangokwalokho abasilele kukho. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ukukhanyisela nokuqondisa abantu empilweni yangempela; bakwazi ukubona umsebenzi kaMoya oNgcwele uma kuphela bezwa amazwi kaNkulunkulu ezimpilweni zabo zangempela. Uma, ezimpilweni zabo zansuku zonke, abantu behlezi bekhuthazekile futhi benempilo yangokomoya ejwayelekile, babe sebegcwaliswa ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Esimweni esinjalo, uma bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu baba nokholo, uma bekhuleka baba nokushiseleka, uma okuthile kwenzeka kubona ababi ngabangenandaba, futhi njengoba kwenzeka kubona bayakwazi ukubona izifundo uNkulunkulu adinga ukuba bazifunde, ababi ngabangenandaba, futhi yize noma beba nezinkinga zangempela, bazimisele ukulalela zonke izinhlelo zikaNkulunkulu.

Yizini ezifezwa ngumsebenzi kaMoya oNgcwele? Ungaba yisiwula, futhi kungebe nomehluko phakathi kuwena, kodwa uMoya oNgcwele kumele asebenze ukuze kube nokholo kuwena, ukuze uhlale uzizwa ukuthi awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwenele, ukuba wena uzimisele ukubambisana, ukuzimisela ukusebenzisana noma ngabe zinkulu kangakanani izinkinga ezingaphambili. Izinto zizokwenzeka kuwena futhi ngeke kucace kuwena ukuba ziqhamuka kuNkulunkulu noma kuSathane na, kodwa uzokwazi ukulinda, futhi ngeke ube ngongagqize qakala noma ongenandaba. Lona ngumsebenzi ojwayelekile kaMoya oNgcwele. Uma uMoya oNgcwele esebenza ngaphakathi kubona, abantu basahlangabezana nezinkinga zangempela, kwesinye isikhathi bayakhala, futhi kwesinye isikhathi kuba nezinto abangakwazi ukuzinqoba, kodwa konke lokhu kuyisikhathi esijwayelekile semisebenzi kaMoya oNgcwele. Yize noma bengazinqobi lezo zinto, futhi yize noma, ngaleso sikhathi, bebuthakathaka futhi bekhononda, emva kwesikhathi basuke besakwazi ukumthanda uNkulunkulu ngokholo oluphelele. Ukunganaki kwabo angeke kubavimbe ukuba babe nokuhlangenwe nakho okujwayelekile, futhi kungakhathalekile okushiwo ngabanye abantu, nokuthi babahlasela kanjani, kodwa basuke besakwazi ukuthanda uNkulunkulu. Ngesikhathi somkhuleko, ngaso sonke isikhathi bazizwa sengathi bayamkweleta uNkulunkulu, bese bezimisela ukuba bamenelise uNkulunkulu bayehlule inyama uma bephinda bebhekana nezinto ezinjengalezi. Lawa mandla akhombisa ukuthi kunomsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphakathi kubona, futhi lesi yisimo esijwayelekile somsebenzi kaMoya oNgcwele.

Yimuphi umsebenzi ovela kuSathane? Emsebenzini ovela kuSathane, imibono ebonwa ngabantu iluvindi futhi ayibambeki, futhi ayinabo ubuntu obujwayelekile, izisusa eziqhutshwa yizenzo zabo azilungile, futhi yize noma befisa ukumthanda uNkulunkulu, kuhlezi kunezinsolo ngaphakathi kubona, futhi lezi zinsolo nemicabango kuhlezi kuphazamisa ngaphakathi kubona, kuvimbela intuthuko empilweni yabo, futhi kubavimbela ekuzeni phambi kukaNkulunkulu esimweni esijwayelekile. Lokhu kusho ukuthi, uma nje kuqala kuba nomsebenzi kaSathane ngaphakathi ebantwini, izinhliziyo zabo azikwazi ukuba nokuthula noNkulunkulu, abazi ukuthi bazenzenjani, uma nje bebona ukuhlangana kwabazalwane ndawonye bafuna ukubaleka, futhi abakwazi ukuvala amehlo abo lapho abanye bethandaza. Umsebenzi wemimoya emibi udicilela phansi ubudlelwane obuhle phakathi komuntu noNkulunkulu, uphinde uphazamise imibono yangaphambilini yabantu noma indlela yangaphambili yokungena ekuphileni, ezinhliziyweni zabo angeke besakwazi ukusondela kuNkulunkulu, kuhlezi kunezinto ezenzekayo ezidala ukuphazamiseka kanye nokubopheka kubona, futhi izinhliziyo zabo azikwazi ukuthola ukuthula, basale bengenamandla othando lukaNkulunkulu, nemimoya yabo ishone phansi.. Lezi yizibonakaliso zemisebenzi kaSathane. Umsebenzi kaSathane ubonakala ngalezi zindlela ezilandelayo: ukungakwazi ukumela okholelwa kukho kanye nokufakaza, okukwenza ube ngumuntu osephutheni phambi kukaNkulunkulu, futhi ongenakuthembeka kuNkulunkulu. Uma kuba nokuphazamisa okuvela kuSathane, uphelelwa uthando nokuthembeka kuNkulunkulu ngaphakathi kuwena, buphele ubudlelwane bakho obujwayelekile noNkulunkulu, awulandeleli iqiniso, noma ukuzithuthukisa, uyahlehla, ube ngongenandaba, uzitike, uzinikele ekuziphatheni ngokuthanda kwakho nokusabalalisa isono, ungabi nakho ukusizonda isono; phezu kwalokho, ukuphazamisa kukaSathane kukwenza ube nenkani, lokhu okwenza uNkulunkulu aphume ngaphakathi kuwena, futhi kukwenze ukhononde ngoNkulunkulu uphikisane naYe, kukuholele ekumngabazeni uNkulunkulu, futhi ube ngisho nasengozini yokumshiya uNkulunkulu. Konke lokhu kungumsebenzi kaSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 445)

Uma kwenzeka okuthile empilweni yakho yansukuzonke, kufanele wahlukanise kanjani ukuthi kuvela emsebenzini kaMoya oNgcwele noma emsebenzini kaSathane? Uma izimo zabantu zingezijwayelekile, izimpilo zabo zikamoya kanye nezimpilo zabo zenyama ziba ngezijwayelekile, nesizathu sabo siba ngesijwayelekile nesihlelekile; ngokuvamile lokho abahlangabezana nakho bese bethola ukumazi ngaphakathi kubona kulesi sikhathi kungashiwo ukuthi kuqhamuka ekuthintweni nguMoya oNgcwele (ukuthola ukubona okusithekile noma ulwazi oluthile olungajulile lapho bedla noma bephuza amazwi kaNkulunkulu, noma ukuba nokwethembeka uma izinto zenzeka kubona, noma ukuba namandla okuthanda uNkulunkulu uma izinto zenzeka—konke lokhu kungokukaMoya oNgcwele). Umsebenzi kaMoya oNgcwele kumuntu ikakhulukazi ujwayelekile; umuntu akakwazi ukuwuzwa, futhi kubonakala sengathi kwenzeka ngaye umuntu uqobo—kodwa empeleni umsebenzi kaMoya oNgcwele. Empilweni yansukuzonke, uMoya oNgcwele wenza umsebenzi omkhulu nomncane kuwo wonke umuntu, futhi empeleni ubungako balo msebenzi buyehlukahluka. Abanye abantu bawuhlobo oluhle, basheshe baqonde izinto masisha, kanti nokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele ngaphakathi kubona kukhulu; abanye abantu bawuhlobo olubuthakathaka, futhi kubathatha isikhathi eside ukuqonda izinto, kodwa uMoya oNgcwele uyabathinta ngaphakathi, nabo, futhi, bayakwazi ukufinyelela ukwethembeka kuNkulunkulu—uMoya oNgcwele usebenza kubo bonke labo abamfunayo uNkulunkulu. Uma, empilweni yansukuzonke, abantu bengamphikisi uNkulunkulu, noma baphendukele uNkulunkulu, abenzi izinto eziphambene nobuholi bukaNkulunkulu, futhi bengathikamezi umsebenzi kaNkulunkulu, kumuntu ngamunye wabo uMoya kaNkulunkulu usebenza kakhulu ngendlela enkulu noma encane, futhi ubathinte, ubakhanyisele, ubanikeze ukholo, ubanikeze amandla, futhi ubanyakazise basebenze bakhuthale, bangavilaphi noma balangazelele intokozo yenyama, bazimisele ukwenza iqiniso, belangazelele amazwi kaNkulukulu—wonke lo msebenzi uqhamuka kuMoya oNgcwele.

Uma isimo sabantu sesingesona esejwayelekile, bayashiywa nguMoya oNgcwele, kuba nokuxokozela ngaphakathi kubona, izintshisekelo zabo azilungile, bayavilapha, bathokozisa inyama, futhi izinhliziyo zabo ziyamelana neqiniso, futhi konke lokhu kuvela kuSathane. Uma izimo zabantu zingasezona ezijwayelekile, lapho sezimnyama ngaphakathi kubona futhi sebelahlekelwe ukucabanga okuhluzekile, sebelahlwe nguMoya oNgcwele, futhi abakwazi ukuzwa uNkulunkulu ngaphakathi kubona, yilapho uSathane esesebenza ngaphakathi kubona. Uma abantu ngaso sonke isikhathi benamandla ngaphakathi kubona futhi ngaso sonke isikhathi bethanda uNkulunkulu, ngokujwayelekile uma izinto zenzeka kubona zivela kuMoya oNgcwele, futhi nanoma ubani abahlangana naye uba umphumela wamalungiselelo kaNkulunkulu. Okusho ukuthi, uma izimo zakho zingezijwayelekile, uma usemsebenzini omkhulu kaMoya oNgcwele, lapho-ke akwenzeki ukuba uSathane akwenze ungabaze; phezu kwalesi sisekelo kungashiwo ukuthi yonke into ivela kuMoya oNgcwele, futhi yize ungaba nemicabango engalungile, uyakwazi ukuyiphikisa, ungayilandeli. Konke lokhu kuvela emsebenzini kaMoya oNgcwele. Yikuziphi izimo lapho uSathane engenelela khona? Uma izimo zakho zingasezona ezijwayelekile, uma ungazange uthintwe uNkulunkulu, futhi ungenawo umsebenzi kaNkulunkulu, sewomile ungenalutho ngaphakathi kuwena, udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu kodwa ungakhanyiseleki noma ungakhanyelwa—yikulezi zikhathi lapho kulula khona ukuba uSathane asebenze ngaphakathi kuwena. Ngamanye amazwi, uma usushiywe uMoya oNgcwele futhi ngeke ukwazi ukumuzwaa uNkulunkulu, lapho izinto eziningi zenzeka kuwena ezivela ezilingweni zikaSathane. USathane usebenza ngesikhathi esifanayo nangesikhathi sokusebenza kukaMoya oNgcwele, futhi uthikameza umuntu ngesikhathi esifanayo nangesikhathi uMoya oNgcwele athinta ngaso umuntu ngaphakathi; ezikhathini ezifana nalezi, noma kunjalo, umsebenzi kaMoya oNgcwele uthatha indima yokuhola, futhi abantu abanezimo ezijwayelekile banganqoba, okuwukunqoba komsebenzi kaMoya oNgcwele phezu komsebenzi kaSathane. Kodwa uma uMoya oNgcwele esebenza, mncane kakhulu umsebenzi kaSathane; uma uMoya oNgcwele esebenza kusuke kusekhona isimo sokungalaleli ngaphakathi ebantwini, futhi konke lokho okwakukhona ekuqaleni kusesekhona, kodwa ngomsebenzi kaMoya oNgcwele kulula kakhulu ukuba abantu bazi izinto ezisemqoka kubona bese isimo sabo sokungalaleli esibhekiswe kuNkulunkulu—yize noma bengakwazi ukuzahlukanisa nalokhu kancane kancane ngokuhamba kwesikhathi. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ikakhulukazi ujwayelekile, futhi ngenkathi esebenza kubantu basaqhubeka nokuba nezinkinga, basakhala, basahlupheka, basebuthakathaka, futhi kusekuningi okungabacaceli kahle, kodwa kulesi simo bayakwazi ukuzinqanda ekuhlehleni kuNkulunkulu, futhi bamthande uNkulunkulu, futhi yize bekhala futhi becindezelekile ngaphakathi, basakwazi ukumdumisa uNkulunkulu; umsebenzi kaMoya oNgcwele usengojwayelekile kakhulu, futhi awuwona neze ongamandla angajwayelekile. Abantu abaningi bakholwa ukuthi, uma uMoya oNgcwele eqala nje esebenza, izinguquko ziyenzeka ezimweni zabantu bese izinto ezibalulekile zisuswe kubona. Leyo yinkolelo edukisayo. Uma uMoya oNgcwele esebenza ngaphakathi kumuntu, izinto ezikhombisa ukunganaki zomuntu zisekhona kanti nesimilo sakhe sisuke sisefana, kodwa ngenkathi ethola ukukhanya nokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele, ngakho-ke isimo sakhe siyaguquka, izimo zangaphakathi kuyena ziba ngezijwayelekile, futhi ashintshe ngokushesha. Kokuhlangenwe nakho kwabantu okungokoqobo, ngokuyinhloko bahlangabezana nomsebenzi kaMoya oNgcwele noma kaSathane, futhi uma bengakwazi ukubambelela kulezi zimo, futhi bengakwazi nokwahlukanisa, khona-ke okuhlangenwe nakho okungokoqobo kuyinto ekude kakhulu, ukusho okuthile ngezinguquko zesimo. Yingakho, okubalulekile ekuhlanganeni nomsebenzi kaNkulunkulu kuwukwazi ukubona ngqo phakathi kwezinto ezinjengalezi; ngale ndlela, kuzoba lula kakhulu kubona ukuzibona.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 446)

Umsebenzi kaMoya oNgcwele uqhubekela phambili ngenkuthalo, ngenkathi umsebenzi kaSathane uwukubuyela emuva nokunganaki, ukungalaleli uNkulunkulu, ukuphikisana noNkulunkulu, ukulahlekelwa ukholo kuNkulunkulu, kanye nokungazimiseli ngisho ukucula amahubo noma ukusukuma udansele uNkulunkulu. Lokho okuvela ekukhanyiselweni nguMoya oNgcwele akuphoqwa ukuba ukwenze, kodwa kuyazenzekela ngokwemvelo. Uma ukulandela, uzoba neqiniso, futhi uma ungakwenzi lokho, kamuva kuba nokusolwa. Uma kungukukhanyiselwa kukaMoya oNgcwele, lapho-ke akukho okwenzayo okuyothikanyezwa okuthile noma okuyovinjwa, uyokhululwa, kuyoba nendlela oyohamba ngayo wenze izenzo zakho, futhi ngeke ubekelwe noma iyiphi imingcele, futhi ukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Umsebenzi kaSathane ukudalela ukuthikamezeka ezintweni eziningi, ukwenza ungazimiseli ukuthandaza, uvilaphe ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ungafuni ukuphila impilo yebandla, futhi ukuqhelelanise nempilo yangokomoya. Umsebenzi kaMoya oNgcwele awuthikamezi impilo yakho yansuku zonke futhi awukuthikamezi ukuphila kwakho ngokomoya okujwayelekile. Awukwazi ukubona izinto eziningi ngesikhathi ezenzeka ngaso, kodwa, emva kwezinsuku ezimbalwa, inhliziyo yakho ikhanya kakhudlwana, nomqondo wakho ucace kakhudlwana. Ukwazi ukuba nomqondo othile ngezinto zokomoya bese uya ngokuya ubona ukuthi umcabango uvela kuNkulunkulu noma kuSathane. Ezinye izinto zikwenza uphikisane ngokucace bha noNkulunkulu umvukele uNkulunkulu, noma zikuyekise ukwenza amazwi kaNkulunkulu, futhi lezi zinto zonke zivela kuSathane. Ezinye izinto azicaci bha, futhi awukwazi ukubona ukuthi ziyini ngaleso sikhathi; kamuva-ke, uyabona ukuzibonakalisa kwazo, bese wenza ukwahlukanisa. Uma ukwazi ukubona ngokucacile ukuthi yiziphi izinto ezivela kuSathane futhi yiziphi eziqondiswe nguMoya oNgcwele, khona-ke ngeke udukiswe ezintweni ohlangabezana nazo. Kwesinye isikhathi, uma izimo zakho zingezinhle, unemicabango ekukhiphayo esimweni sokunganaki—okukhombisa ukuthi uma izimo zakho zingathandeki, eminye yemicabango yakho nayo ingaqhamuka kuMoya oNgcwele. Akuhlezi kunjalo uma unganaki, yonke imicabango yakho ithunyelwa nguSathane; uma lokho bekuyiqiniso, ungakwazi nini ukuphendukela esimweni esihle? Emva kokuba sesimweni sokunganaki isikhathi eside, uMoya oNgcwele ukunikeza ithuba lokwenziwa upheleliswe, uyakuthinta, akukhiphe esimweni sakho sokunganaki.

Ukwazi ukuthi uyini umsebenzi kaMoya oNgcwele, nokuthi uyini umsebenzi kaSathane, ungakwazi ukuqhathanisa lokhu kwesakho isimo ngesikhathi ubhekene nezimo zakho, futhi okuhlangenwe nakho kwakho, ngale ndlela kuzoba namaqiniso amaningi ahlobene nesimiso esisesimweni sakho. Uma usukuqonda lokhu, uzokwazi ukulawula isimo sakho njengoba sinjalo, futhi uzokwazi ukwahlukanisa abantu nezinto ezenzeka kuwena, futhi ngeke kudingeke uchithe isikhathi esiningi uzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Yiqiniso, ukuthi nje uma izisusa zilungile, futhi inqobo uma uzimisele ukufuna, kanye nokwenza. Ulimi olufana nalolu—ulimi oluhlobene nezimiso—kufanele lube kokuhlangenwe nakho kwakho. Ngaphandle kwalo, okuhlangenwe nakho kwakho kuzogcwala ukuthikanyezwa nguSathane, nolwazi olungubuwula. Uma ungaqondi ukuthi uMoya oNgcwele usebenza kanjani, lokho kusho ukuthi awazi ukuthi uzongena kanjani, futhi uma ungaqondi ukuthi uSathane usebenza kanjani, ngeke uqonde ukuthi kufanele uqikelele kuphi ezinyathelweni zakho. Abantu kufanele baqonde ukuthi uSathane kanye noMoya oNgcwele basebenza kanjani; bayingxenye ebalulekile ekuphileni kwabantu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 447)

Kubandakanyani ukuba umuntu ojwayelekile? Ukuqonda, ingqondo, unembeza kanye nesimilo. Uma ungazuza okujwayelekile engxenyeni ngayinye kulezi zingxenye, ubuntu bakho busesigabeni esifanele. Kumele ufuze umuntu ojwayelekile futhi uziphathise okokholwayo kuNkulunkulu. Akudingeki ukuthi uzuze okuphezulu kakhulu noma uzibandakanye nenkulumo enokuhlakanipha. Kufanele nje ube umuntu ojwayelekile, onomqondo womuntu ojwayelekile, ukwazi ukubona ngale kwezinto, futhi okungenani ubukeke njengomuntu ojwayelekile. Lokhu kuzokwanela. Konke okudingeka kuwena namhlanje kusemandleni akho futhi akukuphoqi ukuthi wenze into engaphezu kwamandla. Akukho magama angenamsebenzi noma umsebenzi ongenamsebenzi ozokwenziwa kuwe. Bonke ububi obukhulunyiwe noma obambuliwe empilweni yakho kufanele bulahlwe. Nikhohlakaliswe uSathane futhi nichichima ubuthi bukaSathane. Okucelwayo ukuba ususe inkohlakalo yesimilo sikaSathane, akukhulunywa lapha ngokuba umuntu ophezulu, noma ongusaziwayo noma umuntu omkhulu. Lokhu akunamsebenzi. Umsebenzi owenziwa kinina uvumelana nalokhu okungaphakathi kinina. Kunemikhawulo kulokhu engikudingayo kubantu. Uma abantu namuhla bonke bebecelwa ukuba baziphathe njengezikhulu zikahulumeni—ukuziqeqesha ekukhulumeni ngephimbo lezikhulu zikahulumeni, noma baqeqeshelwe ukukhuluma ngendlela yabantu abayizikhulu zikahulumeni eziphezulu, noma abaqeqeshwe endleleni nangephimbo lokukhuluma kwababhali bezincwadi, nalokhu ngeke kulunge. Ngeke kuze kutholakale. Ngokuhambisana nezinga lenu bantu, kufanele okungenani nikwazi ukukhuluma ngokuhlakanipha futhi nobunono futhi nichaze izinto ngokucacile. Yilokho kuphela okudingekayo ukuze uhlangabezane nezimfuneko ezidingekayo. Okungenani, uma uthola ukuqondisisa nomqondo nalokho kusalungile. Njengamanje into esemqoka ukulahla isimilo senkohlakalo kaSathane. Kumele ulahle ububi obubonakalayo kuwena. Uma ningakulahlile konke lokhu, ningawuthinta kanjani umqondo osezingeni eliphezulu kanye nokuqondisisa? Abaningi abantu bayabona ukuthi isikhathi sesiguqukile, ngakho abanabo ubuntu noma isineke, futhi kungenzeka ukuthi bangabi nalo uthando noma ukuhlonipheka kwabangcwele. Laba bantu abangenangqondo kakhulu! Ngabe banalo iconsi lobuntu obujwayelekile? Banabo ubufakazi abangakhuluma ngabo? Abanakho ukuqondisisa nomqondo nhlobo. Kunjalo, ezinye zezingxenye zokwenza kwabantu ziphambukile futhi ziyiphutha elidinga ukulungiswa. Kufana nempilo kamoya yabantu abalukhuni yesikhathi esedlule noma ukubukeka kwabo kokungabi namizwa futhi nobuwula—zonke lezi zinto kufanele ziguquke. Uguquko aluchazi ukuthi untule ukuzithiba noma uzitike ngokwenyama, usho noma yini oyifunayo. Ukukhuluma ngobudedengu ngeke kulunge. Ukuziphatha njengomuntu ojwayelekile ukukhuluma ngokuzwakalayo. “Uyebo” usho “uyebo”, “ucha” usho “ucha”. Hlala emaqinisweni futhi ukhulume ngendlela efanele. Ungakhohlisi, ungaqambi amanga. Kumele kwaziwe ukuthi imikhawulo yomuntu ojwayelekile ingafinyelela ekuguquleni isimilo somuntu. Uma lokho kungaziwa ngeke ukwazi ukungena esimweni sokoqobo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenyusa Izinga Kungenxa Yokuthola Insindiso KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 448)

Umuntu owenza umsebenzi wakhe, empeleni, ukufezwa kwakho konke okuhambisana nomuntu okungaphakathi, okusho ukuthi, lokho okungenziwa umuntu. Yilapho kuyogcwaliseka khona umsebenzi wakhe. Izinkinga zomuntu ngenkathi eqhuba umsebenzi wakhe ziyancipha kancane ngokuqhubeka kwalokho odlule kukho kanye nenqubo yalokho adlule kukho ngokwahlulelwa; akuvimbi noma kuphazamise umsebenzi womuntu. Labo abayekayo ukusebenza noma abamayo futhi bahlehlele emuva ngokwesaba umonakalo ongase ube khona emsebenzini bangamagwala amakhulu. Uma umuntu ehluleka ukuveza lokho okumele akuveze ngenkathi enza umsebenzi noma efeza lokho angakwazi ukukufeza, futhi kunalokho edlala futhi ebhekene nemizwa, ulahlekelwe umsebenzi okumele umuntu odaliwe abe nawo. Lolu hlobo lomuntu luthathwa ngokuthi ujwayelekile futhi akayinto yalutho; kungenzeka kanjani ukuthi umuntu onje ahlonishwe ngokuba njengesidalwa esidaliwe? Ave lokho kuyizinhlaka zokukhohlakala ezikhanya ngaphandle kodwa zibe zibolile ngaphakathi? Uma umuntu ezibiza ngoNkulunkulu ebe engakwazi ukubonakalisa ubuNkulunkulu bakhe, enza umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo, akunakungatshazwa ukuthi akasiye uNkulunkulu, ngoba akanawo umongo kaNkulunkulu, futhi lokho uNkulunkulu angakwazi ukukufeza akukho ngaphakathi kuye. Uma umuntu elahlekelwa yilokho akutholile, ngeke asathathwa ngokuthi ungumuntu, futhi akasafanelekile ukuma njengomuntu odaliwe noma ukuza phambi kukaNkulunkulu nokumsebenzela. Phezu kwalokho, akafanelwe ukuthola umusa kaNkulunkulu noma ukugadwa, avikelwe, futhi apheleliswe uNkulunkulu. Abantu abaningi balahlekelwe ukwethemba uNkulunkulu futhi balahlekelwe umusa kaNkulunkulu. Akuve nje kuwukuthi bazonda amaphutha abo kodwa baqhubezela umbono wokuthi indlela kaNkulunkulu ayilungile. Futhi labo abahlubukayo baze baphike nobukhona bukaNkulunkulu; kungenzeka kanjani ukuthi lolu hlobo oluhlubukayo lube nenhlanhla yokuthokozela umusa kaNkulunkulu? Abantu abahlulekile ukugcwalisa umsebenzi wabo bahlubuke kakhulu kuNkulunkulu futhi bamukweleta kakhulu, nokho baphenduka bathi uNkulunkulu wenza okungalungile. Umuntu onjalo angakufanelekela kanjani ukupheleliswa? Ingabe lona akuyena yini ohamba phambili ekwesulweni nasekujezisweni? Umuntu obengawenzi umsebenzi wakhe phambi kukaNkulunkulu vele usenecala elesabekayo kakade, ngisho ukufa okungeke kube isijeziso esanele ngaye, kube umuntu unesibindi sokuphikisana noNkulunkulu futhi aziqhathanise Naye. Ngabe umuntu owulolu hlobo ufanelwe kangakanani ukulungisiswa? Uma umuntu ehluleka ukufeza umsebenzi wakhe, kumele azizwe enecala futhi enesikweletu esikhulu; kumele azisole ngokuntengantenga kwakhe kanye nokungabi lusizo, ukuhlubuka kwakhe kanye nokukhohlakala, futhi phezu kwakho konke, kumele anikele ngempilo yakhe negazi kuNkulunkulu. Yilapho kuphela lapho kuyovuka ukuba isidalwa esidaliwe esimthanda ngokweqiniso uNkulunkulu, futhi yilolo hlobo lomuntu kuphela olufanelwe ukuthokozela izibusiso nezethembiso zikaNkulunkulu, kanye nokulungisiswa Nguye. Bese kuthiwani ngeningi lenu? Nimphatha kanjani uNkulunkulu ophila ngaphakathi kwenu? Niwenze kanjani umsebenzi wenu phambi Kwakhe? Ngabe nenze konke ebenibizelwe ukuthi nikwenze, ngisho noma kubiza impilo yenu uqobo? Ninikele ngani? Anikutholanga okuningi Kimi? Niyakwazi yini ukubona umehluko? Nethembeke kangakanani Kimi? Ningisebenzele kanjani? Futhi ngabe ngibekeni phezu kwenu futhi nginenzeleni? Ngabe nikukalile konke? Ngabe nahlulele futhi naqhathanisa lokhu nonembeza omncane eninawo ngaphakathi kwenu? Angafanela bani amazwi nezenzo zenu? Ngabe wumnikelo wenu omncane kufanele ngabe ngiwubeke phezu kwenu? Akukho okunye engingakwenza futhi ngizinikele kini ngenhliziyo yami iyonke, kodwa nisanemicabango ongemihle Ngami futhi ninginike inhliziyo engaphelele. Ungako umsebenzi wenu, uwona msebenzi wenu kuphela. Akunjalo? Anazi ukuthi anikawufezi umsebenzi wesidalwa esidaliwe? Ningathathwa kanjani njengalokho okudaliwe? Anazi ngokucacile yini ukuthi nithini nokuthi niyaphila yini ngokuvumelana? Nehlulekile ukugcwalisa umsebenzi wenu, kodwa nifuna ukuthola ukubekezela kanye nomusa kaNkulunkulu. Lowo musa awulungiselwanga labo abangenabo ubuntu nabanjengani, kodwa labo abangaceli lutho futhi abazinikela bekhululekile. Abantu abanjengani, abanganake lutho oluvamile, abafanelwe ukuthokozela umusa wasezulwini. Kumele nje babhekane nobunzima kanye nesijeziso sengunaphakade esizohambisana nabo ngezinsuku zokuphila! Uma nehluleka ukwethembeka Kimi, umphumela wenu kuyoba ukuhlupheka nje. Uma nehluleka ukuphendula ngamazwi Ami nomsebenzi Wami, ninonke nizojeziswa. Noma omuphi umusa, izibusiso, kanye nempilo enhle embusweni akuzukuhlangana nani. Yilesi siphetho esinifanele kanye nomphumela wezenzo zenu!

Kucashunwe embhalweni othi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 449)

Akuve nje kuwukuthi labo bantu abayiziwula nabanenkani abazamanga ngamandla abo wonke noma abawenzanga umsebenzi wabo, kodwa belule izandla zabo befuna umusa, sengathi lokho abakucelayo kubafanele. Futhi behlulekile ukuthola lokho abakucelayo, baphelelwa ukukholwa kakhulu. Abantu abanjalo kungashiwo kanjani ukuthi benza okufanele? Niyizehluleki futhi anicabangi ngokugcwele, anikwazi nhlobo ukufeza umsebenzi wenu okumele niwugcwalise ngenkathi kuqhutshwa umsebenzi wokuphatha. Anisenathunzi nhlobo. Ukwehluleka kwenu ukungikhokhela ngokunenzela umusa ongaka vele sekuyisenzo sokuhlubuka esikhulu, esanele ukunigxeka futhi esibonakalisa ubugwala benu, nokwehluleka, nokungabi nasisekelo kanye nokungafaneleki. Nisangafaneleka kanjani ukugcina izandla zenu zeluliwe? Niyehluleka ukuveza noma oluncane usizo emsebenzini Wami, niyehluleka ukwethembeka, futhi niyehluleka ukuba ngofakazi Bami. Lokhu kungamaphutha nokwehluleka kwenu, kube esikhundleni sokungihlasela, nikhuluma okungasilo iqiniso Ngami, futhi nikhalaza ngokuthi angilungile. Ngabe yilokhu okungukwethembeka kwenu? Ngabe yilokhu okunguthando lwenu? Ngimuphi umsebenzi eningawenza ngaphezu kwalo? Ngabe nibe negalelo elingakanani kuwo wonke umsebenzi owenziwe? Nizikhandle kangakanani? Vele sengikhombise isineke esikhulu ngokunganigxeki, nokho ngaphandle kwamahloni nisaqhubeka nokuba nezaba Kimi nokukhalaza Ngami ngasese. Ngabe ninakho nje okuncane okuwubuntu? Yize umsebenzi womuntu ungcoliswa umqondo womuntu nemizwa yakhe, kumele wenze umsebenzi wakho futhi ukhombise ukwethembeka kwakho. Ukungcola komsebenzi womuntu kuwuphawu lwamandla akhe, kube, uma umuntu engawenzi umsebenzi wakhe, kubonakalisa ukuhlubuka kwakhe. Akukho ukuhambisana phakathi komsebenzi womuntu kanye nalokho akubusisile noma akuqalekisile. Umsebenzi yilokho okumele kugcwaliswe umuntu; wumsebenzi wakhe futhi akumele uncike ekunxeshezelweni, ezimweni, noma ezizathwini. Yilapho kuphela okuyothiwa wenza umsebenzi wakhe. Umuntu obusisiwe uthokozela ubuhle uma esephelelisiwe emuva kokujeziswa. Umuntu oqalekisiwe uthola isijeziso uma isimo sakhe sihlala singashintshiwe emuva kokusolwa nokwahlulelwa, okusho ukuthi, akakalungisiswa. Njengesidalwa, umuntu kumele afeze umsebenzi wakhe, enze okumele akwenze, futhi enze akwazi ukukwenza, noma ngabe ezobusiswa noma ezoqalekiswa. Lokhu kuyisisekelo somgomo womuntu, njengalowo ofuna uNkulunkulu. Akumele wenze umsebenzi wakho ngoba ufuna ukubusiswa, futhi akumele wenqabe ukwenza okuthile ngoba wesaba ukuqalekiswa. Mangikutshele lokhu okukodwa: Uma umuntu ekwazi ukwenza umsebenzi wakhe, kusho ukuthi wenza lokho okumele akwenze, futhi uma engakwazi ukwenza umsebenzi wakhe, khona-ke lokhu kuwukuhlubuka. Umuntu ushintsha kancane kancane ngokuhlala elandela inqubo yokusebenza, futhi ngale nqubo ukwazi ukukhombisa ukwethembeka kwakhe. Futhi, uma ukwazi ukwenza umsebenzi wakho, uzothola amaqiniso amaningi, futhi nalokho okubonakalisayo kuzoba nobuqiniso obukhulu. Labo abamane benze ngokugcina icala umsebenzi wabo futhi abangalifuni iqiniso bayokhishwa ekugcineni, ngoba labo bantu abawenzi umsebenzi wabo ngokweqiniso, futhi abalenzi iqiniso ekugcwalisweni komsebenzi wabo. Abantu abanjalo bayohlala bengaguquliwe futhi bayoqalekiswa. Abakuvezayo akuve nje kungahlanzekile, kodwa baveza ububi bodwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 450)

Uma ungenalo ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, ngeke ukwazi ukubambisana noNkulunkulu. Uma ungayazi imiyalo yomsebenzi kaNkulunkulu futhi ungayazi indlela uSathane asebenza ngayo kumuntu, ngeke ube nandlela yokwenza. Intshiseko nje engatheni ngeke ikwenze uzuze imiphumela yezidingo zikaNkulunkulu. Leyo ndlela yokwenza iyafana nekaLawrence, ayihlukile futhi igxila kuphela esehlakalweni, ayinakile ngokugcwele ukuthi uyini umsebenzi kaSathane, ukuthi uyini umsebenzi woMoya Ongcwele, ukuthi umuntu unjani ngaphandle kokuba khona kukaNkulunkulu, hlobo luni lwabantu uNkulunkulu afuna ukubaphelelisa. Indlela yokuziphatha kubantu abahlukile, indlela yokubamba intando kaNkulunkulu yamanje indlela yokwazi isimo sikaNkulunkulu, kubaphi abantu, kuziphi izimo, nakuyiphi inkathi, umusa kaNkulunkulu, ubukhulu Bakhe nokulunga kuyaqondiswa—akakuhlukanisi lokhu. Uma umuntu engenayo imibono eminingi njengesisekelo sakhe, isisekelo sezehlakalo zakhe, khona-ke ukuphila akubuzwa, ngokunjalo nangezehlakalo zakhe; uma uzithoba ngobuwula kukho konke, ubekezelela konke. Bonke labo bantu kunzima ukuthi bapheleliswe. Kungashiwo ukuthi ukungabi nambono kokuthintwe ngenhla kuwubufakazi obuqandi-khanda bokuthi uyisiphukuphuku, ufana nensika kasawoti, uhlale ume kwa-Israyeli. Abantu abanjalo abanamsebenzi, bayizinto ezingelusizo lwalutho! Abanye abantu bahlale bezithoba bengaboni, bahlale bezazi bona futhi bahlale besebenzisa izindlela zabo zokuziphatha kwabo lapho besingatha izindaba ezintsha, noma besebenzisa “ukuhlakanipha” ukuze basingathe izindaba ezingabalulekile okungadingeki nokukhuluma ngazo, labo ngabantu abangenakho ukuqonda, njengokungathi ngokwemvelo babezoziphonsa osizini, bahlale befana, bangashintshi; lesi isiphukuphuku esingenakho ngisho nokuqonda. Abalokothi balinganise izikali ezimweni noma kubantu abahlukile. Abantu abanjalo abanazo izehlakalo. Ngiyabona ukuthi abanye abantu bazazi bona kuze kufike ezingeni elithile kangangokuthi lapho behlangana nalabo abanomsebenzi womoya okhohlakele baze bakhothamise amakhanda abo bavume icala, abalokothi basukume babalahle. Lapho bebhekene nomsebenzi osobala woMoya Ongcwele, abalokothi balalele,futhi, bekholwa ukuthi leyo mimoya emibi nayo isezandleni zikaNkulunkulu, futhi abanaso nesincane isibindi sokuma bayiphikise. Abantu abanjalo bayamhlaza uNkulunkulu, futhi nakanjani abakwazi ukuthwala imithwalo esindayo kaNkulunkulu. Labo bantu abadidekile abahlukanisi. Kodwa le ndlela yolwazi kufanele ishiywe njengoba ingafinyeleleki emehlweni kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Izehlakalo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 451)

Esimweni samanje, wonke umuntu omthanda ngeqiniso uNkulunkulu unethuba lokulungiswa NguYe. Akusho lutho ukuthi basemusha noma bamdala, inqobo uma ezinhliziyweni zabo belalela uNkulunkulu futhi bemhlonipha, yeNa uzokwazi ukubalungisa. UNkulunkulu uphelelisa abantu ngokwemisebenzi yabo ehlukahlukene. Inqobo uma usebenzise amandla akho wonke futhi wazithoba emsebenzini kaNkulunkulu uzokwazi ukupheleliswa nguYe. Njengamanje akekho noyedwa phakathi kwenu olungile. Ngesinye isikhathi ukwazi ukwenza uhlobo olulodwa lomsebenzi futhi ngesinye isikhathi ukwazi ukwenza emibili; inqobo uma unikela wonke amandla akho uzikhandlela uNkulunkulu ekugcineni uyogcina uphelelisiwe nguNkulunkulu.

Abantu abasebasha bannamafilosofi empilo ezimbalwa, futhi bantula ukuhlakanipha nokuqonda. UNkulunkulu ukhona ukuze aphelelise ukuhlakanipha nokuqonda komuntu, futhi iZwi likaNkulunkulu ligcwalisela izinto abantu abashoda ngazo. Nokho, izimo zabantu abasebasha azizinzile futhi lokhu kudinga ukuguqulwa uNkulunkulu. Abantu abasebasha banokuqonda okulinganiselwe ngezenkolo namafilosofi empilo ambalwa. Bacabanga ngendlela elula, futhi abakucabangayo akulukhuni. Lesi yisici lapho ubuntu babo bungakabi yilokho okumele kube yikho Futhi kuyisici esifisekayo, kodwa abantu abasebasha abazi futhi bantula ukuhlakanipha futhi, le yindawo okudingeka ipheleliswe uNkulunkulu. Ngokupheleliswa uNkulunkulu, kufanele ukhule ekuqondeni futhi ukwazi ukuziqonda ngokucacile izinto eziningi ezingokomoya, futhi kancane kancane uphenduke ube umuntu olungele ukusetshenziswa uNkulunkulu. Abafowethu nodadewethu abadala nabo bayakwazi ukwenza eminye yemisebenzi futhi uNkulunkulu akabalahlile. Abafowethu nodadewethu abadala nabo banezici ezithile ezifiselekayo nezici ezingafiseleki. Abafowethu nodadewethu abadala banamafilosofi empilo amaningi, baziqonda kakhulu ezenkolo, izenzo zabo zibambeke ohlakeni oluqinile, balandela futhi basebenzise imithetho njengokungathi bangamarobhothi, bawasebenzisa sengathi bayimishini, futhi abakwazi ukuvumelana nezimo, kunalokho baqinile. Lesi akusona isici esifiselekayo. Nokho, abafowethu nodadewethu abadala bazothile futhi abaxhamazeli lapho bebhekene nokuthile; bazinzile, futhi abalali bephenduka. Bangase bangasheshi ukwamukela izinto, kodwa lokhu akuwona umonakalo omkhulu. Inqobo uma nikwazi ukuthoba; uma nikwazi ukwamukela amazwi amanje kaNkulunkulu futhi ningacubunguli amazwi kaNkulunkulu; uma nikhuthalela kuphela ukuthoba nokulandela, futhi ningawahluleli nhlobo amazwi kaNkulunkulu noma ningenayo eminye imicabango emibi ngawo; uma namukela amazwi Akhe bese niwenza—khona-ke, uma senanelise le mibandela, nizokwazi ukupheleliswa.

Noma ungumuntu omusha noma ungumfowethu noma udadewethu omdala, uyawazi umsebenzi okumele uwenze. Labo abasebasha abazikhukhumezi; labo ababadala abahlali nje bangenzi lutho futhi abagugi. Futhi bakwazi ukusebenzisa amandla omunye nomunye ukuze bahlangabezane nezimo ababuthaka kuzo, futhi bakwazi ukusebenzelana ngaphandle kokucwasana. Kwakhiwa ibhuloho lobungani phakathi kwabafowethu nodadewethu abadala. Ngenxa yothando lukaNkulunkulu nikwazi ukuzwana kangcono. Abafowethu nodadewethu abasebasha abababukeli phansi abafowethu nodadewethu abadala, futhi abafowethu nodadewethu abadala ababona abantu abazidlayo. Akusikho ukusebenzisana ngokuzwana lokhu? Uma nonke nixazulula izinto ngale ndlela, nakanjani intando kaNkulunkulu izofezeka esizukulwaneni senu.

Kucashunwe embhalweni othi “Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 452)

Esikhathini esizayo, ukuthi uzobusiswa noma uzoqalisekiswa kuyonqunywa yizenzo zakho zanamuhla. Uma uNkulunkulu ezokuphelelisa lokho kuzokwenzeka manje kulesi sikhathi; alizukuba khona elinye ithuba esikhathini esizayo. Njengamanje, uNkulunkulu ufuna ukukuphelelisa ngempela, futhi lokhu akakwenzi ngoba egcina icala. Esikhathini esizayo, noma ungabhekana nanoma yisiphi isilingo, noma kungenzekani, noma ungehlelwa yinoma yiziphi izibhicongo, uNkulunkulu ufuna ukukuphelelisa—lokhu kuyiqiniso elimile futhi elingangabazeki. Lokhu kungabonakala kuphi? Ekutheni izwi likaNkulunkulu alikaze lifinyelele amazinga amakhulu njengawanamuhla kuyo yonke le minyaka nezizukulwane—selingene isigabeni esiphakemi kakhulu, futhi umsebenzi kaMoya Oyingcwele ophakathi kwabantu namuhla uyaqala ukuba khona. Cishe akekho umuntu ezizukulwaneni ezedlule owake wezwa lokhu. Nangesikhathi sikaJesu zazingekho izambulo ezinjengezanamuhla; kufinyelelwe amazinga aphakeme kakhulu ngamazwi akhulunywe kuwe, izinto oziqondayo, nezinto obhekana nazo. Awusuki nakuba ubhekene nezilingo nokusolwa, futhi lokhu kwanele ukufakazela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu sowufinyelele ebuhleni obuqalayo ukuba khona. Lokhu akuyona into umuntu akwazi ukuyenza futhi akuyona into umuntu akwazi ukuyigcina, kodwa ngumsebenzi kaNkulunkulu uqobo. Ngakho, ngokwamaqiniso amaningi ngomsebenzi kaNkulunkulu kungabonakala ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuphelelisa umuntu, futhi nakanjani uyakwazi ukukuphelelisa. Uma ukwazi ukukubona lokhu, uma ukwazi ukuba nalokhu okusha okutholakele, awuzukukulinda ukubuya kwesibili kukaJesu kodwa kunalokho, uzovumela uNkulunkulu ukuthi akuphelelise enkathini yamanje. Ngakho, kumele umuntu ngamunye enze konke okusemandleni futhi angashiyi lutho ukuze apheleliswe uNkulunkulu.

Kulezi zinsuku kumele ungazinaki izinto ezingakhi. Kumele uqale ukubekele eceleni futhi ungakugqizi qakala konke okukwenza uphatheke kabi. Lapho usingatha izinkinga zakho kumele uhlale unenhliziyo yokufuna nokuphumputha, futhi kumele uhlale unenhliziyo elalela uNkulunkulu. Njalo lapho uthola ukuba ubuthaka obuthile ngaphakathi kuwe, kodwa awulawulwa futhi wenza umsebenzi okumele uwenze, lokhu kuyisinyathelo esihle esibheke phambili. Ngokwesibonelo: Abafowethu nodadewethu abadala banokuqonda okungokwenkolo, kodwa ukwazi ukuthandaza, futhi uyakwazi ukuzithoba, udle uphinde uphuze izwi likaNkulunkulu, ucule namahubo…. Ezwini, noma ngabe yini okwazi ukuyenza, noma ngabe yimuphi umsebenzi okwazi ukuwenza, konke kwenze ngawo wonke amandla akho ongawathola. Ungalindi ube usonge izandla. Ukukwazi ukwenza umsebenzi wakho ngendlela eyanelisa uNkulunkulu kuyisigaba sokuqala. Kuzothi lapho sewukwazi ukuqonda iqiniso futhi usungene eqinisweni lezwi likaNkulunkulu, uzokwazi ukupheleliswa nguNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 453)

Wonke umuntu ozimisele angamkhonza uNkulunkulu—kodwa kumele kube ilabo kuphela abanakekela intando kaNkulunkulu futhi abaqonda intando kaNkulunkulu abafanelekile nabanelungelo lokukhonza uNkulunkulu. Kulokhu odlule kukona, kuyabonakala ukuthi abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukusakaza ivangeli likaNkulunkulu, uhambele izindawo ngenxa kaNkulunkulu, ukuchitha imali futhi ukunikela ngenxa kaNkulunkulu, kanye nokunye; ngisho nabantu abaningi benkolo bakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukuzulazula bephethe iBhayibheli ezandleni zabo, besakaza ivangeli lombuso wezulu nokusindisa abantu ngokubenza baphenduke futhi bavume izono; baningi abaphathi bezenkolo abacabanga ukuthi ukukhonza uNkulunkulu ukushumayela emasontweni emuva kokufunda esikoleni sobufundisi, ukufundisa abantu ngokufunda izahluko eBhayibhelini; abaningi abafowethu nodadewethu bakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukungashadi noma ukungabi nomndeni nhlobo, futhi nokunikela uqobo lwabo lonke kuNkulunkulu; kunabantu futhi abahlala ezifundeni ezimpofu abakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni, noma ukukhulekela abafowabo nodadewabo, noma ukubakhonza; phakathi kwenu, kunabaningi abakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, nokuthandaza kuNkulunkulu zonke izinsuku, ukuvakashela amasonto yonke indawo; kanjalo, futhi, kunabantu abathi ukuphila impilo yesonto ukukhonza uNkulunkulu. Nokho, bayingcosana abantu abazi kahle ukuthi kuyini ukukhonza uNkulunkulu. Noma ngabe baningi njengezinkanyezi esibhakabhakeni abakhonza uNkulunkulu, inani la labo abamkhonza ngokuqondile, futhi abakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu, liwubala—lincane kakhulu. Kungani ngisho lokhu? Ngisho lokhu ngoba aniqondi ubunjalo bamazwi athi “ukukhonza uNkulunkulu,” futhi niyiqonda kancane indlela yokukhonza ngokwentando kaNkulunkulu. Kunesidingo esiphuthumayo sokuthi abantu baqonde ukuthi yiluphi ngempela uhlobo lokusebenzela uNkulunkulu olungahambisana nentando yakhe.

Uma nifisa ukukhonza intando kaNkulunkulu, kumele niqonde kuqala ukuthi luhlobo luni lwabantu abathandwa nguNkulunkulu, luhlobo luni lwabantu abenyanywa nguNkulunkulu, luhlobo luni lwabantu abapheleliswa nguNkulunkulu, futhi luhlobo luni lwabantu abafanele ukukhonza uNkulunkulu. Okungenani kumele nibe nalokhu. Ikakhulukazi, kumele nazi izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nomsebenzi uNkulunkulu azowenza lapha futhi namanje. Emva kokuqonda lokhu, futhi ngokuqondiswa amazwi kaNkulunkulu, niyongena kuqala, futhi nithole umyalelo kaNkulunkulu aniphathise wona kuqala. Uma ukwazi kwenu kuvela emazwini kaNkulunkulu, futhi uma niwazi ngempela umsebenzi kaNkulunkulu, niyofanelwa ukukhonza uNkulunkulu. Futhi yilapho umkhonza lapho uNkulunkulu eyokhanyisa khona amehlo enu kamoya, anivumele ukuba nibe nokuqonda okukhulu komsebenzi Wakhe futhi nibone ngokucacile kakhulu. Uma ningena kuleli qiniso, ukwazi kwenu kuyojula futhi kube okwangempela. Bonke labo abadlule kulokhu bayokwazi ukuhamba phakathi kwamabandla bese behlinzeka abafowabo nodadewabo, uhlangothi ngalunye bathole amandla komunye ukuze banelise ukuntula kwabo, kanye nokuzuza ulwazi olunothe kakhulu emimoyeni yabo. Kuphela emva kokuzuza lomphumela niyokwazi ukukhonza intando kaNkulunkulu futhi nipheleliswe uNkulunkulu nisaqhubeka nenkonzo yenu.

Labo abakhonza uNkulunkulu kufanele babe ngabantu abasondelene noNkulunkulu, kufanele bathokozise uNkulunkulu, futhi bakwazi ukwethembeka ngamandla abo wonke kuNkulunkulu. Akukhathalekile noma nikwenza abantu bengazi, noma phambi kwabo, niyakwazi ukuzuza intokozo kaNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu, niyakwazi ukuma niqine phambi kukaNkulunkulu, futhi akukhathalekile noma ngabe abantu baniphatha kanjani, nihlala nihamba indlela yenu, futhi ninike konke ukunakekela emthwalweni kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela ukusondelana noNkulunkulu. Ukuthi abasondelene noNkulunkulu bakwazi ukumkhonza ngokuqondile yingoba baphathiswe umyalelo omkhulu kaNkulunkulu, nomthwalo kaNkulunkulu, futhi bayakwazi ukuthatha inhliziyo kaNkulunkulu njengeyabo, nomthwalo kaNkulunkulu njengowabo, futhi abakhathali noma bayazuza noma bayalahlekelwa isithembiso: Ngisho bengenawo amathemba, futhi bengeke bazuze lutho, bayohlala njalo bekholwa kuNkulunkulu ngenhliziyo enothando. Ngakho, lolu hlobo lomuntu lusondelene noNkulunkulu. Abantu abasondelene noNkulunkulu bayizethenjwa Zakhe futhi; izethenjwa zikaNkulunkulu kuphela ezingazwelana Naye ekukhathazekeni Kwakhe, nokufuna Kwakhe, nakuba inyama yabo ibuhlungu futhi ibuthakathaka, bayakwazi ukubekezelela ubuhlungu, badele lokho abakuthandayo ukuze banelise uNkulunkulu. UNkulunkulu unika imithwalo eminingi kubantu abanjalo, futhi lokho uNkulunkulu afuna ukukwenza kubonakaliswa ebufakazini babantu abanjalo. Kanjalo-ke, laba bantu bayathokozelwa nguNkulunkulu, bayizinceku zikaNkulunkulu ngokwenhliziyo Yakhe, futhi abantu abafana nalaba kuphela abangabusa noNkulunkulu. Uma usuphenduke umuntu osondelene noNkulunkulu ngeqiniso, kunesiqiniseko sokuthi uyobusa kanye noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 454)

UJesu wakwazi ukufeza umyalelo kaNkulunkulu—umsebenzi wokuhlengwa kwesintu sonke—ngokuba wanikeza konke ukunakekela intando kaNkulunkulu, ngaphandle kwamacebo Akhe nokuzicabangela Yena. Ngakho, futhi, Naye wayesondelene noNkulunkulu—uNkulunkulu uqobo Lwakhe, into eniyiqonda kahle nonke. (Empeleni, wayenguNkulunkulu uqobo Lwakhe owafakazelwa nguNkulunkulu; Ngikusho lokhu lapha ukusebenzisa iqiniso likaJesu ukucacisa indaba.) Wakwazi ukubeka phambili uhlelo lokuphatha kukaNkulunkulu, futhi wayehlala ethandaza kuBaba osezulwini futhi wayefuna intando kaBaba osezulwini. Wakhuleka wathi: “Nkulunkulu Baba! Feza lokho okuyintando Yakho, futhi ungenzi ngokwezinhloso Zami; ngifisa Wenze ngokohlelo Lakho. Umuntu angaba buthakathaka, kodwa kungani umnakekela? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu afanele ukukhathazeka Kwakho, umuntu ofana nentuthwane esandleni Sakho? Enhliziyweni Yami, ngifisa ukufeza intando Yakho kuphela, futhi ngifisa Wenze njengalokhu ufisa ukwenza Kimi ngokwezinhloso Zakho.” Endleleni eya eJerusalema, uJesu wezwa umunyu, kusengathi ummese uphendulwa enhliziyweni Yakhe, kepha wayengenayo ngisho encane inhloso yokushintsha izwi ayelishilo; njalo kwakukhona amandla amakhulu amqhubezela phambili ekubethelweni Kwakhe. Ekugcineni, wabethelwa esiphambanweni futhi wafana nenyama yesono, efeza lowo msebenzi wokuhlenga isintu, futhi waphakama ngaphezu kwamaketanga okufa neHayidesi. Phambi Kwakhe, ukufa, isihogo kanye neHayidesi kwaphelelwa amandla, kwanqotshwa Nguye. Waphila iminyaka engamashumi amathathu nantathu, kuyo yonke wenza njalo ngamandla Akhe onke ukufeza intando kaNkulunkulu ngokomsebenzi kaNkulunkulu ngaleso sikhathi, akanakanga inzuzo Yakhe ngokwakhe noma ukulahlekelwa, futhi ngaso sonke isikhathi wayecabanga intando kaNkulunkulu uBaba. Ingakho, emva kokuba esebhapathiziwe, uNkulunkulu wathi: “Le iNdodana Yami ethandekayo, engithokozile ngayo.” Ngenxa yenkonzo Yakhe phambi kukaNkulunkulu eyayihambisana nomsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu wabeka umthwalo onzima wokuhlenga sonke isintu phezu kwamahlombe Akhe. Wamenza ukuba aphokophelele phambili ukuwufeza. Wayefaneleka futhi enelungelo lokufeza lo msebenzi obalulekile. Empilweni Yakhe yonke, wabekezelela ubuhlungu obungalinganiseki ngenxa kaNkulunkulu, futhi walingwa uSathane izikhathi ezingabaleki, kodwa akadumalanga neze. UNkulunkulu wamnika umsebenzi onjengalona ngoba wayemethemba, futhi emthanda, ngakho, uNkulunkulu uqobo wathi: “Le iNdodana Yami ethandekayo, engithokozile ngayo.” Ngaleso sikhathi, kwakunguJesu kuphela owayengafeza lo myalelo, futhi lokhu kwakuyingxenye eyodwa yokuqeda kukaNkulunkulu umsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu ngeNkathi Yomusa.

Uma, njengoJesu, nikwazi ukunika ukunakekela konke emthwalweni kaNkulunkulu, futhi nifulathela inyama yenu, uNkulunkulu uyoniphathisa imisebenzi Yakhe emikhulu, ukuze nifeze imibandela yokukhonza uNkulunkulu. Kungaphansi kwalezi zimo kuphela lapho uyolokotha uthi wenza intando kaNkulunkulu futhi ufeza umyalelo Wakhe, kungaleso sikhathi kuphela lapho uyolokotha uthi ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Uma kuqhathaniswa nesibonelo sikaJesu, ungalokotha uthi ungosondelene noNkulunkulu? Ungalokotha uthi wenza intando kaNkulunkulu? Ungalokotha uthi ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso? Namuhla, awuyiqondi indlela yokukhonza uNkulunkulu, ungalokotha yini uthi ungosondelene noNkulunkulu? Uma uthi ukhonza uNkulunkulu, ingabe awumhlambalazi Yena? Cabanga ngalokhu: Ingabe ukhonza uNkulunkulu, noma uzikhonza wena? Ukhonza uSathane, kepha usho ngenkani ukuthi ukhonza uNkulunkulu—kulokhu awuhlambalazi uNkulunkulu yini? Abantu abaningi ngokungifihlela bafisa isibusiso sobukhulu ngesikhundla, bazigxisha ngokudla, bathanda ukulala futhi banakekele kakhulu inyama, bahlala besaba ukuthi asikho isixazululo senyama. Abawenzi umsebenzi wabo ofanele ebandleni, kodwa badla mahhala ebandleni, noma bayale abafowabo nodadewabo ngamazwi Ami, bama phezulu bese bechachaza phezu kwabanye. Laba bantu baqhubeka nokuthi benza intando kaNkulunkulu, bahlale bethi bangabasondelene noNkulunkulu—ingabe ukhona umqondo kulokhu? Uma unokukhuthazeka okufanele, kodwa ungakwazi ukukhonza intando kaNkulunkulu, ngalokho uyisilima; kodwa uma ukukhuthazeka kwakho kungalungile, futhi usasho ukuthi ukhonza uNkulunkulu, ngakho ungumuntu omelene noNkulunkulu, futhi kumele ujeziswe nguNkulunkulu! Anginalo uzwelo kubantu abanjalo! Endlini kaNkulunkulu badla mahhala, bahlala befisa ukunethezeka kwenyama, abanakho ukucabangela lokho okubalulekile kuNkulunkulu; bahlala befuna okuhle kubo, futhi abalaleli intando kaNkulunkulu. Abemukeli ukucutshungulwa uMoya kaNkulunkulu kukho konke abakwenzayo. Bahlala bakhela uzungu futhi bekhohlisa abafowabo nodadewabo, benobuso obubili, njengempungushe esinini samagilebhisi, njalo intshontsha amagilebhisi, futhi igxoba isivini samagilebhisi. Bangaba yini abangane baNkulunkulu abantu abanjalo? Ukulungele yini ukwamukela izibusiso zikaNkulunkulu? Awunakekeli impilo yakho kanye nebandla, ingabe ukulungele ukwamukela umyalelo kaNkulunkulu akuphathisa wona? Ubani ungalokotha athembe umuntu onjalo? Uma ukhonza kanje, uNkulunkulu angalokotha yini akuphathise umsebenzi omkhulu? Ingabe awubambezeli izinto na?

Ngisho lokhu ukuze wazi ukuthi imiphi imibandela okumele ifezwe ukuze ukhonze ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu. Uma ungayinikeli inhliziyo yakho kuNkulunkulu, uma unganiki konke ukunakekela entandweni kaNkulunkulu njengoJesu, khona-ke ngeke wethenjwe uNkulunkulu, futhi uyogcina wahlulelwe nguNkulunkulu. Mhlawumbe namuhla, ekukhonzeni kwakho uNkulunkulu, uhlala unenhloso yokukhohlisa uNkulunkulu futhi uhlala ubhekana naye ngokungabi nandaba. Ngamafushane, ngaleya kokunye, uma ukhohlisa uNkulunkulu, ukwahlulela okunonya kuyoza phezu kwakho. Kumele usebenzise ithuba lokuthi usanda kungena emgudwini olungile wokukhonza uNkulunkulu ngokuqala ngokunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu, ngaphandle kokuthembeka okwehlukene phakathi. Akukhathaliseki noma ngabe uphambi kukaNkulunkulu, noma uphambi kwabanye abantu, inhliziyo yakho kufanele ihlale ibheke uNkulunkulu, futhi kumele uzimisele ukuthanda uNkulunkulu njengoJesu. Ngale ndlela, uNkulunkulu uyokuphelelisa, ukuze ube yinceku kaNkulunkulu ngokwenhliziyo Yakhe. Uma ufisa ngempela ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi ukuze ukukhonza kwakho kube nokuvumelana nentando Yakhe, kuzomele ushintshe imibono yakho yangaphambilini ngokukholwa kuNkulunkulu, uphinde ushintshe nendlela obujwayele ngayo ukukhonza uNkulunkulu, ukuze ingxenye enkulu yakho izopheleliswa nguNkulunkulu. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu ngeke akulahle, futhi, njengoPetru, uyokwandulela labo abathanda uNkulunkulu. Uma ungaphenduki, uyohlangabezana nesiphetho esifana nesikaJuda. Lokhu kumele kuqondwe yibo bonke abakholwa kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 455)

Kusukela ekuqaleni komsebenzi wakhe endaweni yonke, uNkulunkulu wanqumela kusengaphambili abantu abaningi ukuba bamkhonze, kuhlanganisa abantu abavela kuzo zonke izizinda zokuphila. Injongo Yakhe ukufeza intando Yakhe nokuqiniseka ngokuthi umsebenzi Wakhe emhlabeni uthela kahle izithelo. Lena injongo kaNkulunkulu yokukhetha abantu ukuba bamkhonze. Wonke umuntu okhonza uNkulunkulu kumele ayiqonde le ntando kaNkulunkulu. Ngalo msebenzi Wakhe, abantu bakubona kangcono ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuba namandla onke kukaNkulunkulu, futhi kubasiza ukuthi baqonde imiyalo yomsebenzi Wakhe emhlabeni. UNkulunkulu weza ngempela emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, ukuzothintana nabantu, ukuze bazi izenzo Zakhe ngokucacile. Namuhla, leli qembu lenu linenhlanhla yokukhonza uNkulunkulu ongokoqobo. Lokhu kuyisibusiso esingenakubalwa. Empeleni, uNkulunkulu oniphakamisayo. Ekukhetheni umuntu ukuba amkhonze, uNkulunkulu ahlale enemiyalo Yakhe. Ukukhonza uNkulunkulu akuyona ngempela, lokho abantu abacabanga ukuthi kunjalo, indaba yogqozi. Namuhla niyabona ukuthi noma ubani okhonza uNkulunkulu ekubeni khona Kwakhe, ukwenza lokho ngoba unokuqondiswa uNkulunkulu nangomsebenzi kaMoya oNgcwele; nangenxa yokuthi bangabantu abafuna iqiniso. Lezi izimfuno eziyisisekelo bonke labo abakhonza uNkulunkulu okufanele babe nazo.

Ukukhonza uNkulunkulu akulula. Labo abasimo sabo esikhohlakele esihlala singashintshile abanakumkhonza uNkulunkulu. Uma isimo sakho singahlulelwanga futhi sasolwa izwi likaNkulunkulu, kusho ukuthi isimo sakho sisamelela uSathane. Lokhu kwanele ukuveza ukuthi inkonzo yakho kuNkulunkulu imayelana nezinhloso zakho ezinhle. Inkonzo esekelwe emvelweni yakho engubusathane. Ukhonza uNkulunkulu ngesimo sakho esingokwemvelo, nangokuhambisana nezinto ozithandayo; ngaphezu kwalokho, ulokhu ucabanga ukuthi uNkulunkulu ujabulela noma yini ofuna ukuyenza, nokuthi uzonda noma yini ongafuni ukuyenza, futhi uqondiswa ngokuphelele yizinto ozithandayo emsebenzini wakho. Ingabe lokhu kungabizwa ngokukhonza uNkulunkulu? Ekugcineni, isimo sempilo yakho ngeke sishintshwe nakancane; kunalokho, uyoba nenkani ngisho nakakhulu ngoba ubukhonza uNkulunkulu, futhi lokhu kuyokwenza ukuthi isimo sakho esonakele sibe nzima nakakhulu. Ngale ndlela, ngaphakathi uzozakhela imithetho yokukhonza uNkulunkulu ngokuyinhloko esekelwe ebuntwini bakho, nasolwazini oluthole ngenxa yokukhonza ngokuvumelana nesimo sakho. Lokhu yilokho umuntu ahlangene nakho nakufundile. Kuwumbono womuntu ngokuphila emhlabeni. Abantu abanjengalaba bafana nabaFarisi kanye nabaholi benkolo. Uma bengavuki emaqandeni baphenduke, nakanjani bazophenduka oKristu bamanga nabaphikikristu abakhohlisa abantu ezinsukwini zokugcina. OKristu bamanga nabaphikikristu okwakhulunywa ngabo bayovela phakathi kwabantu abanjalo. Uma labo abakhonza uNkulunkulu belandela ubuntu babo futhi benze ukuthanda kwabo, khona-ke basengozini enkulu yokulaxazwa nganoma yisiphi isikhathi. Labo abasebenzisa ulwazi lwabo lweminyaka eminingi bekhonza uNkulunkulu ukuze bazuze izinhliziyo zabanye, ukubashumayeza nokubavimba, nokubeya—futhi abangakaze baphenduke, bavume izono zabo, bayeke ukuqhakambisa izinzuzo zesikhundla—laba bantu bayowa phambi kukaNkulunkulu. Bangabantu abawuhlobo olulodwa noPawulu, bazidla ngezikhundla zabo eziphezulu futhi babukise ngezimfanelo zabo. UNkulunkulu ngeke alethe abantu abanjena ekuphelelisweni. Lolu hlobo lwenkonzo lugxambukela emsebenzini kaNkulunkulu. Abantu bayathanda ukubambelela kokudala. Banamathela ezinkolelweni ezindala, ezintweni ezedlule. Lesi isiphazamiso esikhulu enkonzweni yabo. Uma ungakwazi ukuzilahla, lezi zinto ziyokuxina ukuphila kwakho konke. UNkulunkulu ngeke ajabule ngawe, ngisho nakancane, ngeke ngisho ungaze uphuke umlenze ugijima noma umgogodla usebenza, ngeke ngisho ungaze ubulawelwe ukholo kanjani enkonzweni kaNkulunkulu. Kuyokwenzeka okuphambene: Uyothi uwumenzi wobubi.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 456)

Kusukela namhlanje, uNkulunkulu uzophelelisa labo abangenazo izinkolelo zenkolo, abakulungele ukushiya ubuntu babo obudala, balalele kuphela uNkulunkulu ngendlela yenhliziyo ethambile, futhi uzophelelisa labo abalangazelela izwi likaNkulunkulu. Laba kumele babhukule bakhonze uNkulunkulu. KuNkulunkulu kunenala engapheli yokuhlakanipha. Umsebenzi Wakhe omuhle ngendlela emangalisayo kanye namazwi Akhe ayigugu alindele ukuthokozelwa yinani labantu abaningi ngisho kakhulu. Okwamanje, labo abanezinkolelo zenkolo, labo abaqhakambisa izikhundla zabo eziphezulu, nalabo abangeke bazidele bakuthola kunzima ukwamukela lezi zinto. Alikho ithuba ngoMoya oNgcwele ukuba uphelelise laba bantu. Uma umuntu engazimisele ukulalela, futhi engalomeli izwi likaNkulunkulu, khona-ke ngeke akwazi ukwamukela lezi zinto ezintsha. Uyolokhu ehlubuka nakakhulu, eba nobuqili nakakhulu, agcine esemgudwini ongafanele. Ekwenzeni umsebenzi Wakhe manje, uNkulunkulu uyovusa abantu abaningi abamthanda ngeqiniso, abemukela ukukhanya okusha. Futhi uyonciphisa izikhulu zenkolo eziqhakambisa izikhundla zazo eziphezulu. Labo abenqaba ngenkani ukushintsha: Akafuni kube ngisho nomuntu oyedwa wabo. Ingabe uyafuna ukuba ngomunye walaba bantu? Ingabe inkonzo yakho uyenza ngendlela othanda ngayo, noma ingabe wenza lokho okufunwa uNkulunkulu? Lena into okufanele uyazi ngawe. Ingabe ungomunye wezikhulu zenkolo, noma ingabe uwusana olusanda kuzalwa olupheleliswa uNkulunkulu? Ingakanani ingxenye yenkonzo yakho eyamukelwa uMoya oNgcwele? Ingakanani uNkulunkulu angeke azihluphe ngokuyikhumbula? Ngemva kweminyaka eminingi yenkonzo, kushintshe kangakanani ukuphila kwakho? Ingabe kucacile kuwe konke lokhu? Uma unokholo lweqiniso, khona-ke uzohlukana nezinkolelo zakho zenkolo ezindala zangaphambili, futhi umkhonze kangcono uNkulunkulu ngendlela entsha. Akukephuzi kakhulu ukuba ukhuphule amasokisi. Izinkolelo ezindala zenkolo ziyokukhinyabeza ukuphila komuntu. Ulwazi lomuntu luyomphambukisa kuNkulunkulu, enze izinto ngendlela yakhe. Uma ungazishiyi phansi lezi zinto, ziyoba yisithiyo ekukhuleni kwakho ekuphileni. UNkulunkulu ubelokhu ebaphelelisa labo abamkhonzayo. Akabalaxazi kanjalo nje. Uma wamukela ngeqiniso ukwahlulelwa nokusolwa yizwi likaNkulunkulu, uma ungabeka eceleni imikhuba yakho emidala yenkolo nemithetho, futhi uyeke ukusebenzisa izinkolelo zenkolo ezindala njengesikali sezwi likaNkulunkulu namuhla, Ngalokho kuphela kuyoba nekusasa ngawe. Kodwa uma ubambelela ezintweni ezindala, uma usazazisa, khonake ngeke kube nendlela yokuthi ungasindiswa. UNkulunkulu akanandaba nabantu abanjalo. Uma ufuna ngempela ukupheleliswa, khona-ke kumele ukulungele ukukushiya ngokuphelele konke okudala. Ngisho noma okwakwenziwa phambili kwakukuhle, ngisho noma kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu, kufanele ukwazi ukukubeka eceleni futhi uyeke ukubambelela kukho. Ngisho noma kwakusobala ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele, owenziwa ngokuqondile uMoya oNgcwele, namuhla kumele ukubeke eceleni. Akumele ubambelele kukho. Yilokhu uNkulunkulu akufunayo. Konke kumele kwenziwe kube kusha. Emsebenzini kaNkulunkulu nasezwini likaNkulunkulu, akabhekiseli ezintweni ezindala ezenzeka, akembi umlando omdala. UNkulunkulu unguNkulunkulu ohlale njalo emusha futhi akagugi. Akabambeleli emazwini Akhe edlule, kulokhu kusobala ukuthi uNkulunkulu akalandeli noma yimiphi imithetho. Kulesi simo, njengomuntu, uma uhlale ubambelela ezintweni ezedlule, ungafuni ukuzidedela, futhi uzisebenzisa ngokuphikelela endleleni yokwenza izinto, kuyilapho uNkulunkulu engasasebenzi ngalezo zindlela zangaphambili, khona-ke ingabe amazwi nezenzo zakho akusona yini isiphazamiso? Awuphendukanga yini isitha sikaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukonakalisa ukuphila kwakho konke ngenxa yalezi zinto ezindala? Lezi zinto ezindala zikwenza ube umuntu ophazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ingabe lolo uhlobo lomuntu ofuna ukuba yilo? Uma ungakufuni ngempela lokho, yekela le nto oyenzayo ngokushesha uphenduke; uqale kabusha. UNkulunkulu akazikhumbuli izinto zakho ezindala.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 457)

Lapho kukhulunywa ngomsebenzi, umuntu ukholelwa ukuthi umsebenzi kufanele wenzelwe uNkulunkulu, ashumayele kuzo zonke izindawo futhi angene ezindlekweni ngenxa kaNkulunkulu. Nakuba le nkolelo ineqiniso, kodwa ayihlanganisi konke; into uNkulunkulu ayicela kumuntu ayikho mayelana nohambo lwakhe ngoNkulunkulu kuphela; imayelana nenkonzo kanye nokusebenza kukamoya. Abazalwane abaningi abakaze bacabange ngokusebenzela uNkulunkulu ngisho noma bedlule ezintweni eziningi, ngoba umsebenzi owenziwa umuntu awuvumelani nalokho uNkulunkulu akucelayo. Ngakho, ayikho into umuntu anendaba nayo kulo msebenzi, futhi lesi yiso kanye isizathu esenza umnyango womuntu ubheke ohlangothini olulodwa. Nonke kufanele niqale ukungena emsebenzini kaNkulunkulu, ukuze nazi zonke izinto ezimayelana nawo. Yilokhu okufanele ningene kukho. Umsebenzi awubhekiseli kokwenzela uNkulunkulu; ubhekisela ekutheni ukuphila komuntu nalokho akuphilelayo kujabulisa uNkulunkulu yini. Umsebenzi ubhekisela ekwethembekeni komuntu kuNkulunkulu nolwazi analo ngoNkulunkulu ukuze afakaze ngoNkulunkulu futhi akhonze umuntu. Lesi isibopho somuntu nakho konke umuntu okufanele akuqaphele. Ngamanye amazwi, ukungena kwakho kungumsebenzi wakho; ufuna ukungena phakathi nenkambo yakho yomsebenzi kaNkulunkulu. Ukuzwa umsebenzi kaNkulunkulu akusho nje ukuthi uyayazi indlela yokudla nokuphuza izwi Lakhe; kodwa kumele ukwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, ukhonze uNkulunkulu, bese ukhonza uphinde unakekele umuntu. Lona umsebenzi nokungena kwakho; yilokhu wonke umuntu okufanele akufeze. Kunabaningi abagxile kuphela ohambweni lukaNkulunkulu, abashumayela kuzo zonke izindawo, kodwa bangazinaki izinto ezimayelana nabo futhi bakushaye indiva ukungena kwabo ekuphileni kukamoya. Yilokhu okwenza abantu abakhonza uNkulunkulu ukuthi bamelane noNkulunkulu. Iminyaka eminingi, labo abakhonza uNkulunkulu futhi bakhonze umuntu bebebheka lokho kusebenza nokushumayela njengokungena, futhi abekho ababheke izinto abadlule kuzo ngokomoya njengomnyango obalulekile. Kunalokho, bagqamisa ukukhanyiselwa umsebenzi woMoya oNgcwele lapho befundisa abanye. Lapho beshumayela, bathwala kakhulu futhi bamukela umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi ngalokhu bakhuluma izwi loMoya oNgcwele. Ngaleso sikhathi, bayajabula futhi bagculiseke ngaphakathi, njengokungathi umsebenzi woMoya oNgcwele uyinto engokomoya eyenzekayo kubo; bazizwa sengathi wonke amazwi abawakhuluma ngaleso sikhathi ayisiqu sabo uqobo, futhi kusengathi okuhlangenwe nakho kwabo akucacicile ngendlela abakuchaze ngayo. Ngaphezu kwalokho, abakwazi nokuncane okumele bakusho ngaphambi kokukhuluma, kodwa lapho uMoya oNgcwele usebenza kubo, baba namazwi ageleza njalo nangenamkhawulo. Ngemva kokushumayela ngaleyo ndlela, uzwa sengathi isimo sakho sangempela asisincane njengoba wawucabanga. Ngemva kokuba uMoya oNgcwele usebenza ngendlela efanayo kuwe izikhathi eziningana, ucabanga ukuthi usunaso kakade leso simo futhi ngephutha ukholelwa ukuthi umsebenzi woMoya oNgcwele uwumnyango nesiqu sakho. Lapho uhlale udlula kulezi zinto, awubi nemithetho eqinile ngokungena kwakho. Ube usuvilapha ungaboni, futhi awube usawunaka nhlobo umnyango wakho. Ngakho, lapho ukhonza abanye, kumele uwenze ucace umehluko phakathi kwesimo sakho nomsebenzi woMoya oNgcwele. Lokhu kuyokwenza kube lula ukungena kwakho futhi kuyokuzuzisa kangcono. Kumuntu umsebenzi woMoya oNgcwele unjengento adlule kuyo uyisiqalo sokuwohloka komuntu. Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi wenza muphi umsebenzi, kufanele ubheke umnyango wakho njengesifundo esimqoka.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi Nokungena (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 458)

Umuntu usebenzela ukufeza intando kaNkulunkulu, ukuletha bonke labo abafuna inhliziyo kaNkulunkulu phambi Kwakhe, ukuletha umuntu phambi kukaNkulunkulu, nokwethula umsebenzi woMoya oNgcwele nokuqondisa umuntu kukaNkulunkulu, ngalokho ephelelisa izithelo zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuba wazi isiqu somsebenzi. Njengomuntu osetshenziswa uNkulunkulu, bonke abantu kufanele basebenzele uNkulunkulu, okusho ukuthi, bonke banethuba lokusetshenziswa uMoya oNgcwele. Nokho, kunephuzu elilodwa okufanele niliqaphele: Lapho umuntu enza umsebenzi awuthunywe nguNkulunkulu, umuntu unikezwe ithuba lokusetshenziswa uNkulunkulu, kodwa okushiwo nokwaziwa umuntu akuncikile ngokuphelele esimweni somuntu. Ungazi kangcono kuphela izinto ezidingwa umsebenzi wakho, futhi uMoya oNgcwele ukukhanyisele nakakhulu, ngalokho ukuvulele umnyango ongcono emsebenzini wakho. Uma umuntu ebheka ukuqondiswa uNkulunkulu njengomnyango womuntu nalokho okuyifa lomuntu, alikho ithuba lokuthi isiqu esingokomoya somuntu sikhule. UMoya oNgcwele ukhanyisela umuntu lapho esesimweni esijwayelekile; ezikhathini ezinjalo, umuntu ujwayele ukuphambanisa ukukhanya akuthola esimweni sakhe esingokoqobo, njengokungathi uMoya oNgcwele uletha ukukhanya ngendlela ejwayelekile: ngokusebenzisa lokho umuntu angazitholela khona. Lapho umuntu esebenza futhi ekhuluma, noma phakathi nomkhuleko womuntu wokuzinikela kwakhe komoya, iqiniso liyohlala obala kubo. Nokho ngokoqobo, lokho umuntu akubonayo kuwukuphela kokukhanya okulethwa uMoya oNgcwele (ngokwemvelo, lokhu kuvame ukubambisana nomuntu) hhayi isimo sangempela somuntu. Ngemva kwesikhathi umuntu adlula kuso ebunzimeni nokuvivinywa okuthile, isiqu sangempela somuntu siyacaca ezimweni ezinjalo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umuntu ebona khona ukuthi isiqu esingokomoya somuntu asisikhulu kangako, futhi ubugovu, ukuzicabangela yena yedwa, kanye nomhobholo womuntu konke kuyavela. Kungemva kweziwombe eziningi kuphela zalezo zinto lapho iningi lalabo abavusiwe emoyeni wabo beyobona khona ukuthi bebengekho esimweni sangempela, kodwa ukukhanya kwesikhashana koMoya oNgcwele, futhi umuntu wakuthola ukukhanya. Lapho uMoya oNgcwele ukhanyisela umuntu ukuze aqonde iqiniso, lokho uvamise ukukwenza ngendlela ecacile nengagwegwesi, ngaphandle kokuchaza ukuthi izinto zenzeka kanjani noma ukuthi ziya kuphi. Lokho kusho ukuthi, akahlanganisi ubunzima bomuntu kulesi sambulo, kunalokho ulembula ngokuqondile iqiniso. Lapho umuntu ehlangabezana nobunzima ekungeneni, umuntu ube eseba nokukhanya kukaMoya oNgcwele, futhi lokhu kuba yinto umuntu abhekana nayo ngokoqobo. … Ngakho, lapho wamukela umsebenzi kaMoya oNgcwele, ufuna okunye okuningi bese ugxila ekungeneni kwakho ngesikhathi esifanayo, ubona ngokucacile ukuthi uyini umsebenzi woMoya oNgcwele nokuthi uyini umnyango wakho, kanye nokubona umsebenzi woMoya oNgcwele ekungeneni kwakho, ukuze upheleliswe Nguye futhi uvumele isiqu somsebenzi woMoya oNgcwele kuwe. Phakathi nohambo lwakho emsebenzini woMoya oNgcwele, wazi uMoya oNgcwele, kanye nawe siqu, kanye nezikhathi eziningi zokuhlupheka ngokwedlulele, uba nobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, futhi usuku nosuku uyasondelana noNkulunkulu. Phakathi nezikhathi eziningi zokuhlungwa nokucwengwa, uba nothando lwangempela ngoNkulunkulu. Yingakho kufanele ubone ukuthi lokho kuhlupheka, ukushaywa kanye nezinsizi akufanele kwethuse; okwethusayo ukuba nomsebenzi woMoya oNgcwele kuphela hhayi ukungena kwakho. Lapho kufika usuku umsebenzi kaNkulunkulu ophela ngalo, uyobe ufukuzelele ize; nakuba uwenzile umsebenzi kaNkulunkulu, uyobe ungawazi uMoya oNgcwele noma umnyango wakho. Ukukhanyiselwa komuntu uMoya oNgcwele akukhona okokwanelisa isifiso somuntu; kuwukuvulela umuntu indlela ukuze angene, kanye nokuvumela umuntu ukuba azi uMoya oNgcwele, futhi kulokho kuhluma inhliziyo ehlonipha futhi yazise uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi Nokungena (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 459)

Kuncane kakhulu ukuphambuka emsebenzini walabo asebetheniwe, okubhekanwe nabo, bahlulelwa futhi basolwa, futhi ukuvezwa komsebenzi wabo kunemba kakhulu. Labo abethembela esimweni sabo semvelo ukuze basebenza benza amaphutha amakhulu. Kunesimo semvelo esiningi emsebenzini wabo wabantu abangalungile, okubeka isihibe esikhulu emsebenzini kaMoya oNgcwele. Noma ngabe lihle kanjani izinga lomuntu, kumele futhi badlule ekuthenweni, ekubeni kubhekanwe nabo, nasekwahluleweni ngaphambi kokuba bakwazi ukwenza umsebenzi wokuthunywa uNkulunkulu. Uma bengakadluli kulokho kwahlulelwa, noma bengenza kahle kangakanani, ngeke baze bahambisane nemigomo yeqiniso futhi kwenzeka ngokwemvelo kanye nangokulunga komuntu. Umsebenzi walabo abadlule ekuthenweni, ekuthini kubhekanwe nabo, nasekwahlulelweni unemba ngokwengezwe kakhulu kunomsebenzi walabo abangathenwanga, okungabhekanwanga nabo, nabangahlulelwanga. Labo abadlule ekwahlulelweni abavezi lutho mayelana nenyama kanye nemicabango, kuhlanganiswa nobuhlakani bomuntu obuningi kanye namakhono akhe angaphakathi. Akusiwo umsebenzi kaNkulunkulu ovezwe umuntu ngendlela eyiyonayona. Abantu ababalandelayo bahanjiswa amandla abo angaphakathi phambi kwabo. Ngoba, baveza okuningi abakubonile kanye nalokho umuntu adlule kukho, okucishe kungaxhumani nenhloso yokuqala kaNkulunkulu, futhi kuchezuka kakhulu kuyo, umsebenzi womuntu owulolu hlobo awukwazi ukuhambisa abantu phambi kukaNkulunkulu, kodwa ubayisa ngaphambi komuntu. Ngakho, labo abangedlulile ekwahlulelweni nasekusolweni abafanelekile ukuqhuba umsebenzi wokuthunywa uNkulunkulu. Umsebenzi womsebenzi ofanelekile ungayisa abantu endleleni eyiyo futhi ubavumele ukuthi bajule eqinisweni. Umsebenzi awenzayo ungaletha abantu phambi kukaNkulunkulu. Phezu kwalokho, umsebenzi awenzayo ungahlukahlukana kumuntu nomuntu futhi awucindezelwa yimithetho, evumela abantu ukuthi badedele futhi bakhululeke. Phezu kwalokho, bangakhula kancane kancane empilweni, baqhubekele eqinisweni ngokujulile. Umsebenzi womuntu ofanelekile usilela kakhulu; umsebenzi wakhe uwubuwula. Angakwazi ukuholela abantu emithethweni kuphela; lokho akufunayo kubantu kuyehluka ngokomuntu ngamunye; akasebenzi ngokwezidingo zabantu. Kulolu hlobo lomsebenzi, kunemithetho eminingi kakhulu kanye nezimfundiso eziningi kakhulu, futhi ngeke kuze kuholele abantu eqinisweni, noma emsebenzini ojwayelekile wokukhula empilweni. Kungenza abantu bakwazi ukuma ngemithetho ethile kuphela. Lolu hlobo lwesiqondiso olungadukisa abantu nje kuphela. Ukuholela ekutheni ube yilokho ayikho; ukwazi ukuhambisa kulokho anakho nayikho. Ukuze abalandeli bakwazi ukwahlukanisa ukuthi ngabe abaholi bafanelekile yini ukuhola, kusemqoka ukuthi babheke inkambo yabo kanye nemiphumela yomsebenzi wabo, futhi babheke ukuthi ngabe abalandeli bathola imigomo ngokweqiniso yini, nokuthi ngabe bathola izindlela zokuqhuba ezibafanele yini ukuze baphenduke. Kumele ukwazi ukwahlukanisa phakathi komsebenzi ohlukene wabantu abahlukene; kumele ungabi umlandeli oyisiwula. Lokhu kulimaza ukungena kwakho. Uma wehluleka ukwahlukanisa ukuthi ngabe ubuholi bomuntu bunenkambo futhi ahamba ngayo noma cha, uzodukiseka kalula. Konke lokhu kunomthelela oqondile empilweni yakho. Kuningi kakhulu okuyimvelo emsebenzini wabantu abangalungisisiwe; kungcwele intando yomuntu kukho. Isimo sabo ngesemvelo, lokho abazalwe nakho, hhayi impilo elandela ukudlula ekubhekaneni noma eqinisweni emuva kokuguqulwa. Lolu hlobo lomuntu lungakwazi kanjani ukwesekela labo abayilandelayo? Impilo yomuntu yokuqala iwubuhlakani noma ikhono lakhe eliphuma ngaphakathi. Lolu hlobo lobuhlakani noma ikhono liqhelelene kakhulu nalokho uNkulunkulu akufuna emuntwini. Uma umuntu engeke apheleliswe futhi isimo sakhe semvelo singakathenwa futhi kungakabhekanwa naso, kuzoba negebe elikhulu phakathi kwalokho okuvezwa umuntu neqiniso; kuzoxutshwa nezinto ezingathi shu ezinjengomcabango wakhe kanye nalokho adlula kukho ecaleni elilodwa, njll. Phezu kwalokho, ngisho noma esebenza kanjani, abantu babona ukuthi kunomgomo omkhulu futhi alikho iqiniso ngokungena kwabantu. Okuningi okufunekayo kubantu kubiza okungapheu kwamandla abo, okubalimazayo. Lo ngumsebenzi wentando yabantu. Isimo somuntu esinenkohlakalo, imicabango nokuqonda kwakhe kungena emzimbeni wakhe wonke. Umuntu akazalwa enomuzwa wokwenza iqiniso ngokwemvelo, futhi akazalwa nemizwa yokuqonda iqiniso ngqo. Uma lokho kuhlanganiswa nesimo somuntu esikhohlakele—uma lolu hlobo lomuntu lusebenza, akwenzi ukuthi kube nokuphazamiseka? Kodwa umuntu opheleliswe yiqiniso ahlangabezana nalo okumele abantu baliqonde, futhi ulwazi lwesimo senkohlakalo sabo, ukuze izinto ezingathi shu nezingesizo ezangempela emsebenzini wakhe zigcine seziphelile, ukuthunazwa ngumuntu kuyancipha, nomsebenzi nokukhonza kwakhe kuya ngokuya kusondela ezingeni elifunwa uNkulunkulu. Ngalokhu umsebenzi wakhe usuke usungene ekubeni yiqiniso loqobo futhi uba ngowangempela. Ukuqonda komuntu yikho okunomthelela omkhulu ekuthiyeni umsebenzi kaMoya oNgcwele. Umuntu unemicabango eminingi futhi ukwazi ukucabanga ngokufanele futhi asebenzise ulwazi ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini ukuze akwazi ukubhekana nezimo. Uma lokhu kungadluli ekuthengweni nasekulungisweni, konke kuba yisithiyo emsebenzini. Ngakho umsebenzi womuntu ngeke ufinyelele ezingeni elifanele, ikakhulukazi umsebenzi wabantu abangaphelelisiwe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 460)

Kumele uqonde izimo eziningi abantu abayoba kuzo lapho uMoya Ongcwele wenza umsebenzi kubo. Ikakhulukazi labo ababambisanayo ukuze bakhonze uNkulunkulu kumele baze bazibambe kangcono izimo ezilethwe umsebenzi uMoya Ongcwele owenza kubantu. Uma ukhuluma kuphela ngezimo ezihlukahlukene nezindlela eziningi zokungena, kubonisa ukuthi isimo sakho sisohlangothini olulodwa kakhulu. Ngaphandle kokwazi isimo sakho sangempela noma ukubamba izimiso zeqiniso, akunakwenzeka ukuthi ufinyelele ekuguqukeni esimweni sakho. Ngaphandle kokwazi izimiso zomsebenzi kaMoya oNgcwele noma ukuqonda izithelo ezithwelwe yiwo, kuyoba lukhuni ukubona umsebenzi wemimoya emibi. Kumele wembule umsebenzi wemimya emibi nemibono yabantu futhi uqonde ngqo emnyombweni wenkinga; kumele futhi ubone ukushiyeka okuningi ekwenzeni kwabantu noma izinkinga ekukholelweni kuNkulunkulu ukuze bakubone. Okungenani, akumele ubenze bangazizwa kahle noma bazizwe bengakhuthele. Kodwa, kumele uqonde ubunzima obukhona kubantu abaningi, akumele ungaboneleli noma “uzame ukufundisa ingulube ukucula”; lokho kuwukuziphatha okuwubuphukuphuku. Ukuze uxazulule ubunzima obuningi babantu, kumele uqonde amandla omsebenzi woMoya Ongcwele, kumele uqonde indlela uMoya Ongcwele owenza ngayo umsebenzi kubantu abahlukene, kumele uqonde ubunzima babantu, iziphambeko zabantu, ubone ngale kwezinto eziwumnyombo wezinkinga, ungene emnyombweni wenkinga, ngaphandle kokuphambuka noma kwamaphutha. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olufanele ukubambisana ukuze lukhonze uNkulunkulu.

Ukuthi uyakwazi ukubamba izinto eziwumgogodla nokubona izinto eziningi ngokucacile kuncike ezimweni zakho njengomuntu. Indlela obona ngayo iyindlela futhi ohola ngayo abanye. Uma uqonda amagama nezimfundiso, khona uholela abanye ekuqondeni amagama nezimfundiso. Indlela obona ngayo ingokoqobo lamazwi kaNkulunkulu yindlela ohola ngayo abanye ekungeneni ekubeni ngokoqobo kwamazwi kaNkulunkulu. Uma ukwazi ukuqonda amaqiniso amaningi futhi ubone ngokucacile izinto eziningi ezisemazwini kaNkulunkulu, khona-ke uyakwazi ukuholela abanye ekuqondeni amaqiniso amaningi, futhi labo obaholayo bayoyiqonda ngokucacile imibono. Uma ugxila ekwazini imizwa engaphezu kweyemvelo, khona-ke nalabo obaholayo nabo bayogxila emizweni engaphezu kweyemvelo. Uma ukugwema ukwenza uqhakambisa ukukhuluma, labo obaholayo nabo bayogxila ekukhulumeni, bangenzi lutho, kungabi nakuguquka ezimweni zabo, futhi bayoshiseka ngaphandle kuphela, bengawenzi amaqiniso. Bonke abantu banika abanye lokho abanakho. Uhlobo lomuntu lunquma indlela oluholela abantu kuyo, futhi uhlobo lomuntu lunquma uhlobo lwabantu olubaholayo. Ukuze nifaneleke ngempela ukusetshenziswa uNkulunkulu, anidingi nje ukuba nogqozi kuphela, kodwa nidinga nokukhanyiselwa okuningi okuvela kuNkulunkulu, ukuqondiswa amazwi kaNkulunkulu, ukusetshenziswa uNkulunkulu, nokucwengwa amazwi Akhe. Lapho ninalesi sisekelo, ezikhathini ezijwayelekile, kufanele ninake ukuqapha, imicabango, ukucabangisisa, nokuphetha kwenu, futhi namukele noma nisuse ngendlela ehambisana nakho. Zonke lezi izindlela zokungena kwenu kokugokoqobo futhi zonke futhi zonke zibalulekile—lena indlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi. Uma kufanele ungene kule ndlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi, khona-ke uyoba nethuba lokupheleliswa uNkulunkulu mihla yonke. Futhi nganoma yisiphi isikhathi, akunandaba ukuthi izimo ezinzima noma ezikuvunayo, noma ukuthi uyavivinywa noma uyalingwa, ukuthi uyasebenza noma cha, ukuthi uphila wedwa noma njengeqembu, uyohlale uthola amathuba okupheleliswa uNkulunkulu, ngaphandle kokuphuthwa ngelilodwa lawo. Uyokwazi ukuwathola wonke, futhi ngale ndlela uyobe uyitholile imfihlo yokuzizwela amazwi kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Lokho Umalusi Ofanelekayo Okufanele Ahlome Ngakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 461)

Kulezi zinsuku, abantu abaningi abazinaki izifundo okufanele zifundwe lapho besebenza nabanye. Sengithole ukuthi iningi lenu alifundi lutho lapho lisebenza nabanye; iningi lenu libambelela emibonweni yalo. Lapho usebenza ebandleni, usho okwakho nomunye asho okwakhe, futhi akukho budlelwane phakathi kwenu; anibambisani nhlobo. Ninendaba kuphela nokuveza ulwazi lwenu noma ukukhipha “imithwalo” eniyithwele ngaphakathi, ngaphandle kokufuna ngisho nokuncane ukuphila. Ubonakala wenza umsebenzi ngokungazimiseli, uhlala ukholwa ukuthi kufanele uhambe indlela yakho kungakhathaliseki ukuthi omunye umuntu uthini noma wenzani; ucabanga ukuthi kufanele uhlanganyele ngendlela uMoya oNgcwele akuqondisa ngayo, kungasho lutho ukuthi izimo zabanye zinjani. Anikwazi ukuthola amakhono abanye abantu, futhi anikwazi ukuzihlola nina. Ukwamukela kwenu izinto kuyanhlanhlatha futhi kuyiphutha ngempela. Kungashiwo ukuthi namanje nisakhombisa ukuzazi kakhulu ukuthi nilungile, sengathi senibuyele emuva ekuguleni okudala. Anixoxi ngendlela evuleleke ngokugcwele, njengokwesibonelo, ngohlobo lomphumela enilutholile ngenkathi nisebenza emabandleni athile, noma ngesimo esisha esingaphakathi kini, njalonjalo; anikhulumi nhlobo ngezinto ezinjalo. Anizenzi nhlobo izinto ezifana nokuyeka imibono yenu noma ukuzidela. Abaholi nezisebenzi bacabanga kuphela ngendlela abangavimba ngayo abafowabo nodadewabo ekudebeseleni nangendlela yokubenza balandele ngokuzikhandla. Nokho, nonke nicabanga ukuthi ukulandela ngokuzikhandla kukodwa kwanele, futhi ikakhulu, aniqondi ukuthi kusho ukuthini ukuzazi nokuzidela, ingasaphathwa eyokuqonda ukuthi kusho ukuthini ukukhonza ngokubambisana nabanye. Nicabanga kuphela ngokuzimisela kwenu ukukhokhela uNkulunkulu ngenxa yothando Lwakhe, nokuzimisela kwenu ukuphila ngokwendlela kaPetru. Ngaphandle kwalezi zinto, akukho okunye enikucabangayo. Uze usho uthi, noma ngabe abanye benzani, wena ngeke uthobe ngokuphuphutheka, futhi noma ngabe abanye abantu banjani, wena uzofuna ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi lokho kuyokwanela. Iqiniso, nokho, lithi ukuzimisela kwakho akukaze nangayiphi indlela kubonakale ngokuphathekayo empilweni yangempela. Ngabe konke lokhu akulona uhlobo lokuziphatha enilukhombisayo kulezi zinsuku? Nonke nibambelele olwazini lwenu, futhi nonke nifisa ukupheleliswa. Ngibona ukuthi senikhonze isikhathi eside kakhulu ngaphandle kokuba nenqubekela phambili etheni; ikakhulu, anizuze lutho kulesi sifundo sokusebenza ndawonye ngokuzwana! Lapho uya emabandleni ukhuluma ngendlela yakho, nabanye bakhulume ngendlela yabo. Akuvamile ukuthi kube nokubambisana ngokuzwana, futhi lokhu kubonakala kakhulu kubalandeli abangaphansi kwenu. Lokho kusho ukuthi, akuvamile ukuba phakathi kwenu kube khona oqondayo ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kuyini, noma ukuthi umuntu kufanele amkhonze kanjani uNkulunkulu. Nididekile futhi nithatha izifundo ezinje njengezindaba ezingabalulekile. Kunabantu abaningi abangagcini kuphela ngokwehluleka ukwenza le ngxenye yeqiniso, kodwa futhi abenza okungalungile ngamabomu. Nalabo asebekhonze iminyaka eminingi bayalwa bakhelane uzungu futhi banomona, bayancintisana; yilowo nalowo muntu wenza ngokubona kwakhe, futhi ababambisani nhlobo. Ngabe zonke lezi zinto azikhombisi isimo senu sangempela? Nina enikhonza ndawonye nsuku zonke nifana nama-Israyeli, ayekhonza uNkulunkulu ngokuqondile nsuku zonke ethempelini. Kwenzeka kanjani ukuthi nina, enikhonza uNkulunkulu, ningayazi nhlobo indlela yokubambisana noma indlela yokukhonza?

Kucashunwe embhalweni othi “Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 462)

Okufunwa kinina namuhla—ukusebenza ndawonye ngokuzwana—kuyafana nenkonzo uJehova ayeyifuna kuma-Israyeli: Kungenjalo, yekani nje ukukhonza. Ngenxa yokuthi ningabantu abakhonza uNkulunkulu ngokuqondile, okungenani kufanele nikwazi ukwethembeka nokuthoba ekukhonzeni kwenu, futhi kufanele nikwazi nokufunda izifundo ngendlela engokoqobo. Kulabo ikakhulu abasebenza ebandleni, bangalokotha yini abafowenu nodadewenu abasezingeni elingaphansi kwenu babhekane nani? Ukhona ongalokotha anitshele emehlweni ngamaphutha enu? Niphakeme kunabo bonke abanye abantu; nibusa njengamakhosi! Anizifundi nakuzifunda noma ningene kulezi zinhlobo zezifundo zokoqobo, kodwa nisakhuluma ngokukhonza uNkulunkulu! Manje, ucelwa ukuba uhole amabandla ambalwa, kodwa awugcini nje ngokungazideli, kodwa ubuye ubambelele emibonweni yakho, usho izinto ezifana nokuthi, “Ngicabanga ukuthi lokhu kufanele kwenziwe ngale ndlela, njengoba uNkulunkulu uthe akufanele sivinjwe ngabanye nokuthi kulezi zinsuku akufanele sithobe ngokungenangqondo.” Ngakho, lowo nalowo kinina ubambelele embonweni wakhe, futhi akekho olalela omunye. Nakuba wazi ngokucacile ukuthi ukukhonza kwakho kukwangqingetshe, usalokhu uthi, “Ngokubona kwami, indlela yami ayiqhelile kakhulu. Vele-ke, sonke sinohlangothi: Khuluma ngolwakho, nami ngizokhuluma ngolwami; hlanganyela ngemibono yakho, nami ngizokhuluma ngokungena kwami.” Anibhekani nezinto eziningi okufanele kubhekanwe nazo, noma nivele nigcine icala nje, lowo nalowo ekhipha imibono yakhe futhi evikela isikhundla sakhe, igama nesithunzi ngokuhlakanipha. Akekho kinina ozimisele ukuzehlisa, futhi akukho luhlangothi oluzoqala luzidele bese lulungisa ubuthakathaka bolunye ukuze impilo iqhubeke ngokushesha okwengeziwe. Lapho nisebenzisana, kufanele nifunde ukufuna iqiniso. Ungathi, “Anginakho ukuqonda okucacile ngale ngxenye yeqiniso. Yikuphi okuhlangenwe nakho onakho?” Noma, uthi, “Unokuhlangenwe nakho okuningi kunokwami kule ngxenye; ngicela ungiqondise.” Ngeke lokhu kube yindlela enhle yokukwenza? Senilalele izintshumayelo eziningi, futhi kukhona esenihlangane nakho ekukhonzeni. Uma omunye engafundi komunye, nisizane, futhi nelekelele lapho omunye wenu ebuthakathaka khona lapho nenza umsebenzi emabandleni, ningazifunda kanjani-ke izifundo? Noma nini lapho nihlangana noma nayiphi into, kufanele nihlanganyele nabanye ukuze izimpilo zenu zizuze. Ngaphezu kwalokho, kufanele nihlanganyele ngokucophelela ngezinto zanoma yiluphi uhlobo ngaphambi kokuthatha izinqumo. Ukwenza kanjalo kuphela okunenza nithwale umthwalo webandla kunokuba nenze izinto ngokungazimiseli nje. Emva kokuvakashela onke amabandla, kufanele nihlangane nihlanganyele ngazo zonke izindaba enizitholayo nezinkinga enihlangane nazo emsebenzini wenu, bese nixoxa ngokukhanyiseleka nokukhanyelwa enikutholile—lokhu kuyindlela yokwenza ebaluleke kakhulu. Kufanele nifinyelele ekubambisaneni ngokuzwana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, ukuze kuzuze ibandla, nangenhloso yokugqugquzela abafowenu nodadewenu. Kufanele nibambisane, lowo nalowo alungise omunye futhi afinyelele emphumeleni womsebenzi ongcono, ukuze akhathalele intando kaNkulunkulu. Yilokhu okuwukubambisana kweqiniso, futhi yilabo kuphela abakwenzayo lokho abazozuza ukungena okuyiqiniso. Ngenkathi nibambisene, amanye amazwi eniwakhulumayo angase angehli kahle, kodwa lokho akusho lutho. Hlanganyelani ngakho kamuva, bese nikuqonda ngokucacile; ningakuyekeleli. Emva kwalokhu kuhlanganyela okufishane, ningalungisa ubuthakathaka babafowenu noma odadewenu. Ningathola imiphumela engcono kuphela ngokungena nijule kanje emsebenzini wenu. Nonke, ngamunye, njengabantu abakhonza uNkulunkulu, kufanele nikwazi ukuvikela lokho okufunwa yibandla kukho konke enikwenzayo, kunokuba nizicabangele nina. Akwamukelekile ukusebenza wedwa, ukuhlala nibukelana phansi. Abantu abaziphatha kanjalo abakufanele ukukhonza uNkulunkulu! Abantu abanjalo banesimo esibi; akukho nobuncane ubuntu kubona. BawuSathane ngokugcwele! Bayizilwane! Namanje, izinto ezinjengalezi zisenzeka phakathi kwenu; nize nihlaselane ngenkathi yokuhlanganyela, nifune ngenhloso izinto eningacasha ngazo futhi nize nibe bomvu ebusweni nilokhu niphikisana ngodaba oluthile olungabalulekile, kungekho muntu ofuna ukuhoxa, lowo nalowo muntu efihlela omunye imicabango yakhe ejulile, ebukisisa omunye futhi ehlala eqaphile. Ngabe lolu hlobo lwesimo lukufanele ukukhonza uNkulunkulu? Kukhona yini umsebenzi onjengowakho ongondla ngawo abafowenu nodadewenu? Awugcini nje ngokungakwazi ukuqondisa abantu endleleni yokuphila efanele, kodwa empeleni ufaka izimo zakho ezikhohlakele kubafowenu nodadewenu. Ngabe awubalimazi abanye? Unembeza wakho mubi, futhi ubole ngokuphelele! Wena awungeni kokoqobo, futhi awulenzi iqiniso. Ngaphezu kwalokho, uveza imvelo yakho yobudeveli kwabanye ngaphandle kwamahloni. Awulazi nhlobo ihlazo! Laba bafowenu nodadewenu babekwe kuwe, kodwa wena ubayisa esihogweni. Awuyena umuntu obolelwe ngunembeza? Awunamahloni neze!

Kucashunwe embhalweni othi “Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 463)

Uyakwazi yini ukwethula isimo esivezwa uNkulunkulu enkathini ngayinye ngendlela ephathekayo, ngolimi olubonakalisa ngokufanele ukubaluleka kwenkathi? Uyakwazi yini, wena ozwa umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, ukusichaza ngemininingwane isimo sikaNkulunkulu? Ungafakaza yini ngesimo sikaNkulunkulu ngokucacile nangokunembayo? Ungakwedlulisela kanjani okubonile kanye nodlule kukho, kulabo abadabukisayo, abampofu, namakholwa azinikele, alambele futhi omele ukulunga futhi abalindele wena ukuba ubeluse? Hlobo luni lwabantu abalindele wena ukuba ubeluse? Ungabona ngamehlo engqondo? Ngabe uyawazi umthwalo owuthwele, ukuthunywa kwakho, kanye nesibopho sakho? Lukuphi ulwazi lomlando wokuthunywa? Ungasebenza kanjani njengomphathi omuhle enkathini ezayo? Ngabe unawo umqondo ophakeme wokuba ngumphathi? Ungamchaza kanjani umphathi wazo zonke izinto? Ngabe ungumphathi wazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nazo zonke izinto ezisezweni ngempela? Yiziphi izinhlelo onazo zokuthuthuka kwesinyathelo esilandelayo somsebenzi? Bangaki abantu abalinde wena ukuba ube umelusi wabo? Ngabe umthwalo wakho ungosindayo? Bampofu, bayadabukisa, bayizimpuphuthe, futhi balahlekile, bayalila ebumnyameni, “Iphi indlela?” Yeka indlela abalangazelela ukukhanya ngayo, njengenkanyezi etshuzayo, eyehla masinyane bese ihlakaza amandla obumnyama obucindezele abantu iminyaka eminingi. Ubani ongazi ukuthi bethemba ngokukhathazeka okungakanani, futhi bakulangazelela kangakanani lokhu ubusuku nemini? Laba bantu abahlupheka kakhulu bahlala beboshwe emigodini yobumnyama, bengenalo ithemba lokukhululwa, ngisho nangosuku lokubanika kokukhanya; bayoyeka nini ukukhala? Le mimoya entekenteke engazange ithole ukuphumula ihlupheka ngempela ngeshwa elingaka. Bavalelwe isikhathi eside unya lwezintambo kanye nomlando omi ndawonye. Ubani oke wezwa umsindo wokukhala kwabo? Ubani oke wabona isimo sobuso babo obudabukisayo? Ngabe uke wacabanga ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ilusizi futhi ikhathazeke kangakanani? Angakumela kanjani ukubona abantu abangenacala abadala Yena ngezandla Zakhe behlupheka? Vele, isintu sineshwa lokufakelwa ubuthi. Nakuba siphile kwaze kwaba yinamuhla, ubani obengase acabange ukuthi sekunesikhathi eside sifakelwe ubuthi ngomubi? Ingabe usukhohliwe ukuthi nawe ungomunye walabo bagilwa? Ngothando othanda ngalo uNkulunkulu, awufuni yini ukuzama ukusindisa labo abaphilayo? Awufuni yini ukufaka wonke amandla akho ekukhokheleni uNkulunkulu othanda isintu njengenyama kanye negazi Lakhe siqu? Ungakuhumusha kanjani ukusetshenziswa nguNkulunkulu ukuze uphile ukuphila okuhlukile kokwabanye? Ingabe unalo ngempela ugqozi kanye nokuzimisela ukuphila impilo enenhloso, yomuntu ongcwele okhonza uNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 464)

Umuntu uyakholwa Kimi kodwa akakwazi ukufakaza Ngami, futhi ngaphambi kokuba ngizenze ngaziwe, umuntu akakwazi ukufakaza Ngami. Umuntu ubona kuphela ukuthi Mina ngidlula izidalwa kanye nawo wonke amadoda angcwele, futhi ubona nokuthi umsebenzi engiwenzayo ngeke abantu bakwazi ukuwenza. Ngakho-ke, kusukela kumaJuda kuya kubantu abakhona manje, noma ubani owabona imisebenzi Yami yenkazimulo ugcwele ilukuluku Ngami, kepha awukho namunye umlomo wokudaliwe ongafakaza Ngami. UBaba kuphela ofakaza Ngami; Yena wangenzela indlela phezu kwazo zonke izidalwa. Ngaphandle kwalokho, noma ngabe ngasebenza kanjani, umuntu wayengeke azi ukuthi ngiyiNkosi yendalo, ngokuba umuntu wazi ukuthatha kuphela, akanakho ukukholwa Kimi ngenxa yomsebenzi Wami. Umuntu uyangazi Mina ngenxa yokuthi ngimsulwa futhi anginanto engihlanganisa nesono, ngoba ngingachaza izimfihlakalo eziningi, ngoba ngingaphezu koquqaba, noma kungenxa yokuthi umuntu uzuze lukhulu Kimi. Nokho bayingcosana abakholwa ukuthi Mina ngiyiNkosi yendalo. Yingakho ngithi umuntu akazi ukuthi kungani ekholwa Kimi; akayazi injongo noma ukubaluleka kokukholwa Kimi. Iqiniso lomuntu liyashoda, ngale ndlela yokuthi cishe akakulungele ukufakaza Ngami. Unokukholwa kweqiniso okuncane kakhulu futhi uzuze okuncane kakhulu, yingakho enobufakazi obuncane kakhulu. Nangaphezu kwalokho, uqonda okuyingcosana kakhulu kanti untula okuningi, ngale ndlela yokuthi ucishe angakulungeli ukufakaza ngemisebenzi Yami. Uzimisele kakhulu impela, kodwa unaso isiqiniseko sokuthi uzokwazi ukufakaza ngempumelelo ngobukhona bukaNkulunkulu? Lokhu osudlule kukho kanye nokubonile kungaphezu kwalokho kwabangcwele kanye nabaprofethi bakudala, kodwa uyakwazi ukufakaza ngaphezu kwabangcwele kanye nokwabaprofethi bakudala? Lokhu engikupha khona manje kudlula okukaMose futhi kukhulu kunokukaDavide, ngokunjalo ngicela ukuba ubufakazi bakho budlule lobo bukaMose nokuthi amazwi akho abe ngaphezu kwamazwi kaDavide. Ngikunika okuphindwe ngokwekhulu, ngokunjalo ngicela ukuba ungikhokhele ngokufanayo. Kumele wazi ukuthi Yimi onika ukuphila kubantu, kepha nguwe owemukela ukuphila Kimi futhi kumele ufakaze Ngami. Lokhu kungumsebenzi wakho, engiwuthumela kuwe futhi okumele ungenzele wona. Ngikuphe yonke inkazimulo Yami, ngaphinda ngakupha ukuphila okungatholwanga abantu abakhethiwe, ama-Israyeli. Ngangegunya enginalo, kumele ungifakazele, futhi unikele ubusha bakho Kimi uphinde udele ukuphila kwakho. Kunoma ubani engibeka inkazimulo Yami kuye uyofakaza Ngami futhi anikele ukuphila kwakhe ngenxa Yami. Lokhu kwakumisiwe kwakudala. Kuyinhlanhla yakho enhle ukuthi ngabeka inkazimulo Yami phezu kwakho, kanti umsebenzi wakho ukufakazela udumo Lwami. Uma ukholwa Kimi ukuze uthole ingcebo kuphela, umsebenzi Wami ngeke ube namthelela, futhi uyobe ungafezi umsebenzi wakho. Ama-Israyeli abona kuphela umusa, uthando, kanye nobukhulu Bami, kanti amaJuda abona kuphela ukubekezela Kwami kanye nesihlengo. Babona umsebenzi woMoya Wami omncane kakhulu, ngendlela yokuthi baqonda okukodwa kuphela kokuyizinkulungwane eziyishumi kwalokho enikuzwile nenikubonile. Lokhu okubonile kudlula ngisho lokho okwabapristi abakhulu phakathi kwabo. Ngalolusuku, iqiniso oye waliqonda lidlula elabo; lokhu okubonile namuhla kudlula lokho okwabonwa kweNkathi Yomthetho, ngokunjalo nangeNkathi Yomusa, futhi nalokho odlule kukho kudlula nokukaMose kanye no-Eliya. Ngokuba lokho okwaqondwa ama-Israyeli kwakungumthetho kaJehova kuphela kanti nalokho abakubona kwakungumhlane kaJehova; lokho okwaqondwa amaJuda kwakungukuhlenga kukaJesu kuphela, lokho abakwamukelayo kwakungumusa abawuphiwa nguJesu kuphela, futhi nalokho abakubona kwakungumfanekiso kaJesu kuphela phakathi kwendlu yamaJuda. Lokhu okubonayo namuhla inkazimulo kaJehova, isihlengo sikaJesu kanye nayo yonke imisebenzi Yami yalolusuku. Uwezwile futhi amazwi oMoya Wami, wabonga nokuhlakanipha Kwami, wafinyelela nasekwazini izimangalizo Zami, futhi wafunda ngesimo Sami. Ngikutshelile futhi ngohlelo Lwami lonke lokwenza izinto. Lokhu okubonile akusiyena nje uNkulunkulu unothando nomusa, kodwa yilowo ogcwele ukulunga. Uyibonile imisebenzi Yami emangalisayo futhi wazi nokuthi Mina ngigcwele intukuthelo enolaka kanye nobukhosi. Okunye futhi, ubukwazi ukuthi ngake ngehlisela ulaka Lwami phezu kwendlu ka-Israyeli, futhi namuhla, lufikile kuwe. Uye waqonda kakhulu ngezimfihlakalo Zami ezisezulwini ngaphezu kuka-Isaya ngokunjalo noJohane; wazi kakhulu ngokuthandeka nokuhlonipheka Kwami okudlula bonke abangcwele bezizukulwane ezingaphambilini. Lokhu okwamukelile akusilona nje iqiniso Lami, indlela Yami, ukuphila Kwami, kodwa umbono kanye nesambulo esingaphezu kwesikaJohane. Uye waqonda izimfihlakalo eziningi futhi wabona nobuso Bami beqiniso; uye namukela ukwahlulela Kwami okuningi futhi wazi kakhulu ngesimo Sami esilungileyo. Ngakho, noma nizalwe ngezinsuku zokugcina, ukuqonda kwenu yilokho kwakudala kanye nokudlulile; niphinde nazi futhi okosuku lwanamuhla, kanti okunje kwenziwe isandla Sami. Lokhu engikucela kini akunzima, ngokuba ngininike okuningi kakhulu futhi kuningi enikubone Kimi. Ngakho-ke, ngicela ukuba ningifakazele njengoba abangcwele asebedlule benzile, futhi lokhu yikhona kuphela okuyisifiso senhliziyo Yami.

Kucashunwe embhalweni othi “Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 465)

Manje usuyazi ngeqiniso ukuthi kungani ukholwa Kimi? Ingabe uyayazi injongo nokubalukeka komsebenzi Wami? Ingabe uyawazi ngempela umsebenzi wakho? Ingabe uyabazi ubufakazi Bami? Uma umane ukholwa nje Kimi, kodwa inkazimulo Yami kanye nobufakazi Bami bungabonakali kuwe, kade ngakulahlela kude. Kulabo abazi konke, bangameva nakakhulu esweni Lami, kanti endlini Yami, bangamatshe esikhubekiso. Bawukhula okumele lusiphulwe emsebenzini Wami, abanamsebenzi nomncane futhi abasho lutho; kade nganengeka ngabo. Kulabo abangenabo ubufakazi, intukuthelo Yami iphezu kwabo njalo, kanti futhi nentonga Yami ayiduki kubo. Kade ngabanikela ezandleni zomubi, futhi abanazo nhlobo izibusiso Zami. Ngalolo suku, isijeziso sabo siyoba buhlungu kakhulu kunesabesifazane abayiziwula. Manje ngenza umsebenzi okumele wenziwe Yimi kuphela; mina ngiyobopha wonke ukolo ngezinyanda, ngiwuhlanganise nalolo khula. Lokhu ngumsebenzi Wami manje. Lolu khula luyohlungwa ngesikhathi sokuhlunga Kwami, bese kuthi izinhlamvu zikakolweni ziqoqelwe enqolobaneni, bese kuthi lolo khula oluhlungiwe luphoswe emlilweni ukuze lushe lube umlotha. Umsebenzi Wami manje ukubopha abantu babe izinyanda, okungukuthi, ngibanqobe ngokupheleleyo. Mina ngiyobe sengiqala ukuhlunga ukuze ngiveze isiphetho sabantu bonke. Ngakho kufanele wazi ukuthi kumele Mina ungigculise kanjani manje kanye nokuthi kufanele ungene kanjani emgqeni okholweni lakho Kimi. Engikufunayo ukwethembeka nokulalela kwakho manje, uthando kanye obufakazi bakho. Nanoma ngabe awazi okwamanje ukuthi buyini ubufakazi noma luyini uthando, kumele ulethe Kimi konke okwakho, bese unikela Kimi okuyiyona ngcebo onayo: ukwethembeka nokulalela kwakho. Kumele wazi, ubufakazi bokwehlula Kwami uSathane kuncike ekuthembekeni nasekulaleleni komuntu, njengobufakazi bokunqoba Kwami umuntu ngokupheleleyo. Umsebenzi wokukholwa kwakho Kimi ukufakaza Ngami, ukuthembeka Kimi hhayi komunye, kanye nokulalela kuze kube sekugcineni. Ngaphambi kokuba ngiqale igxathu elilandelayo lomsebenzi Wami, kungabe uzofakaza kanjani Ngami? Uzothembeka futhi ungilalele kanjani? Ingabe unikela ngakho konke ukuthembeka kwakho emsebenzini wakho noma uzovele udikibale? Ingabe uzothobela zonke izinhlelo Zami (noma ngabe ukufa noma ukubhubhiswa) noma uyobaleka phakathi nendawo ukugwema ukusolwa Kwami? Ngiyakusola ukuze ube ufakazi Wami, futhi uthembeke Kimi futhi ulalele Mina. Okunye, ukusolwa ngalesi sikhathi kuwukwambula igxathu elilandelayo lomsebenzi Wami nokuvumela ukuba umsebenzi uqhubekele phambili ngaphandle kokuphazanyiswa. Ngakho ngiyakukhuthaza ukuba uhlakaniphe futhi impilo yakho noma ukubaluleka kobukhona bakho ungakuphathi njengesihlabathi esingenamsebenzi. Kungabe uyazi kahle ukuthi umsebenzi Wami olandelayo kuyoba imuphi? Kungabe uyazi ukuthi ngiyosebenza kanjani ngezinsuku ezizayo nanokuthi uyokwembulwa kanjani umsebenzi Wami? Kumele wazi ukubaluleka kokwazi umsebenzi Wami, okunye futhi, ukubaluleka kokukholwa kwakho Kimi. Ngikwenzile okuningi kakhulu; ngingadikibala kanjani sengiphakathi nendawo njengoba ucabanga? Sengenze umsebenzi omningi; ngingawubhubhisa kanjani? Impeleni, ngize ukuzophetha lenkathi. Lokhu kuyiqiniso, kodwa nangaphezulu kumele wazi ukuthi ngizoqala inkathi entsha, ngiqale umsebenzi omusha, futhi, ngaphezu kwakho konke, ukusabalalisa ivangeli lombuso. Ngakho kumele wazi ukuthi umsebenzi manje owokuqala inkathi, nokubeka isisekelo sokusabalalisa ivangeli esikhathini esizayo bese ngiphetha inkathi esikhathini esizayo. Umsebenzi Wami awulula ngale ndlela ocabanga ngayo, futhi awusiyo into engenamsebenzi noma engasho lutho njengoba kungenzeka ukuba uyakukholwa lokho. Ngakho-ke, kusafuneka ngithi kuwe: Kumele unikele impilo yakho emsebenzini Wami, futhi nangaphezulu, kumele uzinikele enkazimulweni Yami. Okunye, ukufakaza kwakho Ngami ilokhu ebengikade Mina ngikulindile, ikakhulukazi bengikulangazelela ukuba usabalalise ivangeli Lami. Kumele uqonde ukuthi yini ekhona enhliziyweni Yami.

Kucashunwe embhalweni othi “Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 466)

Nakuba ukukholwa kwenu kuqotho kakhulu, akekho phakathi kwenu okwazi ukungichaza kahle, futhi akekho phakathi kwenu ongafakaza ngokugcwele ngawo wonke amaqiniso owabonayo. Cabanga ngalokhu. Njengamanje iningi lenu liyadembesela emisebenzini yenu, kunalokho niya ezintweni zenyama, nenelisa inyama, futhi ngobugovu nithokozela inyama. Nazi iqiniso elincane. Ngakho-ke ningafakaza kanjani ngalokhu enikubonile? Uyazethemba ngempela ukuthi ungaba ufakazi Wami? Uma ngolunye usuku ungase ungakwazi ukufakaza ngakho konke lokhu okubone namuhla, uyobe ulahlekelwe umsebenzi womuntu odaliwe. Ubukhona bakho ngeke busasho lutho noluncane. Ngeke usafanela ukuba umuntu. Umuntu angasho ukuthi ngeke ube umuntu! Ngenze umsebenzi ongenamkhawulo kuwe. Kodwa ngoba manje awufundi lutho, awazi lutho, futhi usebenzela ize, ngesikhathi kumele ngikhulise umsebenzi Wami, uyobukela nje undwazile, ubopheke ulimi, ungesizo lwalutho. Ngeke yini lokho kukwenze isoni esidlula zonke? Uma kufika leso sikhathi, ngeke yini uzisole kakhulu? Angeke yini ucwile ekudangaleni? Wonke umsebenzi namuhla awenziwa ngenxa yesithukuthezi, kodwa ukwendlala isisekelo somsebenzi Wami wangesikhathi esizayo. Akusho ukuthi sengifike kwangqingetshe, sekumele ngivele nento entsha. Kumele uwuqonde umsebenzi engiwenzayo; akusiyo into eyenziwa yingane idlala emgwaqeni kodwa ungowokumela uBaba Wami. Kumele wazi ukuthi akumina nje ozenzela lokhu. Kunalokho, ngimele uBaba Wami. Okwamanje, iqhaza lakho ukulandela kuphela, ukulalela, ukuguquka kanye nokufakaza. Okumele ukuqonde ukuthi kungani kumele ukholwe Kimi. Lona umbuzo obaluleke kakhulu ukuba ngamunye wenu awuqonde. UBaba Wami, ngenxa yodumo Lwakhe, nonke wanihlelela Mina ngaphambili kusukela ngesikhathi edala izwe. Kwakungenxa yomsebenzi Wami uqobo, nangenxa yodumo Lwakhe wanimisela khona ngaphambili. Kungenxa kaBaba Wami ukuthi niyakholwa Kimi. Kungenxa yokuhlela ngaphambili kukaBaba Wami ukuthi niyangilandela. Akukho kulokhu okungenxa yokukhetha kwenu. Okubaluleke ngisho kakhulu, ukuthi niqonde ukuthi niyilabo uBaba angiphe bona ngenhloso yokufakaza Ngami. Ngokuba wangipha nina, kumele nigcine izindlela engininika zona kanye nezindlela namazwi enginifundisa wona, ngoba kuwumsebenzi wenu ukugcina izindlela Zami. Lokhu kuyinhloso yasekuqaleni yokukholwa kwenu Kimi. Ngakho ngithi kini, ningabantu uBaba Wami Angiphe bona ukuba bagcine izindlela Zami. Nokho, nikholwa Kimi kuphela; anisibo abami ngoba anisibo abomndeni wakwa-Israyeli kodwa kunalokho ngabohlobo lwenyoka yasendulo. Konke engicela nikwenze ukungifakazela, kodwa namuhla kumele nihambe ngezindlela Zami. Konke lokhu kungenxa yobufakazi besikhathi esizayo. Uma nisebenza kuphela njengabantu abalalela izindlela Zami, ngakho aniyikuba namsebenzi futhi ukubaluleka kokuthi uBaba Wami ungiphe nina, kuyolahleka. Engigcizelela ukunitshela khona ilokhu: “Kumele nihambe ezindleleni Zami.”

Kucashunwe embhalweni othi “Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 467)

UMoya oNgcwele usebenza kanjani manje ebandleni? Niyakwazi lokho? Yiziphi izingqinamba ezinkulu zabafowenu nodadewenu? Yini abayintula kakhulu? Okwamanje, kunabantu abanokudembesela lapho bebhekene nezilingo, futhi abanye baze bakhononde, abanye abasayi ngisho phambili ngoba uNkulunkulu akasakhulumi. Abantu abangenanga emgudwini ofanele wokukholwa kuNkulunkulu. Abakwazi ukuphila ngokuzimela, futhi abakwazi ukunakekela ukuphila kwabo komoya. Kunabanye abalandelayo, abalwa ngomdlandla, futhi abazimisele ngokwenza lapho uNkulunkulu ekhuluma. Kodwa lapho uNkulunkulu engakhulumi, ababe besaya phambili. Abantu abakayiqondi intando kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo futhi akuzenzakaleli ukuthi babe nothando lukaNkulunkulu; ukulandela kwabo uNkulunkulu ngokwedlule kwakungenxa yokuthi babephoqiwe. Manje kunabantu asebekhathele umsebenzi kaNkulunkulu. Abekho yini engozini? Abantu abaningi basesimweni sokuphila nje. Nakuba bedla futhi bephuze amazwi kaNkulunkulu, baphinde bathandaze Kuye, konke abakwenzi ngenhliziyo yabo yonke. Abanawo umdlandla abake baba nawo, futhi abantu abaningi abanandaba nomsebenzi kaNkulunkulu wokucwenga nokuphelelisa. Kufana nokuthi abakaze babe nomdlandla ngaphakathi, futhi lapho sebenqotshwe iziphambeko, abazizwa bembonga uNkulunkulu noma bezisola, abalilandeli iqiniso noma bashiye ibandla. Bafuna izinjabulo zesikhashana kuphela. Lolu uhlobo lweziphukuphuku eziyiziwula kakhulu! Lapho kufika isikhathi, bayochithwa bonke, futhi akekho noyedwa oyosindiswa! Ingabe ucabanga ukuthi uma othile eke wasindiswa uyohlale esindisiwe? Lokhu kumane kungukuzama ukukhohlisa abantu! Bonke labo abangakufuni ukungena ekuphileni bayosolwa. Abantu abaningi empeleni abanandaba nokungena ekuphileni, emibonweni, noma ekwenzeni iqiniso. Abakulweli ukungena, eqinisweni abasafuni nokungena ngokujulile. Abazoni bona? Okwamanje, kunengxenye yabantu abanezimo eziya ngokuya ziba ngcono. Uma nje uMoya oNgcwele usebenza ngokwengeziwe, kuyanda nokuzethemba kwabo, futhi lapho bebona izinto, babuqonda kakhudlwana ububanzi bemfihlakalo yomsebenzi kaNkulunkulu. Lapho bengena bejula, baqonda kakhudlwana. Bezwa ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu, bazizwa beqinile futhi bekhanyiselwe ngaphakathi. Bayawuqonda umsebenzi kaNkulunkulu. Laba abantu uMoya oNgcwele osebenza kubo. Abanye bathi, “Nakuba engekho amazwi amasha kaNkulunkulu, kusamele ngifune ukungena ngijule eqinisweni, kumele ngibe qotho kukho konke engikwenzayo futhi ngingene emazwini kaNkulunkulu angokoqobo.” Lolu hlobo lomuntu lunomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Nakuba uNkulunkulu engabuvezi ubuso Bakhe futhi ezifihle kuwo wonke umuntu, futhi engasho lizwi, futhi kunezikhathi lapho abantu bezwa ukucwengwa ngaphakathi, kodwa uNkulunkulu akabashiyaile ngokuphelele abantu. Uma umuntu engaligcini iqiniso okufanele alenze, ngeke abe nawo umsebenzi woMoya oNgcwele. Phakathi nenkathi yokucwengwa, yokungazivezi kukaNkulunkulu, uma ungazethembi wethukile, uma ungagxili ekuzweni amazwi Akhe, lokhu kuwukubaleka emsebenzini kaNkulunkulu. Kamuva, uyolahlwa. Labo abangafuni ukungena ezwini likaNkulunkulu ngeke bakwazi ukufakaza Ngaye. Labo abakwaziyo ukufakaza ngoNkulunkulu bafeze intando Yakhe, bonke bathembele emdlandleni wabo sokulwela amazwi kaNkulunkulu. Umsebenzi uNkulunkulu awenza kubantu ikakhulu ukubenza bazuze iqiniso, ukunenza nifune ukuphila ngokokuniphelelisa, futhi konke lokhu ngokokunenza nifanele ukusetshenziswa uNkulunkulu. Konke enikulwelayo njengamanje ukuzwa izimfihlakalo, ukulalela amazwi kaNkulunkulu, ukupha amehlo enu, ukubona into entsha noma ukubona okusesitayeleni, nokwanelisa ilukuluku lenu. Uma lena kuyinhloso yenhliziyo yenu, ayikho indlela eningafinyelela ngayo ezimfunweni zikaNkulunkulu. Labo abangalilandeli iqiniso abakwazi ukulandela kuze kube sekugcineni. Okwamanje, akukhona ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho—ukuthi abantu ababambisene Naye, ngoba bakhathele umsebenzi Wakhe. Bafuna kuphela ukuzwa amazwi esibusiso Sakhe, futhi abazimisele ukuzwa amazwi esahlulelo nokusola Kwakhe. Siyini isizathu salokhu? Yingoba isifiso sabantu sokuthola izibusiso asikafezeki, futhi banemibono engemihle, babuthakathaka. Akukhona ukuthi uNkulunkulu akafuni ngamabomu ukuthi abantu bamlandele, futhi akukhona ukuthi uwaletha ngamabomu amagalelo kubantu. Abantu banemibono engemihle futhi babuthakathaka ngenxa yokuthi banezinhloso ezingafanele. UNkulunkulu unguNkulunkulu onika umuntu ukuphila, ngeke abulale umuntu. Imibono engemihle yabantu, ubuthakathaka, nokwahlukana konke kubangelwa yibo.

Umsebenzi wamanje kaNkulunkulu ulethela abantu ukucwengwa okuthile, futhi ngabantu kuphela abangakwazi ukuma baqine kulokhu kucwengwa abayozuza ukwamukelwa uNkulunkulu. Noma ngabe uzifihla kangakanani, akakhulumi, noma akasebenzi, usengalwa ngogqozi. Ngisho noma uNkulunkulu ethe uzokwala, usazomlandela. Yilokhu ukuma njengofakazi kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ezifihla kuwe bese uyeka ukumlandela, ingabe lobu ukusewukuba ufakazi kaNkulunkulu? Uma abantu empeleni bengangeni, abanaso isimo sangempela, futhi lapho behlangana nesilingo esikhulu ngempela, bayakhubeka. UNkulunkulu akakhulumi njengamanje, noma lokho akwenzayo akuhambisani nemibono yenu, ngakho akunihambeli kahle. Uma okwamanje uNkulunkulu ebenza ngokuvumelana nemibono yenu, uma ebenelisa intando yenu futhi benikwazi ukuma nilwe ngomdlandla, beniyobe niphila ngani? Ngithi kunabantu abaningi abaphila ngokuncika ekulangazeleleni kwabantu. Abanayo nhlobo inhliziyo yangempela yokulwa. Bonke labo abangafuni ukungena eqinisweni kodwa abancika ekulangazeleleni kwabo empilweni bangabantu abakhohlakele abasengozini! Zonke izinhlobonhlobo zomsebenzi kaNkulunkulu ziwukuphelelisa isintu. Nokho, abantu bahlale befuna ukwazi, bayathanda ukubuza ngenzwabethi, bakhathazekile ngokwenzeka emhlabeni—kwenzekani kwa-Israyeli, kube nokuzamazama komhlaba yini eGibhithe—bahlale befuna into entsha, izinto eziyinqaba ezizokwanelisa izifiso zabo zobugovu. Abakulweli ukuphila, futhi abafuni ukupheleliswa. Bafuna kuphela ukuthi usuku lukaNkulunkulu lufike ngokushesha ukuze iphupho labo elihle libonakale nezifiso zabo ezinkulu zifezeke. Lolo hlobo lomuntu alukho ngokoqobo—lunokubuka okungafanele. Ukufuna iqiniso kuyisisekelo sokukholwa kwesintu kuNkulunkulu. Uma abantu bengakulweli ukungena ekuphileni, uma bengafuni ukwanelisa uNkulunkulu, kusho ukuthi bayojeziswa. Labo abayojeziswa yilabo abangakaze babe nomsebenzi woMoya Oyingcwele phakathi nesikhathi sikaNkulunkulu somsebenzi.

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ungayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 468)

Abantu kufanele babambisane kanjani noNkulunkulu phakathi nalesi sigaba somsebenzi Wakhe? UNkulunkulu usavivinya abantu. Akakhiphi lizwi; uyazifihla futhi akathintani ngokuqondile nabantu. Ngeso lomuntu ongaphandle, kubonakala sengathi akasebenzi, kodwa iqiniso liwukuthi usasebenza ngaphakathi kumuntu. Noma ubani ofuna ukungena ekuphileni unombono ngokufuna kwakhe ukuphila, futhi akanakungabaza ngisho engawuqondi ngokuphelele umsebenzi kaNkulunkulu. Phakathi kwezilingo, ngisho noma ungazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani noma ufuna ukufeza muphi umsebenzi, kufanele wazi ukuthi izinhloso zikaNkulunkulu ngesintu zihlale zizinhle. Uma umfuna ngenhliziyo eneqiniso, akasoze akushiye, futhi ekugcineni nakanjani uyokuphelelisa alethe abantu esiphethweni esifanele. Akunandaba ukuthi okwamanje uNkulunkulu ubavivinya kanjani abantu, kuyoba nosuku lapho ayonika ngalo abantu umphumela ofanele nesijeziso esifanele ngokwalokho abakwenzile. UNkulunkulu ngeke abaholele eqophelweni elithile abantu bese ebalahla engabanaki. Lokhu kungenxa yokuthi unguNkulunkulu othembekile. Kulesi sigaba, uMoya oNgcwele wenza umsebenzi wokucwenga. Ucwenga wonke umuntu. Ezinyathelweni zomsebenzi wokuvivinywa ngokufa nokuvivinywa ngokusolwa, ukucwengwa ngaleso sikhathi kwakuwukucwengwa ngamazwi. Ukuze abantu bazi umsebenzi kaNkulunkulu, kumele baqale baqonde umsebenzi awenza manje nendlela abantu okufanele babambisane ngayo. Lena into wonke umuntu okufanele ayiqonde. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani, noma ukucwengwa noma ukuthi akakhulumi, sonke isinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu asihambisani nemibono yabantu. Zonke ziyehlukana futhi ziyayihlakaza imibono yabantu. Lona umsebenzi Wakhe. Kodwa kumele ukholwe ukuthi, ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu usufike esigabeni esithile, ngeke abulale sonke isintu noma kungenzekani. Unika isintu izithembiso nezibusiso, futhi bonke abamfunayo bayokwazi ukuzuza izibusiso Zakhe, lapho abangamfuni uNkulunkulu eyobalahla. Lokhu kuncike kwenikufunayo. Kumele nikholwe nakanjani ukuthi lapho umsebenzi kaNkulunkulu uphothulwa, wonke umuntu uyoba nesiphetho esihle. UNkulunkulu unikeze abantu izifiso ezinhle, kodwa uma bengazilweli, abakwazi ukuzithola. Kufanele nikwazi ukubona lokhu manje—ukucwenga nokusola kukaNkulunkulu abantu kuwumsebenzi Wakhe, kodwa abantu kumele bafune ukusguquka kwesimo zikhathi zonke. Ezintweni enidlule kuzo, kumele niqale nazi indlela yokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu; kufanele uthole emazwini Akhe lokho okufanele ungene kukho namaphutha akho, kufanele ufune ukungena kulokho ohlangana nakho okungokoqobo, bese nithatha ingxenye yamazwi kaNkulunkulu obekufanele yenziwe bese uzama ukwenzenjalo. Ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu kuyingxenye eyodwa, ukuphila kwebandla nakho kumele kugcinwe, kumele ube nokuphila okujwayelekile kwempilo yomoya, ukwazi ukunikela zonke izimo zakho zamanje kuNkulunkulu. Noma ngabe umsebenzi Wakhe uguquka kangakanani, ukuphila kwakho komoya kufanele kube okujwayelekile. Ukuphila komoya kungasimamisa ukungena kwakho okujwayelekile. Noma ngabe uNkulunkulu wenzani, kufanele uqhubeke nokuphila komoya ungaphazanyiswa, ufeze umsebenzi wakho. Yilokhu abantu okufanele bakwenze. Konke kuwumsebenzi woMoya oNgcwele, kodwa kulabo abanesimo esijwayelekile kuwukupheleliswa. Kulabo abanesimo esingajwayelekile kuyisilingo. Esigabeni samanje somsebenzi wokucwenga soMoya oNgcwele, abanye bathi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kakhulu nokuthi abantu banesidingo esikhulu sokucwengwa, kungenjalo isimo sabo besiyoba sincane kakhulu futhi bebengeke babe nayo indlela yokufinyelela entandweni kaNkulunkulu. Nokho, kulabo abanesimo esingesihle, kuba isizathu sokungamfuni uNkulunkulu, nesizathu sokungayi emihlanganweni noma ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu, noma wenzani noma kuguqukani, okungenani abantu kumele babe nokuphila okujwayelekile komoya. Mhlawumbe ubuwumuntu oqaphelayo esigabeni samanje sokuphila komoya, kodwa awukazuzi okuningi; awukakuvuni okuningi. Ngaphansi kwalolu hlobo lwezimo kusamele ulandele imithetho; kumele ugcine le mithetho ukuze ungalahlekelwa ekuphileni kwakho futhi wanelise intando kaNkulunkulu. Uma ukuphila kwakho komoya kungajwayelekile, ngeke uwuqonde umsebenzi kaNkulunkulu wamanje; uhlale ucabanga ukuthi awuhambisani nhlobo nemibono yakho, futhi uzimisele ukumlandela, kodwa awunalo ugqozi lwangaphakathi. Ngakho noma uNkulunkulu wenzani njengamanje, abantu kumele babambe iqhaza. Uma abantu bengalibambi, uMoya oNgcwele ngeke uwenze umsebenzi Wakhe, futhi uma abantu bengenayo inhliziyo yokubamba iqhaza, khona-ke bayocishe bangakwazi ukuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Uma ufuna ukuba nomsebenzi woMoya oNgcwele ngaphakathi kwakho, futhi ufuna ukwamukelwa uNkulunkulu, kumele uzinikele njengasekuqaleni phambi kukaNkulunkulu. Manje, asikho isidingo sokuthi ube nokuqonda okujulile, umbono ophakeme, noma ezinye izinto—okudingekayo nje ukuthi ubambe izwi likaNkulunkulu esisekelweni sokuqala. Uma abantu bengabambisani noNkulunkulu futhi bengakulweli ukungena okujulile, uNkulunkulu uyokuthatha lokho abake baba nakho. Ngaphakathi, abantu bahlale behahela ngokulula futhi bangancamela ukuthokozela osekukhona. Bafuna ukuthola izithembiso zikaNkulunkulu bengakhokhanga lutho nhlobo. Lena imicabango engenangqondo yomuntu. Ukuzuza ukuphila uqobo ngaphandle kokukhokha inani—yini eyake yaba lula kangaka? Lapho othile ekholwa kuNkulunkulu futhi efuna ukungena ekuphileni aguqule isimo sakhe, kumele akhokhe inani, futhi afinyelele esimweni lapho eyohlale elandela khona uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi wenzani. Lena into abantu okumele bayenze. Ngisho noma ulandela konke lokhu njengomthetho, kumele unamathele kukho, futhi noma izilingo zinkulu kangakanani, awukwazi ukudedela ubuhlobo bakho obujwayelekile noNkulunkulu. Kufanele ukwazi ukuthandaza, ugcine ukuphila kwakho kwasebandleni, uhlale nabafowenu nodadewenu. Lapho uNkulunkulu ekuvivinya, kufanele ufune iqiniso. Lesi yisilinganiso esincane sokuphila komoya. Ukuhlala unenhliziyo yokufuna nokulwela ukubambisana, ukusebenzisa wonke amandla akho—ingabe lokhu kungenziwa? Ngenxa yalokhu, ukuqonda nokungena kokungokoqobo kuyoba yinto ongayithola. Kulula ukwamukela izwi likaNkulunkulu lapho esakho isimo sejwayelekile, futhi akuzwakali kunzima ukwenza iqiniso, futhi uzwa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu. Kodwa uma isimo sakho sisibi, akunandaba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kangakanani nokuthi umuntu ukhuluma kahle kangakanani, ngeke umlalele. Lapho isimo somuntu singajwayelekile, uNkulunkulu akakwazi ukusebenza kuso, futhi ngeke bathole izinguquko esimweni sabo.

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ungayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 469)

Uma abantu bengenakho ukuzethemba abanakho, akulula ukuqhubeka behamba kule ndlela. Wonke umuntu uyabona manje ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuhambisani nakancane nemibono yabantu. UNkulunkulu usenze umsebenzi omningi kakhulu futhi wakhuluma amazwi amaningi kakhulu, angahambisani neze nemibono yabantu. Ngalokhu, abantu kufanele babe nethemba nokuzimisela ukuze bakwazi ukukumela asebekubonile nasebekuzuzile ekuphileni kwabo. Noma ngabe uNkulunkulu wenzani kubantu, kumele babambe abanakho, babe qotho phambi kukaNkulunkulu, bazinikele Kuye kuze kube sekugcineni. Lona umsebenzi wesintu. Abantu kufanele bakubambe lokhu okufanele bakwenze. Ukukholwa kuNkulunkulu kudinga ukulalelwa Kwakhe nokuzwiwa komsebenzi Wakhe. UNkulunkulu wenze umsebenzi omningi—kungashiwo ukuthi kubantu konke kuwukuphelela, konke kuwukucwengwa, okukhulu ngisho nakakhulu, konke kuwukusolwa. Akukaze kube khona ngisho nesisodwa isinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu ebesihambisana nemibono yabantu; into abantu abebeyithola amazwi anolaka kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu efika, abantu kufanele bezwe ubukhosi Bakhe nolaka Lwakhe, kodwa noma ngabe amazwi Akhe anolaka kangakanani, uzele ukuzosindisa nokuphelelisa abantu. Njengezidalwa, abantu kufanele bafeze imisebenzi okufanele bayifeze, bethule ubufakazi phakathi kokucwengwa. Kuzo zonke izivivinyo, kufanele benze ubufakazi obulindeleke kubo, bethule ubufakazi obuqand’ ikhanda ngoNkulunkulu. Lona ngumnqobi. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu ukucwenga kanjani, uhlala uzethemba ngokugcwele futhi awuyeki ukwethemba uNkulunkulu. Wenza lokhu umuntu okufanele akwenze. Yilokhu uNkulunkulu akufuna kumuntu, futhi inhliziyo yomuntu kufanele ikwazi ukubuyela Kuye ngokugcwele, iphendukele Kuye ngawo wonke umzuzu. Lona ngumnqobi. Labo uNkulunkulu athi bayanqoba yilabo abasakwazi ukufakaza, bangayeki ukuba nethemba, nokuzinikela kuNkulunkulu lapho bengaphansi kokuvinjezelwa nguSathane, okusho ukuthi, lapho bengaphansi kwamandla obumnyama. Uma usakwazi ukuba nenhliziyo ehlanzekile nokumthanda ngobuqotho uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi izimo zinjani, ufakaza phambi kukaNkulunkulu, futhi yilokhu uNkulunkulu athi ukuba ngumnqobi. Uma okufunayo kukuhle kakhulu lapho uNkulunkulu ekubusisa, kodwa uhambe ngaphandle kwezibusiso Zakhe, ingabe lokhu ukuhlanzeka? Njengoba uqinisekile ngokuthi le ndlela iyiqiniso, kumele uyilandele kuze kube sekugcineni; kumele uqhubeke uzinikela kuNkulunkulu. Njengoba ubonile ukuthi uNkulunkulu uqobo uzele ukuzokuphelelisa emhlabeni, kufanele umnike yonke inhliziyo yakho. Noma ngabe wenzani, ngisho noma enquma umphumela ongemuhle kuwe ekugcineni, usengamlandela. Lokhu kuwukuqhuba ukuhlanzeka phambi kukaNkulunkulu. Ukunikela ngomzimba womoya ongcwele nomzimba ongathunazekile kuNkulunkulu kusho ukuba nenhliziyo eqotho phambi kukaNkulunkulu. Esintwini, ubuqotho ukuhlanzeka, futhi ukwazi ukuba qotho kuNkulunkulu kuwukuhlala uhlanzekile. Yilokhu okufanele nikwenze. Lapho kufanele nithandaze, thandazani; lapho kufanele nihlangane ekudlelaneni, yenzani njalo; lapho kufanele nicule amaculo, culani amaculo; futhi lapho kufanele nishiye inyama, shiyani inyama. Lapho nenza umsebenzi wenu ningagxambuzi nje kuwo; lapho nibhekene nezilingo kufanele nime niqine. Lokhu kuwukuzinikela kuNkulunkulu. Uma ungakweseki lokhu abantu okufanele bakwenze, kusho ukuthi konke ukuhlupheka odlule kukho kanye nezifiso zakho kuyize.

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ungayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 470)

Kuzo zonke izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu, kunendlela abantu okufanele babambisane ngayo. UNkulunkulu ucwenga abantu ukuze babe nethemba phakathi nokucwengwa. UNkulunkulu uphelelisa abantu ukuze babe nethemba lokupheleliswa uNkulunkulu futhi bazimisele ukwamukela ukucwenga Kwakhe kanye nokuhlanzwa uNkulunkulu. UMoya kaNkulunkulu usebenza kubantu ukuze ubalethele ukukhanya nokuqonda, nokubenza babambisane Naye benze akushoyo. UNkulunkulu akakhulumi phakathi nokucwengwa. Izwi Lakhe alizwakali, kodwa kusenomsebenzi abantu okufanele bawenze. Kufanele nibambelele kulokho eseninakho, kusafanele nikwazi ukuthandaza kuNkulunkulu, nisondelane noNkulunkulu, nibe ofakazi phambi kukaNkulunkulu; niyowufeza ngale ndlela umsebenzi wenu. Nonke kufanele nibone ngokusobala emsebenzini kaNkulunkulu ukuthi izivivinyo nothando Lwakhe ngokwethembeka kwabantu kudinga ukuthi abantu bathandaze kaningi kuNkulunkulu, bawanambithe kaningana amazwi kaNkulunkulu phambi Kwakhe. Uma uNkulunkulu enikhanyisela futhi enenza niqonde intando Yakhe kodwa ningayenzi nhlobo, ngeke nithole lutho. Lapho wenza amazwi kaNkulunkulu, kusafanele ukwazi ukuthandaza Kuye, lapho unambitha amazwi Akhe kufanele uhlale ufuna phambi Kwakhe, umethembe ngokugcwele ngaphandle kokuphelelwa yinhliziyo nokudangala. Labo abangawenzi amazwi kaNkulunkulu banamandla amaningi emihlanganweni, kodwa bawela ebumnyameni lapho bebuyela ekhaya. Kunabanye abangafuni ngisho nokuhlangana ndawonye. Ngakho kumele nibone ngokucacile ukuthi imuphi umsebenzi abantu okufanele bawufeze. Ningase ningazi ngempela ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, kodwa ningawenza umsebenzi wenu, ningathandaza lapho kufanele, ningenza iqiniso lapho kufanele, nenze lokho okufanele abantu bakwenze. Ningawuqinisa umbono wenu wasekuqaleni. Niyokwazi ngale ndlela ukwamukela kangcono isinyathelo esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu. Kuyinkinga ukungafuni lapho uNkulunkulu esebenza ngendlela efihlakele. Lapho ekhuluma futhi eshumayela emihlanganweni, nilalela ngenkuthalo, kodwa lapho engakhulumi niphelelwa amandla niqhele. Hlobo luni lomuntu olwenza lokhu? Umuntu olandela iningi. Abanandlela ababheka ngayo izinto, abanabufakazi, futhi abanambono! Abantu abaningi banjalo. Uma niqhubeka ngaleyo ndlela, ngolunye usuku lapho nehlelwa ukuvivinywa olukhulu, niyokwehlela esijezisweni. Ukuba nombono kubaluleke kakhulu ekupheleliseni kukaNkulunkulu abantu. Uma singekho isigaba somsebenzi kaNkulunkulu osingabazayo, ufeza umsebenzi womuntu, ukubamba ngobuqotho lokho uNkulunkulu athi kwenze, okusho ukuthi uyakukhumbula ukunxusa kukaNkulunkulu, futhi awukukhohlwa ukunxusa Kwakhe futhi noma wenzani manje ungakukhohlwa ukunxusa kwakhe, ungawungabazi umsebenzi Wakhe, uqhubeka nombono wakho, qinisa ubufakazi, futhi ulokhu unqoba kuzo zonke izinyathelo, ekugcineni uNkulunkulu uyokuphelelisa ube umnqobi. Uma ukwazi ukuma uqine kuzo zonke izinyathelo zezivivinyo zikaNkulunkulu, usengama uqine kuze kube sekugcineni, uwumnqobi, ungumuntu opheleliswe uNkulunkulu. Uma ungeke uqine ezivivinyweni obhekene nazo manje, ngokuzayo kuzoba nzima nakakhulu. Uma udlula ekuhluphekeni okungatheni ungalilweli iqiniso, ngeke uthole lutho ekugcineni. Uyobe ungenalutho. Kunabanye abantu abayeka izinto abazifunayo lapho bebona ukuthi uNkulunkulu akakhulumi, nokuthi inhliziyo yabo iyahlakazeka. Akusona yini isiwula lesi? Lolu hlobo lwabantu alunampilo yangempela. Lapho uNkulunkulu ekhuluma, bahlale bezulazula, bematasa futhi bezikhandla ngaphandle, kodwa manje ngoba akasakhulumi, sebeyekile ukufuna. Lolu hlobo lomuntu alunalo ikusasa. Phakathi kokucwengwa, kufanele ningene ninombono omuhle nifunde izifundo okufanele nizifunde; lapho nithandaza kuNkulunkulu futhi nifunde izwi Lakhe, kufanele niqhathanise isimo senu nalo, nibone amaphutha enu, nibone ukuthi ninezifundo eziningi okufanele nizifunde. Njengoba niqhubeka nifuna phakathi nokucwengwa, maningi amathuba okuthi nithole ukuthi kukhona okushodayo. Lapho nicwengwa ziningi izinto enihlangana nazo; anikwazi ukuzibona ngokucacile, niyakhononda, nembula inyama yenu—ningathola ngale ndlela kuphela ukuthi ninezimo ezikhohlakele eziningi kakhulu phakathi kini.

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ungayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 471)

Umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina udinga ukwethemba okukhulu—udinga ukwethemba okwedlula ngisho okukaJobe. Ngaphandle kwethemba abantu ngeke bakwazi ukuqhubeka nokuzuza ulwazi lwempilo futhi ngeke bakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu. Lapho kufika usuku lokufika kwezilingo, abanye bayolishiya leli bandla, abanye bashiye leliya bandla. Kuyoba abanye akade benza kahle kakhulu ekufuneni ezinsukwini ezedlule futhi akucaci ukuthi kungani bengasakholwa. Kuyokwenzeka izinto eziningi futhi ngeke wazi nokuthi kwenzekani, futhi uNkulunkulu ngeke embule luphawu noma isimangaliso, noma enze noma yini engaphezu kwamandla emvelo. Lokhu kuwukubona ukuthi ungakwazi yini ukuma uqine—uNkulunkulu usebenzisa amaqiniso ukuze acwenge abantu. Njengamanje anikahlupheki kakhulu. Esikhathini esizayo lapho kufika izivivinyo ezinkulu, kwezinye izindawo wonke umuntu ebandleni uyoshiya, futhi labo osubajwayele bayohamba bashiye ukholo lwabo. Ingabe uyokwazi ukuma uqine? Manje, zincane izilingo ezinehlele, futhi kungenzeka ukuthi nikwazile ukuzimela. Lesi sinyathelo sihlanganisa ukucwengwa nokupheleliswa ngezwi kuphela. Esinyathelweni esilandelayo, amaqiniso ayokwehlela phezu kwenu ukuze anicwenge, ngaleso sikhathi niyoba sengozini enkulu. Uma sekukubi kakhulu, uNkulunkulu uyokuyala ukuba usheshise uhambe, futhi abantu bezinkolo bayozama ukukudonsa. Injongo yalokhu ukubona ukuthi ungakwazi yini ukuqhubeka kule ndlela. Konke lokhu yizivivinyo. Izivivinyo zamanje zincane, kodwa kuyofika usuku lapho ekhaya kunabazali abangasakholwa kanye nezingane ezingasakholwa. Ingabe niyokwazi ukuqhubeka? Uma niqhubeka ibanga elide, ziyanda nezivivinyo zenu. UNkulunkulu wenza umsebenzi wokucwenga abantu ngokwezidingo zabo nesimo sabo. Phakathi nesigaba sokuphelelisa kukaNkulunkulu isintu, akunakwenzeka ukuthi isibalo sabantu siqhubeke sikhule—siyoncipha kuphela. kungalokhu kucwengwa kuphela lapho abantu bengapheleliswa khona. Ukusingathwa nokuyalwa, ukuvivinywa, ukusolwa, ukuqalekiswa—ningakumela konke lokho? Lapho nibona ibandla elinesimo esihle, abafowethu nodadewethu befuna ngawo wonke amandla abo, nani niyakhuthazeka. Lapho kufika usuku, lapho wonke umuntu esehambile, abanye bengasakholwa, abanye bahambele ukwenza ibhizinisi noma ukushada, abanye baya enkolweni, uyokwazi yini ukuma uqine-ke? Ingabe uyokwazi ukuhlala ungathinteki ngaphakathi? Ukuphelelisa kukaNkulunkulu isintu akulula ngale ndlela! Usebenzisa izinto eziningi ukuze acwenge abantu. Abantu lokhu bakubona njengezindlela zokwenza, kodwa ngokwenhloso kaNkulunkulu yasekuqaleni lezi akuzona nhlobo izindlela, kodwa amaqiniso. Ekugcineni, lapho esecwenge abantu ngokweqophelo elithile futhi bengasakhonondi, lesi sigaba somsebenzi Wakhe siyobe sesiphothuliwe. Umsebenzi omkhulu woMoya oNgcwele ngukuniphelelisa, futhi lapho uNkulunkulu engasebenzi ezifihla, inhloso Yakhe kusuke ikakhulu kuwukuniphelelisa, futhi kungabonakala ngale ndlela kanye ukuthi abantu banalo yini uthando lukaNkulunkulu, nokuthi bayamethemba ngempela yini. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ngokucacile, asikho isidingo sokuthi nifune; kulapho kuphela lapho ezifihlile lapho kumele nifune khona, nidinga ukuthungatha indlela. Kufanele nikwazi ukufeza umsebenzi womuntu odaliwe, futhi akunandaba ukuthi umphumela nekusasa nesiphetho senu kungaba yini, kufanele nikwazi ukufuna ulwazi nokuthanda uNkulunkulu eminyakeni eniphila kuyo, futhi noma uNkulunkulu eniphatha kanjani, kufanele nikwazi ukugwema ukukhononda. Kukhona umbandela owodwa womsebenzi woMoya oNgcwele kubantu. Uma nje bomela futhi befuna baphinde bangabi nenhliziyo engaphelele noma babe nokungabaza ngezenzo zikaNkulunkulu, futhi bekwazi ukubamba umsebenzi wabo ngazo zonke izikhathi, kungale ndlela kuphela lapho bengazuza umsebenzi woMoya oNgcwele. Esigabeni ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu, okufunekayo kumuntu ukwethemba okukhulu kanye nokufuna kakhulu phambi kukaNkulunkulu—ukubona nokwazi kuphela esingenza abantu babone indlela uNkulunkulu athandeka ngayo nendlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo kubantu. Uma ungadluli kulezi zinto, uma ungayitholi indlela yokuzenza, uma ungafuni, ngeke uthole lutho. Kumele wazi indlela ngezinto odlule kuzo, futhi izinto odlule kuzo kuphela ezingakwenza ubone izenzo zikaNkulunkulu, ubone nokumangalisa kwakhe kanye nokungaqondakali Kwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ungayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 473)

Kumele ukhumbule ukuthi la mazwi manje asekhulunyiwe: Kamuva, uzobhekana nosizi olukhulu nokuhlupheka okukhulu! Ukupheleliswa akuyona into elula. Okungenani kumele ube nokholo olunjengolukaJobe, noma mhlawumbe olukhulu kunolwakhe. Kufanele wazi ukuthi uvivinyo esikhathini esizayo luzoba ngaphezu kovivinyo lukaJobe, nokuthi kumele usolwe isikhathi esithe ukuba side. Ingabe kulula lokhu? Uma ukuqonda kwakho kungenakuthuthukiswa, uma indlela yakho yokuqonda intuleka, futhi uma wazi okuncane kakhulu, khona-ke ngaleso sikhathi ngeke ube nabo ubufakazi, kodwa uzoba yinhlekisa, into yokudlala uSathane. Uma wehluleka ukubambelela embonweni manje, lokho kusho ukuthi awunaso nhlobo isisekelo, futhi uzolahlwa esikhathini esizayo! Akukho banga lendlela okulula ukulihamba, ngakho ungakuthathi kalula lokhu. Kucabangele ngokucophelela manje lokhu futhi wenze amalungiselelo ukuze ozolihamba ngokufanele ibanga lokugcina lale ndlela. Lena yindlela okumele ihanjwe esikhathini esizayo futhi bonke abantu kumele bayihambe. Awukwazi ukuvumela ukuqonda kwamanje kungene kule ndlebe kuphume kwenye; ungacabangi ukuthi engikusho kuwe kungukudlala ngesikhathi. Sizofika isikhathi lapho uzokusebenzisa khona—amazwi Ami ngeke akhulunyelwe ize. Lesi yisikhathi sokuzihlomisa, yisikhathi sokulungiselela indlela yesikhathi esizayo. Kufanele ulungise indlela ozohamba kuyo kamuva; kufanele ube nokukhathazeka nokwesaba ngokuqondene nendlela ozokuma ngayo uqine esikhathini esizayo, futhi uyilungiselele kahle indlela yakho yangesikhathi esizayo. Ungabi yisiminzi futhi ungavilaphi! Kumele wenze konke ongakwenza ukuze usisebenzise kahle kakhulu isikhathi sakho, khona uzothola konke okudingayo. Ngikunika konke ukuze ube nokuqonda. Nikubonile ngamehlo enu ukuthi esikhathini esingaphansi kweminyaka emithathu, ngasho izinto eziningi ngenza nomsebenzi omningi kakhulu. Esinye isizathu esenze ukuthi ngisebenze ngale ndlela ukuthi abantu bantula kakhulu, kanti esinye isizathu ukuthi isikhathi sifishane kakhulu; akusekho ukulibala. Ngokucabanga kwakho abantu kufanele baqale bathole ukucacelwa kwangaphakathi ngaphambi kokufakaza nokusetshenziswa—kodwa akuhambi yini kancane lokho? Ngakho, ngizoba nawe isikhathi eside kangakanani? Uma uzoba Nami ngize ngiguge ngibe mpunga, ngeke kwenzeke lokho! Ngokubhekana nosizi olukhulu, bonke abantu bangaba nokuqonda kwangempela. Lezi yizinyathelo zomsebenzi. Uma uke wayiqonda ngokuphelele imibono okukhulunywe ngayo namuhla futhi wathola ukuma kwangempela, khona-ke noma ngabe yibuphi ubunzima ozobhekana nabo esikhathini esizayo ngeke bukunqobe, futhi uzokwazi ukumelana nabo. Lapho sengisiqedile lesi sinyathelo sokugcina somsebenzi ngaqeda nokukhuluma amazwi okugcina, esikhathini esizayo abantu kuzodingeka bahambe ngendlela yabo. Lokhu kuzogcwalisa amazwi akhulunywe esikhathini esidlule: Umoya oNgcwele unomsebenzi womuntu ngamunye, nomsebenzi okufanele awenze kumuntu ngamunye. Esikhathini esizayo, wonke umuntu uzohamba endleleni okufanele ahambe ngayo, eholwa uMoya oNgcwele. Ubani ozokwazi ukunakekela abanye lapho ebhekene nosizi? Umuntu ngamunye unokuhlupheka kwakhe, futhi ngamunye unokuma kwakhe. Akekho umuntu onokuma okufana nokomunye. Amadoda ngeke akwazi ukunakekela amakhosikazi awo nabazali ngeke bakwazi ukunakekela izingane zabo; akekho ozokwazi ukunakekela omunye. Ngeke kufane nesikhathi samanje, lapho sisakwazi ukunakekelana nokwesekelana. Kuzoba isikhathi sokuveza obala yonke inhlobo yomuntu. Okungukuthi, lapho uNkulunkulu eshaya umalusi, izimvu zomhlambi zizohlakazeka, futhi ngaleso sikhathi ngeke nibe naye umholi weqiniso. Abantu bazohlukana phakathi—ngeke kufane nesikhathi samanje, lapho ningakwazi khona ukuhlangana ndawonye njengebandla. Esikhathini esizayo, labo abangenawo umsebenzi woMoya oNgcwele bazobonakalisa lokho abayikho ngempela. Amadoda azothengisa ngamakhosikazi awo, izingane zithengise ngabazali bazo, abazali bazoshushisa izingane zabo—inhliziyo yomuntu ayiqondakali! Okungenzeka nje ukuthi umuntu abambelele kulokho anakho, futhi ahambe kahle ibanga lokugcina lendlela. Okwamanje, anikuboni kahle lokhu; futhi nonke nibona lufifi. Ukubhekana ngokuphumelelayo nalesi sinyathelo somsebenzi akuyona into elula.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Okufanele Uhambe Ngayo Ibanga Lokugcina Lendlela” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 474)

Abantu abaningi bakholwa kuNkulunkulu ngenxa yekusasa labo, noma ngenxa yenjabulo yesikhashana. Kulabo abangakaze babhekane nalutho, inhloso yokukholwa kuNkulunkulu ukungena ezulwini, ukuze bathole imiklomelo. Akukho mayelana nokuthi bapheleliswe, noma ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Okusho ukuthi abantu abaningi abakholwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi bafuna ukufeza abazibophezele kukho, noma ukuqeda umsebenzi wabo. Ziyivela kancane izikhathi lapho abantu bekholwa khona kuNkulunkulu ukuze baphile ukuphila okunenjongo, futhi abekho abakholwa ukuthi uma nje umuntu esaphila kufanele athande uNkulunkulu ngenxa yokuthi ukwenza kanjalo kungumthetho weZulu nesimiso somhlaba, futhi kuwumsebenzi wemvelo kumuntu. Ngale ndlela, nakuba umuntu nomuntu ngokwahlukana enemigomo yakhe, zonke izisusa zabantu ziyafana, ngaphezu kwalokho, zonke izinto abazikhonzayo ziyafana. Eminyakeni eyizinkulungwane eziningi eyedlule, sekushone amakholwa amaningi, futhi abaningi bashona base bezalwa kabusha. Akuyena nje umuntu oyedwa noma ababili abafuna uNkulunkulu, noma abayinkulungwane eyodwa noma ezimbili, kodwa izinto ezifunwa iningi kulaba bantu izinto ezisiza bona noma amathemba abo amakhulu ngekusasa. Bayidlanzana abantu abazinikele kuKristu. Amakholwa amaningi azinikele afe ebanjwe ugibe olucushwe yiwo, nesibalo sabantu abanqobile, nokho, sincane kakhulu. Kuze kube namuhla, okwenza abantu behluleke, noma izimfihlo zokunqoba kwabo, akukazeki kubo. Labo abafuna uKristu ngazo zonke izindlela, kuze kube manje abakaqondi, azikembuleki lezi zimfihlakalo ngenxa yokuthi abazi. Nakuba bedlula ebunzimeni obukhulu, bahamba endleleni yezehluleki eyake yahanjwa okhokho babo, akuyona eyempumelo. Ngale ndlela, kungenandaba ukuthi bafuna kanjani, abahambi yini endleleni eholela ebumnyameni? Abakutholile akuzona yini izithelo ezimuncu? Kunzima kakhulu ukuqagela ukuthi abantu abalingisa labo abaphumelela endulo bayogcina bethole inhlanhla noma inhlekelele. Maningi kangakanani-ke amathuba, okuthi abantu bahamba ezinyathelweni zalabo abehlulekile? Ingabe abanawo yini amathuba athe xaxa okwehluleka? Yini ebalulekile endleleni abahamba ngayo? Abadlali yini ngesikhathi sabo? Kungenandaba ukuthi abantu bayaphumelela noma bayehluleka ezintweni abazifunayo, ngamafuphi nje, banesizathu sokwenza kanjalo, futhi akukhona ukuthi ukuphumelela noma ukwehluleka kwabo kungenxa yokufuna kwabo ngokuthanda kwabo.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 475)

Into ebaluleke kakhulu ekukholweni komuntu kuNkulunkulu ukuthi abe nenhliziyo eneqiniso, nokuthi uzinikele ngokugcwele, futhi ulalela ngobuqotho. Into enzima kakhulu kumuntu ukunikela ngokuphila kwakhe konke ngenxa yokholo lweqiniso, angathola ngalo lonke iqiniso, afeze umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Labo abayizehluleki ngeke bafinyelele kulokhu, futhi labo abangamtholi uKristu kunzima kakhulu ukuthi bakufinyelele. Ngenxa yokuthi umuntu akamuhle ekuzinikeleni kuNkulunkulu, ngenxa yokuthi umuntu akazimisele ukufeza umsebenzi wakhe kuMdali, ngenxa yokuthi umuntu ulibonile iqiniso kodwa waligwema wahamba endleleni yzakhe, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna ngokuhamba emigudwini yezehluleki, ngenxa yokuthi umuntu uhlale emelene neZulu, ngakho ke, umuntu uhlale ehluleka, uhlale ephanjwa ngamacebo kaSathane, ebanjwa ugibe olucushwe nguye. Ngenxa yokuthi umuntu akamazi uKristu, ngenxa yokuthi umuntu kuyamehlula ukuqonda nokwazi iqiniso, ngenxa yokuthi umuntu umkhonza kakhulu uPawulu futhi unomhobholo kakhulu ngeZulu, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna uKristu alalele yena futhi ayale uNkulunkulu, labo bantu abakhulu nalabo ababhekane nezinguquko zomhlaba basengabafayo, basafa ngaphambi kokusola kukaNkulunkulu. Okuwukuphela kwento engingayisho kubantu abanjalo ukuthi bafe ngokudabukisayo, futhi lokho kuwumphumela wabo—ukufa kwabo—kunobulungiswa. Ingabe ukwehluleka kwabo akubekezeleleki kakhulu emthethweni weZulu? Iqiniso livela emhlabeni wabantu, kodwa iqiniso kubantu ledluliselwa uKristu. Lisuka kuKristu, okusho ukuthi kuNkulunkulu uqobo, futhi lokhu akuyona into engenziwa umuntu. Kodwa uKristu uletha iqiniso kuphela; akazele ukuzonquma ukuthi umuntu uyophumelela yini ekufuneni kwakhe iqiniso. Ngakho impumelelo noma ukwehluleka eqinisweni kuncike ekufuneni komuntu. Ukwehluleka noma ukuphumelela komuntu eqinisweni, akukaze kuhlanganise lutho noKristu, kodwa kunqunywa ukufuna kwakhe. Isiphetho somuntu nempumelo noma ukwehluleka kwakhe akunakubekwa ekhanda likaNkulunkulu, ukuze kuthwaliswe uNkulunkulu, ngoba lena akuyona indaba kaNkulunkulu qobo, kodwa kuhlobene ngokuqondile nomsebenzi okufanele wenziwe izidalwa zikaNkulunkulu. Abantu abaningi banalo ulwazi olungatheni ngekusasa likaPawulu noPetru, kodwa akukho okungaphezu komphumela kaPawulu noPetru abantu abakwaziyo, futhi bakushaya indiva okwenza uPetru waphumelela, noma amaphutha enza uPawulu wehluleka. Ngakho uma nikungakwazi ukubona okungaleya kwezinto ababezifuna, kusho ukuthi nezinto ezifunwa iningi lenu nazo ngeke ziphumelele, ngisho noma idlanzana kini lizophumelela, ngeke lilingane noPetru. Uma umgudu wezinto ozifunayo ufanele, kusho ukuthi unethemba lokuphumelela; uma umgudu ungafanele, kusho ukuthi awusobe waphumelela, uyoba nesiphetho esifana nesikaPawulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 476)

UPetru wayeyindoda eyayiphelelisiwe. Kungemva kokuzwa ukusolwa nokwahlulelwa, ngalokho ukuzuza ukuthanda uNkulunkulu ngokumsulwa, lapho apheleliswa khona ngokugcwele; indlela ayihamba kwakuyindlela yokupheleliswa. Okusho ukuthi kusukela ekuqaleni, uPetru wahamba endleleni efanele, futhi isisusa sokukholwa kwakhe kuNkulunkulu sasifanele, ngakho waba umuntu ophelelisiwe wayesehamba endleleni entsha umuntu ayengakaze ahambe kuyo phambilini. Nokho, indlela uPawulu ahamba kuyo kusukela ekuqaleni kwakuyindlela yokumelana noKristu, futhi kwakungenxa yokuthi uMoya oNgcwele wawufuna ukumsebenzisa, ukusebenzisa iziphiwo kanye nawo wonke amakhono akhe emsebenzini Wakhe, kangangokuthi wasebenzela uKristu amashumi amaningi eminyaka. Wayengothile nje owayesetshenziswa uMoya oNgcwele, futhi akasetshenziswanga ngenxa yokuthi uJesu wayebuthanda ubuntu bakhe, kodwa ngenxa yeziphiwo zakhe. Wakwazi ukusebenzela uJesu ngenxa yokuthi wayenqotshiwe, hhayi ngenxa yokuthi kwakumjabulisa ukwenza lokho. Wakwazi ukwenza umsebenzi onjalo ngenxa yokukhanyiselwa nokuqondisa kukaMoya oNgcwele, futhi umsebenzi awenza awukhona ayekufuna, noma ubuntu bakhe. Umsebenzi kaPawulu umela umsebenzi wenceku, okusho ukuthi wenza umsebenzi womphostoli. Nokho, uPetru wayehlukile: Wenza nomsebenzi othile; wawungemkhulu njengomsebenzi kaPawulu, kodwa wayesebenza phakathi kokufuna ukungena kwakhe, futhi umsebenzi wakhe wawungafani nokaPawulu. Umsebenzi kaPetru wawuwumsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Akenzanga indima yomphostoli, kodwa wasebenza ngenkathi efuna ukuthanda uNkulunkulu. Inkambo yomsebenzi kaPawulu yayibandakanya nezinto ayezifuna: Ayekufuna kwakungenxa yamathemba akhe ngekusasa, nesifiso sakhe ngesiphetho esihle. Akakwamukelanga ukucwengwa phakathi nomsebenzi wakhe, futhi akakwamukelanga ukuthenea nokusetshenzwa. Wayekholwa ukuthi uma nje umsebenzi ayewenza wawumanelisa uNkulunkulu, futhi konke ayekwenza kuthokozisa uNkulunkulu, ekugcineni wayelindelwe umklomelo. Azikho izinto adlula kuzo mathupha emsebenzini wakhe—konke kwakungenxa yakho, akwenzekanga ngenxa yokufuna inguquko. Yonke into emsebenzini wakhe yayinokuhweba, yayingabandakanyi umsebenzi noma ukuthoba kwesidalwa sikaNkulunkulu. Phakathi nenkambo yomsebenzi wakhe, alukho uguquko olwenzeka esimweni esidala sikaPawulu. Umsebenzi wakhe wawungukukhonza abanye, futhi wawungakwazi ukuletha izinguquko esimweni sakhe. UPawulu wawufeza ngokuqondile umsebenzi wakhe, ngaphandle kokupheleliswa, wagqugquzelwa umklomelo. UPetru wayehlukile: Wayedlule ekuthenweni nasekuthini kubhekanwe naye, futhi wayecwengiwe. Injongo nesisusa somsebenzi kaPetru kwakwehluke kakhulu kokukaPawulu. Nakuba uPetru engenzanga umsebenzi omkhulu kakhulu, isimo sakhe sedlula ezinguqukweni eziningi kakhulu, futhi ayekufuna kwakuyiqiniso noguquko lwangempela. Umsebenzi wakhe wenziwa ngesizathu esimayelana nomsebenzi. Nakuba uPawulu enza umsebenzi omkhulu, konke kwakuwumsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi nakuba uPawulu abambisana nalo msebenzi, akazange edlule kuwo awuzwe. Ukuthi uPetru wenza umsebenzi omncane kwakungenxa yokuthi uMoya oNgcwele awenzanga okuningi kangako ngaye. Inani lomsebenzi wabo alizange linqume ukuthi baphelelisiwe yini; okwakufunwa ngoyedwa kwakuwumklomelo, futhi okomunye kwakuwukuthi azi ukuthanda uNkulunkulu ngokwezinga eliphezulu, nokuthi enze umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu, ngezinga lokuthi aze ashiye isithombe esihle ukuze anelise isifiso sikaNkulunkulu. Babehlukene ngaphandle, neziqu zabo zazihlukile. Wawungeke ukwazi ukubona ukuthi ubani kubo owayephelelisiwe ngenxa yomsebenzi omkhulu ababewenzile. UPetru wayefuna ukuba umfanekiso womuntu othanda uNkulunkulu, ukuba umuntu olalela uNkulunkulu, ukuba umuntu ovumayo ukulungiswa nokucwengwa, ukuba umuntu ofeza umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Wayekwazi ukuzinikela kuNkulunkulu, ukunikela ngoqobo lwakhe ezandleni zikaNkulunkulu, alalele uNkulunkulu aze afe. Yilokho anquma ukukwenza, futhi yilokho akufeza. Lesi yisizathu esibalulekile esenza isiphetho sakhe sehluka kwesikaPawulu. Umsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele kuPetru kwakungukumphelelisa, futhi umsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele kuPawulu kwakungukumsebenzisa. Lokhu kungenxa yokuthi izimo nemibono yabo ngezinto kwakungafani. Bobabili babenomsebenzi kaMoya oNgcwele. UPetru wawenza wawubhekisa kuye lo msebenzi, futhi wawunika abanye; uPawulu wonke lo msebenzi wawunika uMoya oNgcwele nabanye, akazuzanga lutho kuwo. Ngale ndlela, ngemva kokubona umsebenzi kaMoya oNgcwele iminyaka eminingi, cishe uguquko lwalungekho kuPawulu. Wayelokhu esesimweni semvelo, wayesewuPawulu ofana nowasekuqaleni. Kwaba ukuthi nje ngemva kokubekezelela ubunzima bomsebenzi iminyaka eminingi, wayesefundile ukusebenza, wafunda ukubekezela, kodwa imvelo yakhe endala—imvelo yokuncintisana okukhulu nokusebenzela inzuzo—kwakusekhona. Ngemva kokusebenza iminyaka eminingi, wayengasazi isimo sakhe esonakele, futhi a wayengasilahlile isimo sakhe esidala, sasisesobala emsebenzini wakhe. Wayenolwazi lomsebenzi oluningi, kodwa lolo lwazi lulodwa alukwazanga ukumguqula, futhi asikwazanga ukuguqula imibono yakhe ngokuba khona nokubaluleka kokufuna kwakhe. Nakuba asebenzela uKristu iminyaka eminingi, futhi engaphindanga wahlupha iNkosi uJesu, enhliziyweni yakhe lwalungekho uguquko olwazini lwakhe ngoNkulunkulu. Okusho ukuthi akasebenzanga ukuze azinikele kuNkulunkulu, kodwa, kahle hle, wayesebenzela ikusasa lakhe. Ngoba, ekuqaleni wahlukumeza uKristu, wangazithoba kuKristu; ngokwemvelo wayeyisihlubuki esasimelana ngamabomu noKristu, engumuntu owayengenalo ulwazi ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho umsebenzi wakhe usucishe uqedwe, wayengakawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, wayenza nje ngokwakhe elandela isimilo sakhe, engayigqizi qakala intando kaMoya oNgcwele. Ngakho imvelo Yakhe yayinobutha kuKristu futhi yayingalilaleli iqiniso. Umuntu ofana nalona, oshiywe umsebenzi kaMoya oNgcwele, owayengawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, naye owayephikisa uKristu—angasindiswa kanjani? Ukuthi uyasindiswa noma cha, akuncikile ekutheni mningi kangakanani umsebenzi awenzayo, noma ekuthini uzinikele kangakanani, kodwa kunqunywa ukuthi uyawazi yini umsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuthi angakwazi yini ukuphila ngeqiniso, nokuthi izinto azifunayo ziyahambisana yini neqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 477)

Nakuba uPetru ambulelwa ngemva kokulandela uJesu, endalweni wayelokhu engumuntu owayezimisele ukuthobela uMoya oNgcwele nokufuna uKristu. Ukulalela kwakhe uMoya oNgcwele kwakumsulwa: Wayengafuni udumo noma umcebo, kodwa wayelalela iqiniso. Nakuba kunezikhathi ezintathu lapho uPetru aphika khona ukuthi uyamazi uKristu, nakuba alinga iNkosi uJesu, lawo maphutha amancane awasho lutho ngesimo sakhe, futhi awalithintanga ikusasa lakhe, futhi awasho ukuthi isilingo sakhe sasingesomphiki kristu. Ubuthaka bobuntu yinto wonke umuntu anayo emhlabeni—ingabe ulindele ukuthi uPetru ehluke? Ingabe abantu ababambelele emibonweni ethile ngoPetru ngenxa yamaphutha amaningana awubuphukuphuku awenza? Ingabe abantu abamhloniphi uPawulu ngenxa yomsebenzi awenza, nazo zonke izincwadi azibhala? Umuntu angakwazi kanjani ukubona aze afinyelele engqikithini yomuntu? Ngempela labo abanomqondo bayakubona lokhuo kungabaluleki? Nakuba iminyaka eminingi yezinto ezibuhlungu uPetru adlula kuzo kungalotshiwe ngayo eBhayibhelini, lokho akusho ukuthi uPetru akadlulanga ebunzimeni, noma ukuthi uPetru akazange apheleliswe. Umuntu angawuqonda kanjani ngokugcwele umsebenzi kaNkulunkulu? Okulotshwe eBhayibhelini akukhethwanga uJesu mathupha, kodwa kwahlanganiswa izizukulwane ezalandela. Ngale ndlela, ingabe konke okwalotshwa eBhayibhelini akukhethwanga ngenxa yemiqondo yomuntu? Ngaphezu kwalokho, isiphetho sikaPetru noPawulu asembuliwe ezincwadini ezilotshiwe, ngakho umuntu wahlulela uPetru noPawulu ngemibono yakhe, ngokuvumelana nezinto azithandayo. Futhi ngenxa yokuthi uPawulu wenza umsebenzi omningi kangaka, ngenxa yokuthi “iminikelo” yakhe yayimikhulu, iningi lamethemba. Ingabe umuntu akagxili kuphela ezintweni ezilula? Umuntu angakwazi kanjani ukubona phakathi engqikithini yomuntu? Ingasaphathwa eyokuthi uPawulu ubelokhu ekhonzwa izinkulungwane zeminyaka, ubani ongalokotha ngokuvele aphike umsebenzi wakhe? UPetru wayewumdobi nje, ngakho umnikelo wakhe wawungaba kanjani mkhulu udlule okaPawulu? Ngokomnikelo, uPawulu kwakufanele aklonyeliswe ngaphambi kukaPetru, futhi nguye okwakufanele amukelwe uNkulunkulu. Ubani owayengacabanga ukuthi endleleni uNkulunkulu aphatha ngayo uPawulu, uNkulunkulu wamane wenza ukuthi asebenzise izipho zakhe, kuyilapho uNkulunkulu aphelelisa uPetru. Ngakho nakanjani ngeke kube iNkosi uJesu yazenza kusukela ekuqaleni izinhlelo ngoPetru nangoPawulu: Kunalokho, benziwa baphelela noma bafakwa emsebenzini ngokwezimvelo zabo. Ngakho, abantu babona izithelo zomnikelo womuntu, kuyilapho uNkulunkulu ebona ingqikithi yomuntu, kanye nendlela umuntu ahamba ngayo kusukela ekuqaleni, nesisusa sokufuna komuntu. Abantu balinganisa umuntu ngokokubona kwabo, kodwa isiphetho somuntu asinqunywa izinto zakhe eziseceleni. Ngakho ngithi indlela oyithatha ekuqaleni eyempumelelo, futhi umbono wakho ngezinto ubulokhu umuhle, ngakho ufana noPetru; uma umgudu ohamba kuwo kungowezehluleki, noma yiliphi-ke inani olikhokhayo, isiphetho sakho sizofana nesikaPawulu. Kunoma yikuphi, ikusasa lakho, kungenandaba ukuthi uyaphumelela noma cha, konke kunqunywa ukuthi indlela oyikhethayo ilungile yini noma cha, kunokuzinikela noma inani olikhokhayo. Ingqikithi kaPetru noPawulu, nemigomo yabo, kwakuhlukene; umuntu akakwazi ukuthola lezi zinto, futhi uNkulunkulu ongazazi zonke. Ngoba into uNkulunkulu ayibonayo yisiqu somuntu, kuyilapho umuntu engazi lutho ngengqikithi yakhe. Umuntu akakwazi ukubona ingqikithi ekumuntu nesimo sakhe sangempela, ngakho uyakwazi ukubona isizathu sokwehluleka nokuphumelela kukaPawulu noPetru. Into eyenza abantu abaningi bakhonze uPawulu esikhundleni sikaPetru ukuthi uPawulu wasetshenziselwa umsebenzi wasobala, futhi umuntu uyakwazi ukubona lo msebenzi, ngakho abantu bayakubona “okwafezwa” uPawulu. Izinto uPetru adlula kuzo azibonakali kumuntu, futhi lokho ayekufuna umuntu ngeke akuthole, ngakho umuntu akakhangwa lutho kuPetru.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 478)

UPetru wapheleliswa izinto adlula kuzo, ukusetshenzwa nokucwengwa. Wathi, “Kumele nganelise isifiso sikaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Konke engikwenzayo ngikwenzela ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu, akunandaba ukuthi ngiyasolwa noma ngiyahlulelwa, ngiyajabula ukwenza lokho.” UPetru wanikela ngoqobo lwakhe kuNkulunkulu, emsebenzini wakhe, amazwi, nempilo yonke konke kwakungenxa yokuthanda uNkulunkulu. Wayengumuntu ofuna ubungcwele, lapho ekhula ekwazini, lwalujula nothando lwakhe ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Ngaleso sikhathi, uPawulu, yena, wenza kuphela umsebenzi wangaphandle, futhi nakuba wayesebenza kanzima, wayesebenzela ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela efanele nokuthola umklomelo. Ukube wayazi ukuthi wayengeke athole lutho, wayeyowuyeka umsebenzi wakhe. UPetru enhliziyweni yakhe wayenendaba nothando lweqiniso enhliziyweni yakhe, futhi lokho kwakungokoqobo futhi kufezeka. Wayengenandaba nokuthola umklomelo, kodwa wayenendaba nokuthi isimo sakhe semvelo siyoguquka yini. UPawulu wayenendaba nokusebenza kanzima, wayenendaba nomsebenzi wangaphandle nokuzinikela, nangezimfundiso abantu abajwayelekile ababengazazi. Wayengenandaba nezinguquko ezazenzeka ekujuleni kuye noma ukuthanda uNkulunkulu ngeqiniso. Izinto uPetru adlula kuzo zazingenxa yokuthi azuze uthando lweqiniso nolwazi lweqiniso lukaNkulunkulu. Ulwazi lwakhe lwalungolokumenza asondelane kakhulu noNkulunkulu, futhi nokuphila okungokoqobo. Umsebenzi kaPawulu wawungenxa yalokho uJesu ayemphathise khona, futhi ukuze athole izinto ayezilangazelela, futhi lezi zinto zazingahlangene nokuzazi yena noma uNkulunkulu. Umsebenzi wakhe wawumayelana nokuphunyuka ekusolweni nasekwahlulelweni. UPetru wayefuna uthando olumsulwa, nokwakufunwa uPawulu kwakuwumqhele wokulunga. UPetru wawubona iminyaka eminingi umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi wayenolwazi lwangempela ngoKristu, kanye nolwazi lwangempela ngaye. Ngakho wayenothando olumsulwa ngoNkulunkulu. Iminyaka eminingi yokucwengwa yaluphakamisa ulwazi lwakhe ngoJesu nangokuphila, futhi uthando lwakhe lwalungenamibandela, kwakuwuthando oluzenzakalelayo, wayengafuni mbuyiselo, futhi engafuni zinzuzo. UPawulu wasebenza iminyaka eminingi, kodwa wayengenalo ulwazi olunzulu ngoKristu, futhi wayenolwazi oluncane ngaye. Empeleni nje wayengenalo uthando lukaKristu, futhi uhambo aluthatha lwalungenxa lokuthola umklomelo ekugcineni. Wayefuna umqhele omkhulu, hhayi uthando olumsulwa. Wayengafuni ngendlela ngokukhuthala, wayenza nje; wayengawenzi umsebenzi wakhe, kodwa waqhubeka nezinto azifunayo ngemva kokubanjwa ngumsebenzi kaMoya ONgcwele. Ngakho, ukufuna kwakhe akufakazi ukuthi uyisidalwa esifanele sikaNkulunkulu; kwakunguPetru owayeyisidalwa esifanelekile sikaNkulunkulu owenza umsebenzi wakhe. Umuntu ucabanga ukuthi bonke labo abanikela kuNkulunkulu kufanele baklonyeliswe, nokuthi uma benikela kakhulu kuthathwa kalula ukuthi kufanele bathole umusa kaNkulunkulu. Ingqikithi yombono womuntu isekuhwebeni, futhi akafuni ngokukhuthala ukwenza umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. KuNkulunkulu, ukwanda kokufuna kwabantu ukuthanda uNkulunkulu ngokuyiqiniso nokumlalela ngokugcwele, okuphinde kusho ukwenza umsebenzi wabo njengesidalwa sikaNkulunkulu, kwandisa amathuba akhe okwemukelwa uNkulunkulu. Umbono kaNkulunkulu ukufuna ukuthi umuntu abuyele emsebenzini wakhe nasesikhundleni sakhe sasekuqaleni. Umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu, ngakho umuntu akufanele adlulele afune izinto kuNkulunkulu, akufanele enze okungaphezu kokwenza umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Ikusasa likaPawulu noPetru lalilinganiswa ngokuthi babengakwazi yini ukwenza umsebenzi wabo njengezidalwa sikaNkulunkulu, hhayi ngenxa yobuningi bomnikelo wabo; ikusasa labo lalinqunywa yilokho ababekufuna ekuqaleni, hhayi ngenxa yobuningi bomsebenzi abawenza noma okwakucatshangwa abantu ngabo. Ngakho, ukufuna ukwenza umsebenzi womuntu ngogqozi njengesidalwa sikaNkulunkulu yindlela eya empumelelweni; ukufuna indlela yokuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso kuyindlela efanele kakhulu; ukufuna uguquko esimweni somuntu esidala, nokufuna ukuthanda uNkulunkulu ngokumsulwa, kuyindlela eya empumelelweni. Indlela enje eya empumelelweni eyokubuyisa umsebenzi wokuqala kanye nokubukeka kwasekuqaleni kwesidalwa sikaNkulunkulu. Kuwumgudu wokubuyisa, futhi kuyinhloso yawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Uma okufunwa umuntu kuthunazwe yizimfuno ezinomhobholo nokulangazelela okungenamqondo, umthelela okuwufezayo-ke ngeke kube yizinguquko esimweni somuntu. Lokhu kuyaphikisana nomsebenzi wokubuyisa. Nakanjani akuwona umsebenzi owenziwe uMoya oNgcwele, ngakho kufakazela ukuthi uNkulunkulu akalwamukeli lolu hlobo lokufuna. Kubaluleke ngani ukufuna kokungavunywa nguNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 479)

Umsebenzi owenziwa uPawulu wakhonjiswa phambi komuntu, kodwa lwalumsulwa kangakanani uthando lwakhe ngoNkulunkulu, lwalujule kangakanani uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakhe—lokhu akubonakali kumuntu. Umuntu ukwazi kuphela ukubona umsebenzi awenza, wazi ngawo ukuthi nakanjani wasetshenziswa uMoya oNgcwele, ngakho umuntu ucabanga ukuthi uPawulu wayengcono kunoPetru, ukuthi umsebenzi wakhe wawumkhulu, ngoba wayekwazi ukunakekela amabandla. UPetru wathembela ezintweni adlula kuzo, wazuza idlanzana labantu phakathi nomsebenzi wakhe. Ngaye kunezincwadi ezimbalwa ezaziwa kancane, kodwa ubani owaziyo ukuthi lwalujule kangakanani uthando lwakhe ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe? UPawulu wamsebenzela usuku nosuku uNkulunkulu: Uma nje kwakusenomsebenzi okwakufanele wenziwe, wayewenza. Wacabanga ukuthi ngalokhu wayezokwazi ukuzuza umqhele, agculise uNkulunkulu, kodwa futhi wayengafuni izindlela zokuziguqula emsebenzini wakhe. Yonke into ekuphileni kukaPetru engasanelisanga isifiso sikaNkulunkulu yamenza wangakhululeka. Uma ingasanelisanga isifiso sikaNkulunkulu, khona-ke wayezozizwa enecala, wayezobheka indlela efanele ayengazama ukwanelisa ngayo inhliziyo kaNkulunkulu. Ngisho nasezintweni ezincane kakhulu futhi ezingabalulekile ekuphileni kwakhe, wayedinga ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu. Wayengakudambisi ukuzikhandla uma kuziwa esimweni sakhe esidala, wayenomfutho ezintweni ezijulisa iqiniso kuye. UPawulu wayefuna kuphela ukuzenzela igama. Wayefuna ukubukisa phambi kwabantu, wayengafuni ukwenza inqubekela-phambili ekungeneni kwakhe. Wayenendaba nemfundiso hhayi okungokoqobo. Abanye bathi, “UPawulu wamenzela umsebenzi omningi uNkulunkulu, kungani uNkulunkulu engamkhumbulanga? UPetru wamenzela umsebenzi omncane uNkulunkulu, akanikelanga kakhulu emabandleni, ngakho kungani apheleliswa?” UPetru wayemthanda ngokwezinga elithile uNkulunkulu, okwakuyilelo elalifunwa uNkulunkulu; abantu abanjalo abanobufakazi. Kuthiwani ngoPawulu? UPawulu wayemthanda ngaliphi izinga uNkulunkulu, uyazi? Wawuphathelene nani umsebenzi kaPawulu? Futhi wawuphathelene nani umsebenzi kaPetru? UPetru akenzanga umsebenzi omningi, kodwa uyazi ukuthi yini eyayisekujuleni kwenhliziyo yakhe? Umsebenzi kaPawulu ugxile ekondleni emabandleni futhi nokwesekwa kwamabandla. UPetru wabona uguquko esimweni sokuphila kwakhe; wezwa ukuthanda uNkulunkulu. Manje njengoba usuwazi umehluko eziqwini zabo, usungabona ukuthi ubani ekugcineni owayekholwa ngempela kuNkulunkulu, nokuthi ubani owayengakholwa ngobuqotho kuNkulunkulu. Omunye wabo wayemthanda ngempela uNkulunkulu, omunye engamthandi ngempela; omunye waba nezinguquko esimweni sakhe, omunye akazange; omunye wasebenza ngokuzithoba, futhi wayengabonwa kalula abantu, futhi omunye wayekhulekelwa abantu, futhi emkhulu; omunye wayefuna ubungcwele, omunye engabufuni, nakuba wayehlanzekile, wayengenalo uthando olumsulwa; omunye wayenobuntu bangempela, omunye engenabo; omunye wayenomqondo wesidalwa sikaNkulunkulu, omunye engenawo. Yilowo umehluko phakathi kwengqikithi kaPawulu nekaPetru. UPetru wahamba ngendlela yempumelelo, okuphinde kube indlela yokuthola ukubuyiswa kobuntu obuvamile nomsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. UPetru umele bonke abantu abaphumelelayo. UPawulu wahamba ngendlela yezehluleki, futhi umele bonke abazithobayo futhi bazikhandle ngokuzenzisa, abangamthandi ngempela uNkulunkulu. UPawulu umele bonke labo abangenalo iqiniso. Ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, uPetru wayefuna ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke, wayelalela konke okuvela kuNkulunkulu. Engakhonondi ngisho nakancane, wakwazi ukwamukela ukusolwa nokwahlulelwa, kanye nokucwengwa, usizi kanye nokuntula ekuphileni kwakhe, okungekho kukho okwakungaqeda ukuthanda kwakhe uNkulunkulu. Ingabe lolu kwakungekhona ukuthanda kakhulu uNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka komsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu? Noma kusekusolweni, ekwahlulelweni, noma osizini, uhlale ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, futhi yilokhu okufanele kufezwe isidalwa sikaNkulunkulu, lobu ubumsulwa bokuthanda uNkulunkulu. Uma umuntu engafeza okungaka, kusho ukuthi uyisidalwa sangempela sikaNkulunkulu, futhi akukho okungcono okwanelisa isifiso soMdali. Zicabange ukwazi ukusebenzela uNkulunkulu, kodwa awumlaleli uNkulunkulu, awukwazi ukumthanda ngempela uNkulunkulu. Ngale ndlela, ngeke ugcine nje ungawufezanga umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, kodwa uyohlulelwa nawuNkulunkulu, ngoba ungumuntu ongenalo iqiniso, ongakwazi ukulalela uNkulunkulu, uyihlongandlebe. Unendaba kuphela nokusebenzela uNkulunkulu, awunandaba nokuphila ngeqiniso, noma ukuzazi. Awumqondi futhi awumazi uMdali, awumlaleli futhi awumthandi uMdali. Ungumuntu ngokwemvelo ongezwani nokulalela uNkulunkulu, ngakho abantu abanjalo abathandwa uMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 480)

Abanye abantu bathi, “uPawulu wenza umsebenzi omkhulu, wathwala umsebenzi omkhulu wamabandla wanikela kakhulu kuwo. Izincwadi eziyishumi nantathu ezabhalwa uPawulu zaphakamisa iminyaka eyizi-2 000 yeNkathi Yomusa, zingezesibili kuphela emaVangelini Amane. Ubani ongaqhathaniswa naye? Akekho ongacubungula isAmbulo sikaJohane, kuyilapho izincwadi zikaPawulu zinika ukuphila, futhi umsebenzi awenza wazuzisa amabandla. Ubani omunye owayengafeza izinto ezinjalo? UPetru wenza umsebenzi onjani?” Lapho umuntu elinganisa abanye, kuhambisana nomnikelo wabo. Lapho uNkulunkulu elinganisa umuntu, kuhambisana nesimo sakhe. Phakathi kwalabo abafuna ukuphila, uPawulu wayengumuntu owayengayazi ingqikithi yakhe. Wayengathobekile nakancane futhi engalaleli, futhi wayengayazi ingqikithi yakhe eyayiphikisana noNkulunkulu. Ngakho wayengumuntu owayengadlulanga ezintweni eziningi, wayengakaze alenze iqiniso. UPetru wayehlukile. Wayazi ubuthakathaka bakhe, nokukhohlakala kwesimo sakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu, ngakho wayenendlela ayengayisebenzisa aguquke isimo sakhe; wayengeyena omunye walabo abanemfundiso kodwa bengaphethe iqiniso. Labo abaguqukayo bangabantu abasha abasindisiwe, bayafaneleka ukufuna iqiniso. Abantu abangaguquki bangabalabo ngokwemvelo asebephelelwe yisikhathi; bayilabo abangasindisiwe, okusho ukuthi labo abenyanywe futhi baphindwe bachithwa uNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke abakhumbule ngisho umsebenzi wabo umkhulu kangakanani. Lapho uqhathanisa lokhu nezinto nokufuna kwakho, kungakhathaleki ukuthi ekugcineni ufana noPetru noma noPawulu kufanele uzazi. Uma lingekho iqiniso kokufunayo, futhi namanje usazithwele futhi usenenkani njengoPawulu, usazikhukhumeza futhi uqhosha njengaye, khona-ke uyoba yisonakali esiyisehluleki. Uma ufuna okufana nokukaPetru, uma ufuna ukwenza noguquko kwangempela, ungenakho ukuzidla nokuba nenkani, kodwa ufuna ukwenza umsebenzi wakho, khona-ke uyoba isidalwa sikaNkulunkulu esinqobayo. UPawulu wayengasazi isimo noma ukukhohlakala kwakhe, ingasaphathwa eyokwazi ukungalaleli kwakhe. Akazange aveze ukungamlaleli kwakhe okucasulayo uKristu, futhi wayengazisoli ngokwedlulele. Wayechaza kafushane kuphela, futhi ekujuleni kwenhliziyo yakhe wayengazithobi kuNkulunkulu. Nakuba awa endleleni elibangise eDamaseku, akazange azibukisise. Wayaneliswe ukuqhubeka esebenza, engacabangi ukuthi ukuzazi nokuguqula isimo sakhe esidala kwakuyizindaba ezibaluleke kakhulu. Wayegculiswe ukukhuluma iqiniso nje, nokondla abanye kuyikhambi kunembeza wakhe, nokuziduduza nokuzixolela ngokungaqhubeki ukuhlupha abalandeli bakaJesu. Okuwukuphela komgomo ayenawo kwakuwukufuna umqhele wekusasa nomsebenzi wokuwelela kwesinye isimo, wayefuna inala yomusa. Akafunanga iqiniso elanele, wayengafuni ukuba neqiniso elijulile ayengaliqondi ekuqaleni. Ngakho kungathiwa wayengenalo ulwazi oluyiqiniso ngaye, akakwamukelanga ukusolwa noma ukwahlulelwa. Ukuthi wayekwazi ukusebenza akusho ukuthi wayenolwazi ngesiqu sakhe; wayegxile emikhubeni yangaphandle kuphela. Ngaphezu kwalokho, wayengaphokopheleli uguquko, kodwa ulwazi. Umsebenzi wakhe wawungumphumela wokubonakala kukaJesu endleleni eya eDamaseku. Kwakungeyona into ayevele enqume ukuyenza ekuqaleni, nomsebenzi owenzeka ngemva kokwamukela ukucwengwa kwesimo sakhe esidala. Kungakhathaleki ukuthi wayesebenza kangakanani, isimo sakhe esidala asizange siguquke, futhi umsebenzi wakhe awuzange umshwelezele ngezono zakhe kodwa wamane wabamba iqhaza elithile emabandleni angaleso sikhathi. Umuntu ofana nalona, onesimo esidala esingakaguquki—okusho ukuthi ongakaze athole insindiso, futhi owayengenalo iqiniso—wayengakwazi nhlobo ukwamukelwa iNkosi uJesu. Wayengeyena umuntu owayegcwele uthando nokuhlonipha uJesu Kristu, futhi wayengeyena umuntu owayefuna iqiniso, ingasaphathwa eyokufuna ukuqonda imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu. Wayenekhono lokukhuluma ilumbo, futhi owayengeke anikezele kumuntu ophakeme kunaye noma oneqiniso. Waba nomona ngabantu noma amaqiniso ayengahambisani naye, noma abanobuthi kuye, wakhetha abantu abaneziphiwo abaletha isithombe esikhulu nolwazi olunzulu. Wayengakuthandi ukuxoxa nabantu abahlwempu ababefuna indlela yeqiniso futhi wayenendaba neqiniso kuphela, futhi wazikhathaza ngabantu abakhulu bezinhlangano zenkolo ezazikhuluma kuphela izimfundiso, futhi zinolwazi oluningi. Wayengenalo nhlobo uthando ngomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, wayengenandaba nenqubekela-phambili yomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele. Kunalokho, wayeseka leyo mithetho nezimfundiso okwakuphakeme kunamaqiniso ajwayelekile. Kule ngqikithi yangaphakathi nakho konke ayekufuna, akumfanele ukubizwa ngomKristu owayefuna iqiniso, ingasaphathwa eyenceku ethembekile endlini kaNkulunkulu, ngoba ukuzenzisa kwakhe kwakukukhulu kakhulu nokungalaleli kwakhe kwakukukhulu kakhulu. Nakuba aziwa njengenceku yeNkosi uJesu, wayengafanele ukungena emasangweni ombuso wezulu, ngoba izenzo zakhe kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni ngeke kuthiwe zilungile. Angabonakala njengomuntu owayezenzisa, ongalungile, owenza ukungalungi, ophinde futhi asebenzele uKristu. Nakuba engeke abizwe ngomubi, angabizwa kufanele ngendoda eyenza ukungalungi. Wenza umsebenzi omningi, kodwa akumele ahlulelwe ngobukhulu bomsebenzi awenza, kodwa ngezinga nangengqikithi yawo. Singayithola ngale ndlela kuphela ingqikithi yale ndaba. Wayehlale ekholwa ukuthi: “Ngiyakwazi ukusebenza, ngingcono kunabantu abaningi; ngicabanga ukwedlula wonke umuntu ngomthwalo weNkosi, futhi akekho ophendula ngokujulile njengami ukuze ukukhanya okukhulu kukhanye kimi, ngakho ukuphenduka kwami kujule kunakho konke.” Ngaleso sikhathi, yilokhu ayekucabanga enhliziyweni yakhe. Ekupheleni komsebenzi wakhe, uPawulu wathi: “Ngiyilwile impi enhle, ngiliqedile ibanga lami, ngikugcinile ukukholwa: Ukusuka manje sengigcinelwe umqhele wokulunga.” Ukulwa kwakhe, umsebenzi, nebanga lakhe kwakungenxa yomqhele wokulunga, futhi akazange aphokophele phambili ngentshiseko; nakuba wayengashampuzi emsebenzini wakhe, kungashiwo ukuthi umsebenzi wakhe wawumayelana nokulungisa amaphutha akhe, ukulungisa amacala kanembeza wakhe. Wayethemba ukuthi wayezoqeda umsebenzi wakhe, aqede inkambo yakhe, futhi alwe ukulwa ngokushesha, ukuze awuthole ngokushesha umqhele wokulunga ayewulangazelela. Ayekulangazelela kwakungekhona ukuhlangana nenkosi uJesu ngezinto adlula kuzo kanye nolwazi lweqiniso, kodwa nokuqeda umsebenzi wakhe ngokukhulu ukushesha, ukuze athole umklomelo womsebenzi wakhe lapho ehlangana neNkosi uJesu. Wasebenzisa umsebenzi wakhe ukuziduduza, nokwenza isivumelwano ngenxa yomqhele wangenkathi ezayo. Ayekufuna kwakungelona iqiniso noma uNkulunkulu, kodwa kwakuwumqhele kuphela. Ukufuna okunjalo kungaba kanjani sezingeni elifanele? Okwakumkhuthaza, umsebenzi wakhe, inani alikhokha, nayo yonke imizamo yakhe—wonke amaphupho akhe amakhulu ayengena kukho konke, futhi wayesebenza ngokuphelele ngokuvumelana nezifiso zakhe. Kuwo wonke umsebenzi wakhe, kwakungekho nokuncane ukuzimisela enanini alikhokha; wayemane enza isivumelwano. Imizamo yakhe ayenziwanga ngokuzimisela ukuze enze umsebenzi wakhe, kodwa yenziwa ngokuzimisela ukuze afeze isivumelwano. Ingabe ibalulekile ngempela leyo mizamo? Ubani oyoncoma imizamo yakhe engahlanzekile? Ubani onendaba nemizamo enjalo? Umsebenzi wakhe wawugcwele amaphupho ekusasa, izinhlelo ezimangalisayo, futhi ungenayo indlela yokuguqula isimo somuntu. Umusa wakhe omningi wawunokuzenzisa; umsebenzi wakhe wawungaphilisi, kodwa uchuma ngokungeyikho; wawuwukwenziwa kwesivumelwano. Umsebenzi ofana nalona ungamhola kanjani umuntu ukuze abuyise umsebenzi wakhe wokuqala?

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 481)

Okuwukuphela kwento uPetru ayeyifuna kwakuyinhliziyo kaNkulunkulu. Wayefuna ukwanelisa isifiso sikaNkulunkulu, ngisho ebunzimeni noma ekuhluphekeni wayesafuna ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. Akukho okudlula lokho okungafunwa ikholwa likaNkulunkulu. Okwakufunwa uPawulu kwakungenxa yenyama yakhe, imicabango yakhe, kanye namacebo akhe. Wayengesona isidalwa sikaNkulunkulu esifanelekile, wayengeyena umuntu owayefuna ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. UPetru wayefuna ukuzithoba ekuqondiseni kukaNkulunkulu, futhi nakuba umsebenzi wakhe wawungemkhulu, isisusa sakhe nendlela ayihamba kwakulungile; nakuba engakwazanga ukuzuza abantu abaningi, wayekwazi ukufuna indlela yeqiniso. Ngenxa yalokhu, kungashiwo ukuthi wayeyisidalwa esifanelekayo sikaNkulunkulu. Namuhla, ngisho noma ungesona isisebenzi, kufanele ukwazi ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, uzithobe kukho konke ukuqondisa kukaNkulunkulu. Kufanele ulandele noma yini eshiwo uNkulunkulu, uzwe zonke izinsizi nezindlela zokucwengwa, futhi nakuba ubuthaka, enhliziyweni yakho kusafanele ukwazi ukuthanda uNkulunkulu. Labo abathwala isibopho ngokuphila kwabo bazimisele ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, futhi umbono wabantu abanjalo ngokufuna ulungile. Laba ngabantu uNkulunkulu abadingayo. Uma wenze umsebenzi omningi, abanye bathola izimfundiso zakho, kodwa wena awuzange uguquke futhi awukhiphanga bufakazi, futhi awukaze uzwe ukuthi kunjani ukuphelelwa ukuphila, ayikho into onayo ekhipha ubufakazi, ngakho awuyena yini umuntu oguqukile? Ingabe ungumuntu ofuna iqiniso? Ngaleso sikhathi, uMoya oNgcwele wakusebenzisa, kodwa lapho ekusebenzisa, wasebenzisa ingxenye yakho eyayingasebenziseka, futhi akayisebenzisanga ingxenye yakho eyayingeke isebenziseke. Uma ufuna ukuguquka, khona-ke uyopheleliswa kancane kancane phakathi nenqubo yokusetshenziswa. Kodwa uMoya oNgcwele awunasibopho ekutheni uyogcina uzuziwe yini noma cha, lokho kuncike kulokho okuphokophelayo. Uma lungekho uguquko esimweni sakho, lokho kusuke kungenxa yokuthi unombono ngokufuna ongemuhle. Uma unganikwa umklomelo, lokho yakho, ngoba wena awulenzanga iqiniso, awukwazi ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. Ngakho, ayikho into ebaluleke ukwedlula izinto odlule kuzo, futhi ayikho into ebucayi njengokungena kwakho! Abanye bayogcina bethi, “Ngikusebenzele kakhulu, futhi nakuba kungabanga yimpumelelo ebatshazwayo, bengikhuthele emizamweni yami. Angeke nje ungivumele ngingene ezulwini ngidle isithelo sokuphila?” Kumele wazi ukuthi ngifisa uhlobo olunjani lwabantu; abangcolile abavunyelwe ukungena embusweni, abangcolile abavunyelwe ukungcolisa umhlabathi oNgcwele. Nakuba kungenzeka wenze umsebenzi omkhulu, futhi ususebenze iminyaka, uma ekugcineni useokungcola okuthunazayo—akubekezeleleki emthethweni weZulu ukuthi ufuna ukungena embusweni Wami! Kusukela ekusekelweni komhlaba kuze kube namuhla, angikaze ngilokothe ngivule intuba elula yokungena embusweni Wami ngenxa yalabo abazincengela Kimi. Lona umthetho wezulu, akekho ongawephula! Kumele ufune ukuphila. Namuhla, labo abayopheleliswa bawuhlobo olufana noPetru: Yilabo abafuna uguquko esimweni sabo semvelo, abafuna ukufakaza ngoNkulunkulu benze nomsebenzi njengesidalwa sikaNkulunkulu. Abantu abafana nalaba kuphela abayopheleliswa. Uma ufuna kuphela imiklomelo, ungafuni ukuguqula isimo sokuphila kwakho kuphela, yonke imizamo yakho iyoba yize—lokho iqiniso elingenakuguqulwa!

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 482)

Ngenxa yomehluko ezingqikithini zikaPetru noPawulu kufanele wazi ukuthi bonke labo abangafuni ukuphila basebenzela ize! Ukholwa kuNkulunkulu futhi uyamlandela, ngakho kumele uthande uNkulunkulu enhliziyweni yakho. Kumele ubeke eceleni isimo sakho esikhohlakele, kumele ufune ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu, kumele wenze umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Njengoba ukholwa futhi ulandela uNkulunkulu, kufanele unikele ngakho konke Kuye, akufanele uzenzele izinqumo, kufanele uqikelele ukuthi uyasigcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. Njengoba wadalwa, kufanele ulalele iNkosi eyakudala, ngoba awuzibusi, futhi awukwazi ukulawula ikusasa lakho. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele ufune ubungcwele noguquko. Njengoba uyisidalwa sikaNkulunkulu, kufanele unamathele emsebenzini wakho, ulondoloze indawo yakho, ungedluli emsebenzini wakho. Lokho akwenzelwe ukukuthiya noma kukucindezele ngemfundiso, kodwa kuyindlela ongenza ngayo umsebenzi wakho, futhi ingafezwa—futhi kufanele ifezwe—yibo bonke abalungile. Uma uqhathanisa isiqu sikaPetru nesikaPawulu, uyoyazi-ke indlela yokufuna. Ezindleleni ezahanjwa uPetru noPawulu, enye uyokupheleliswa, enye eyokususwa; uPetru noPawulu bamele izindlela ezimbili ezingafani. Nakuba ngamunye amukela umsebenzi kaMoya oNgcwele, ngamunye wakhanyiselwa uMoya oNgcwele, wamukela lokho akuphathiswe iNkosi uJesu, isithelo esisendleleni ngayinye asefani: Esinye kwakuyisithelo seqiniso, esinye kungesona. Ezingqikithini zabo, umsebenzi abawenza, owavezwa yibo, neziphetho zabo, kufanele kukwenze uqonde ukuthi iyiphi indlela okufanele uyithathe, iyiphi indlela okufanele ukhethe ukuhamba kuyo. Bahamba ngokucacile ezindleleni ezimbili ezingafani. UPawulu noPetru, babeyinhliziyo yendlela ngayinye, ngakho kwasekuqaleni bavela bezihamba lezindlela zombili. Yimaphi amaphuzu asemqoka kulokho uPawulu adlula kukho, kungani engaphumelelanga? Yimaphi amaphuzu asemqoka kulokho uPetru adlula kukho, wapheleliswa kanjani? Uma uqhathanisa izinto ababekhathazeka ngazo, uyokwazi ukuthi uhlobo olunjani lomuntu uNkulunkulu aludingayo, ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, ukuthi siyini isimo sikaNkulunkulu, ukuthi umuntu onjani oyopheleliswa ekugcineni, futhi onjani ongeke apheleliswe, yisiphi isimo salabo abayopheleliswa, futhi yisiphi isimo salabo abangeke bapheleliswe—lezi zindaba zengqikithi zingabonakala kuPetru noPawulu. UNkulunkulu wadala zonke izinto, ngakho wenza yonke indalo ibe ngaphansi kombuso Wakhe, izithobe kuwo; uyolawula zonke izinto, ukuze konke kube sezandleni Zakhe. Yonke indalo kaNkulunkulu, kuhlanganise nezilwane, izitshalo, abantu, izintaba, imifula, kanye namachibi—konke kufanele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Konke okusesibhakabhakeni nasemhlabathini kumele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Akukho okunye okungakwenza, kumele konke kuzithobe ekuhleleni Kwakhe. Lokhu kwanqunywa uNkulunkulu, futhi kuligunya likaNkulunkulu. UNkulunkulu uyala konke, futhi ulawula konke, isigaba ngasinye ngokohlobo lwaso, ukubeke ngokwezindawo zakho, ngokwentando kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi kukhulu kangakanani, akukho okungedlula uNkulunkulu, futhi konke kukhonza isintu esidalwe uNkulunkulu, futhi akunalutho olungalokotha lungamlaleli uNkulunkulu noma lufune izinto kuNkulunkulu. Ngakho umuntu, njengesidalwa sikaNkulunkulu, kumele enze umsebenzi womuntu. Kungakhathaleki ukuthi uyinkosi noma umnakekeli wazo zonke izinto, akunandaba ukuthi isikhundla somuntu siphakeme kangakanani kuzo zonke izinto, usewumuntu omncane ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu, akekho ngaphezulu komuntu ongabalulekile, isidalwa sikaNkulunkulu, akasobe aba ngaphezu kukaNkulunkulu. Njengesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu kufanele afune ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, afune ukuthanda uNkulunkulu ngaphandle kokwenza ezinye izinqumo, ngoba lumfanele uNkulunkulu uthando lomuntu. Labo abafuna ukuthanda uNkulunkulu akufanele bazifunele izinzuzo noma lokho abakulangazelela bona; lena indlela elungile yokufuna. Uma okufunayo kuliqiniso, okwenzayo kuyiqiniso, futhi okuzuzayo ukuguquka kwesimo sakho semvelo, nendlela ohamba ngayo ilungile. Uma ufuna izibusiso zenyama, futhi okwenzayo kuyiqiniso ngokomcabango wakho, futhi lungekho uguquko esimweni sakho, futhi ungamlaleli nhlobo uNkulunkulu osenyameni, usaphila ngendlela eyinqaba, futhi nakanjani okufunayo kuyokuphonsa esihogweni, ngoba indlela oyihambayo yindlela yokwehluleka. Ukuthi uyopheleliswa noma uyosuswa kuncike ekufuneni kwakho, okusho ukuthi impumelelo noma ukwehluleka kuncike endleleni umuntu ayihambayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukungena Ekuphileni 2

Okulandelayo: Ukungena Ekuphileni 4

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp