Iposi “Lejuba”

Nov 07, 2018

USu Jie, eChina

Ngelinye ilanga ngo-1999, emuva kokuphela komhlangano, umfundisi wathi kimina, “Su Jie, nansi incwadi yakho.” Ngithe nje lapho ngiyibona, ngavele ngabona ukuthi ivela ebandleni engangilisungule eShandong. Ngayithatha incwadi futhi endleleni ebheke ekhaya, ngangicabanga njengoba ngihamba: Le ncwadi iwugqinsi bo, kungenzeka ukuthi bahlangabezane nezinkinga? …

Lapho ngifika ekhaya, angibange ngisakwazi ukulinda ukuvula incwadi ngase ngibona ukuthi yayithi: “Dadewethuwethu uSu, ukuthula kube nani eNkosini! Ngikubhalela ukukutshela izindaba ezinhle: INkosi uJesu uMsindisi wethu ebesikade simlindele ubusuku nemini usebuyile. Usevele usebuyile enyameni eChina futhi usenze isinyathelo somsebenzi wokwahlulela nokuhlanza abantu ngamazwi Akhe; uphethe iNkathi Yomusa waqala iNkathi Yombuso…. Ngethemba uzokwazi ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha futhi ukwazi ukuhamba ezinyathelweni Zakhe. Noma ngabe yini oyenzayo, ungaphuthelwa yinsindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina.” Sengifunde ngaze ngafinyelela lapha, ngezwa ngimangele: Empeleni babengahlangananga nezinkinga kodwa base bekholwa oNyazini lwaseMpumalanga! Nganginentshisekelo yokwazi ukuthi ubani owayebhale le ncwadi ngase ngiphenyela ekhasini lokugcina. Ngabona ukuthi incwadi yayibhalwe uMfowethu uMeng futhi ekugcineni kwencwadi kwakusayine bonke abafowethu nodadewethu bebandla. Emuva kokuqeda ukufunda incwadi ngadideka. Ngayibuka ngayindwazela isikhathi eside ngaphambi kokubuya komqondo ngacabanga ukuthi: UNyazi LwaseMpumalanga lufakaza ngokuthi iNkosi isibuyile futhi seluntshontshe izimvu eziningi ezilungile neziphambili emahlelweni ahlukahlukene. Ngangingalindele ukuthi uMfowethu uMeng webandla laseShandong angakholwa kuNyazi LwaseMpumalanga naye. Abafowethu nodadewethu baleli bandla bonke base bentshontshwe uNyazi LwaseMpumalanga. Kodwa kwakuzokwenziwanjani? Lapho ngicabanga ngalokhu, ngezwa ngikhathazeka ngokwengeziwe. Kodwa kwakukude kakhulu eShandong ukuba ngangingaya khona futhi ngangibambekile umsebenzi wami lapha. Okwamanje ngangingakwazi ukuhamba. Ngiphelelwe yithemba, engangingakwenza nje kwaba ukukhala ngikhuleke eNkosini: “Nkosi! Laba bafowethu nodadewethu bebesakholwe Kuwena isikhathi esifushane futhi isisekelo sabo asikaqini. Ngicela ubavikele….”

Kamuva, ngacinga eBhayibhelini ngathatha iphepha nepeni ukuze ngibabhalele incwadi yokuqala yokubaphendula. Encwadini ngathi: “Bafowethu nodadewethu, kuJesu Kristu, ngiyanixwayisa ukuba niqaphele. UPawulu wathi: ‘Ngiyamangala ukuthi nisuka ngokushesha kangaka kuye owanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli: Okungelona elinye; kodwa ngoba kukhona abanihluphayo, futhi abaphendukezela ivangeli likaKristu. Kodwa noma kungaba yithi, noma yingelosi evela ezulwini, esishumayela noma yiliphi elinye ivangeli kinina kunalelo esilishumayele kini, makaqalekiswe. Njengoba sishilo ngaphambili, ngiyasho namanje, uma kukhona umuntu oshumayela noma yiliphi elinye ivangeli kini kunalelo enilamukelile, makaqalekiswe’ (Gal 1:6-9). Bafowethu nodadewethu, ngaze nje ukuniletha phambi kweNkosi. Kungani nikhaphele iNkosi ngokushesha okungaka? Isiqu senu esingokomoya sincane kakhulu ukuba ningakwazi ukulalela ezinye izindlela! Kumele nilalele mina ngoba lokho enginitshele khona kuyiqiniso. YiNkosi uJesu kuphela uMsindisi wethu. Kumele nibambelele endleleni Yakhe kuze kube phakade....” Ngemuva kuphela kokuba sengiqedile ukubhala ngayibuka incwadi engamakhasi ayisishiyagalombili ngabe sengizizwa ngikhululekile futhi ngacabanga ngathi: Ngibhale konke obekufanele ngikubhale, ngabuka yonke imibhalo obekufanele ngiyihlole futhi ngabhala wonke amazwi okweluleka nokukhuthaza obekufanele ngiwafake. Ngikholwa ukuthi emuva kokuba befunde lokhu, nakanjani bayongiphendula futhi balivume iphutha labo.

Emuva kwamasonto amabili, ngathola impendulo eyayithi: “... Dadewethu uSu, asikwazi ukuba singakhulumi ngakho konke esikubonile nesikuzwile ngoba uNkulunkulu uSomandla esikholwa Kuye yiNkosi uJesu ebuyile. Sigcina iqiniso futhi sibheke phambili futhi-ke asizange siyikhaphele iNkosi, kodwa silandela ezinyathelweni zeNkosi. ‘Ngiyamangala ukuthi nisuka ngokushesha kangaka kuye owanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli: Okungelona elinye; kodwa ngoba kukhona abanihluphayo, futhi abaphendukezela ivangeli likaKristu’ (Gal 1:6-7). Kunomlando kulawa magama akhulunywa uPawulu. Sidinga nje ukufunda iBhayibheli futhi sazi ukuthi 'elinye ivangeli' uPawulu ayekhuluma ngalo ngaleso sikhathi lalibhekise kubaFarisi becela abantu ukuba bagcine imithetho kaJehova, hhayi abantu bezinsuku zokugcina abasakaza ivangeli lombuso elifakaza ngokubuya kweNkosi enyameni nokwenza umsebenzi Wayo wokwahlulelwa kuqala ngomndeni kaNkulunkulu. Lapho uPawulu ebhala le eyibhalela amabandla aseGalathiya, kwakungekho noyedwa owayeshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Ngakho-ke, 'elinye ivangeli' uPawulu ayekhuluma ngalo alibhekisile ekubuyeni kweNkosi nasekwenzeni ukwahlulela Kwayo ngezinsuku zokugcina kuqala emndenini kaNkulunkulu. Lesi sinyathelo somsebenzi wokwahlulela iNkosi ephinde yabuyela ukuwenza ugcwalisa iziphrofetho zencwadi yesAmbulo: ‘Futhi ngabona enye ingelosi indiza emazulwini, ishumayela ivangeli laphakade kwabahlala emhlabeni, nakuzo zonke izizwe, nezinhlanga, nezilimi, nabantu, Imemeza ngezwi elikhulu ithi, Mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo; ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile’ (Isa 14:6-7). Lapha ‘ivangeli laphakade’ libhekise evangelini lombuso. Phezu kwalokho, le nsindiso yokugcina yambulwa kudala nguMoya oNgcwele kubafundi beNkosi uJesu. Njengoba uPetru wathi: ‘Ngoba sesifikile isikhathi sokuqala kwesahlulelo endlini kaNkulunkulu’ (1 Petru 4:17). ‘Enigcinwa ngamandla kaNkulunkulu ngokholo ukuze nibe nensindiso elungele ukwambulwa esikhathini sokugcina’ (1 Petr 1:5). Dadewethu uSu, ingabe ukubuya kweNkosi akuyona into thina makholwa esiyilangazelayo? Manje iNkosi ibuyile ngempela, kufanele sithobeke futhi sifune. Akufanele sibe njengabaFarisi ngendlela abaphatha ngayo iNkosi uJesu, ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu kokuqala nokusebenzisa ulwazi lweBhayibheli ngobumpumputhe kanye nemicabango kanye nemibono ukunquma umsebenzi kaNkulunkulu omusha, ukulahla nokuphikisa iNkosi ngenxa yokungalaleli umthetho kweNkosi uJesu nokubethela iNkosi. AbaFarisi bavele bakholwa kuNkulunkulu uJehova, kodwa abazange bamukele ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu uJehova—umsebenzi weNkosi uJesu, futhi ekugcineni balahlwa futhi baqalekiswa yiNkosi. Ingabe lesi sifundo esihlasimulisa umzimba asifanele ukuba sininge ngaso? INkosi uJesu inguMsindisi wethu futhi akekho ongakuphika lokho. Kodwa uma samukela kuphela iNkosi uJesu kodwa singamukeli ukubuya kweNkosi, asifani yini nabaFarisi? Ingabe ave sesiphenduke abantu abakholwa kuNkulunkulu kodwa bemelana noNkulunkulu? Phezu kwalokho, Dadewethu uSu, asikwazi ukulalela lokho okushoyo ngenxa nje yokuthi washumayela ivangeli leNkosi kithi. Sikholwa kuNkulunkulu. UPetru nabanye abaphostoli babeke bathi, ‘Kumele silalele uNkulunkulu kunabantu’ (IzEnzo 5:29). Singalalela umuntu nakancane mayelana nokubuya kweNkosi. Sesivele sesiyabona ukuthi igama likaNkulunkulu uSomandla liyizwi likaNkulunkulu. Sithemba ukuthi nawe ungakucubungula lokhu.”

Ngangithukuthele kakhulu futhi ngingayikholwa neze le nto lapho ngifunda lokho okwakubhalwe encwadini futhi ngashesha ngathatha uMhlahlandlela weBhayibheli ngaphenya esingenisweni kwabaseGalathiya. Ngabheka ngokucophelela kodwa ngamangala kakhulu: Kwakuyiqiniso ngempela lokhu! Leli “elinye ivangeli” uPawulu ayekhuluma ngalo lalibhekise kubaFarisi ababenza abantu bagcine umthetho kaJehova futhi lingabhekisile emsebenzini weNkosi wokwahlulela kusukela emndenini kaNkulunkulu lapho ebuya. Kwenzeka kanjani ukuba ngingaqapheli ukuthi kwakukhona lolu daba emuva kwaleli vesi iminyaka eminingi kangaka? Akumangazi ukuthi babe ngaqinisekile. Kodwa uma ngiyicabanga ngenye indlela le ndaba, noma ngabe lokho engakusho kwakungesilo iqiniso, lokho akufakazeli lokho abakushumayelayo ukubuya kweNkosi. Ngaphinda ngayifunda le ncwadi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni futhi lapho ngilokhu ngiyifunda, ngangiya ngokuya ngithukuthela. Ngangingalindele ukuthi babengangihlasela kangaka baze bathi ngiwuMfarisi. Ngibazonda kakhulu abaFarisi. Ngangingamelana kanjani neNkosi njengabaFarisi? Sengisebenze kanzima iminyaka eminingi kangaka, ngisebenza ubusuku nemini ngisebenzela amakholwa. Kwenzeka kanjani ukuthi ningazi? Lapho ngicabanga ngokwengeziwe ngalokhu, ngazizwa ngingakhululekile ngokwengeziwe ngase ngicabanga ngithi: “Chabo, ngingaphikiswa kanjani yilawa makholwa ambalwa amasha? Sengilifunde izikhathi ezingaki iBhayibheli? Angikholwa ukuthi ngingahlulwa ukuninqoba!”

Ngabe sengithatha iphepha nepeni ngibhala incwadi yesibili eya kubona ngathi: “Bafowethu nodadewethu, kwangathi ukuthula kungaba nani emseni weNkosi! Ngazizwa ngithukuthele kakhulu lapho ngifunda incwadi enayithumela kimina. Anginiceli ukuba ningilalele. Aniyiqondi ngempela injongo yami. Ngesaba ukuthi nishiya indlela yeNkosi uJesu. Ngoba iNkosi uJesu yathi: ‘Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo’ (Mathewu 24:23-24). UPawulu wabuye wathi: ‘Manje siyanicela, bazalwane, ngokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu, nangokuhlanganela kwethu kuye, ukuthi ningazanyazanyiswa emqondweni, noma nihlushwe, noma ngomoya, noma ngezwi, noma ngencwadi okungathi ivela kithi, ngokungathi usuku lukaKristu lufikile. Maningakhohliswa muntu noma ngayiphi indlela’ (2 Thes 2:1-3). Bafowethu nodadewethu abathandekayo, ngineluleka egameni leNkosi uJesu ukuthi kuzoba nezinsuku eziyingozi, nokuthi akufanele nikholwe yibo bonke abashumayela ngokufika kweNkosi. Kufanele siqaphele kakhulu futhi sihlale sikhumbula amazwi eNkosi ezingqondweni, hleze sithathe indlela engalungile bese siyijabhisa iNkosi!”

Emuva kwamasonto amabili bangithumela enye incwadi, ethi: “Dadewethu uSu, akukho lutho olungalungile ngemibhalo ositholele yona, kodwa kumele sicacelwe ngomqondo wangempela weNkosi uJesu isho la mazwi futhi singaqondi ngokungeyikho izinhloso zeNkosi. INkosi uJesu yasitshela ngokucacile ukuthi oKristu bamanga bazovela ngenkathi iNkosi iza ezinsukwini zokugcina futhi ukuthi oKristu bamanga bazenza Yona besebenzisa igama leNkosi futhi babonise izimangaliso ukuze bakhohlise abantu. Ngokusho lokhu, iNkosi isitshela ukuthi sahlukanise, kodwa lokho akusho ukuthi bonke labo abashumayela ngokuza kweNkosi baqamba amanga. Uma, njengoba usho, bonke labo abashumayela ngokuza kweNkosi baqamba amanga futhi kufanele sibaqaphele futhi sibalahle, ngakho-ke ngeke kube lula yini ukuba silahle iNkosi uJesu esibuyele enyameni? Ngoba iNkosi yathi izobuya futhi. Ngokusobala, imibono enjalo nakanjani ayihambisani nezinhloso zeNkosi. Malungana nendlela yokwahlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga, sikubhalele isiqephu samazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi sithemba ukuthi uzowabukisisa kahle. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Uma, njengamanje, kungavela umuntu okwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, akhiphe amadimoni, asindise abagulayo, futhi enze izimangaliso eziningi, futhi uma lo muntu ethi unguJesu obuyile, ngabe lokhu kuyinkohliso yemimoya emibi, kanye nokulingisa kwakhe uJesu. Khumbula lokhu! UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi owodwa. Isigaba sikaJesu somsebenzi sesivele siqediwe, futhi uNkulunkulu ngeke abuye enze lesi sigaba somsebenzi’ (“Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Umsebenzi kaNkulunkulu ungokoqobo. Zonke izinyathelo zomsebenzi Wakhe zisekelwe ezidingweni zesintu esikhohlakele, ukuhlenga nokusindisa abantu. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu ungemiswe ndawonye futhi awunakuguqulwa. Umsebenzi kaNkulunkulu uhlala umusha, awumdala futhi awuphindwa. Njengoba umsebenzi uNkulunkulu awenza eNkathini Yomthetho kanye nangeNkathi Yomusa wakuyizinyathelo ezimbili nomsebenzi owehlukile, lapho izinsuku zokugcina zifika, uNkulunkulu usevele wenze isinyathelo esisodwa somsebenzi wokwahlulela nokuhlanza abantu ngamazwi Akhe ngokusekelwe ezidingweni zabantu. Lesi yisinyathelo somsebenzi wokuhlanzisisa nokusindisa abantu. Kuyinto entsha kakhudlwana, ephakeme kakhudlwana futhi engokoqobo ngokwengeziwe kunomsebenzi odlule. Singabona amaqiniso uNkulunkulu awashoyo kuzo zonke izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu futhi singabona ubuhlakani, igunya namandla omsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa oKristu bamanga babanjwe yimimoya emibi futhi abanayo ingqikithi kaNkulunkulu. Abanamaqiniso nhlobo ngakho-ke oKristu bamanga abakwazi ukuveza amaqiniso. Futhi abakwazi ukuveza ukuba namandla onke kukaNkulunkulu, ubuhlakani nesimo sikaNkulunkulu. Kuyabonakala ukuthi oKristu bamanga abakwazi nhlobo ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. OKristu bamanga bakwazi nje ukulingisa umsebenzi iNkosi uJesu esivele iwenzile, ukuphulukisa abagulayo, ukukhipha amadimoni nokubonakalisa izimangaliso ezithile ezijwayelekile ukuze bazame ukuzenza uKristu ukuze bakhohlise abantu. Dadewethu, kufanele siwamukele amazwi eNkosi ngokumsulwa, futhi asikwazi ukuhumusha ngokungeyikho umqondo weNkosi, angisayiphathi-ke eyokuba sigweme ukwenza okuthile ngenxa yokwesaba ingozi engenzeka ngoba oKristu bamanga bebonakala ezinsukwini zokugcina futhi singafundi ngisho nangokubuya kweNkosi ....”

Ukuhlanganyela kwabafowethu nodadewethu encwadini kunesisekelo esihle, kodwa anginayo nhlobo injongo yokuzama ukusiqonda. Nginendaba kuphela nokuthi bayayamukela yini noma cha imibhalo engangibatholele yona nokuthi babuyele na eNkosini. Uma ngibheka emuva kulezi zimpikiswano ezimbili esasibhalelene zona, kubonakala sengathi akusebenzanga neze. Kunalokho, ngabayeka bangiphikisa ngaze ngehlulwa ngokuphelele. Ngashesha ngathandaza eNkosini ngase ngithatha iBhayibheli nazo zonke izincwadi zami ezingokomoya ngazibeka embhedeni. Ngaqhubeka ngazicubungula, ngifuna ukuthola isisekelo sokubaphikisa. Ngalesi sikhathi, kwakungekho elinye iphimbo ekamelweni, ngaphandle komsindo wokuphenywa kwamakhasi encwadi. Ngingazelele, ubusuku bafika kodwa ngangingakatholi lutho. Ngase ngikhathele kakhulu kangangokuba ngaphefumula ngokujulile futhi ngacabanga ngathi: Akulula neze ukuphendula le ncwadi. Ngavele ngathatha ipeni nephepha ngase ngibhala ngithi: “Bafowethu nodadewethu, ukufunda incwadi yenu kungenze ngabona sengathi anisewona neze lawo mawundlu amahle amancane. Anisalaleli ngisho namazwi ami futhi niphikelela ukushiya indlela yeNkosi. Futhi seningiphikisa ngale ndlela. Ngicabanga ukuthi lokhu enikwenzayo kuyayidabukisa iNkosi. Nami kuyangidabukisa kakhulu futhi. Sengathi iNkosi uJesu inganinyakazisa futhi sengathi le ncwadi inganisiza nikwazi ukubuya maduzane. Amen!”

Emuva kwamasonto amabili, ngathola enye futhi impendulo yabo, kodwa okwangidumaza kakhulu, abazange baphenduke ngenxa yothando nokukhuthaza kwami. Kodwa kunalokho, bathi ngokugcizelela nangokungananazi: “Dadewethu uSu, wena washumayela ivangeli leNkosi kithi, kuyiqiniso lokho, kodwa kufanele sibonge iNkosi ngenxa yalokhu ngoba nguNkulunkulu owasithola, lezi zimvu ezihlukanisiwe, emuva ngokusebenzisa kwakho. Wena wawuyinceku nje enakekela umhlambi. INkosi uJesu ngumalusi wethu weqiniso. Njengoba iNkosi uJesu yathi: ‘Ngingumelusi olungileyo, futhi ngiyazazi izimvu zami, futhi ezami ziyangazi’ (Joh 10:14). INkosi ibeka izimvu kuwo wonke umuntu osebenzela iNkosi. Umsebenzi wabantu nje ukuba bazinakekele bese uma iNkosi ibuya kumele babuyisele umhlambi Kuyo. Dadewethu uSu, sonke siyawazi umfanekiso womninisivini omubi' iNkosi eyakhuluma ngaye eBhayibhelini. Ukuze bangene ngenkathi esivinini, labo balimi ababi bahlasela izinceku ezafika zizoqoqa izithelo nalapho inkosi ithumela indodana yayo, bayibulala indodana ukuze bangene ensimini. Lapho inkosi ibuya, ingabe izobhekana kanjani nalaba balimi ababi? Akufanele sibe yizinceku ezimbi. Manje iNkosi isibuyile kakade, kufanele sinikele izimvu zikaJehova eNkosini. Lona umqondo okufanele sibe nawo.”

Le ncwadi yangimangaza ngempela. Ngacabanga ngathi: Bakwazi kanjani ukuqonda okuningi kangaka ngokushesha okunje? Kwabe kuseyiminyaka emibili kuphela kusukela ngibuyele eShandong ukuba ngiyosungula ibandla. Ngesikhathi ngibashiya babesesimweni “sobuntwana”. Ngangingalindele ukuba bamukele uNyazi lwaseMpumalanga ezinyangeni ezimbalwa nje kuphela nokuthi amagama abo abe namandla kangaka, ukuba bathole izahluko zeBhayibheli ezaziyishaya esikhonkosini uqobo ukuze bangiphikise kahle futhi bangiphikise ngendlela engishiya ngibambe ongezansi. Kulo mzuzu ngangidumele kakhulu futhi ngaba nomuzwa wokuthi laba bafowethu nodadewethu base bephithene ngokulandela uNyazi lwaseMpumalanga nokuthi babengasahlosile ukubuyela emuva. Ngangazi ukuthi ngase ngehlulekile ukubancenga ukuba babuye. Ngazizwa ngibuthakathaka futhi ngihlulekile ngase ngibathumela incwadi yesine nginokuthandabuza, lapho engathi khona: “Yenzani njengokuthanda kwenu. Ngokusho kokuqoshwe eBhayibhelini, kusukela ezikhathini zasendulo, lokho okuvela kuNkulunkulu kumele kuchume futhi lokho okuvela kumuntu kumele kunqotshwe. ... ningaphindi ningibhalele futhi. Ngethemba ukuthi nizokwazi ukugcina ithemba nothando lwenu kuJesu Kristu. ”

Njengoba ngangenqabe umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina abafowethu nodadewethu baseShandong ababewushumayele kimina, umoya wami wawuya ngokuya uba mnyama futhi uba buthakathaka futhi isimo sami saba sibi ngokwengeziwe. Yize noma ngangivame ukuzila ukudla futhi ngithandaze bese ngicabanga ukuthi ngangone kanjani eNkosini, ngangingakwazi ukuqonda izinhloso zeNkosi futhi ngezwa sengathi iNkosi yayingekho kimi. Phakathi nalesi sikhathi, abefundisi nabadala bangenzela icebo lokuba ngibheke isikhwama sokunikela futhi bangikhipha ebandleni. Ngangikhathazeke kakhulu futhi ngangingazi ukuthi ngiye kuphi. Ngangivame ukuya emfuleni ngihlabelele ngithi “Nkosi, Wena Ungumngane wami Omkhulu” ngenkathi ngikhala. Nganginethemba lokuthi iNkosi izobuya maduzane futhi ingisindise ekuhluphekeni kwami.

Ngolunye usuku ezinyangeni eziyisithupha emuva kwalokhu, ngenkathi ngipheka isidlo sasemini, ngezwa umamezala wami ebiza igama lami ngaphandle komnyango wami. Ngavula umnyango ngabona owesifazane osemncane omncanyana ngomzimba emi emuva kukamamezala wami. Umamezala wami wathi: “Lo dadewethu osemncane uthi uzobona wena. Ubenekheli kodwa ehluleka ukukuthola ngakho waya esontweni. Ngithe uma ngimuzwa ethi ufuna ukukubona ngokuphuthumayo, ngamletha lapha ngokushesha.” Ngambukisisa udadewethu lo ngokucophelela ngacabanga ngathi: Kungani pho ngingamkhumbuli nokumkhumbula ukuthi ungubani? Udadewethu lo osemncane wanele wangibona waphuthuma wabamba isandla sami ngokuthakasa: “Uwena uDadewethu uSu. Ngaze ngakuthola ekugcineni!” Ngangimangazwe yizenzo zakhe futhi ngambuka ngokumangala ngase ngiyambuza: “Ungubani? Angicabangi ukuthi ngake ngakubona ngaphambilini?” Udadewethu omncane wathi kimi: “Dadewethu, isibongo sami nguWang. NguMfowethu uMeng noDadewethu uZhao baseShandong abangethula kuwena. UMfowethu uMeng nabanye babhalela iBandla LikaNkulunkulu USomandla lapha basitshela ukuthi sicabange ngendlela yokukuthola, nakanjani. Basinika umsebenzi wokuba sishumayele ivangeli likaNkulunkulu lombuso kuwe ngenxa yokuthi bamatasa futhi empeleni isikhathi sokuba beze bona mathupha asikho. Angazi ukuthi bangaki abantu asebedlulise le ncwadi, kodwa yadluliselwa kithi emuva kwabanye abaningi. Sekukaningi ngifika lapha ngizobuza izikhathi eziningi. Bekungelula ukukuthola ...” Esekhulume kwaze kwaba lapha, lo dadewethu omncane wasikhihla isililo wase ebeka incwadi esandleni sami. Ngayithatha incwadi ngabona ukuthi yayithi: “UDadewethu uSu uyakholwa eNkosini ngobuqotho. Ngiyacela, kufanele nimthole bese nishumayela ivangeli likaNkulunkulu lombuso kuye....” Ngithe uma ngifunda la mazwi yaduduzeka inhliziyo yami futhi izinyembezi zazehlela zanganqamuka. Umamezala wami wathinteka wabe esethi: “Ngempela sibonga iNkosi! Lokhu ngempela kunguthando lweNkosi!” Lapho ngibuka udadewethu omncane nonomusa futhi oqotho, ngacabanga emuva ngamazwi asencwadini athinta inhliziyo futhi ngazizwela izinhloso eziphuthumayo zabafowethu nodadewethuwethu zokushumayela ivangeli lokubuya kweNkosi kimi. Umuzwa ongaphakathi kimina wangitshela ukuthi lolu thando lwaluvela kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kuphela othanda yonke imiphefumulo ngale ndlela futhi okhathalela wonke umuntu okholwa ngokweqiniso kuNkulunkulu. Ngakho-ke, nganquma ukuthi kulokhu ngizofuna futhi ngifunde umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla. Ngangingasakwazi ukunqaba. Ngathi kudadewethu omncane ngentshisekelo: “Dadewethu, ngena uhlale ngaphakathi.” Udadewethu osemncane wanqekuzisa ikhanda ngenjabulo, amehlo akhe elokhu ebenyezela yizinyembezi.

Emuva kokudla, ngabiza udadewethu engisebenza naye uDadewethu uZhang ukuba naye eze. Umyeni wami wezwa ukuthi sizoba nokuhlanganyela naye wacela isikhathi waphuma emsebenzini. Udadewethu omncane wabuza ngemfudumalo: Dadewethu, encwadini kaMfowethu uMeng bathi bakubhalele izincwadi eziningana, ukuze bashumayele umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kuwe kodwa awuzamukelanga. Angazi noma kukhona na ofuna ukukusho ngalokhu? Dadewethu, uma unezinkinga ezithile, sicela uphumele obala ngazo sizohlanganyela bese sicubungula ndawonye.” Ngathi: “Njengoba usuwubuzile lo mbuzo, ngizokuvulekela nje ngikhulume nawe. Esikhathini esidlule ngangesaba ukuthi ngizoluthwa oKristu bamanga abavela ezinsukwini zokugcina ngakho-ke ngalokhu ngizitshela ukuthi ‘bonke abashumayela ngokubuya kweNkosi bangabamanga' ngakho-ke angizange ngifunde ngomsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla. Kamuva, ngacabanga ngalokho uMfowethu uMeng nabanye ababekushilo encwadini yabo futhi ngabona sengathi kuyiqiniso. Ngenxa yokuthi oKristu bamanga bavela ezinsukwini zokugcina, sivele siliphike lonke ivangeli lokubuya kweNkosi. Empeleni nje kuwudaba lokuhlehliswa kalula yingozi encanyana. Nokho, ukungakwazi ukuhlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso kanye noKristu bamanga ngempela ngeke kusize lapho ubingelela ukubuya kweNkosi. Uze lapha namhlanje, ngakho-ke sicela uhlanganyele nathi ngalolu daba.” UDadewethu uZhang, umyeni wami nomamezala wami nabo banqekuzisa amakhanda abo bevumelana nami.

Udadewethu omncane wabe esesifundela isiqephu samazwi kaNkulunkulu, lapho uNkulunkulu uSomandla ethi khona: “Ukufunda into enjengalena akunzima, kodwa kudinga ukuba sonke silazi leli qiniso: Lowo onguNkulunkulu osenyameni uzoba nesiqu sikaNkulunkulu, lowo onguNkulunkulu osenyameni uzobonakala njengoNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu eba yinyama, uzoletha umsebenzi okumele awenze, njengoba uNkulunkulu eba yinyama, uzoveza lokhu ayikho, futhi uzokwazi ukuletha iqiniso kubantu, alethe ukuphila phezu kwabantu, akhombise abantu indlela. Inyama ayinaso isiqu sikaNkulunkulu ayiyena uNkulunkulu osenyameni; asingabazi kulokhu. Ukuphenya ukuthi ngabe uNkulunkulu wenyama osenyameni, abantu kumele bathole isimo asivezayo kanye namazwi awakhulumayo. Okungukuthi, ingabe nguNkulunkulu osenyameni noma cha, nokuthi ingabe yindlela yeqiniso noma cha, kumele kwahlulelwe ngesiqu Sakhe. Ngakho-ke, ekutholeni ukuthi yinyama kaNkulunkulu osenyameni, okubalulekile ukuthi unake usiqu Sakhe (umsebenzi Wakhe, amazwi Akhe, isimo Sakhe, nokunye okuningi), kunokubheka okubonakala ngaphandle. Uma abantu bebona ingaphandle kuphela, bese bengabheki usiqu Sakhe, lokho kuveza ukungazi komuntu” (“Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni). Emuva kokufunda amazwi kaNkulunkulu, udadewethu omncane ekuhlanganyeleni kwakhe wathi: “Siyabona ezwini likaNkulunkulu uSomandla ukuthi uma sihlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga, into ebaluleke kakhulu ukuhlukanisa ingqikithi. Okusho ukuthi, emsebenzini, amazwi kanye nesimo sabo. INkosi uJesu yathi: ‘Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila’ (Johane 14:6). Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ngenxa yokuthi uNkulunkulu uba yinyama, angakwazi ukuveza iqiniso futhi enze umsebenzi Wakhe kaNkulunkulu, angaphinde aveze isimo sikaNkulunkulu siqu nakho konke anakho futhi nayikho. Njengoba nje eNkathini Yomusa, iNkosi uJesu yaveza amaqiniso amaningi, yabonisa isimo ikakhulukazi sesihe nothando, futhi yaphetha umsebenzi wokuhlenga isintu sonke, emsebenzini weNkosi uJesu, amazwi nesimo asichaza, singaqiniseka ukuthi uJesu Kristu uyiqiniso, indlela, nokuphila futhi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe osesimweni somuntu. Lokhu kusivumela ukuba sibone ukuthi yilowo kuphela okwazi ukuveza amaqiniso futhi enze umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela wezinsuku zokugcina ongukubonakaliswa kukaKristu ezinsukwini zokugcina. Manje uNkulunkulu uSomandla ufikile futhi wabonisa wonke amaqiniso ahlanza futhi asindise umuntu futhi wenze umsebenzi wezinsuku zokugcina wokwahlulela nokusola abantu. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla ambula isimo sangempela, isimo semvelo nengqikithi yesintu esikhohlakaliswa nguSathane futhi atshele abantu zonke izingxenye zeqiniso njengokuthi usindiso luyini, yiziphi izinguquko ezenzekayo nokuthi yiziphi izindlela eziguqukayo esimweni, kanye nesiphetho sesintu nokuthi sizoba yini isiphetho sazo zonke izinhlobo zabantu. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu uSomandla wembule imfihlakalo yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kanye nemfihlakalo yokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu, futhi wabonisa isimo sikaNkulunkulu sokuqala, ingqikithi, nakho konke anakho futhi nayikho. Inqobo uma sifunda amazwi kaNkulunkulu ngenkuthalo, sizokwazi ukubona ukuthi amazwi akhulunywe nguNkulunkulu uSomandla ayiphimbo likaMoya oNgcwele, indlela kaNkulunkulu yokwahlulela ezinsukwini zokugcina. Umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina ugcwalise iziphrofetho eziseBhayibhelini, njengokuthi, ‘Isikhathi sokuqala kwesahlulelo endlini kaNkulunkulu’ (1 Petru 4:17). ‘uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso’ (Johane 16:12-13). Futhi ‘Lowo ongalayo, futhi angamukeli amazwi ami, unalowo omehlulelayo: izwi engilikhulumile, yilo eliyomahlulela osukwini lokugcina’ (Joh 12:48). Amaqiniso uNkulunkulu uSomandla awakhulumile, umsebenzi wokwahlulela, ukusola nokuhlanza abantu awenzile kanye nesimo sokulunga uNkulunkulu uSomandla asivezile siqinisekise ngokugcwele ukuthi uKristu uyiqiniso, indlela nokuphila nokuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubonakaliswa kukaKristu ezinsukwini zokugcina. Kodwa oKristu bamanga abanayo ingqikithi kaNkulunkulu. Abaningi babo babanjwe yimimoya emibi noma banokuzithwala okukhulu, amadimoni angenangqondo nemimoya emibi engakwazi ukuveza amaqiniso okondla abantu noma ukwenza umsebenzi wokwahlulela ukuze bahlanze abantu. Bangakhohlisa nje kuphela labo bantu abayiziwula, abangazi, abadidekile abafuna isinkwa ukuze banelise indlala ngokwenza izenzo ezilula nezimangaliso ezingatheni. Ngakho-ke, kulula kakhulu ukuba sikwazi ukuhlukanisa phakathi kukaKristu wangempela kanye noKristu bamanga ngalesi simiso sodwa nje: ‘UKristu uyiqiniso, indlela nokuphila,’ which is completely in accordance with God’s intentions.”

Ngenkathi ngilalele ukuhlanganyela kukadadewethu, ngazithola ngicabanga ngithi: Sengikholwe eNkosini iminyaka eminingi kangaka kepha angikaze ngikuzwe lokhu ngaphambili. Namuhla amazwi kaNkulunkulu uSomandla akhulume ngokuhlukanisa phakathi kukaKristu weqiniso noKristu bamanga ngokuphelele kangaka, kubonakala sengathi izwi likaNkulunkulu uSomandla ngempela lingaba yizwi likaMoya oNgcwele. Nkosi! Bengihlala ngilinde ukubuya Kwakho, kodwa kule minyaka edlule bengilokhu ngiqaphe oKristu bamanga futhi ngingenaso isineke sokufuna. Angikaze ngifunde ngokubuya Kwakho uzokwenza umsebenzi wokwahlulela kwezinsuku zokugcina njengoba iBandla LikaNkulunkulu USomandla lifakazile kodwa mina ngamelana nalo futhi ngalilahla. Nkosi, ingabe ngempela ngikuvalelele ngaphandle? Ngicabanga ngalokhu, inhliziyo yami yaqhaqhazela futhi ngazizwa nginovalo futhi angabe ngisakwazi ukuhlala ngithule, ngakho ngavuka ngaya ekhishini ngashaya sengathi ngithela emanzi engilazini, ngizama ukwehlisa umoya kancane. Ngesikhathi ngithela amanzi, ngacabanga ngathi: Udadewethuwethu lo omncane usemusha kakhulu, kodwa ukuhlanganyela kwakhe iqiniso kungokoqobo. Abafowethu nodadewethu bebandla laseShandong nabo sebeqhubekela phambili ngokushesha emuva kokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla. Ukwamukela kwabo iBhayibheli nokwazi umsebenzi kaNkulunkulu kube kukhulu kunokwami. Le ndlela ingenza abantu baqonde iqiniso futhi benze abantu babe nolwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ingabe lo akuwona umsebenzi kaNkulunkulu? Ngicabanga ngalokhu, ngazizwa ngijabule futhi ngizisola. Ngakhumbula izimo zami lapho ngabhala khona incwadi ngibhalela abafowethu nodadewethu baseShandong. Ngokuklwebha nje okukodwa ngepeni ngafundisa abafowethu nodadewethu isifundo ngezwi elithukuthele nangendlela yami ngokubuya kweNkosi, angigcinanga nje ngokungafuni iqiniso futhi ngamukele ukuhlanganyela kwabafowethu nodadewethu, kodwa kunalokho ngakuphika futhi ngakwenqaba futhi ngazibheka njengenkosi yeqiniso, ngiphoqa abafowethu nodadewethu ukuba bonke balalele mina. Ngaphinde ngacabanga nokuthi ngangenze umsebenzi omkhulu ngavikela indlela yangempela. Ngangingacabangi ukuthi ngangimelana noNkulunkulu. Ngakho-ke ingabe angiyena umFarisi wezinsuku zanamuhla? Ngalesi sikhathi, ngangizizwa sengathi ngifakwe ngacwila emanzini abandayo kusuka ekhanda kuya ezinyaweni futhi ngazizwa nginkenkethelwa futhi ngibuthakathaka emzimbeni wonke. Zombili izandla zami zaqhaqhazela ngokungalawuleki futhi ngaqhubeka ngilokhu ngibuyisa leziya zenzo zami zokunqaba uNkulunkulu engqondweni yami.... Angibange ngisakwazi ukuzibamba ngakhala ngokungalawuleki. Ngangizizonda ngenxa yokuzithwala ngokwedlulele nobumpumputhe obedlulele bami. Emuva kwesikhathi, ngasula izinyembezi zami ngathatha amanzi ngaya egumbini lelo. Udadewethu omncane wangibuka wase ebuza ngokukhathazeka: “Dadewethu, uzokwazi ukwamukela ukuhlanganyela kwethu ukulesi simo?” Ngaphefumulela phezulu nangokuzimisela ngathi: “Emuva kokulalela amazwi kaNkulunkulu uSomandla kanye nokuhlanganyela kwakho njengamanje, ngizwa ukuthi uNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyile. Bengilokhu ngilangazelele ukubuya kweNkosi nsuku zonke kodwa bengingalindele ukuthi manje iNkosi ibuyile, engempela ngiyidlalile indima yabaFarisi. Ngenze ububi obukhulu! Ngimelane noNkulunkulu ...” Ngalesi sikhathi, ngangikhala kakhulu ngendlela yokuthi ngangingasakwazi nokukhuluma.

Kamuva, emuva kwesikhathi sokufunda izwi likaNkulunkulu uSomandla, uDadewethu uZhang, umamezala wami, umyeni wami nami sase senelisekile ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu uSomandla waweyiNkosi uJesu ebuyile. Ngangijabule ngendlela engajwayelekile kangangokuthi ngathumela abafowethu nodadewethu baseShandong incwadi yesihlanu: “Bafowethu nodadewethu abathandekayo! Makabongwe uNkulunkulu ngokuthi ngokushumayela kwenu kimi ivangeli likaNkulunkulu lombuso izikhathi eziningi, manje sengiwamukele umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina futhi sengiyilungu leBandla LikaNkulunkulu USomandla. Nakuba ngamukela kamuva kunani, angifuni ukusala ngemuva futhi ngizozikhuthaza ukuze nginifice...” Ngalesi sikhathi, inhliziyo yami yabonakala sengathi indizele emuva eShandong ngencwadi ukuze sibe munye nabafowethu nodadewethu lapho. Makabongwe uNkulunkulu ngothando Lwakhe!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi

uQingxin, eMyanmar Abazali bami bobabili bangamaKristu futhi kusukela ebuncaneni bami ngaqala ukuya nabo enkonzweni ukuze ngithamele...

Indlela Eya Ekuhlanzweni

UChristopher, EPhilippines Igama lami nginguChristopher futhi ngingumfundisi webandla lomndeni ePhilippines. Ngo-1987, ngabhapathizwa futhi...

Sithinte nge-Whatsapp