Ingqikithi Yokusebenzisa Kabi Amandla Ukuze Uziphindisele

March 06, 2018

UZhou Li Edolobheni LaseXintai, Esifundazweni iShandong

Kudala, sasidinga ukuhlukanisa izifunda endaweni yethu, kodwa ngokwemigomo yethu yokuhlungwa kwabaholi, kwakunomfo owayebukeka ekulungele kangcono ukuthatha isikhundla. Ngalungiselela ukumkhethela esikhundleni sokuhola isifunda. Ngolunye usuku ngixoxa nalo mfo, wabalula ukuthi wayebona sengathi nginokuzikhukhumeza emsebenzini wami, angikhululekile, nokuthi uma kuhlanganyelwe nami akubi khona ukujabula…. Uma ngikuzwa lokhu, ngezwa sengathi ngehlisiwe. Ngezwa ubuhlungu, khona lapho ngabe sengiqala ngimbheka ngenye indlela lo mfo, ngangabe ngisalungiselela ukumkhethela esikhundleni sokuhola isifunda.

Uma ngibuyela emndenini owawungisingathile, ngangisathukuthele ngihluleka ukwehlisa umoya. Ngaleso sikhathi, ngacabanga isiqephu esivela entshumayelweni: “Indlela labo abasebenza njengabaholi abaphatha ngayo abafo nodade abatholakala bengavumelani nabo, ababaphikisayo, futhi abanemibono ehluke kakhulu kweyabo, kuyinkinga enkulu nokufanele ibhekisiswe. Uma bengangeni eqinisweni lale nkinga, bazobe sebecwasa bese bejezisa abantu abafana nalo muntu ohlangabezane nale nkinga. Lolu hlobo lokwenza luveza ncamashi imvelo kadrako omkhulu obomvu ephikisa futhi ikhaphele uNkulunkulu. Uma lowo osebenza njengomholi kungumuntu olandela iqiniso, ononembeza, nonomqondo, uzofuna iqiniso aluphathe ngendlela efanele lolu daba. … Njengabantu, sidinga ukulunga nokuba neqiniso. Njengabaholi, kumele senze izinto ngokwamazwi kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukuma njengofakazi. Uma senza izinto ngokwentando yethu, sidedele imikhuba yethu yenkohlakalo ibuse ngenkululeko, lokho kuzoba ukwahluleka okubi kakhulu” (Encwadini ethi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu). Ngehluleka ukuvika ukuqhathanisa isimo semiqondo emibili engafani ngaphambili nangemuva kokuba ngikhulume nalo mfo. Ngangizimisele kwasekuqaleni ukumkhethela esikhundleni sokuhola isifunda, kodwa washo izinto ezangenza ngalahlekelwa ukuzethemba uma ngikhuluma naye, ngokushesha ngaguqula indlela ebengimbuka ngayo ngangabe ngisamcabangela ukumkhetha. Lokhu ngabe kwakungasebenzisi kabi amandla ami okuzibuyiselela? Ukuphi umehluko phakathi kwalokhu nokucwasa nokugadla kukadragoni omkhulu obomvu omelene nalabo abamphikisayo? Ngabe lolu hlobo lokwenza alunyanyisi? Ibandla alifani nomphakathi. Ibandla lidinga wonke amazinga abaholi abe ngawabantu abanobuntu, abathanda iqiniso, futhi balamukele. Alidingi abantu abazifunela okwabo, abangenalo uqobo lweqiniso. Kodwa ebengikwenza bekuphambene nentando kaNkulunkulu. Ngenkathi ngikhetha umuntu olungele isikhundla ngizicabangele lokhu okufunwa yimina kuphela kwathi lapho omunye engangisekeli, esho izinto ezingahambisani nami, ngaba nokumcwasa nokumnyanya. Ukwenza kwami okunje ngabe kwakungavezi yini ngqo imvelo kadragoni omkhulu obomvu owamelana futhi wakhaphela uNkulunkulu? Ngabe kwakungekhona ukwembulwa kwesimo sikaSathane esithi, “Labo abathobayo bazophumelela; labo abanqabayo bayoshabalala”? Ngabe ukwenza okunje kwakungangenzi isikhonzi sikaSathane, ngiphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu ngibe isitha Sakhe? Ngabe inhliziyo yami ayikhohlakele? Ibandla lalizofaka umuntu esikhundleni, kanti lowo mfo wayefanelwe isikhundla sokuhola isifunda. Ukungihlola kwakhe kwakungavumelani nami; Kwakufanele ngifune iqiniso lalolu daba bese ngamukela umbono wakhe. Kwakufanele ngizihlole ngizazi bese ngilungisa amaphutha emsebenzini wami. Noma kunjalo, angihlulekanga kuphela ukufuna izizathu phakathi kwami kodwa ngadedela ukubusa kwemvelo kaSathane phakathi kwami ukumcwasa nokuzibuyiselela ngokwami. Nginokuzikhukhumeza anginakho ukuthobeka! Lesi simo sami siyanengeka phambi kukaNkulunkulu. Ukube ngaqhubeka ngavulela ukubusa ngokukhululeka kulolu hlobo lokukhohlakala kwemvelo, ngangizophelela ekubhubheni njengesikhonzi esizidlayo sobubi esiphuphuthekile kuNkulunkulu. Impela ngangisengozini. Ngaleso sikhathi ngamane ngathuthumeliswa yimicabango yami nezenzo zami, ngazibona nginoshevu kadragoni omkhulu obomvu, lokho okuvezwe obala ikona obekunobutha kuNkulunkulu. UNkulunkulu ukuzonda ngempela lokhu, futhi kuyamnyanyisa.

O Nkulunkulu, ngiyabonga ngokukhanyisa ngokushesha, ngokuvimbela izenzo zami zokucwasa, ngokungivumela ukuba ngibone ubuso bami bukaSathane enzisa okwesitha Sakho. Kusukela kulolu suku kuya phambili, ngizimisele ukulandelela ukuguqulwa kwesimo, futhi uma ngihlangana nabantu nezinto eziphikisana nami, ngizofunda ukuzibeka eceleni, ngilahle inyama, kukho konke ngivikele okuthandwa yibandla, ukwenza okusemandleni ukuphelelisa imisebenzi yami.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp