UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo

March 06, 2018

UQin Shuting edolobheni laseLinyi, esiFundazweni saseShandong

Esikhathini eside, yize noma ngangingayekanga ukudla nokuphuza amanzi kaNkulunkulu, kodwa ngangingakaze ngikuzwe ukukhanya. Ngangiye ngakhuleka kuNkulunkulu ngikhulekela lokhu kodwa, kamuva, ngangingakakhanyiseleki. Ngakho ngacabanga, “Ngidlile futhi ngaphuza lokho obekufanele futhi uNkulunkulu akangikhanyiseli. Ayikho into engingayenza, futhi anginawo amandla okwamukela amazwi kaNkulunkulu. Kunesikhathi sikaNkulunkulu sokukhanyisela umuntu ngamunye, ngakho akunasizathu sokuzama ukukuphangisa lokhu.” Emva kwalokho, ngagcina imithetho futhi ngadla ngaphuza amazwi kaNkulunkulu ngaphandle kokuxhamazela, “ngesineke” ngilindele ukukhanyisela kukaNkulunkulu.

Kwaze kwathi ngelinye ilanga, ngafunda la mazwi kaNkulunkulu: “Kulapho inhliziyo yakho inokuthula phambi kukaNkulunkulu, lapho ukufuna kwakho iqiniso kanye noshintsho esimweni sakho kuyoba nezithelo. Ngenxa yokuthi uza uthwele phambi kukaNkulunkulu, futhi uhlale uzwa sengathi untula okuningi, ukuthi kunamaqiniso amaningi okudingeka uwazi, izinto eziningi okusafanele uzizwe, futhi kufanele ayinake ngazo zonke izindlela intando kaNkulunkulu. Lezi zinto zihlale zisengqondweni yakho, kufana nokuthi zikucindezela kakhulu ngezinga lokuthi awukwazi nokuphefumula, kanjalo uzwa inhliziyo isinda (kodwa hhayi kabi). Abantu abafana nalaba kuphela okufanele bamukele ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu futhi bathintwe uMoya kaNkulunkulu. Kungenxa yomthwalo wabo, ngoba banezinhliziyo ezisinda kakhulu, futhi kungashiwo ukuthi ngenxa yenani abalikhokhile nokuhlukumezeka abakubekezelele phambi kukaNkulunkulu, ukuthi bathola ukukhanyiselwa nokucaciselwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akaphathi muntu ngokukhetha, uhlale enobulungiswa endleleni aphatha ngayo abantu, kodwa futhi akakhethi elungiselelweni Lakhe labantu, akazehlisi ngokungadingekile kubo. Lolu olunye uhlangothi lwesimo Sakhe sokulunga(“Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni). Ekudlinzeni ngala magama kaNkulunkulu, ngaqonda: UNkulunkulu unguNkulunkulu olungile. Akakaze abe nokungalandeli mthetho ekuhlinzekeni Kwakhe umuntu, futhi akanikezi kumuntu ngaphandle kwemibandela. Ukuze abantu bathole ukukhanyiseleka kukaNkulunkulu nokukhayisa, kufanele bathulise izinhliziyo zabo ngaphambi kukaNkulunkulu futhi babe nezinhliziyo ezilangazelele nezifuna amazwi kaNkulunkulu. Bazithwalele umthwalo wabo, kufanele ngamabomu badle futhi baphuze amazwi kaNkulunkulu banakekele intando Yakhe futhi bangene bajule eqinisweni. Kungokukhokha leli nani kuphela ukusebenza noNkulunkulu ukuba umuntu athole ukukhanyiselwa kukaNkulunkulu. Ukubheka emuva, ngangingathwele mthwalo futhi ngingalangazelele neze enhliziyweni yami ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi ngangithi uma ngicosha incwadi yamazwi kaNkulunkulu, ngiyiphenyaphenye bese ngibona ukuthi ngifunde le ndima ngaphinde ngafunda nale ndima, ngicabanga ukuthi nginomqondo othile nokho mayelana nazo zonke izindima. Bese ngithola endala, ngiyifundafunde, bese kube ngiqedile. Ngenkathi ngidla futhi ngifunda amazwi kaNkulunkulu, kwakwanele kimina kuphela ukuqonda incazelo esobala yamazwi, ngigxile kuphela ekugcineni imithetho embalwa nezinqubo. Angizange neze ngibone iqiniso eliningi engangilidinga ukuze ngingene kulo, noma futhi ukuba ngenelise inhliziyo kaNkulunkulu. Ngangingathwele mthwalo ngempilo yami nhlobo, futhi ngangingakhathazekile ngokuba ngingazange ngizihlomise ngokwanele ngeqiniso; kodwa ngangiphethe ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu ngokunganaki. Nginalokhu kuziphatha okungagqize qakala ngamazwi kaNkulunkulu, ngangingathola kanjani ukukhanyiselwa nokukhanyisa Kwakhe? Ngangingasebenzi nje noNkulunkulu, futhi ngangisebenzisa “Kunesikhathi sokuba uNkulunkulu akhanyisele umuntu ngamunye” njengezaba zokulindela ngobumpumputhe ukukhanyiselwa nguNkulunkulu. Empeleni ngangingazi lutho! Kumanje kuphela lapho ngibona khona ukuthi, yize noma kukhona isikhathi sokuba uNkulunkulu akhanyisele umuntu ngamunye, lokhu kuyiqiniso ngempela, kunomgomo emva komsebenzi kaMoya oNgcwele kumuntu. Umuntu uqobo kufanele abe nokulangazelela, inhliziyo elangazelelayo ukuba isebenze nokuNkulunkulu ngokuzinikela nokukhuthala. Yilapho kuphela-ke lapho uMoya oNgcwele enamandla khona okukusebenza kumuntu amkhayisele futhi ambonise ukuqonda komuntu intando kaNkulunkulu, okumdala ukuba aqonde iqiniso emazwini Akhe.

O Nkulunkulu! Ngiyabonga ngokukhanyisela Kwakho okufike ngesikhathi esifanele okungenze ngabona ukuchezuka kwami kwesami isimo. Manje ngifisa ukubuyela emuva ekubeni nethemba kanye nasekusebenzeni Nawe, ukugcina ukulangazelela, ukufuna inhliziyo, ukuthwala umthwalo wokudla nokuphuza amazwi Akho, ukulandelela okunye ukukhanyiseleka okutholakala emazwini Akho, ukuzenza ngigxile nakakhulu eqinisweni, kanye nokuba impilo yami ikhule nakakhulu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Okulele Emuva Kwamanga

UXiaojing Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu...

Sithinte nge-Whatsapp