Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze

Mar 06, 2018

UDing Ning waseDolobheni laseHeze, esifundeni saseShadong

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibandla belihlele ushintsho emsebenzini wami. Njengoba ngathola lo msebenzi omusha, ngangicabanga ukuthi “ngidinga ukuthatha leli thuba lokugcina lokubiza umhlangano nabafowethu kanye nodadewethu, ngikhulume nabo kucace ngezindaba, futhi ngibashiye nesithombe esihle.” Ngakho-ke, ngahlangana namadikoni ambalwa, futhi ngasekupheleni kwesikhathi sindawonye, ngathi, “Ngicelwe ukuba ngihambe lapha ngiye komunye umsebenzi ohlukile. Ngiyathemba ukuthi nizomamukela umholi ozayo esikhundleni sami futhi nisebenzisane naye nganhliziyo-nyenangomqondo owodwa.” Ngesikhathi bengizwa ngisho la mazwi, abanye odade ababekhona bethuka, nokumamatheka kwaphela ebusweni babo. Abanye bangibamba izandla zami, abanye babo banganga, futhi bekhala bathi “Ngeke ukwazi ukusishiya! Ngeke ukwazi ukusibeka eceleni uphinde uzibe izidingo zethu! …” Udade wasemndenini owawungisingethe wayengafuni ukungidedela. Wathi kimi, “Kuhle ukuthi unathi. Ungumuntu okwaziyo ukumelana nobunzima, futhi uyakwazi ukuhlanganyela ngokweqiniso. Noma besikudinga noma nini, ubusolokhu ukhona usisiza ngesineke. Uma uhamba, sizokwenzenjani? …” Ngibona ukwenqaba kwabo ukuhlukana nami, inhliziyo yami yayigcwele injabulo nokugculiseka. Ngabaduduza ngala mazwi: “Ncikani kuNkulunkulu.Uma ngikwazile, ngizobuya futhi ngizonivakashela….”

Kodwa emva kwalokho, njalo uma ngibheka emuva ekwahlukaneni nabafowethu kanye nodadewethu, ngangingakhululekile enhliziyweni yami. Ngamangala, “ingabe lezi zehlo zokuphatheka kabi zimele zinakwe? Kungani benza sengathi ukuhamba kwami kwakuyinto embi? Kungani ibandla lifuna ngishintshe izikhundla zami ngempela?” Inhliziyo yami yayisingethwe ukungabaza, ngakho ngangiya njalo kuNkulunkulu ngifuna izimpendulo. Ngelinye ilanga ngifunda “Izindaba Zemigomo Okumele Iqondwe Ekusebenzeleni uNkulunkulu” ngazithela kulolu daba: “Labo abazosebenzela uNkulunkulu kumele ngaso sonke isikhathi baphakamise uNkulunkulu futhi babe ngofakazi bakaNkulunkulu. Ilapho kuphela lapho bezothola khona isithelo sokuholela abanye ekwazini uNkulunkulu. Futhi kuphela uma kuphakanyiswa uNkulunkulu futhi efakazelwa Yena bangakwazi ukuletha abanye ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lokhu kungomunye wemigomo yokusebenzela uNkulunkulu. Isithelo sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu yiso impela lesi sokuletha abantu ukuba bawazi umsebenzi kaNkulunkulu futhi ngalokho basondele ebukhoneni Bakhe. Uma ngabe labo abasezikhundleni abamphakamisi uNkulunkulu futhi basebenze njengofakazi bakaNkulunkulu, kodwa bahlale bengontandakubukwa…, ngakho bazibeka ohlangothini lwabamelene noNkulunkulu. … Kahle hle bancintisana noNkulunkulu ngemiphefumulo yabantu. … Ngakho-ke, uma ngabe ukusebenza kwabantu akumphakamisi uNkulunkulu futhi abamfakazeli uNkulunkulu, ngakho bazigqamisa bona uqobo. Yize begqamisa ukusebenzela uNkulunkulu, empeleni bazisebenzelela isithunzi sabo; basebenzela ukugculisa inyama. Abekho nhlobo emgqeni wokutusa uNkulunkulu noma ukumfakazela uNkulunkulu ngomsebenzi wabo. Uma kukhona okhaphela umgomo wokusebenzela uNkulunkulu, kuveza ngokusobala lokho ukuthi umelene noNkulunkulu” (“Izindaba Zemigomo Okumele Iqondwe Ekusebenzeleni uNkulunkulu” encwadini ethi Amalungiselelo Omsebenzi). Ngokuqhubeka ngifunda, ilapho inhliziyo yami yayikhathazeka kakhulu. Ngokuqhubeka ngifunda, ilapho ngangiya ngiba nokwesaba. Indlela yokusola yayiphindaphindiwe. Ngendlela abafowethu nodadewethu abenza ngayo ngami, ngabona ukuthi umsebenzi wami wawungewona owokuhola abafowethu nodadewethu ebukhoneni bukaNkulunkulu, kodwa ukubaholela ebukhoneni bami. Manje angikwazanga ukuzibamba kodwa ngabuka kabusha izigameko eziningi nginabafowethu nodadewethu. Ngangike ngithi kudade womndeni owawungisingethe, “Buka ukuthi ninenhlanhla kanjani nonke. Umndeni wakho wonke ungamakholwa. Uma ngisekhaya, umyeni wami akangiphathi kahle usuku lonke. Uma engangishayi, uyangiqalekisa. Ngiwenzile ngokuphelele umsebenzi wami, bese ubuka ubumuncu engidlule kubo ngokukholwa kuNkulunkulu.” Ngenkathi abafowethu nodade bedlula ebunzimeni, angizange ngidlulise kubo intando kaNkulunkulu; angenzanga njengofakazi womsebenzi kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu. Kunalokho, ngijwayele ukubeka phambili okufunwa inyama futhi ngizame ukwenza abantu bacabange ukuthi ngilungile futhi ngiyacabangela abanye. Lapho ngibona umfowethu noma udade enza okungalungile okuphambana nemigomo, ngangisaba ukuba ngisole, ngakho-ke bengingasizi noma nginikezele ngendlela, ngihlezi ngizama ukuvikela ubudlelwano phakathi kwabantu. Kukho konke ebengikwenza, ebenginendaba ngakho kakhulu bekuyisikhundla sami nesithombe sami ezinhliziyweni zabantu. … Injongo yami enkulu kwakungukuzuza uzwelo nokuthandwa abanye; lokhu kwaba ngukugculiseka kwami okukhulu. Lokhu kuveza ngempela ukuthi ngangizikhulisa, ngisebenzela ukuzifakazela mina uqobo. Konke engakwenza kwakuphikisana noNkulunkulu. Ngacabanga amazwi kaNkulunkulu, athi “Manje, lapho ngisebenza phakathi kwenu, niziphatha ngale ndlela—uma kufika usuku lapho kungasekho ozonibheka, nonke ngeke yini nibe yizephulamthetho ezizibeke zaba amakhosi? Lapho kwenzeka lokho, bese nidala inhlekelele, ubani ozohlanza umonakalo eniwenzile?” (“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu aphinda angiqwashisa ngokuthi umsebenzi wokusebenzela uNkulunkulu empeleni bewungokuzifakazela mina uqobo nokuziphakamisa futhi angisiza ngabona imiphumela ebucayi yalokhu kwenza. Amazwi kaNkulunkulu angisiza ngabona imvelo yami, njengaleyo yengelosi enkulu, ukuthi izongiholela ekubeni ngibe isigebengu esinonya, futhi ngizodala inhlekelele enkulu. Ngacabanga ngomsebenzi wami kuNkulunkulu owawungazuzwanga ngaphansi kwemigomo efanele yokusebenza; wawungatusi uNkulunkulu futhi ungafakazeli uNkulunkulu, ngingawenzi umsebenzi wami. Kunalokho, izinsuku zami zachithwa kimi, ngifakaza ngami uqobo, ngidonsa abafowethu nodadewethu ebukhoneni bami. Ingabe loluhlobo lomsebenzi aluwona ihlazo? Ingabe lokhu akuwona “umsebenzi” kamphikukristu? Uma bekungekona ukubekezela nomusa kaNkulunkulu, ngabe sengaqalekiswa futhi ngadicilelwa phansi nguNkulunkulu.

Ngaleso sikhathi, ngangqangqazela ukwesaba namahloni; umuzwa wesikweleti esikhulu wachichima enhliziyweni yami, ngase ngidindiliza phansi emhlabathini, ngakhihla isililo ngincenga uNkulunkulu: O, Nkulunkulu! Uma bekungekona ukwembulelwa nokukhanyiselwa, angazi ngizowa kangakanani. Impela ngikukweleta okungaphezulu kunalokho engingakukhokha. Ngiyabonga ngensindiso ongipha yona! Ngiyabonga ngokungisiza ngibone ekujuleni komphefumulo wami ububi nehlazo loqobo lwami. Ngiyabonga ngokungikhombisa ukuthi umsebenzi wami kuwe eqinisweni ubumelene Nawe. Ukuba bengahlulelwa ngenxa yezenzo zami, angifanelwe lutho ngaphandle kwesiqalekiso Sakho, kodwa awuzange ungiphathe ngokwamaphutha ami. Kunalokho ungivule amehlo ami, wangihola, futhi wanginika ithuba lokuphenduka bese ngiqala kabusha. O, Nkulunkulu ngizimisele ukuthatha lesi sigameko njengesifundo engizosithwala impilo yami yonke. Engathi ukulungiswa kanye nokwahlulelwa Nguwe kungahlale kunami, futhi engathi kungangisiza kusenesikhathi ukuba ngilahle umuntu omdala onguSathane bese ungisiza ngibe inceku esaba ngokweqiniso uNkulunkulu ukuze ngikwazi ukuqala ngikhokhe isikweletu sami esikhulu engisikweletayo.”

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ngabona Insindiso KaNkulunkulu

UCheng Hao Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Umsebenzi umkami kanye nami esiwenzayo ebandleni ukushumayela ivangeli....

Sithinte nge-Whatsapp