I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukweduka kanye Nokuthola Indlela

UXiaobing    Wasedolobheni laseXuanzhou, Esifundazweni sase-Anhui  “Into oyijabulelalayo namauhla yiyo kanye eyonakalisa ikusasa lakho, kanti ubuhlungu obuzwayo namuhla yibo kanye obukuvikelayo. Kufanel… Umbhalo Ogcwele

Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …

UHuimin Edolobheni LaseJiaozuo, Esifundazweni SaseHenan  Njalo lapho ngibona noma ngizwa ngomuntu osusiwe esikhundleni futhi esezizwa edangele, ebuthakathaka noma ecasukile, futhi engasafuni ukulandela, ngangiye ng… Umbhalo Ogcwele

Ukubuya KweNdodana Yolahleko

UWang Xin eHarbin City  Ngo-1999, ngaba umholi ngenxa yezidingo zomsebenzi webandla. Nakuba ngangizwa ekujuleni ukuthi ngangingawufanele umsebenzi ngesikhathi ngiqala okokuqala, ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa yo… Umbhalo Ogcwele

Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze

UDing Ning     waseDolobheni laseHeze, esifundeni saseShadong Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibandla belihlele ushintsho emsebenzini wami. Njengoba ngathola lo msebenzi omusha, ngangicabanga ukuthi “ngidinga … Umbhalo Ogcwele

Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa

UBaixue Edolobheni LaseShenyang  Ngenxa yesidingo somsebenzi, ngadluliselwa kwenye indawo yokusebenza. Ngaleso sikhathi, nganginokubonga okukhulu kuNkulunkulu. Ngezwa sengathi kuningi kakhulu lapho ngangisilele kho… Umbhalo Ogcwele

Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi

UWuxin    Wasedolobheni laseTaiyuan, esiFundazweni saseShanxi Into esasilokhu siyixoxa ekuhlanganyeleni kwangaphambilini yizindlela ezahanjwa nguPetru noPawulu. Kuthiwa uPetru wayenake ukuzazi yena noNkulunkulu, futhi w… Umbhalo Ogcwele

Ukuzibuyiselela Kwangempela

 UZhou Li      Edolobheni LaseXintai, Esifundazweni iShandong Kudala, sasidinga ukuhlukanisa izifunda endaweni yethu, kodwa ngokwemigomo yethu yokuhlungwa kwabaholi, kwakunomfo owayebukeka ekulun… Umbhalo Ogcwele

Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni

ULiu Xin edolobheni laseLiaocheng, esiFundazweni saseShandong  Emva kokulandela uNkulunkulu kule minyaka, ngazizwa sengathi ngidlule ekuhluphekeni okuthile futhi ngikhokhe inani elithile, ngakho kancane kancane… Umbhalo Ogcwele

Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima

UXiao Rui    wasedolobheni iPanzhihua, isifundazwe saseSichuan  Lapho ngishumayela ivangeli ngahlangana nabaholi ababengenasineke ebeletha ubufakazi bamanga ukuba balwe baphazamise babize namaphoyisa. Lok… Umbhalo Ogcwele

Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo

uYang Rui wasedolobheni laseYuci esifundazwe sase- Shanxi  Ngelinye ilanga, ngabe sengizwa ukuthi ubaba wami wayexoshiwe ebandleni. Ngethuka kakhulu ngalesosikhathi ngahluleka ukukuqonda. Enhliziyweni yami, ubaba… Umbhalo Ogcwele

Akulula Ukuzazi Ngeqiniso

UZhang Rui Edolobheni laseHangzhou, Esifundazweni saseZhejiang  Ngangiwumuntu ongumkhohlisi. Ezwini likaNkulunkulu singakubona lokhu ukuthi abantu abangabakhohlisi angeke basindiswe uNkulunkulu; abantu abaneqi… Umbhalo Ogcwele

Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza

 UXiaochen edolobheni laseZhengzhou, esiFundazweni saseHenan  Ukuzikhukhumeza yisici esibi esibulalayo. Ngangivame ukuveza isimo sami sokuzikhukhumeza, njalo ngicabanga ukuthi ngangingcono kunabanye abantu. … Umbhalo Ogcwele

Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya

UWu Wen    Edolobheni laseZhengzhou, EsiFundazweni saseHenan  Ngangiwumuntu obuthakathaka nozwelayo. Ngenkathi ngingakakholelwa kuNkulunkulu, ngangivame ukuzizwa ngiphansi futhi ngicindezeleka ngenxa … Umbhalo Ogcwele

Impi Yempilo Nokufa

UChang Moyang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan  “Lapho ushiya inyama, ngokungegwemeke kuzokuba khona impi ngaphakathi. USathane ufuna ukuthi ulandele imicabango yenyama, ukuvikela lokho okufunwa yi… Umbhalo Ogcwele

Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile

UMiao Xiao edolobheni laseJinan, esiFundazweni saseShandong  Ngaphambilini, ngangihlezi ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu wayethi “unopopi futhi uyimbuka elibalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe” wayeqo… Umbhalo Ogcwele

Ukuqonda Ngokusindiswa

ULin Qing      Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bokuba nomndeni wami kanye nokwenyama yami, bengilokhu ngibhizi… Umbhalo Ogcwele

Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo

UDing Xiang Edolobheni laseTengzhou, Esifundazweni saseShandong  Emhlanganweni wabaholi bebandla engake ngawuhambela, ilungu elisha elalisanda kuqokwa lathi: “Anginaso isimo esanele, ngizwa sengathi akungifanel… Umbhalo Ogcwele

Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini

UMei Jie    Edolobheni laseJinan, EsiFundazweni saseShandong  Emva kokushintshwa kwabaphathi bebandla kubuyela kokwasekuqaleni, ubambiswano lwasungulwa ezingeni lobuholi ngamunye wezinga lendlu kaNkulun… Umbhalo Ogcwele

UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo

UQin Shuting edolobheni laseLinyi, esiFundazweni saseShandong Esikhathini eside, yize noma ngangingayekanga ukudla nokuphuza amanzi kaNkulunkulu, kodwa ngangingakaze ngikuzwe ukukhanya. Ngangiye ngakhuleka kuNkulunkulu … Umbhalo Ogcwele

Okulele Emuva Kwamanga

UXiaojing    Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong  Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu abathembekile futhi sikhulume ngendlela eqondile nenembayo, n… Umbhalo Ogcwele

Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela

UMoran eLinyi City, eShandong Province  Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangendlela abangibheka ngayo. Ukuze ngithole udumo kwabanye ngakho konke en… Umbhalo Ogcwele

Amagama Athi “Ukubona Kufana Nokukholwa” Akufanele Kube Yinto Esiyikholwayo

UXiaowen Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan  Ngaphambilini, ngenkathi ngivame ukuzwa abantu bephawula kokuthile, babevame ukuthi “ukubona ukukholwa.” Ngokuhamba kwesikhathi, nami ngakuthatha lokhu nj… Umbhalo Ogcwele

Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni

UYi Ran eLaiwu City, eShandong Province  Esikhathini esedlule, ngenxa yokungaqondi kwami umgomo ophathelene nokuhlelwa kabusha kwezisebenzi ebandleni, lapho ibandla lishintsha umholi esikhundleni, kwazaleka umcab… Umbhalo Ogcwele

Angikulungele Ukubona UKristu

UHuanbao    Edolobheni laseDalian, Esifundazweni saseLiaoning Kusukela ngiqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, selokhu ngangibancoma kakhulu abafowethu nodadewethu abakwazi ukwamukela inkonzo yomuntu siqu… Umbhalo Ogcwele

Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe

UHu Ke    Edolobheni laseDezhou, EsiFundazweni saseShandong  Njalo uma ngibona la mazwi ekhulunywa nguNkulunkulu, ngangizizwa nginetwetwe: “Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu. N… Umbhalo Ogcwele

Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?

UXu Lei      Edolobheni LaseZaozhuang, Esifundazweni saseShandong Ngelinye ilanga ngathola isaziso ngomhlangano. Ngokuvamile lesi yisehlakalo esiyintokozo, kodwa ngithe uma ngicabanga ngokuthi umsebenzi wami wawungahlel… Umbhalo Ogcwele

Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena

ULingxin     Edolobheni LaseShijiazhuang, Esifundazweni SaseHebei Ezinsukwini ezimbalwa ezidlule, ngafunda indimana ethathwe lapha “Indlela Yokungena Empilweni Yoqobo” Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ngokungena… Umbhalo Ogcwele

Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni

UGan’en Edolobheni LaseHefei, Esifundazweni Sase-Anhui  Empilweni yami, yilokhu ngaphila ngamagama athi, “Umuntu akufanele abe nenhliziyo efuna ukulimaza abanye, kodwa aqaphele ukuze angalimali” ekuhlaleni nabantu.… Umbhalo Ogcwele

Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?

USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokup… Umbhalo Ogcwele

Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!

UXiaojin Endaweni yasePan’an, esiFundazweni saseZhejiang  NgoNhlolanja wezi-2007, ibandla lathola umsebenzi osihloko esithi “Niselani Nilekelele Amakholwa Asemasha Ukuwasiza Athole Ukuzinza Ngokushesha.” Wawugciz… Umbhalo Ogcwele

Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke

UXian shang eJinzhong City, eShanxi Province  Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abashumayeli besifunda beza ebandleni lethu, ngangiye ngizizwe ngingakhululekile kahle. Angizange ngiyiv… Umbhalo Ogcwele

Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni

ULi Li     Edolobheni laseDezhou, esiFundazweni saseShandong  Esikhathini esingeside esedlule, ngaphakanyiswa ngakhushulelwa ekubeni isisebenzi sesifunda. Ngolunye usuku, ngenkathi sihlangene nalabo engis… Umbhalo Ogcwele

Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile

UKemu    Edolobheni laseZhumadian, Esifundazweni saseHenan Engqondweni yami, bengilokhu ngizibona njengomuntu onobuntu. Ngike ngacabanga ngalokhu ngoba, omakhelwane bami babeke bangincome phambi kwabazali ba… Umbhalo Ogcwele

Ngabona Insindiso KaNkulunkulu

UCheng Hao    Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Ngomusa kaNkulunkulu, umkami kanye nami sakhushulelwa esikhundleni sokuba ngabesibili eqenjini levangeli ukuze senze imisebenzi yethu. Esikhathi esifushane … Umbhalo Ogcwele

Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?

UXiaohe    eDolobheni lasePuyang, esiFundazweni saseHenan Esikhathini esidlulile, njalo uma ngifunda amazwi ambulwe nguNkulunkulu mayelana nokuthi abantu abemukeli kanjani iqiniso, ngangingakholwa ukuthi l… Umbhalo Ogcwele

Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza

UWu You    Edolobheni laseHechi, EsiFundazweni saseGuangxi Esikhathini esithile esidlule, ibandla langihlelela ukuba ngiyohlala nomndeni owawuzongisingatha ngezizathu zomsebenzi. Uma ngiqala ukuhlanganyela n… Umbhalo Ogcwele

Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu

UJiayi    Edolobheni LaseFuyang, Esifundazweni Sase-Anhui Imvelo yami inokuzithwala kakhulu; kungakhathaleki ukuthi ngenzani, njalo ngisebenzisa ukuhlakanipha nendlela engizisungulele yona ukuze ngibonise ubuhlakani bam… Umbhalo Ogcwele

Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki

UHe Jiejing     IDolobha IHezou, Isifundazwe IGuangxi Udade kanye nami sasibhangqiwe ukuze sibuyekeze izihloko ndawonye. Njengoba sasihlangene, mina ngabona ukuthi kwakungenandaba noma ngabe kwakuwukucula, ku… Umbhalo Ogcwele

Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini

UXinyi    edolobheni laseXi’an, esiFundazweni saseShaanxi Ekuvakasheleni kwami amabandla kwakamuva, ngizwe kaningi abaholi nabasebenzi bethi abanye abantu, emva kokuhlanganyela nami, baba ngabalandulayo, a… Umbhalo Ogcwele

Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula

UMomo edolobheni laseHefei, Esifundazweni sase-Anhui Ngaphambi kokuba ngikholwe kuNkulunkulu, noma ngabe ngangenzani, ngangingafuni neze ukusala emuva. Ngangizimisele ukwamukela noma yibuphi ubunzima inqobo nje uma lokh… Umbhalo Ogcwele

Lokhu Ukwenza Iqiniso

UFan Xing    Edolobheni LaseZhumadian, Esifundazweni SaseHenan Esikhathini esedlule, ngahlanganiswa nodade othile ukuze ngiyosebenza emisebenzini ethile. Ngenxa yokuba nokuzithwala nokuzazisa futhi angizange … Umbhalo Ogcwele

Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle

UMeng Yu    Edolobheni LasePingdingshan, Esifundazweni SaseHenan Ngesinye isikhathi lapho ngenza umsebenzi wami, ngaphawula ukuthi umfowethu othile wayezama ukujabulisa odadewabo, okwakubonakalisa isici esibi sesimo sak… Umbhalo Ogcwele

Ubambiswano Lweqiniso

UFang Li    edolobheni lase-Anyang, esiFundazweni saseHenan Kamuva nje ngangicabanga ukuthi ngangingene ebudlelwaneni obunokubambisana. Mina nomlingani engangisebenza naye sasikwazi ukukhuluma nganoma yini,… Umbhalo Ogcwele

Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona

  UYixin    Edolobheni LaseShijiazhuang,  Esifundazweni SaseHebei Ngaphambili, ngangivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethi, “Konke uNkulunkulu akwenzayo okuhle kakhulu; yikho konke abantu abakudingayo.” Ngakwam… Umbhalo Ogcwele

Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!

 UXiaowei Edolobheni laseShanghai  Esikhathi esithile esadlula, yize noma njalo ngangithola intshisekelo kanye nomhlomulo lapho udade engangisebenza naye abelana nami ukukhanyiseleka akutholile ngenkathi edla … Umbhalo Ogcwele

Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu

ULi Heng    Edolobheni LaseSuqian, Esifundazweni saseJiangsu Phakathi kwamazwi uNkulunkulu ambula ngawo umuntu ngathola le ndima, “Kushiwo ekuqaleni ukuthi laba bantu bayinzalo kadrako omkhulu obomvu. Eqiniswe… Umbhalo Ogcwele

Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!

UShiji    Edolobheni LaseMa’anshan Esifundazweni saseAnhui Ngesikhathi ngisebenza njengomholi ebandleni, umholi wami wayevame ukwabelana nathi ngezibonelo zokuhluleka kwabanye ukuze afundise thina isifundo. Is… Umbhalo Ogcwele

Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha

UChen Dan    Esifundazweni  SaseHunan Ekupheleni konyaka odlule, ngenxa yokuthi ngangingakwazi ukuphakamisa umsebenzi wevangeli endaweni yami, umndeni kaNkulunkulu waletha omunye umfowethu osuka kwenye indawo ukuzothath… Umbhalo Ogcwele

Ngafunda Ukusebenza Nabanye

ULiu Heng  Esifundazweni SaseJiangxi Ngomusa nangokuphakanyiswa uNkulunkulu, ngathatha umthwalo wokuba ngumholi webandla. Ngaleso sikhathi, nganginomdlandla omkhulu futhi ngenza isinqumo phambi kukaNkulunkulu: Noma… Umbhalo Ogcwele

Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

USuxing        Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo, futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka. Eminyakeni eminingi, bengiboshwe yidumela kanye nesikhundla futhi ngingakwaz… Umbhalo Ogcwele

Uthando Lwensindiso KaNkulunkulu Ngesintu

UDanyi   Esifundazweni SaseSichuan  Kunomuzwa wokuba necala ogcwala enhliziyweni yami ngaso sonke isikhathi uma ngibona lawa mazwi kaNkulunkulu: “Inkinga enkulu ngomuntu ukuthi akukho okunye akucabangayo ngaph… Umbhalo Ogcwele

Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu

UXiangwang Esifundazweni Sase Sichuan  Ngizizwa ngingosolwe kakhulu enhliziyweni yami sonke isikhathi lapho ngibona amazwi kaNkulunkulu athi: “Isintu esinonya nesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijim… Umbhalo Ogcwele

Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela

UDu Fan    Esifundazweni SaseJiangsu Muva nje, ibandla lalibambe ukhetho lokuqoka umholi omusha, kodwa umholi owengamele waphambana nezimiso zebandla, esebenzisa indlela yakhe yokwenza ukhetho. Lapho abanye abafowethu n… Umbhalo Ogcwele

Ngajabulela Idili Elicebile

UXinwei  Esifundazweni SaseZhejiang UJune 25 no-26 waba yizinsuku ezingalibaleki. Isifunda sethu saseZhejiang savelelwa isehlakalo esikhulu, lapho abaholi nezisebenzi zesifunda eziningi zabanjwa udrako omkhulu obom… Umbhalo Ogcwele

Zilungise Wena Ngaphambi Kokulungisa Abanye

UChongxin    Esifundazweni SaseShanxi Kokunye ukuhlanganyela kwathiwa: “Abaholi nezisebenzi kufanele babe nenhliziyo enothando, ukubekezela, ukuqonda, futhi kufanele baphathe abantu ngendlela efanele. Kufanele… Umbhalo Ogcwele

Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso

UWenwen Edolobheni LaseChangchun, Esifundazweni SaseJilin  Ngokombono wami, njalo ngangicabanga ukuthi uma ukwenza izinto kwangaphandle kusabonakala kufanele lapho abantu bengaboni kukhohlakala, khona-ke kwakubh… Umbhalo Ogcwele

Ekugcineni Ngibone Indlela Yokuba Umuntu Wangempela

UXiaoli    Esifundazweni SaseHenan  Kusukela ngisemncane, isifiso sami sedumela njalo sasinamandla kakhulu, futhi lapho ngisebenzelana nabantu nganginaka kakhulu idumela lami, isikhundla sami emehlweni a… Umbhalo Ogcwele

Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila

UShi Han Esifundazweni SaseHebei Ngazalelwa emndenini ompofu wabalimi. Ngangihlakaniphile kusukela ngisemncane, kangangokuthi ngangingalwi nezinye izingane futhi ngangilalela abazali bami, okwangenza “intombazane elu… Umbhalo Ogcwele

Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni

UZhou Xuan    Esifundazweni SaseShandong  Ngo-Aphreli 3, 2003, ngahamba nodadewethu ngayovakashela ikholwa elisha. Leli kholwa elisha lalingakazinzi eqinisweni futhi lagcina ngokusimpimpa. Ngenxa yalokho,… Umbhalo Ogcwele

Ubusha Obungenakho Ukuzisola

UXiaowen    Edolobheni LaseChongqing  “Uthando luwumuzwa omsulwa, omsulwa ongenasici. Sebenzisa inhliziyo yakho, sebenzisa inhliziyo yakho ukuthanda nokuzwa kanye nokukhathalela. Uthando alubeki mibandela… Umbhalo Ogcwele

Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi

UChen Lu    Ezweni laseTonglu, Esifundazweni SaseZhejiang Ngazalwa ngawo-1980 edolobhaneni—sasiwumndeni wabalimi izizukulwane ezinngi. Ngazinikela ezifundweni zami ukuze ngikwazi ukuya ekolishi futhi ngibale… Umbhalo Ogcwele

Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu

UMeng Yong Esifundazweni saseShanxi Ngingumuntu ngokwemvelo owethembekile, yingakho bengihlala ngihlushwa ngabanye abantu. Ngenxa yalokho, ngizwe ukubanda komhlaba womuntu futhi ngezwa ukuphila kwami kungenalutho futhi… Umbhalo Ogcwele