Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukweduka kanye Nokuthola Indlela

UXiaobing    Wasedolobheni laseXuanzhou, Esifundazweni sase-Anhui  “Into oyijabulelalayo namauhla yiyo kanye eyonakalisa ikusasa lakho, kanti ubuhlungu obuzwayo namuhla yibo kanye obukuvikelayo. Kufanel… Umbhalo Ogcwele

Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …

UHuimin Edolobheni LaseJiaozuo, Esifundazweni SaseHenan  Njalo lapho ngibona noma ngizwa ngomuntu osusiwe esikhundleni futhi esezizwa edangele, ebuthakathaka noma ecasukile, futhi engasafuni ukulandela, ngangiye ng… Umbhalo Ogcwele

Ukubuya KweNdodana Yolahleko

UWang Xin eHarbin City  Ngo-1999, ngaba umholi ngenxa yezidingo zomsebenzi webandla. Nakuba ngangizwa ekujuleni ukuthi ngangingawufanele umsebenzi ngesikhathi ngiqala okokuqala, ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa yo… Umbhalo Ogcwele

Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze

UDing Ning     waseDolobheni laseHeze, esifundeni saseShadong Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibandla belihlele ushintsho emsebenzini wami. Njengoba ngathola lo msebenzi omusha, ngangicabanga ukuthi “ngidinga … Umbhalo Ogcwele

Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa

UBaixue Edolobheni LaseShenyang  Ngenxa yesidingo somsebenzi, ngadluliselwa kwenye indawo yokusebenza. Ngaleso sikhathi, nganginokubonga okukhulu kuNkulunkulu. Ngezwa sengathi kuningi kakhulu lapho ngangisilele kho… Umbhalo Ogcwele

Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi

UWuxin    Wasedolobheni laseTaiyuan, esiFundazweni saseShanxi  Into esasilokhu siyixoxa ekuhlanganyeleni kwangaphambilini yizindlela ezahanjwa nguPetru noPawulu. Kuthiwa uPetru wayenake ukuzazi yena noN… Umbhalo Ogcwele

Ukuzibuyiselela Kwangempela

 UZhou Li      Edolobheni LaseXintai, Esifundazweni iShandong Kudala, sasidinga ukuhlukanisa izifunda endaweni yethu, kodwa ngokwemigomo yethu yokuhlungwa kwabaholi, kwakunomfo owayebukeka ekulun… Umbhalo Ogcwele

Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni

ULiu Xin edolobheni laseLiaocheng, esiFundazweni saseShandong  Emva kokulandela uNkulunkulu kule minyaka, ngazizwa sengathi ngidlule ekuhluphekeni okuthile futhi ngikhokhe inani elithile, ngakho kancane kancane… Umbhalo Ogcwele

Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima

UXiao Rui    wasedolobheni iPanzhihua, isifundazwe saseSichuan  Lapho ngishumayela ivangeli ngahlangana nabaholi ababengenasineke ebeletha ubufakazi bamanga ukuba balwe baphazamise babize namaphoyisa. Lok… Umbhalo Ogcwele

Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo

uYang Rui wasedolobheni laseYuci esifundazwe sase- Shanxi  Ngelinye ilanga, ngabe sengizwa ukuthi ubaba wami wayexoshiwe ebandleni. Ngethuka kakhulu ngalesosikhathi ngahluleka ukukuqonda. Enhliziyweni yami, ubaba… Umbhalo Ogcwele

Akulula Ukuzazi Ngeqiniso

UZhang Rui Edolobheni laseHangzhou, Esifundazweni saseZhejiang  Ngangiwumuntu ongumkhohlisi. Ezwini likaNkulunkulu singakubona lokhu ukuthi abantu abangabakhohlisi angeke basindiswe uNkulunkulu; abantu abaneqi… Umbhalo Ogcwele

Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza

 UXiaochen edolobheni laseZhengzhou, esiFundazweni saseHenan  Ukuzikhukhumeza yisici esibi esibulalayo. Ngangivame ukuveza isimo sami sokuzikhukhumeza, njalo ngicabanga ukuthi ngangingcono kunabanye abantu. … Umbhalo Ogcwele

Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya

UWu Wen    Edolobheni laseZhengzhou, EsiFundazweni saseHenan  Ngangiwumuntu obuthakathaka nozwelayo. Ngenkathi ngingakakholelwa kuNkulunkulu, ngangivame ukuzizwa ngiphansi futhi ngicindezeleka ngenxa … Umbhalo Ogcwele

Impi Yempilo Nokufa

UChang Moyang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan  “Lapho ushiya inyama, ngokungegwemeke kuzokuba khona impi ngaphakathi. USathane ufuna ukuthi ulandele imicabango yenyama, ukuvikela lokho okufunwa yi… Umbhalo Ogcwele

Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile

UMiao Xiao edolobheni laseJinan, esiFundazweni saseShandong  Ngaphambilini, ngangihlezi ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu wayethi “unopopi futhi uyimbuka elibalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe” wayeqo… Umbhalo Ogcwele

Ukuqonda Ngokusindiswa

ULin Qing      Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bokuba nomndeni wami kanye nokwenyama yami, bengilokhu ngibhizi… Umbhalo Ogcwele

Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo

UDing Xiang Edolobheni laseTengzhou, Esifundazweni saseShandong  Emhlanganweni wabaholi bebandla engake ngawuhambela, ilungu elisha elalisanda kuqokwa lathi: “Anginaso isimo esanele, ngizwa sengathi akungifanel… Umbhalo Ogcwele

Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini

UMei Jie    Edolobheni laseJinan, EsiFundazweni saseShandong  Emva kokushintshwa kwabaphathi bebandla kubuyela kokwasekuqaleni, ubambiswano lwasungulwa ezingeni lobuholi ngamunye wezinga lendlu kaNkulun… Umbhalo Ogcwele

UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo

UQin Shuting edolobheni laseLinyi, esiFundazweni saseShandong  Esikhathini eside, yize noma ngangingayekanga ukudla nokuphuza amanzi kaNkulunkulu, kodwa ngangingakaze ngikuzwe ukukhanya. Ngangiye ngakhuleka kuNk… Umbhalo Ogcwele

Okulele Emuva Kwamanga

UXiaojing    Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong  Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu abathembekile futhi sikhulume ngendlela eqondile nenembayo, n… Umbhalo Ogcwele

Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela

UMoran eLinyi City, eShandong Province  Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangendlela abangibheka ngayo. Ukuze ngithole udumo kwabanye ngakho konke en… Umbhalo Ogcwele

Amagama Athi “Ukubona Kufana Nokukholwa” Akufanele Kube Yinto Esiyikholwayo

UXiaowen Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan  Ngaphambilini, ngenkathi ngivame ukuzwa abantu bephawula kokuthile, babevame ukuthi “ukubona ukukholwa.” Ngokuhamba kwesikhathi, nami ngakuthatha lokhu nj… Umbhalo Ogcwele

Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni

UYi Ran eLaiwu City, eShandong Province  Esikhathini esedlule, ngenxa yokungaqondi kwami umgomo ophathelene nokuhlelwa kabusha kwezisebenzi ebandleni, lapho ibandla lishintsha umholi esikhundleni, kwazaleka umcab… Umbhalo Ogcwele

Angikulungele Ukubona UKristu

UHuanbao    Edolobheni laseDalian, Esifundazweni saseLiaoning Kusukela ngiqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, selokhu ngangibancoma kakhulu abafowethu nodadewethu abakwazi ukwamukela inkonzo yomuntu siqu… Umbhalo Ogcwele

Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe

UHu Ke    Edolobheni laseDezhou, EsiFundazweni saseShandong  Njalo uma ngibona la mazwi ekhulunywa nguNkulunkulu, ngangizizwa nginetwetwe: “Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu. N… Umbhalo Ogcwele

Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?

UXu Lei      Edolobheni LaseZaozhuang, Esifundazweni saseShandong Ngelinye ilanga ngathola isaziso ngomhlangano. Ngokuvamile lesi yisehlakalo esiyintokozo, kodwa ngithe uma ngicabanga ngokuthi umsebenzi w… Umbhalo Ogcwele

Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena

ULingxin     Edolobheni LaseShijiazhuang, Esifundazweni SaseHebei Ezinsukwini ezimbalwa ezidlule, ngafunda indimana ethathwe lapha “Indlela Yokungena Empilweni Yoqobo” Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ngokungena… Umbhalo Ogcwele

Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni

UGan’en Edolobheni LaseHefei, Esifundazweni Sase-Anhui  Empilweni yami, yilokhu ngaphila ngamagama athi, “Umuntu akufanele abe nenhliziyo efuna ukulimaza abanye, kodwa aqaphele ukuze angalimali” ekuhlaleni nabantu.… Umbhalo Ogcwele

Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?

USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zok… Umbhalo Ogcwele

Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!

UXiaojin Endaweni yasePan’an, esiFundazweni saseZhejiang  NgoNhlolanja wezi-2007, ibandla lathola umsebenzi osihloko esithi “Niselani Nilekelele Amakholwa Asemasha Ukuwasiza Athole Ukuzinza Ngokushesha.” Wawugciz… Umbhalo Ogcwele

Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke

UXian shang eJinzhong City, eShanxi Province  Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abashumayeli besifunda beza ebandleni lethu, ngangiye ngizizwe ngingakhululekile kahle. Angizange ngiyiv… Umbhalo Ogcwele

Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni

ULi Li     Edolobheni laseDezhou, esiFundazweni saseShandong  Esikhathini esingeside esedlule, ngaphakanyiswa ngakhushulelwa ekubeni isisebenzi sesifunda. Ngolunye usuku, ngenkathi sihlangene nalabo engis… Umbhalo Ogcwele

Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile

UKemu    Edolobheni laseZhumadian, Esifundazweni saseHenan Engqondweni yami, bengilokhu ngizibona njengomuntu onobuntu. Ngike ngacabanga ngalokhu ngoba, omakhelwane bami babeke bangincome phambi kwabazali ba… Umbhalo Ogcwele

Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?

UXiaohe    eDolobheni lasePuyang, esiFundazweni saseHenan Esikhathini esidlulile, njalo uma ngifunda amazwi ambulwe nguNkulunkulu mayelana nokuthi abantu abemukeli kanjani iqiniso, ngangingakholwa ukuthi l… Umbhalo Ogcwele

Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza

UWu You    Edolobheni laseHechi, EsiFundazweni saseGuangxi Esikhathini esithile esidlule, ibandla langihlelela ukuba ngiyohlala nomndeni owawuzongisingatha ngezizathu zomsebenzi. Uma ngiqala ukuhlanganyela n… Umbhalo Ogcwele

Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki

UHe Jiejing     IDolobha IHezou, Isifundazwe IGuangxi Udade kanye nami sasibhangqiwe ukuze sibuyekeze izihloko ndawonye. Njengoba sasihlangene, mina ngabona ukuthi kwakungenandaba noma ngabe kwakuwukucula, ku… Umbhalo Ogcwele

Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini

UXinyi    edolobheni laseXi’an, esiFundazweni saseShaanxi Ekuvakasheleni kwami amabandla kwakamuva, ngizwe kaningi abaholi nabasebenzi bethi abanye abantu, emva kokuhlanganyela nami, baba ngabalandulayo, a… Umbhalo Ogcwele

Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula

UMomo edolobheni laseHefei, Esifundazweni sase-Anhui  Ngaphambi kokuba ngikholwe kuNkulunkulu, noma ngabe ngangenzani, ngangingafuni neze ukusala emuva. Ngangizimisele ukwamukela noma yibuphi ubunzima inqobo nje um… Umbhalo Ogcwele

Ubambiswano Lweqiniso

UFang Li    edolobheni lase-Anyang, esiFundazweni saseHenan Kamuva nje ngangicabanga ukuthi ngangingene ebudlelwaneni obunokubambisana. Mina nomlingani engangisebenza naye sasikwazi ukukhuluma nganoma yini,… Umbhalo Ogcwele

Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!

 UXiaowei Edolobheni laseShanghai  Esikhathi esithile esadlula, yize noma njalo ngangithola intshisekelo kanye nomhlomulo lapho udade engangisebenza naye abelana nami ukukhanyiseleka akutholile ngenkathi edla … Umbhalo Ogcwele

Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu

ULi Heng    Edolobheni LaseSuqian, Esifundazweni saseJiangsu Phakathi kwamazwi uNkulunkulu ambula ngawo umuntu ngathola le ndima, “Kushiwo ekuqaleni ukuthi laba bantu bayinzalo kadrako omkhulu obomvu. Eqiniswe… Umbhalo Ogcwele

Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu

UXiangwang Esifundazweni Sase Sichuan  Ngizizwa ngingosolwe kakhulu enhliziyweni yami sonke isikhathi lapho ngibona amazwi kaNkulunkulu athi: “Isintu esinonya nesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijim… Umbhalo Ogcwele