Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …

UHuimin Edolobheni LaseJiaozuo, Esifundazweni SaseHenan  Njalo lapho ngibona noma ngizwa ngomuntu osusiwe esikhundleni futhi esezizwa edangele, ebuthakathaka noma ecasukile, futhi engasafuni ukulandela, ngangiye ng…

2018-03-06 05:13:59

Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze

UDing Ning     waseDolobheni laseHeze, esifundeni saseShadong Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibandla belihlele ushintsho emsebenzini wami. Njengoba ngathola lo msebenzi omusha, ngangicabanga ukuthi “ngidinga …

2018-03-06 07:13:59

Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa

UBaixue Edolobheni LaseShenyang  Ngenxa yesidingo somsebenzi, ngadluliselwa kwenye indawo yokusebenza. Ngaleso sikhathi, nganginokubonga okukhulu kuNkulunkulu. Ngezwa sengathi kuningi kakhulu lapho ngangisilele kho…

2018-03-06 08:13:59

Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi

UWuxin    Wasedolobheni laseTaiyuan, esiFundazweni saseShanxi Into esasilokhu siyixoxa ekuhlanganyeleni kwangaphambilini yizindlela ezahanjwa nguPetru noPawulu. Kuthiwa uPetru wayenake ukuzazi yena noNkulunkulu, futhi w…

2018-03-06 09:13:59

Ukuzibuyiselela Kwangempela

 UZhou Li      Edolobheni LaseXintai, Esifundazweni iShandong Kudala, sasidinga ukuhlukanisa izifunda endaweni yethu, kodwa ngokwemigomo yethu yokuhlungwa kwabaholi, kwakunomfo owayebukeka ekulun…

Ubudlelwane Babantu 2018-03-06 10:13:59

Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima

UXiao Rui    wasedolobheni iPanzhihua, isifundazwe saseSichuan  Lapho ngishumayela ivangeli ngahlangana nabaholi ababengenasineke ebeletha ubufakazi bamanga ukuba balwe baphazamise babize namaphoyisa. Lok…

2018-03-06 12:13:59

Akulula Ukuzazi Ngeqiniso

UZhang Rui Edolobheni laseHangzhou, Esifundazweni saseZhejiang  Ngangiwumuntu ongumkhohlisi. Ezwini likaNkulunkulu singakubona lokhu ukuthi abantu abangabakhohlisi angeke basindiswe uNkulunkulu; abantu abaneqi…

2018-03-06 14:13:59

Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya

UWu Wen    Edolobheni laseZhengzhou, EsiFundazweni saseHenan  Ngangiwumuntu obuthakathaka nozwelayo. Ngenkathi ngingakakholelwa kuNkulunkulu, ngangivame ukuzizwa ngiphansi futhi ngicindezeleka ngenxa …

2018-03-06 16:13:59

Impi Yempilo Nokufa

UChang Moyang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan  “Lapho ushiya inyama, ngokungegwemeke kuzokuba khona impi ngaphakathi. USathane ufuna ukuthi ulandele imicabango yenyama, ukuvikela lokho okufunwa yi…

2018-03-06 17:13:59

Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile

UMiao Xiao edolobheni laseJinan, esiFundazweni saseShandong  Ngaphambilini, ngangihlezi ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu wayethi “unopopi futhi uyimbuka elibalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe” wayeqo…

2018-03-06 18:13:59

Ukuqonda Ngokusindiswa

ULin Qing      Edolobheni LaseQingzhou, Esifundazweni iShandong Kule minyaka eminingi yokulandela uNkulunkulu, ngibuyekile ubumnandi bokuba nomndeni wami kanye nokwenyama yami, bengilokhu ngibhizi…

2018-03-06 19:13:59

Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini

UMei Jie    Edolobheni laseJinan, EsiFundazweni saseShandong  Emva kokushintshwa kwabaphathi bebandla kubuyela kokwasekuqaleni, ubambiswano lwasungulwa ezingeni lobuholi ngamunye wezinga lendlu kaNkulun…

Ubudlelwane Babantu 2018-03-06 21:13:59

UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo

UQin Shuting edolobheni laseLinyi, esiFundazweni saseShandong Esikhathini eside, yize noma ngangingayekanga ukudla nokuphuza amanzi kaNkulunkulu, kodwa ngangingakaze ngikuzwe ukukhanya. Ngangiye ngakhuleka kuNkulunkulu …

2018-03-06 22:13:59

Okulele Emuva Kwamanga

UXiaojing    Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong  Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu abathembekile futhi sikhulume ngendlela eqondile nenembayo, n…

2018-03-06 23:13:59

Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela

UMoran eLinyi City, eShandong Province  Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangendlela abangibheka ngayo. Ukuze ngithole udumo kwabanye ngakho konke en…

2018-03-07 00:13:59

Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni

UYi Ran eLaiwu City, eShandong Province  Esikhathini esedlule, ngenxa yokungaqondi kwami umgomo ophathelene nokuhlelwa kabusha kwezisebenzi ebandleni, lapho ibandla lishintsha umholi esikhundleni, kwazaleka umcab…

2018-03-07 02:13:59

Angikulungele Ukubona UKristu

UHuanbao    Edolobheni laseDalian, Esifundazweni saseLiaoning Kusukela ngiqala ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla, selokhu ngangibancoma kakhulu abafowethu nodadewethu abakwazi ukwamukela inkonzo yomuntu siqu…

2018-03-07 03:13:59

Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe

UHu Ke    Edolobheni laseDezhou, EsiFundazweni saseShandong  Njalo uma ngibona la mazwi ekhulunywa nguNkulunkulu, ngangizizwa nginetwetwe: “Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu. N…

2018-03-07 04:13:59

Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni

UGan’en Edolobheni LaseHefei, Esifundazweni Sase-Anhui  Empilweni yami, yilokhu ngaphila ngamagama athi, “Umuntu akufanele abe nenhliziyo efuna ukulimaza abanye, kodwa aqaphele ukuze angalimali” ekuhlaleni nabantu.…

2018-03-07 09:13:59

Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?

USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokup…

2018-03-07 10:13:59

Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke

UXian shang eJinzhong City, eShanxi Province  Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abashumayeli besifunda beza ebandleni lethu, ngangiye ngizizwe ngingakhululekile kahle. Angizange ngiyiv…

2018-03-07 12:13:59

Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni

ULi Li     Edolobheni laseDezhou, esiFundazweni saseShandong  Esikhathini esingeside esedlule, ngaphakanyiswa ngakhushulelwa ekubeni isisebenzi sesifunda. Ngolunye usuku, ngenkathi sihlangene nalabo engis…

2018-03-07 14:13:59

Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile

UKemu    Edolobheni laseZhumadian, Esifundazweni saseHenan Engqondweni yami, bengilokhu ngizibona njengomuntu onobuntu. Ngike ngacabanga ngalokhu ngoba, omakhelwane bami babeke bangincome phambi kwabazali ba…

2018-03-07 15:13:59

Ngabona Insindiso KaNkulunkulu

UCheng Hao    Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Ngomusa kaNkulunkulu, umkami kanye nami sakhushulelwa esikhundleni sokuba ngabesibili eqenjini levangeli ukuze senze imisebenzi yethu. Esikhathi esifushane …

2018-03-07 16:13:59

Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?

UXiaohe    eDolobheni lasePuyang, esiFundazweni saseHenan Esikhathini esidlulile, njalo uma ngifunda amazwi ambulwe nguNkulunkulu mayelana nokuthi abantu abemukeli kanjani iqiniso, ngangingakholwa ukuthi l…

2018-03-07 17:13:59

Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu

UJiayi    Edolobheni LaseFuyang, Esifundazweni Sase-Anhui Imvelo yami inokuzithwala kakhulu; kungakhathaleki ukuthi ngenzani, njalo ngisebenzisa ukuhlakanipha nendlela engizisungulele yona ukuze ngibonise ubuhlakani bam…

2018-03-07 20:13:59

Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki

UHe Jiejing     IDolobha IHezou, Isifundazwe IGuangxi Udade kanye nami sasibhangqiwe ukuze sibuyekeze izihloko ndawonye. Njengoba sasihlangene, mina ngabona ukuthi kwakungenandaba noma ngabe kwakuwukucula, ku…

2018-03-07 21:13:59

Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini

UXinyi    edolobheni laseXi’an, esiFundazweni saseShaanxi Ekuvakasheleni kwami amabandla kwakamuva, ngizwe kaningi abaholi nabasebenzi bethi abanye abantu, emva kokuhlanganyela nami, baba ngabalandulayo, a…

2018-03-08 00:13:59

Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula

UMomo edolobheni laseHefei, Esifundazweni sase-Anhui Ngaphambi kokuba ngikholwe kuNkulunkulu, noma ngabe ngangenzani, ngangingafuni neze ukusala emuva. Ngangizimisele ukwamukela noma yibuphi ubunzima inqobo nje uma lokh…

2018-03-08 01:13:59

Lokhu Ukwenza Iqiniso

UFan Xing    Edolobheni LaseZhumadian, Esifundazweni SaseHenan Esikhathini esedlule, ngahlanganiswa nodade othile ukuze ngiyosebenza emisebenzini ethile. Ngenxa yokuba nokuzithwala nokuzazisa futhi angizange …

2018-03-08 02:13:59

Ubambiswano Lweqiniso

UFang Li    edolobheni lase-Anyang, esiFundazweni saseHenan Kamuva nje ngangicabanga ukuthi ngangingene ebudlelwaneni obunokubambisana. Mina nomlingani engangisebenza naye sasikwazi ukukhuluma nganoma yini,…

Ubudlelwane Babantu 2018-03-08 04:13:59

Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona

  UYixin    Edolobheni LaseShijiazhuang,  Esifundazweni SaseHebei Ngaphambili, ngangivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethi, “Konke uNkulunkulu akwenzayo okuhle kakhulu; yikho konke abantu abakudingayo.” Ngakwam…

2018-03-08 05:13:59

Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!

 UXiaowei Edolobheni laseShanghai  Esikhathi esithile esadlula, yize noma njalo ngangithola intshisekelo kanye nomhlomulo lapho udade engangisebenza naye abelana nami ukukhanyiseleka akutholile ngenkathi edla …

2018-03-08 06:13:59

Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!

UShiji    Edolobheni LaseMa’anshan Esifundazweni saseAnhui Ngesikhathi ngisebenza njengomholi ebandleni, umholi wami wayevame ukwabelana nathi ngezibonelo zokuhluleka kwabanye ukuze afundise thina isifundo. Is…

2018-03-08 08:13:59

Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha

UChen Dan    Esifundazweni  SaseHunan Ekupheleni konyaka odlule, ngenxa yokuthi ngangingakwazi ukuphakamisa umsebenzi wevangeli endaweni yami, umndeni kaNkulunkulu waletha omunye umfowethu osuka kwenye indawo ukuzothath…

2018-03-08 09:13:59

Ngafunda Ukusebenza Nabanye

ULiu Heng  Esifundazweni SaseJiangxi Ngomusa nangokuphakanyiswa uNkulunkulu, ngathatha umthwalo wokuba ngumholi webandla. Ngaleso sikhathi, nganginomdlandla omkhulu futhi ngenza isinqumo phambi kukaNkulunkulu: Noma…

2018-03-08 10:13:59

Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

USuxing        Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo, futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka. Eminyakeni eminingi, bengiboshwe yidumela kanye nesikhundla futhi ngingakwaz…

2018-03-08 11:13:59

Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu

UXiangwang Esifundazweni Sase Sichuan  Ngizizwa ngingosolwe kakhulu enhliziyweni yami sonke isikhathi lapho ngibona amazwi kaNkulunkulu athi: “Isintu esinonya nesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijim…

2018-03-08 13:13:59

Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela

UDu Fan    Esifundazweni SaseJiangsu Muva nje, ibandla lalibambe ukhetho lokuqoka umholi omusha, kodwa umholi owengamele waphambana nezimiso zebandla, esebenzisa indlela yakhe yokwenza ukhetho. Lapho abanye abafowethu n…

2018-03-08 14:13:59

Ngajabulela Idili Elicebile

UXinwei  Esifundazweni SaseZhejiang UJune 25 no-26 waba yizinsuku ezingalibaleki. Isifunda sethu saseZhejiang savelelwa isehlakalo esikhulu, lapho abaholi nezisebenzi zesifunda eziningi zabanjwa udrako omkhulu obom…

2018-03-08 15:13:59

Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila

UShi Han Esifundazweni SaseHebei Ngazalelwa emndenini ompofu wabalimi. Ngangihlakaniphile kusukela ngisemncane, kangangokuthi ngangingalwi nezinye izingane futhi ngangilalela abazali bami, okwangenza “intombazane elu…

2018-03-08 22:13:59

Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni

UZhou Xuan    Esifundazweni SaseShandong  Ngo-Aphreli 3, 2003, ngahamba nodadewethu ngayovakashela ikholwa elisha. Leli kholwa elisha lalingakazinzi eqinisweni futhi lagcina ngokusimpimpa. Ngenxa yalokho,…

2018-03-09 01:13:59

Ubusha Obungenakho Ukuzisola

UXiaowen    Edolobheni LaseChongqing  “Uthando luwumuzwa omsulwa, omsulwa ongenasici. Sebenzisa inhliziyo yakho, sebenzisa inhliziyo yakho ukuthanda nokuzwa kanye nokukhathalela. Uthando alubeki mibandela…

2018-03-09 02:13:59

Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi

UChen Lu    Ezweni laseTonglu, Esifundazweni SaseZhejiang Ngazalwa ngawo-1980 edolobhaneni—sasiwumndeni wabalimi izizukulwane ezinngi. Ngazinikela ezifundweni zami ukuze ngikwazi ukuya ekolishi futhi ngibale…

unkulunkulu uthando 2018-03-09 03:13:59

Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu

UMeng Yong Esifundazweni saseShanxi Ngingumuntu ngokwemvelo owethembekile, yingakho bengihlala ngihlushwa ngabanye abantu. Ngenxa yalokho, ngizwe ukubanda komhlaba womuntu futhi ngezwa ukuphila kwami kungenalutho futhi…

2018-03-09 04:13:59