Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi

November 07, 2018

u-Enhui, eChina

Ngingowesifazane ojwayelekile wasemakhaya, futhi ngangivame ukusindwa yimithwalo enzima yekhaya. Ngenxa yalokhu, omoya wami waba yinto enobudlova kakhulu, futhi mina nomyeni wami sasihlala sixabana nsuku zonke. Impilo yethu yayingakwazi ukuqhubeka ngalolo hlobo. Noma nini lapho ngibhekene nokuhlupheka, ngangiye ngimemeze ngithi, “Mazulu! Ngicela ningisindise!” Ngo-2013, umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina wangena kimi. Ngokufunda izwi likaNkulunkulu nokuhambela imibuthano nabafowethu nodadewethu, ngaqiniseka ukuthi uNkulunkulu uSomandla wayenguNkulunkulu engangikhala Kuyena ekuhluphekeni kwami, ngase ngamukela ngenjabulo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina.

Ngifundile ezwini likaNkulunkulu: “Kusukela ekudalweni komhlaba ngiqale ukumisa ngaphambili nokukhetha leli qembu labantu, abayinina namuhla. Isimo senhliziyo yenu, izinga lomqondo, ukubonakala, isiqu esingokomoya, umndeni ozalelwe kuwo, umsebenzi wakho nomshado wakho, bonke ubuwena, ngisho umbala wezinwele zakho nowesikhumba sakho, nesikhathi sokuzalwa kwakho konke kwahlelwa yizandla Zami. Ngisho izinto ozenzayo nabantu ohlangana nabo usuku nosuku kuhlelwa yizandla Zami, ingasaphathwa eyeqiniso lokuthi ukukungenisa ebukhoneni Bami namuhla empeleni kuwukuhlela Kwami. Ungaziphonsi enxakanxakeni, kufanele uqhubeke ngokuzotha(“Isahluko 74” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kwakungenxa yezwi likaNkulunkulu kuphela ukuba ngazi ukuthi zonke izinto zisezandleni zikaNkulunkulu, futhi ngiqonde ukuthi nganginenhlanhla yokuza phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu futhi ngamukele insindiso kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina futhi ngithole nokuniselwa nokunikezwa izwi likaNkulunkulu. Konke lokhu kwakumiselwe nguNkulunkulu ngaphambi kwezikhathi, futhi umyeni wami nomndeni wami babemiselwe nguNkulunkulu. Kufanele ngamukele futhi ngithobele lokho uNkulunkulu akwenzile futhi wakuhlela. Kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, noma nini lapho izinto zenzeka ezazingwyikho lokho engangikufuna, ngangingasakhonondi njengaphambili. Kunalokho, ngangiba nokholo ukuthi lezo zinto zazihlelwe nguNkulunkulu, futhi ngangiye ngithande ukuqhubeka ngilalele uNkulunkulu ukuze ngimvumele angiqondise futhi ngifunde ukuhlala nomndeni wami ngokuzwana. Kancane kancane, ngangingasahilizisani nomyeni wami. Ngemva kokubona izinguquko ezazenzekile kusukela ngaqala ukukholwa kuNkulunkulu, umyeni wami wayesekweseka kakhulu ukukholwa kwami. Lapho abafowethu nodade befika endlini yami ukuba sibe nokuhlangana, wayebahlonipha kakhulu, futhi ngezinye izikhathi exoxa nabo ababuze impilo. Ngaleso sikhathi, ngafunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, futhi ngangivame ukuhambela imibuthano futhi ngabelane nabafowethu nodadewethu ngengihlangabezane nakho. Ngazizwa umoya wami ucebile futhi ngijabulela ukuthula nenjabulo engangingakaze ngibe nakho ngaphambili, futhi ngezwa ukuthi kumnandi kangakanani ukukholwa kuNkulunkulu!

Kodwa zonke izinto ezinhle kufanele zifike ekupheleni, ngakho ngoMeyi 28, 2014, icala laseZhaoyuan, eShandong laqala. Lezo zinsuku zozwano nokuthula ekhaya lethu zaphela. Emsukeni walo, leli kwakuyicala elivamile lobugebengu, kodwa laguquka ngokuphelele ngemva kwezinsuku ezintathu lapho sekunqunywe wuhulumeni weQembu lobuKhomanisi LaseChina ukuba lalenzelwe izizathu zezenkolo. Ngalesi sizathu, iCCP yagxilisa konke ekwenzayo eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla, futhi yasebenzisa abemithombo yezindaba ukutshala ubufakazi bamanga, ukuliqambela amanga, kanye nokulithunaza iBandla LikaNkulunkulu uSomandla ngendlela engalawuleki nembi ngokwesabekayo. Ngokuphazima kweso, abantu bathola lonke uhlobo lwamahemuhemu ongase ulucabange ngeBandla likaNkulunkulu uSomandla. Ngemva kokuba umyeni wami ebone okuthile okwakubikwe ezindabeni, weduswa ngamanga e-CCP futhi kwaba sengathi useguquke waba ngomunye umuntu ngokushesha. Waqala ukwenza konke okusemandleni akhe ukuphikisana nenkolo yami kuNkulunkulu uSomandla.

Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi

Ngelinye ilanga kusihlwa, umyeni wami wafika ekhaya ethukuthele egane unwabu, futhi wangithethisa ememeza: “Kuyini, ngempela, lokhu okholwa kukhona?” Ngibhekene nesimo somqondo esinjengalesi esingavamile, ngazithola ngididekile kakhulu. Ngaphendula, “Ngikholwa eNkosini uJesu-uNkulunkulu uSomandla obuyile, esasimbiza ngokuthi ‘Izulu.’” Wathi, “Ukholwa kuNkulunkulu uSomandla! Buka ukuthi bathini kumabonakude!” Njengoba ekhuluma, wavula umabonakude, ezindabeni babebika ngecala lokubulala langoMeyi 28 eZhaoyuan, eShandong. Babekhuluma izinto eziningi eziyizinsolo ngeBandla likaNkulunkulu uSomandla. Baqhubeka bathi labo abakholwa kuNkulunkulu uSomandla babephazamisa ukuthula emphakathini, futhi Isikhungo Esibhekelele Ukuphepha Komphakathi eShandong sasikulungele ukubahlasela ngendluzula nokubaqoqa ngesihluku esikhulu. Lapho ngibona lokhu, ngagcwala ukuthukuthela okukhulu, futhi khona lapho ngathi kumyeni wami, “Lokhu konke ukunyundela namahemuhemu nje. Lo mbulali akalona neze ikholwa eBandleni likaNkulunkulu uSomandla! Ekusabalaliseni iVangeli, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lilandela isimiso esithile, okuwukuba lilihambise kubantu abalungile kuphela abakholwa kuNkulunkulu futhi abanenhliziyo enomusa. Abalithumeli kubantu ababi. Njengoba uZhang Lidong omubi engahambisani nhlobo nalesi simiso seBandla likaNkulunkulu uSomandla ekuhambiseni ivangeli, ngokuqinisekile ngeke abe ngumuntu okholwa kuNkulunkulu uSomandla. Okunye—ngenkathi uZhang Lidong ecela inombolo yocingo yomunye umuntu wathi lapho engamnikezi, kwaba ukuphoxeka okwasanganisa uZhang wase ebulala umuntu. Thina abafowethu nodadewethu beBandla likaNkulunkulu uSomandla asikaze sizame ukuphoqelela abantu ukuba bamukele umsebenzi kaNkulunkulu lapho sisabalalisa ivangeli, ngoba uNkulunkulu ngokucacile wathi ‘Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso’ nokuthi ‘Izihlobo ezingezona ezenkolo (izingane zakho, umyeni noma unkosikazi wakho, odadewenu noma abazali, nabanye) akumele ziphoqwe ukuba ziye ebandleni. Indlu kaNkulunkulu ayintuli amalungu, asikho isidingo sokuba nikhulise isibalo ngabantu abangenamsebenzi walutho. Bonke labo abangakholwa ngokukhululeka akumele balethwe ebandleni. Lo myalelo uqondiswe kubo bonke abantu. Kulolu daba kumele nibheke, niqaphe niphinde nikhumbuzane ngalo, futhi akekho okumele awephulwe.’ Lapho abafowethu nodadewethu beBandla likaNkulunkulu uSomandla besabalalisa ivangeli, abadonseli abantu kulo ngenkani, futhi lokhu kuyinto okungekho muntu ongayaphula. Lezi zindaba zingukunyundela namanga nje. Akuyilutho ngaphandle kwamanga nje nokuhlambalaza iBandla likaNkulunkulu uSomandla okwenziwa yiCCP.” Ngubani owayengacabanga ukuthi emva kokuzwa lokhu, umyeni wami angangivulela amehlo akhe angithethise, “Akunandaba ukuthi kuyiqiniso yini noma cha. Uma nje iCCP iphikisana nakho, awukwazi ukukholwa kule nto! Angifuni uhulumeni afike azophanga umuzi wethu. Indodana yami ayikashadi nokushada!” Ukubona lawo mahemuhemu namanga ayakhiwe ngokuphelele kumabonakude nomyeni wami owayesewakholwa la mazwi angamanga, inhliziyo yami yagcwala inzondo: ICCP yayenza konke okusemandleni ayo ukucindezela nokushushisa iBandla likaNkulunkulu uSomandla ukuze licindezele inkolo yabantu! Yayisebenzisa icala laseZhaoyuan ukuba libhece futhi libeke icala iBandla likaNkulunkulu uSomandla, futhi kwakuyicebo elibi nelikhohlakele!

Ngalobo busuku, mina nomyeni wami asikwazanga ukulala kahle. Umyeni wami wangincenga ukuba ngiye kocasha futhi ngibeke incwadi yezwi likaNkulunkulu endaweni enhle yokufihla, noma uma kungenjalo-ke ngiyibuyisele ebandleni. Kungenjalo, uma iCCP iyithola ngelinye ilanga, yayiyohlasela ikhaya lethu. Ngemva kokuzwa lokho umyeni wami ayekusho, ngacabanga ngalokho okuhlangenwe nakho kwabafowethu nodadewethu esikhathini esidlule engangizwe ngabo ababeke babanjwa, bahlawuliswa futhi baboshwa, nezindlu zabo zazihlaseliwe, futhi ngacabanga nangomzala wami. Waxabana nomphathi wesiteshi samaphoyisa sasendaweni ngoba akakwazanga ukubekezelela ukubona umuntu owayehlala ehlukumeza abantukazana, ngakho wagwetshwa unyaka wokuvuselelwa ngomsebenzi. Ikhaya lonke lahlupheka, abancane nabadala. I-CCP iyidimoni elingaboniseki. Uma ngangingaboshwa ngenxa yokholo lwami, futhi uma indlu yethu yayingahlaselwa, ingabe lokho kwakungaba ubulungiswa kumyeni wami nengane yami? Ngalala ngiphenduka bungehli ubuthongo, njalo ngizicabanga esimweni lapho ngithathwa khona nekhaya lami lihlaselwe yi-CCP, futhi umyeni wami nomntanami bathelwe ngamachaphazelo .... Ngafikelwa umuzwa wencithakalo nokwesaba enhliziyweni yami. Ngezwa indlela okwakunzima ngayo ukukholwa kuNkulunkulu eChina, ukuba umuntu olungile, nokulandela indlela efanele, nokuthi impilo yami isengozini nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa uma ngangingakhaphela uNkulunkulu ngenxa yokwesaba i-CCP, unembeza wami wawuzolahlwa impilo yami yonke. Ngisho noma ngabe ngangiziphilela nje ngaphandle kwenhloso, ngangiyobe ngiyisidumbu nje esihambayo. Uma ngifa, ngangiyovinjelwa ukuba ngibone uNkulunkulu futhi. Ngaleso sikhathi, ngangididekile futhi ngizwa ubuhlungu enhliziyweni yami, ngangingenamandla nakancane, futhi ngase ngifinyelele esicongweni sobuthakathaka.

Lapho nje ngigubuzelwe ukuhlupheka, ngakhumbula amazwi eNkosi uJesu: “Futhi ningabesabi labo ababulala umzimba, kepha bengakwazi ukubulala umphefumulo: kodwa yesabani lowo okwazi ukubhubhisa kokubili umoya nomzimba esihogweni(Mathewu 10:28). “Yilowo nalowo ozosindisa impilo yakhe uzolahlekelwa yiyo: kanti lowo ozolahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzoyithola(Mathewu 16:25). Amazwi eNkosi uJesu anginika ukukholwa namandla, futhi akukhipha ukukhathazeka nokwesaba enhliziyweni yami. Ngacabanga ukuthi: “UNkulunkulu uphakeme futhi uphezu kwazo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, futhi impilo yami nekhaya lami nakho kulawulwa nguNkulunkulu. Konke enginakho kuvela kuNkulunkulu, futhi angikwazi ukukhaphela uNkulunkulu ngalesi sikhathi esibaluleke kangaka.” Ngalesi sikhathi, ngacabanga ngezimo zikaJobe ngenkathi indlu yakhe ihlaselwa nezingane zakhe zibulawa, yena wasala engenalutho, nokho wayesekwazi ukuba qotho kuNkulunkulu. Wadumisa igama elingcwele likaJehova futhi wafakaza ngoNkulunkulu. Noma kunjalo, ngokuzwa nje namahemuhemu nokuphazanyiswa okuqanjwe uhulumeni weCCP, futhi ngingakaze ngiboshwe nokuboshwa noma kuhlaselwe ikhaya lami, kodwa ngase ngibuthakathaka futhi ngingenathemba. Ngabona ukuthi isiqu sami empeleni sasibuthakathaka ngokuyihlazo, nokuthi ngangingenayo nenhlasi yokholo lweqiniso kuNkulunkulu. Lapho ngicabanga ngalokhu, inhliziyo yami yagcwala amahloni phambi kukaNkulunkulu. Ngenza isinqumo ngokuthula: Kungakhathaleki ukuthi kwenzekani, akufanele ngimkhaphele uNkulunkulu, futhi ngizogcina ukholo lwami kungakhathaleki ukuthi ukuhlupheka noma ubunzima obungakanani engibheke nabo!

Emini ngosuku olulandelayo, umyeni wami wabuyela ekhaya, waphonsa phansi iphephandaba elalisesandleni sakhe phambi kwami. Wathi, “Buka! Kuthi ephephandabeni bangaboshwa nokuboshwa uma nje kutholakala ukuthi abantu bakholwa kuNkulunkulu uSomandla. Ijele aliyona nhlobo indawo ofuna ukuchitha noma yisiphi isikhathi kuyo. Abantu abagcini nje ngokushaywa, kodwa inqwaba yabantu inqwabelaniswa ndawonye esitokisini esisodwa. Uma umuntu eya endlini yokugezela phakathi nobusuku, akabe esaba nayo indawo yokulala lapho esebuya. Uma uboshwa, ngeke ngibe nayo imali yokukukhipha ngebheyili. Uma uboshwa futhi ugwetshwa iminyaka eminingana, kuyodingeka unikezele!” Lapho ngilalela umyeni wami ekhuluma kabuhlungu, ngezwa inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngayizonda iCCP enobudimoni. Ukuba kwakungeyibo ababeqale indidane namahemuhemu, indluzula yabo, nokushushisa kwabo, umyeni wami wayezongeseka okholweni lwami kuNkulunkulu. Wayengeke angiphoqe njengalokhu ayenza ngaleso sikhathi. Ngenxa yokweswela icebo elingcono, nganxusa kuNkulunkulu nje enhliziyweni yami: “Nkulunkulu uSomandla! Ngiyazi ukuthi konke okusabalaliswa yiCCP kungamanga nje nokunyundela, ukuthunaza nokuhlambalaza Wena. ICCP inguSathane uqobo lwakhe, isitha Sakho. Kodwa manje, ngibhekene nobuthakathaka enhliziyweni yami, futhi ngifisa sengathi uNkulunkulu angangivikela, anginike ubuhlakani obengeziwe, angivumele ngikwazi ukubona ngale kobuqili namacebo kaSathane kanye nokukwazi ukuma ngesibindi kuNkulunkulu ngingasatshiswa amandla obumnyama beCCP ...” Ngemva kokuba sengithandazile, ngangingasenasifiso enhliziyweni yami sokulahla uNkulunkulu, ngase ngicabanga ngezwi likaNkulunkulu uSomandla: “Uma iNkosi uJesu kukhona ekwenzayo okufana nokubuyisa uLazaru ekufeni, injongo Yayo kwabe kuwukunika ubufakazi kubantu nakuSathane ukuze babone, futhi yenze abantu noSathane bazi ukuthi izinto zonke zesintu, ukuphila nokufa kwesintu kunqunywa nguNkulunkulu, nokuthi noma yayikade ithathe isimo senyama, njengokwemihla, ihlala ibusa izwe lenyama elibonakalayo kanye nezwe lakwamoya abantu abangeke balibone. Lokhu kwabe kungokokubonisa abantu noSathane ukuthi izinto zonke zesintu azikho phansi kombuso kaSathane. Lokhu kwakungukwembulwa nokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, futhi kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthumela umyalezo kuzo zonke izinto ukuthi ukufa nokuphila kusezandleni zikaNkulunkulu. Ukuvusa kweNkosi uJesu uLazaru—le ndlela yokwenza izinto kwakungenye yendlela yoMdali yokufundisa nokuqondisa isintu. Kwakuyisenzo esiqinile asebenzisa ngayo ikhono kanye negunya Lakhe ukuqondisa isintu, kanye nokuhlinzeka abantu. Kwakuyindlela ngaphandle kwamazwi ukuba uMdali avumele isintu sibone iqiniso Lakhe libusa ezintweni zonke. Kwakuyindlela Yakhe yokutshela isintu ngezenzo eziphathekayo, ukuthi ayikho insindiso ngaphandle Kwakhe. Lolu hlobo lokuthula lusho ukuthi ukuqondisa Kwakhe isintu kumi kuze kube phakade—akunakusuka, futhi kwaletha enhliziyweni yomuntu ukwethuka kanye nokukhanyiseleka okungayikuphela. Ukuvuka kukaLazaru kwakhazimulisa uNkulunkulu—lokhu kunomthelela ojulile kubo bonke abangabalandeli bakaNkulunkulu. Igxilisa wonke umuntu oqonda ngokujulile lesi sehlakako ukuqonda, umbono othi nguNkulunkulu kuphela ongayala ukuphila nokufa(“Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Leli qiniso likaNkulunkulu evumela uLazaru ukuba avuke kwabafileyo langikhuthaza kakhulu, futhi ngaphinde ngathola amandla enhliziyweni yami, ngavuka futhi ngingasenakuthamba: Yebo! UNkulunkulu ulawula zonke izinto endaweni yonke, futhi ukuphila nokufa kwabantu kusentendeni yesandla sikaNkulunkulu. Akekho umuntu ongaba namandla phezu kwayo, futhi ukuthi ngiyaboshwa noma cha nakho kusezandleni zikaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu laphinde langivikela, futhi ukholo enhliziyweni yami kuNkulunkulu lwaphinde lwanda. Ukwesaba nokuthuthumela enhliziyweni yami nakho kwadanjiswa kakhulu.

Amahemuhemu eCCP abhidliza ukuthula nenjabulo esasikade sinako ekhaya lethu. Ukuze sigweme okunye ukuphazamiseka okungenzeka ekhaya, kwakudingeka ngiqaphe futhi ngiqikelele kakhulu lapho ngihambela imihlangano nokwenza umsebenzi wami, futhi ngazizwa ngicindezeleke kakhulu ngalokhu. Kamuva, ngemva kokuba ubaba ezwe ngeCala langoMeyi 28 laseZhaoyuan, waqala ukungiphikisa. Wathi, “Kholwa noma yini oyifunayo, kodwa ungasabalalisi ivangeli kumuntu noma uphume ekhaya ukuze uhambele imibuthano. Eminyakeni yami manje angizimisele uku.... enginakho nalokhu. Kufanele ucabange ngomndeni wonke, abancane nabadala! Ukukholwa kuNkulunkulu kuhle, kepha awuzalwanga ezweni elinenkululeko kwezenkolo. Ababuthakathaka abakwazi ukuphikisana nabanamandla, kanti iCCP iphatha abantu abakholwa kuNkulunkulu njengeziboshwa zezombangazwe. Uyakwazi konke lokhu, ngakho ungasenzi sibe nomuzwa osezingeni elifanayo wokukhathazeka njengawe.” Umndeni wami uqobo ungicindezela ngokumelana nentando yami nokungaqondi kwabo kwangenza ngazizwa ngihlukumezeke kakhulu. Ngaleso sikhathi, inhliziyo yami yayikhathazekile futhi inokusola usuku lonke, ngiphila nokwesaba ukuthi ngizoboshwa yi-CCP futhi ngizolethela umndeni wami inkathazo ngephutha lokuqala nje. Ngakho njalo lapho ngizophuma ekhaya, ngangifihla ngokucophelela izincwadi zezwi likaNkulunkulu kanye noma yini ehlobene nokukholwa kuNkulunkulu. Lapho ngihambele imibuthano, ngangesaba ukuthi ngangizocetshwa ngumuntu othile, nokuthi ngangizobangela ukuba umndeni wami uchaphazeleke. Ngenxa yalesi sizathu, ingqondo yami yayihlala isesimweni sokuqapha nokuzivikela okukhulu, futhi noma nini lapho ngibona imoto yamaphoyisa noma iphoyisa inhliziyo yami yayivele ibe sengathi izobhajwa emphinjeni ngokuzenzakalela. Lokhu kwakuwuhlupheka okungachazeki, futhi ngezwa sengathi ukukholwa kuNkulunkulu eChina kwakunjengokuphila impilo onqenqemeni lommese. Angikwazanga ukuzibamba ekubeni nenzondo enkulu ngalomphiki wamandla kaNkulunkulu oyi-CCP: Yini eyayingalungile ngathi uma silandela indlela efanele? Kungani bengavumeli abantu bakholwe kuNkulunkulu? Kungani becindezela, bebamba, futhi beshushisa abantu abababona bekholwa kuNkulunkulu? Kungani bekuzonda kakhulu lapho abantu bekholwa kuNkulunkulu? Yimbi kakhulu lento!

Kamuva, ekugcineni ngaliqonda iqiniso ngalokhu ngenkathi ngifunda izwi likaNkulunkulu uSomandla elithi: “UNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unakekela umuntu, ubheka umuntu, kanti uSathane uyamlandelisisa. Noma ngubani uNkulunkulu amenzela umusa, uSathane naye uyamqapha, amlandele ngemuva. Uma uNkulunkulu efuna lo muntu, uSathane angenza konke okusemandleni akhe ukuvimba uNkulunkulu, ngokusebenzisa izindlela ezimbi ezininginingi ukulinga, ukuhlupha nokuphihliza umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ukuze afeze injongo yakhe efihliwe. Ingabe yini injongo yakhe? Akafuni ukuba uNkulunkulu abe noma nobani; ufuna bonke labo uNkulunkulu abafunayo, ukuhlala kubona, ukubalawula, ukubaphatha ukuze bakhonze yena, ukuze benze izenzo ezimbi kanye naye. Ingabe akuyona inhloso kaSathane embi? Ngokujwayelekile, nivame ukuthi uSathane ukhohlakele, mubi kakhulu, kodwa nike nambona? Ningakwazi ukubona kuphela ukuthi umuntu mubi kangakanani kodwa anikaboni eqinisweni ukuthi uSathane ukhohlakele kangakanani ngempela. USathane usempini noNkulunkulu, elandela njalo ngemuva Kwakhe. Injongo yakhe ukudiliza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza, ukuthathela kuye nokulawula labo uNkulunkulu abafunayo, ukucima ngokuphelele labo uNkulunkulu abafunayo. Uma bengapheliswanga nya, baba ngabakaSathane ukuze basetshenziswe nguye—lena injongo yakhe(“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Izwi likaNkulunkulu lavumela ukuba konke kucace kimi: Ukubuka nje ngaphandle, kwakunguhulumeni weCCP esiphoqelela ukuba singakholwa kuNkulunkulu, kodwa ngemuva kwalokho kwakukhona impi yakomoya eyayenzeka. KwakunguNkulunkulu noSathane belwa bebanga isintu. Ngoba uSathane uyisitha sikaNkulunkulu futhi uyidimoni elikhaphela futhi eliphikisa uNkulunkulu, eselokhu lalifuna ukubonakalisa seloku laqala ukubalawula, kanjalo nokuba lingavumeli abantu ukuba badumise uNkulunkulu noma livumele uNkulunkulu ukuba athole isintu uNkulunkulu asidala. Ngakho kusukela ekuqaleni komsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa isintu kuze kube manje, uSathane ubelokhu enza konke okusemandleni akhe ukuba abange ukuphazamiseka nokuzama ukucekela phansi umsebenzi kaNkulunkulu. USathane usebenzisa zonke izinhlobo zezindlela ezenyanyekayo ukusivimbela ukuba sibuyele kuNkulunkulu. Namuhla, ukuze angivimbele ukuba ngikholwe kuNkulunkulu, uSathane usebenzisa amahemuhemu ukuze asuse ukungezwani phakathi kwami namalungu omndeni wami. Usebenzisa uthando namaqhinga angokwengqondo ukuze angisongele, angihehe, angesabise futhi angihlasele. Injongo yakhe uma enza konke lokhu ukungenza ukuba ngigweme, ngiphike, ngikhaphele uNkulunkulu, futhi azame ukungilawula ezandleni zakhe futhi angenze isigqila sakhe, bese ekugcineni angenze ngibhujiswe nguNkulunkulu kanye naye. Izinhloso zeCCP ngempela ukukhohlisa, futhi iphikisana noNkulunkulu ngokuba yisitha sikaNkulunkulu. Ngokuqinisekile iyidimoni elisobozela imiphefumulo yabantu, njengoba nje kushiwo ezwini likaNkulunkulu: “USathane unqoba udumo ngokukhohlisa umphakathi. Uvame ukuzimisa njengemaphikankani nesibonelo sokulunga. Ezishaya njengomlondi wokulunga, ulimaza abantu, ashwabadele imiphefumulo yabo, asebenzise izinto eziningi ukwenza umuntu abe ndikindiki, amkhohlise futhi amhlohle amchukuluze. Umgomo wakhe ukwenza umuntu avumelane futhi alandele ukuziphatha kambi kwakhe, ukwenza umuntu amlandele ekumeleni igunya nobukhosi bukaNkulunkulu. Kepha, lapho umuntu esewahlakaniphela amaqhinga, amacebo kanye nokubukeka kabi kwakhe futhi engasafuni ukuqhubeka ukunyathelwa nokukhohliswa, noma ukuqhubeka abe yisigqila sakhe noma ajeziswe futhi abhubhiswe kanye naye, uSathane uyaguqula izici zakhe zobungcwelengcwele futhi adabule isembozo samanga, ukuveza ubuso bakhe bangempela obubi, obunonya, obumahlikihliki nobunobudlova. Ayikho into angayithanda ukudlula ukuqothula bonke labo abanqabayo ukumlandela futhi labo abamelene namandla obubi(“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Izambulo ezwini likaNkulunkulu zingivumele ukuba ngibone ngale kobuso beCCP, futhi ngibone ukuthi eqinisweni iwukuvezwa kukaSathane uqobo lwakhe, nokuthi iyithonya elibi kunawo wonke kaSathane. Isebenzisa iCala laseZhaoyuan langomhlaka 28 Meyi ukuqala amahemuhemu nokubheca iBandla LikaNkulunkulu uSomandla ukuze izame ukukhohlisa nokuthukuthelisa abantu, kanye nokufinyelela kulabo bantu abangaliqondi iqiniso ukuze bame ndawonye futhi bamelane noNkulunkulu kanye nayo. Inhloso yeCCP yokukhanda icala laseZhaoyuan nokudlulisela icala phezu kweBandla LikaNkulunkulu uSomandla kwakuwukufuna izizathu zokubamba kanye nokushushisa amaKristu. Kungumzamo oyimpi kamabuyaze ukubamba wonke amaKristu ngenethi elilodwa futhi uqede uzame ukuwasiphula uwaqede wonke, futhi uzame ukuvimbela ngokuphelele iBandla likaNkulunkulu uSomandla nenkolo, besebenzela ukufinyelela kude eqhingeni elishaqisayo lokumisa indawo engakholwa kuNkulunkulu eChina. Ingqikithi yeCCP empeleni unenkohliso edlulele nembi ngokumangalisayo!

Ngenkathi ngithola ukwazi ubunjalo besimo sempi yangokomoya kanye nengqikithi yobubi beCCP, omunye umbuzo wavuka engqondweni yami: Ngabe uNkulunkulu akanamandla onke? Kungani uNkulunkulu evumela iCCP isishushise? Izwi likaNkulunkulu uSomandla lathukulula ukudideka engqondweni yami, lapho lithi: “Ngake ngathi ukuhlakanipha Kwami kusetshenziswa ngokusekelwe kumaqhinga kaSathane. Kungani ngasho lokho? Ingabe lokho akulona iqiniso ngemva kwalokhu engikushoyo nengikwenzayo manje?(“Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “UNkulunkulu uhlose ukusebenzisa ingxenye yomsebenzi wemimoya emibi ukuphelelisa ingxenye yomuntu, ukuze laba bantu bakwazi ukubona ngokuphelele imisebenzi yamadimoni, futhi avumele wonke umuntu ukuba abaqonde ngempela okhokho bakhe. Yile ndlela kuphela abantu abangakhululeka ngayo ngokuphelele, bangayeki kuphela inzalo yodeveli, kodwa ngisho nokhokho bodeveli. Lena yinhloso yokuqala kaNkulunkulu yokunqoba ngokuphelele udrako omkhulu obumvu, ukwenza ukuthi umuntu wonke asazi isimo sangempela sikadrako omkhulu obumvu, ukususa ngokuphelele isifihla-buso sakhe, nokuthi kubonakale isimo sakhe sangempela. Yilokhu uNkulunkulu afuna ukukufeza, futhi kungumgomo waKhe wokugcina emhlabeni awenzele umsebenzi omningi kangaka; uhlose ukufeza lokhu kuwo wonke umuntu. Lokhu kubizwa ngokuthi ukuqondisa izinto zonke ngenjongo kaNkulunkulu(“Isahluko 41” sengxenye ethi Izihumusho Zezimfihlakalo Zamazwi KaNkulunkulu Eziya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaqonda kusukela ezwini likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayesebenzisa ukuphoqwa yithonya elibi lobusathane beCCP ukwenza inkonzo yokupheleliswa kwabantu Bakhe abakhethiwe. Ngenxa yokumelana, ukusola, nokuqala amahemuhemu okunyundela iBandla likaNkulunkulu Somandla, nokuphoqelela nokuxhakathisa amaKristu kweCCP, uNkulunkulu usivumela ukuba sibone ngale kwengqikithi yobusathane yobutha beCCP neqiniso kanye noNkulunkulu. Usivumela ukuba sikwazi ngempela ukuyahlukanisa nokuyoshiya futhi usivumela ukuthi singaphinde sibhekane nokudideka, ukuba siphume ngaphansi kokubuswa nguSathane, nokuba sibuyele ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu uphinde asebenzise ukuthunjwa nokushushiswa yiCCP enobudeveli ukwambula zonke izinhlobo zabantu, nokuhlukanisa abantu ngokwezigaba zabo. Labo abanovalo, benkolelo yamanga, futhi abafana noJudasi bayambulwa futhi bakhishwe ekushushiseni okunesihluku kweCCP; labo abakholwa ngempela kuNkulunkulu futhi abafuna iqiniso futhi abathembekile kuNkulunkulu banethuba lokufakaza ngoNkulunkulu ngaphansi kokushushiswa okunesihluku kweCCP futhi babe ngabanqobi abenziwe nguNkulunkulu. Lapho ngiqonda konke lokhu, ukungaqondi kahle kwami, ukukhononda, nokudideka ngoNkulunkulu konke kwasuswa. Ngaphezu kwalokho, ngabona ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphile futhi unamandla onke kangakanani, nokuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ngokuqinisekile kumiswe phezu kwamaqhinga kaSathane.

Isivunguvungu Esadaleka Ekhaya Ngodaba LwaseZhaoyuan Lomhla ka- 28 kuMeyi

Ngaphinde ngafunda izwi likaNkulunkulu: “Sithemba ukuthi alikho izwe noma isizwe esizomelana nalokho uNkulunkulu afisa ukukufeza. Labo abavimba umsebenzi kaNkulunkulu, abamelana nezwi likaNkulunkulu, abaphazamisa futhi balimaze uhlelo lukaNkulunkulu, bayojeziswa nguNkulunkulu ekugcineni. Lowo oweyisa umsebenzi kaNkulunkulu uyothunyelwa esihogweni; noma iliphi ilizwe eleyisa umsebenzi kaNkulunkulu liyobhujiswa; noma isiphi isizwe esivukayo ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu siyoshabalaliswa emhlabeni, futhi singabe sisaba khona(“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngabona isimo sikaNkulunkulu sokulunga nobukhosi ezwini likaNkulunkulu, futhi ngabona ukuthi awekho amandla angamelana noma angaphezu kwamandla negunya likaNkulunkulu. Nakuba uhulumeni weCCP njalo ephikisana noNkulunkulu, ecindezela, ebhozomela futhi eshushisa abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo, futhi ekhanda zonke izinhlobo zamahemuhemu ukuze adukise futhi avimbele abantu ukuba babuyele kuNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekile nokusabalala kulo lonke elaseChina. Ngaphezu kwalokho, iqembu labanqobi selisunguliwe eChina, futhi ivangeli lombuso kaNkulunkulu lisezinhlelweni zokuba lifinyelele emhlabeni wonke. Akekho ongavimbela umsebenzi kaNkulunkulu. Labo abamelana noNkulunkulu futhi baphazamise baphinde bacekele phansi umsebenzi kaNkulunkulu isiphetho sabo ukubhekana nokujeziswa kokulunga kukaNkulunkulu nokubhujiswa. Lokhu kunqunywa ngesimo sikaNkulunkulu sokulunga. Izwi likaNkulunkulu uSomandla langivumela ukuba ngibe npmbani wokukhanyiseleka futhi noma yini ibe sobala kimina. Ngakhanyiseleka ngokuphazima kweso, futhi ngangakwazi ukuzibamba ngabubula enhliziyweni yami, futhi ngidumisa umsebenzi kaNkulunkulu oyisimangaliso. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ngempela kudlula wonke amazulu. Kungukuhlakanipha ngempela ukuthi uNkulunkulu asebenzise iCCP ukwenza umsebenzi. Insindiso kaNkulunkulu yesintu ingokoqobo kakhulu, futhi ingenza ngiqiniseke enkulumweni nasenhliziyweni yami, ngimdumise ngingaphezi! Enhliziyweni yami, ngathandaza ngokuthula kuNkulunkulu, “Nkulunkulu! Angifuni ukuba ngamakhoba owalahla ngaphandle kwendawo yokubhulela, futhi angifuni ukupheshethwa umoya omubi weCCP. Ngifuna ukuba yizinhlamvu ezigcinwe nguNkulunkulu. Nkulunkulu! Ngaphambilini, angikaze ngikwanelise, kepha ekucindezelekeni nokuphoqwa yiCCP, ngithemba ukubonisa ubuqotho, nokufuna iqiniso ngamandla, hhayi ukunikezela ebusweni bethonya elibi likahulumeni weCCP. Ngiyethemba futhi ukuba umuntu owomele ubulungiswa futhi olangazelela ukukhanya, ukufakaza ngoNkulunkulu, nokuvumela uNkulunkulu athole inkazimulo ....”

Emva kokuba ngibe nalolu lwazi, ngaqina enhliziyweni yami yaba nokuqina. Ngaqonda ukuthi uma sinokungaqondani namalungu omndeni wami futhi bengivimbela, konke lokhu kwakuvunyelwe ukuba kube njalo nguNkulunkulu, futhi uNkulunkulu obaqoka ngokukhulu ukucophelela ukuba baphelelise ukholo lwami nokwethembeka kanjalo nokulalela. Ngeke ngiphinde ngikhononde ngesimo engisuke ngizithola kusona, futhi ngeke ngiphinde ngehlelwe ukulawulwa yisimo engingaphansi kwazo. Kunalokho, ngizobonga kuNkulunkulu, nginqume esithe ukuzimisela ukuthi noma ngabe yisimo sini uNkulunkulu angihlelela sona, kufanele ngaso sonke isikhathi ngimele ukufakaza ngoNkulunkulu, ngigcwalise umsebenzi wami ngokwethembeka, nokuthi kufanele ngingamkhapheli neze uNkulunkulu! Emva kwalokho, lapho sengibonile indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, umyeni wami akazange angiphikise noma angiphoqe ukuba ngiyeke njengalokho ayenza ngaphambilini. Kunalokho, wathi kimi: “Akusikho ukuthi angikuvumeli ukuba ukholwe, futhi ngiyavuma ukuthi uguqukile selokhu waqala ukukholwa kuNkulunkulu, ukuthi nje kufanele uqaphele futhi uqikelele uma uhambela imibuthano kusihlwa!” Ngithe uma ngizwa okwakushiwo umyeni wami, ngezwa izinyembezi zishisa emehlweni ami. Enhliziyweni yami ngaletha ukubonga nendumiso kuNkulunkulu ngesenzo Sakhe, ngoba ngase ngibonile ukuthi iqiniso nobulungiswa kuyakwazi ukwahlula bonke ubumnyama nobubi. Amandla kasathane obumnyama azoshabalala emsebenzini kaNkulunkulu! Ngokuhlangabezana nalokhu, yize noma ngangibhekane nobunzima bokucwengwa, ngazuza ulwazi oluthile lomsebenzi wobuhlakani bukaNkulunkulu. Ngazuza kanjalo nokukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezinhle nezingezinhle, futhi konke lokhu kungumcebo empilweni yami ovuselele ukuzimisela kwami nokholo lwami lokufuna iqiniso nokulangazelela ukukhanya.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp