Udwani Lotshani Olwakhula Phakathi Kwamajikijolo

Jun 16, 2019

uYixin, eSingapore

NgoNovemba 2016 ngajwayelana, ngoFacebook, noMfowethu uLin noDade uZhang noXiaoxiao beBandla likaNkulunkulu uSomandla. Bahlanganisa ezinye zeziphrofetho eBhayibhelini, bahlanganyela nami futhi baba nobufakazi ngomsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Ukuhlanganyela nobufakazi babo kwangenza ngaqonda ukuthi uNkulunkulu uSomandla wenza umsebenzi wokwahlulela nokuhlanza abantu ngamazwi esisekelweni somsebenzi wokuhlenga owenziwa yiNkosi uJesu. UNkulunkulu uSomandla ufisa ukusindisa isintu emandleni kaSathane futhi asuse kithina isimo sethu esonakele ukuze singabe sisahlubuka futhi simelane noNkulunkulu kodwa kunalokho sibe ngabantu abamlalelayo futhi abamdumisayo ngempela. Kusukela emazwini kaNkulunkulu uSomandla ngaqonda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina uzokwembula konke okukakolweni nokhula, izimvu nezimbuzi, izintombi ezihlakaniphile kanye nezintombi eziyiziwula, ukuze konke kugcine ngokohlobo lwakho futhi ubuhle buyovuzwa ngenkathi ububi buyojeziswa. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uSomandla wayengukubuya kweNkosi uJesu engangikade ngikulindile futhi ngamukela ngenjabulo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ngezinsuku zokugcina.

Ngolunye usuku, uDade uZhu ovela ehlelweni lwami lwasekuqaleni wangibuza kungalindelekile ukuthi yini ebengimatasa ngayo, ngase ngimtshela ukuthi ngangikade ngiphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. UDade uZhu wayenezinto eziningi ezimbi ayezisho ngeBandla likaNkulunkulu uSomandla futhi wahlambalaza uNkulunkulu uSomandla. Wanginxusa ukuba ngingazihlanganisi nabo. Ngathi: “Ngithintene nabanye abafowethu nodadewethu abavela eBandleni likaNkulunkulu uSomandla isikhathi esithile manje futhi bengilokhu ngihlanganyela kahle nabo. Banendlela entsha futhi ecacile yokuhlanganyela amaqiniso futhi ngiqonde amaqiniso amaningi ekubalaleleni. Ngikhule kakhulu, futhi ngizuze okuningi, futhi ngokuqinisekile abafani nalokhu obenza babe yikho. Futhi amazwi kaNkulunkulu uSomandla angokoqobo kakhulu futhi axazulule okuningi ukudideka ebengikuzwa mayelana nezinye izindaba. Lawo magama anikeze ukondleka empilweni yami futhi angikhombisa indlela yokwenza ...” Lapho ebona ukuthi umqondo wami awunyakazi kulokhu, uDade uZhu washintsha isihloko wangibuza ukuthi ngizomtshela na uDade uYun—owayeshumayela ivangeli leNkosi kithi—mayelana nophenyo lwami emsebenzini kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Ngamtshela ukuthi: “Ziseziningi izinto engingakaziqondi, kepha uma sengiqedile ukuzibuka ngizotshela wonke umuntu ngengikutholile.” Wavuma ukuthi kufanele ngibe nesithombe esicacile ngaphambi kokusho noma yini kuDade uYun.

Ngakho kwaba isimanga kimi ngemva kwezinsuku eziyi-5 lapho umphathi we-salon engisebenza kuyo eza kimi ethi: “Yixin, uYun ungicele ukuba ngikukhulekele. Eqinisweni, angikwazi ukuthandaza kodwa ngizokwenza konke okusemandleni ami ...” Lapho ngizwa lokho ngabona ngokushesha ukuthi uDade uZhu wayesevele emtshelile udadewethu uYun mayelana nophenyo lwami ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Ngaba nomuzwa wokuthi uDade uZhu wayengazange aziphathe kahle neze, futhi ngangimcasukele. Ngaba nomuzwa wokuthi ungikhohlisile futhi wangithengisa, futhi ngaqala ngaba nomuzwa wokuthi ngisho nabafowethu nodadewethu eNkosini babengathembekile ... kodwa ngisacabanga lokhu umphathi wami, ngaphandle kokungibuza lutho, wabiza cishe abantu abayi-12 noma ngaphezulu esasisebenza nabo e-salon futhi wabatshela ukuthi angiyena umKristu olungile nokuthi ngangihamba ngendlela yokuhlubuka. Waqhubeka washo izinto eziningi zokugxeka iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Konke lokhu kwenzeka ngokushesha kangangokuba ngangingazi ukuthi ngingaphendula ngithini, futhi ngangithukuthele kakhulu. Ngakho ngathandaza buthule ngathi: “Nkosi, sebezwile ukuthi ubuyile ngakho-ke kungani kungenantshisekelo yokuphenya? Kungani belalele amahemuhemu e-inthanethi bese bekhuluma zonke lezi zinto ezikuphikisayo nezikulahlayo? UNkulunkulu uSomandla uye waveza amaqiniso amaningi, pho lokhu akufakazeli ukuthi uNkulunkulu uSomandla uwukubuya Kwakho? Kungani bephikisana kangaka nokukholwa kwami ​​kuNkulunkulu uSomandla? Kungenzeka yini ukuthi yimina osephutheni? O Nkosi, angazi ukuthi ngenzeni. Ngicela ungihole futhi ungikhombise indlela...”

Ngolunye usuku emva kwalokho, ngatshela uMfowethu uLin ngokwakwenzekile ngalolo suku. UMfowethu uLin wangitholela iziqephu ezimbili zamazwi kaNkulunkulu uSomandla: “USathane uhlale eshwabadela ulwazi abantu abanalo Ngami ezinhliziyweni zabo, njalo, ekhiphe amazinyo ekhiphe nezinzipho, ezabalaza kabuhlungu okokugcina esezofa. Ingabe manje ufisa ukuthunjwa amaqhinga akhe agcwele inkohliso? Ingabe ufisa, ukuthi njengamanje isigaba sokugcina somsebenzi Wami sesiphelile, uziqedele wena impilo yakho? Nginesiqiniseko sokuthi anilindile ukuthi ngikhiphe ububele Bami futhi? Ukungifuna kuyinto ebalulekile, kodwa akumele ukhohlwe ukwenza okweqiniso. Ngiveza ukuqonda Kwami ngqo kini ngamazwi Ami, ngethemba lokuthi nizokwazi ukuzinikezela ekuholweni Yimi …” (“Isahluko 6” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). UMfowethu uLin wakhuluma ngalezi ziqephu ngale ndlela: “Siyabona emazwini kaNkulunkulu ukuthi okwenzekile kuwe kwakuyimpi engokomoya futhi ububhekene nokulinga kukaSathane. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu uphile enyameni yomuntu ukuze akhulume futhi asindise abantu. Emazwini kaNkulunkulu singaqonda amaqiniso, sazi umsebenzi kaNkulunkulu, sazi isimo sikaNkulunkulu, futhi sishiye ngokuphelele uSathane bese sibuyela kuNkulunkulu. Singathola insindiso futhi sizuzwe nguNkulunkulu. USathane uhlala elandela emuva kukaNkulunkulu ukuze azame ukuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. USathane usebenzisa noma ngubani angamsebenzisa ukuze avuse amahemuhemu ukunyundela nokulahla uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, bese esivimbela ukuba size phambi kukaNkulunkulu. Abaholi benkolo nabangakholwa kuNkulunkulu abasezikhundleni banguSathane uqobo lwakhe, futhi njalo lapho uNkulunkulu eba sesimweni somuntu ukuzokwenza umsebenzi Wakhe bayamelana Naye futhi bamlahle, baphazamise umsebenzi Wakhe, futhi bavimbele abantu ukuba bamlandele. Ngenkathi iNkosi uJesu yenza umsebenzi Wayo, abaphristi abakhulu, ababhali nabaFarisi baleso sikhathi bathunywa uSathane ukwenza konke okusemandleni abo ukulahla nokuphikisa umsebenzi wakhe. Basakaza amahemuhemu namanga, benza ubufakazi obungamanga, futhi bamnyundela baphinde bamhlambalaza. Bathi iNkosi uJesu yayikhipha amadimoni ngoBelzebule; bathi iNkosi uJesu yayigqugquzela izakhamuzi zendawo ukuba zingakhokhi intela kuKesari; bagwaza kwamanye amasosha ukuba anikeze ubufakazi bamanga athi iNkosi uJesu yayingavukanga ekufeni nokuthi isidumbu Sayo sasithathwe ngasese ngabafundi Bayo. Lapho uNkulunkulu wezinsuku zokugcina eba sesimweni somuntu ukwenza umsebenzi Wakhe omusha, uhulumeni wamaKhomanisi waseShayina, ozama ukuphendula iChina ibe yindawo engakholwa kuNkulunkulu, kanye nabefundisi abaningi nabadala abafuna ukuvikela izimpilo zabo kanye nezikhundla zabo, baqala ukusabalalisa ubufakazi bamanga obuningi ngoNkulunkulu uSomandla kanye neBandla likaNkulunkulu uSomandla ukuze bakhohlise, besabise futhi bavimbele abantu ukuba baphenye futhi bamukele umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Abantu abaningi abangaliqondi iqiniso, futhi abangakwazi ukwehlukanisa kahle, bakholwa ngobumpumputhe yila mahemuhemu futhi benza okushiwo nguSathane ngokusakaza lezi zinkoleloze eziphazamisa abanye futhi zibavimbele ekwamukeleni indlela yeqiniso. Abantu abanjalo baba ngabasizi ababi bakaSathane ophikisa uNkulunkulu. Ngakho-ke, kumele sibone ngale kombuso wamaKhomanisi oyisitha sikaNkulunkulu, oyisitha sikaNkulunkulu, futhi sibone ngale kwalaba befundisi, abadala, nabantu ababi abavimbela abantu ukuba baphenye umsebenzi kaNkulunkulu, njengoba bengabaFarisi bezikhathi zethu. Kumele sibone ukuthi wonke amahemuhemu ku-inthanethi ayingxenye yamacebo kaSathane okusivimbela ukuba sibuyele kuNkulunkulu. Uma sifuna ukuphenya indlela yeqiniso, khona-ke kufanele silalele amazwi kaNkulunkulu futhi nakanjani akumele silalele amahemuhemu kaSathane. Yile ndlela esizokwazi ngayo ukuma eceleni kukaNkulunkulu phakathi nempi kamoya futhi sethule ubufakazi ngoNkulunkulu, futhi singabanjwa nguSathane ...”

Ukuhlanganyela kukaMfowethu uLin kwangisiza ukuba ngiqonde imvelaphi yamahemuhemu. Manje ngase ngiqonda ukuthi injongo kaSathane ekusabalaliseni amahemuhemu nokuphazamisa nokubeka izithiyo endleleni yami ukungivimbela ukuba ngithole insindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina. Ngemva kokucabangisisa ngakho, ngabona ukuthi laba bantu ababengihlasela babengakaze bawafunde amazwi kaNkulunkulu uSomandla, bengakaze baphenye umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina, futhi bebevele balalela amahemuhemu futhi bephikisana noNkulunkulu uSomandla. Izingqondo zabo zihlukunyezwe ngokuphelele nguSathane futhi zenza ukuyala kukaSathane futhi zaphikisana noNkulunkulu ngaphandle kokwazi. Umuntu ohlakaniphile ubengaqala ngokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla ngokucophelela futhi enze uphenyo ngaphambi kokuba afike esiphethweni. Kodwa ukukholwa kuNkulunkulu kuyinto enkulu, futhi nami ngangesaba ukuthatha indlela engalungile, ngakho-ke ngangisenokukhathazeka enhliziyweni yami. Ngemva kokufika ekhaya ngivela emsebenzini, ngathandaza eNkosini ngezinyembezi emehlweni ami: “O Nkosi, ngilahlekile kakhulu futhi ngididekile, kodwa angifuni ukuba yikholwa eliyimpumputhe ezintweni ezishiwo abanye. Ngifuna ukwenza ngokuhambisana nezinhloso zakho, ngakho-ke ngicela ungihole futhi ungiqondise.” Ngazumeka ngalala, futhi ngesikhathi esithile phakathi nobusuku ngaba nomuzwa ongaqondakali, ebuthongweni kwangathi kukhona into engicindezelayo. Ngazama ukuvula amehlo ami kodwa ngehluleka. Lapho ngibona ukuthi ukuzabalaza akusizi ngalutho, ngamemeza ngamandla: “Ngisindise Nkosi uJesu!” Ngamemeza kabili kodwa akuzange kusebenze. Ngangisayizwa into ingicindezela. Ngangingasazi ukuthi ngenzenjani, futhi ngesaba kakhulu. Ngokushesha, ngacabanga ngoNkulunkulu uSomandla, ngakho ngamemeza kabili, “Nkulunkulu uSomandla! Nkulunkulu uSomandla!”, ngabe sengiphaphama ngaleso sikhathi. Ngemva kokuvuka, ngangisathukile kancane, futhi kwathatha isikhashana ngaphambi kokuba ingqondo ibuye ngokugcwele. Ngacabanga ukuthi kungani ukubiza igama leNkosi uJesu kungazange ngisebenze ngenkathi ukumemeza ngithi “Nkulunkulu uSomandla!” kungivuse ngokushesha. Ngabe sengikhumbula ukuthi uMfowethu uLin wayengitshele ukuthi uNkulunkulu unegama lesikhathi ngasinye futhi emva kokuba uNkulunkulu ewenzile umsebenzi omusha wesikhathi ngasinye uMoya oNgcwele uvikela igama lenkathi entsha. Ngakho ukuze amakholwa athole ukunconywa, ukunakekelwa, nokuvikelwa kukaNkulunkulu kufanele athandaze esebenzisa igama likaNkulunkulu lenkathi entsha. Kule nkathi, iNkosi uJesu isivele ibuyile futhi isebenzisa igama elithi Nkulunkulu Somandla ukuqeda iNkathi Yomusa nokuvula iNkathi Yombuso. Phakathi nezinsuku zokugcina, igama likaNkulunkulu nguNkulunkulu uSomandla, ngakho uma sithandaza kufanele sisebenzise leli gama ngaphandle kwalokho uNkulunkulu ngeke asilalele. Kungaleso sikhathi lapho ngaqaphela khona ukuthi ubuhlungu bami abuzange buzifikele nje, kepha uNkulunkulu wayelalela imithandazo yami futhi enginika ubufakazi bokuthi uNkulunkulu Somandla ungukubuya kweNkosi uJesu. Ngiyabonga Nkosi! Ngemva kokuqaphela lokhu, inhliziyo yami yachachamba ngamandla futhi manje ngase nginesibindi sokubhekana nokuhlaselwa ngamazwi avela kumphathi wami nozakwethu.

Ngosuku olulandelayo emsebenzini wami umphathi wami waphinda watshela wonke umuntu ukuthi ngihamba endleleni engafanele futhi washo nezinto eziningi ezazihlambalaza uNkulunkulu uSomandla. Ngenkathi ngimlalele ngathukuthela kakhulu, ngakho ngambuza: “Yibuphi 'ububi' okhuluma ngabo? Sikholwa kuNkulunkulu. Kungani ungaphenyi amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla futhi ufune injongo kaNkulunkulu esikhundleni sokumlahla nokumhlambalaza ngobumpumputhe? Ingabe ngempela uyamesaba futhi uyamhlonipha uNkulunkulu enhliziyweni yakho?” Ngemva kokusho konke lokhu ngahamba ngithukuthele. Ngemva kwesikhashana umphathi wami weza wazongifuna wangitshela ukuthi bekungafanele ngimthukuthelele. Ngathi: “Angifuni ukukuthukuthelela kodwa akufanele ngabe ukhulume kanjalo. Amazwi ahlambalazayo, amelana futhi alahla uNkulunkulu akuzona izinto thina esikholwa kuNkulunkulu okufanele sizisho nakanye, ngoba ziyamcasula. Uma nibheka ngasohlangothini lwenu, kungase kubonakale ukuthi nenza isenzo esihle ngokungicela ukuba ngiguqule ingqondo yami. Kodwa ngingumuntu omdala, futhi izinto ngiyazicabangisisisa. Umbuzo wokuthi uNkulunkulu Somandla ungukubuya kweNkosi uJesu noma cha yinto engifune ulwazi ngayo futhi ngayiphenya. Akuyona into engivele ngakhetha ukuyikholwa kalula nje. Ngicela uhloniphe isinqumo sami, futhi ungazami ukungivimba ukuba ngifune ulwazi mayelana nayo kanye nokuphenya umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina.” Umphathi wami wabe esebuza ukuthi bese ngike ngabuka na olunye lwezinhlelo ze-TV noma ngafunda noma yimaphi amahemuhemu ku-inthanethi mayelana neBandla likaNkulunkulu Somandla. Ngaphendula: “Izinto ezimbi zivela kuSathane njalo. Lokho engikufundayo mina amazwi kaNkulunkulu uSomandla, futhi lokho engikubukayo amabhayisikobho, amavidiyo amakhwaya nama-MV akhiqizwa yiBandla likaNkulunkulu uSomandla. Angikubuki lokhu enikubukayo. IBandla likaNkulunkulu Somandla aliwavumeli amalungu alo ukuba enze izenzo ezimbi, okuphikisana ngqo nalokhu nina enikwenzayo. UNkulunkulu uSomandla ufuna ukuthi sibe ngabantu abathembekile nabanengqondo, abanobuntu nonembeza abalungile.” Ngemva kokulalela lokho engangikusho umphathi wami waphelelwa ngamazwi, ngakho-ke wangishiya wahamba sengathi wayengazi ukuthi abhekane kanjani nami.

Ngemva kwalokho umphathi wami waqala ukungigcona futhi waqala nokusho izinto ezibhuqayo ngami. Ngangazi ukuthi wayezama ukungiphoqa ukuba ngishiye ukholo lwami kuNkulunkulu uSomandla. Ngolunye usuku, ngamuzwa ethi kimi: “UYun ufuna ukukhuluma nawe lapho ebuya ehamba ohambweni lwakhe lomsebenzi.” Lapho ngizwa lokho ngazizwa ngithukuthele futhi nginokwesaba. Ngacabanga: “Ngokuqinisekile uzozama ukungivimbela ukuba ngikholwe kuNkulunkulu uSomandla. Ngaba umKristu emva kokulalela uDade uYun eshumayela futhi uyikhasimende eliwumuntu obaluleke kakhulu e-salon yethu, ngakho-ke uma ngimcasula umphathi ngeke ajabule futhi zizokwanda izinkinga zokuzwana naye esikhathini esizayo.” Njengoba usuku lokubuya kukaDade uYun lusondela ngaba nokungakhululeki nokwesaba. Ngenye intambama, ngangihlezi egumbini labantu ababaluleke kakhulu ngithandaza kuNkulunkulu. Ngangisanda kuqeda umthandazo wami lapho ifoni yami ikhala. Kwakungumphathi wami: “UYun uyeza maduzane. Menze i-facial.” Ngangingathandi neze ukukwenza lokho kodwa ngangingeke nganqaba. Lapho ngiphindela egumbini le-facial ngafaka okuqoshwe izingoma zezwi likaNkulunkulu ukuze umoya wami uthole ngizizothise ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngesikhathi ngilalela iculo “Ngizimisele Ukuthanda UNkulunkulu Ngenhliziyo Yami” ngezwa le migqa: “Ngifisa ukuba uvule amehlo ami angokomoya, ngifisa uMoya Wakho uthinte inhliziyo yami, ukuze uma ngiphambi Kwakho kusuke konke ukunganaki, futhi ngingavinjwa muntu, nalutho, noma nani na; inhliziyo yami ngiyeneka phambi Kwakho, kangangokuthi isimo sami sonke ngisinikele phambi Kwakho, ukuba ungangihlola nangayiphi indlela ofisa ngayo. Manje, ngisusa yonke imicabango yami, futhi angiboshwanga nawukufa. Ngisebenzisa inhliziyo yami ekuthandayo, ngifisa ukufuna indlela yokuphila.” Amazwi kaNkulunkulu anginika isibindi, futhi kancane kancane ngaqala ukuzizwa sengikhululekile futhi senginokuzinza. Kulungile lokho: Akufanele ngithiywe ngumuntu, indaba, noma into lapho ngikhetha indlela yangempela. Njengoba sengivele nginqumile ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu khona-ke kufanele ngiqhubeke nakho ngaphandle kokuthandabuza noma ukungabaza. Ukuthi umphathi wami ungibona futhi ungiphatha kanjani nokuthi ubuhlobo bami noDade uYun bukhula kanjani konke kusezandleni zikaNkulunkulu. Kufanele ngisuse konke ukukhathazeka kwami futhi ngilandele amalungiselelo kaNkulunkulu. Ngakho, ngahamba ngayobhekana nesimo ngesibindi.

Ngemva kwemizuzu embalwa, uDade uYun wafika. Ngathandaza ngokuthula kuNkulunkulu: “Nkulunkulu uSomandla, nginovalo lokuthi uzokhuluma okuthile okukuhlambalazayo, okukuphikisayo, okukulahlayo nokukuhlaselayo. Ngesaba nokuthi uzongihlupha. Ngicela ungisize futhi ungivikele, Nkulunkulu.” Ekuqaleni, uDade uYun wakhuluma kuphela ngohambo lwakhe lomsebenzi kwa-Israyeli nokuthi lwalube yimpumelelo kanjani. Nokho, ekugcineni, walufaka udaba ngendlela ethatha kude: “Ezinsukwini zokugcina kunoKristu nabaprofethi bamanga abaningi abazama ukudukisa abantu ...” Ngangingafuni ukumuzwa ekhuluma okuthile okwakuzohlambalaza uNkulunkulu uSomandla ngakho ngamphazamisa ngokuthi: “Yebo, iNkosi yasikhumbuza ngale ndlela ukuze sikwazi ukuqapha labo Kristu bamanga abalingisa iNkosi uJesu ngokubonakalisa izimpawu nezimangaliso. Kodwa inhloso yeNkosi ukuthi isenze sikwazi ukwahlukanisa nokuqonda, hhayi ukuba senqabe ukulalela bonke abantu abasabalalisa ivangeli lokubuya kweNkosi. INkosi uJesu yathi: ‘Izimvu zami zizwa izwi lami, futhi ngiyazazi, ziyangilandela’ (Johane 10:27). INkosi izosihola endleleni yeqiniso, ngakho akufanele nje sikhathazeke ngokudukiswa ngoKristu bamanga bezinsuku zokugcina kodwa futhi sicabange ngokubuya kweNkosi ngezinsuku zokugcina. Uma nje sifuna iNkosi khona-ke siyothola ukubonakaliswa kweNkosi ngoba isitshelile ukuthi izimvu zikaNkulunkulu ziyakwazi ukulizwa izwi likaNkulunkulu.” Kodwa uDade uYun akazange anake lokho engangikusho futhi nje waphinda izinto ayezishilo ngoKristu bamanga abakhohlisa abantu ezinsukwini zokugcina nokuthi kufanele ngiqaphele kakhudlwana. Wabe esesho izinto eziningi mayelana nokuthi iBandla likaNkulunkulu uSomandla libi kangakanani. Ngamziba, futhi lapho ebona ukuthi ngeke ngimphendule wayeka ukukhuluma.

Kodwa umphathi wami wayesangajabuli ngokukholwa kwami kuNkulunkulu uSomandla futhi waqhubeka engichukuluza futhi engihlasela phambi kwabalingani bami. Phakathi nalesi sikhathi, abafowethu nodadewethu abavela eBandleni likaNkulunkulu Somandla babehlala bekhona ukuhlanganyela futhi babelane ngamazwi kaNkulunkulu nami ukuze ngiqonde izinhloso zikaNkulunkulu. Bangitshela nokuthi uNkulunkulu ungcwele, nokuthi lapho uNkulunkulu edala isintu wasinika inkululeko yokunquma, inkululeko yokukhetha. Bathi uNkulunkulu akalokothi aphoqe noma ubani ukuba enze noma yini kodwa usikhombisa amaqiniso asinikeza namandla azosisiza siqonde izinhloso Zakhe futhi sikwazi ukuhlukanisa okuhle kokubi. Kufana nesikhathi uNkulunkulu etshela u-Adamu no-Eva ukuthi bangadla izithelo kunoma yimuphi umuthi eNsimini yase-Edeni ngaphandle kwesithelo esivela emthini wolwazi okuhle nokubi, ngoba uma bekwenza lokho babeyokufa nokufa! Lokho kubonisa ukuthi uNkulunkulu unesihawu ekunikeni isintu inkululeko yokukhetha, futhi nguSathane kuphela olawula nocindezela abantu, ngoba uSathane mubi. Ngakho, ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina yisinqumo somuntu ngamunye, futhi akekho ophoqelelwe kukho. Abafowethu nodadewethu bathola isiqephu emazwini kaNkulunkulu: “Kuzo zonke izigaba zomsebenzi uNkulunkulu awenzayo phakathi kubantu, ngaphandle kubukeka sengathi ukuxhumana phakathi kwabantu, ongathi yinto edaleke emalungiselelweni enziwa umuntu noma kuvela ekuphazameni nokugxambukela komuntu. Kodwa esithe, sonke isinyathelo somsebenzi, nakho konke okwenzekayo, ukubheja okwenziwe nguSathane phambi kukaNkulunkulu, futhi kudinga ukuthi abantu bame baqine ebufakazini babo kuNkulunkulu. Thatha isibonelo lapho uJobe wayevivinywa: Esithe, uSathane wabheja noNkulunkulu, futhi okwenzeka kuJobe kwakuyizenzo zabantu, nokugxambukela kwabantu. Emuva kwaso sonke isinyathelo uNkulunkulu asenzayo kini kunokubheja kukaSathane noNkulunkulu—emuva kwakho konke kunempi. … Lapho uNkulunkulu noSathane belwa embusweni kamoya, kufanele umenelise kanjani uNkulunkulu, futhi kufanele ume kanjani uqine ebufakazini bakho Kuye? Kufanele wazi ukuthi yonke into eyenzeka kuwe ingukuvivinywa okukhulu futhi yisikhathi lapho uNkulunkulu ekudinga ukuthi ube nobufakazi” (“Ukuthanda UNkulunkulu Kuphela Okuwukukholwa KuNkulunkulu Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukuxhumana nabo kwangisiza ukuba ngiqonde leli siqephu kangconywana. Manje ngase ngiqonda ukuthi kungakhathaleki ukuthi kwenzekani kimi, kwakuvuyelwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. UNkulunkulu wayesebenzisa lezi zimo ukuze angivivinye ukubona ukuthi nginokholo lwangempela Kuye futhi nokungenza ngithuthuke ekwahlukaniseni. UNkulunkulu wayefuna ngibone ngokucacile lokho okuvela Kuye nalokho okuvela kuSathane, futhi ukulingwa kwakungokokungenza ngifunde ukuthembela kuNkulunkulu futhi ngibheke Kuye, ngifakazele uNkulunkulu njengoJobe, futhi ngaleyo ndlela ngihlazise uSathane.

Ngokuhola kwamazwi kaNkulunkulu kanye nosizo lwabazalwane nodadewethu, ngakwazi ukwakha isithombe esicacile sendlela yeqiniso. Ngangiqinisekile ukuthi ngangingekho endleleni engalungile ngokulandela uNkulunkulu uSomandla kepha ngangilandela izinyathelo zeWundlu. Abafowethu nodadewethu abavela eBandleni likaNkulunkulu uSomandla babehlanganyela ngamaqiniso nezinhloso zikaNkulunkulu nami. Babefakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa isintu, nakuko konke uNkulunkulu anakho futhi ayikho. Abazange bazame ukungiphoqelela ukuba ngikholwe noma yini, kodwa kunalokho bangisiza ukuba ngifunde indlela yokwahlukanisa uhlobo lwezwi ngalinye ukuze ngikwazi ukwenza izinqumo zami ngokukhululekile. Kodwa uDade uYun kanye nomphathi wami babekholwa kuwo wonke amahemuhemu e-inthanethi, futhi babengangabazi ukusho noma yini eyayimelana futhi ihlambalaza uNkulunkulu ukuze bangiphoqe futhi bangivimbele ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Lapho ngingamukeli umbono wabo baqala ukungiqinela, ukuhlekisa ngami futhi nokungihlasela ngamazwi. Kodwa ngabona ngokucacile ukuthi konke abakushoyo futhi abakwenzayo kwakuvela kuSathane, ngoba ukuqinela, ukuphoqa, nokuhlasela abantu yizenzo ezivela kuSathane. Ngambonga uNkulunkulu ngokunginikeza ikhono lokubona ngokushesha umuntu ovela kuNkulunkulu novela kuSathane. Manje nganginomuzwa wokuthi kwakukhona ukukhanya empilweni yami nokuthi isisindo esinzima sasisusiwe enhliziyweni yami. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba Kwakhe sesimweni somuntu ngezinsuku zokugcina nokuveza amaqiniso amaningi kangangokuthi ngaso sonke isikhathi lapho ngihlukunyezwa ngakwazi ukuphendukela emazwini kaNkulunkulu bese ngiqonda izinhloso Zakhe futhi ngithole indlela yokuphila. Ngazizwa nginenhlanhla enkulu ngokondliwa ngamazwi kaNkulunkulu ngakwazi ukukhula, kancane kancane!

Ekuqaleni, ngangicabanga ukuthi indaba yayisiphelile, ngakho-ke ngamangala lapho umzuliswano omusha wokuhlaselwa uqala. Ngangisanda kuqeda ukuphophotha ikhasimende umphathi wami wafika wangithatha wangiyisa egumbini elaliseduze. Lapho sifika emnyango wangitshela ukuthi uDade uYun wayelapho ngaphakathi engilindele. Ngangena, futhi lapho ngibona ukuthi uDade uYun noMfundisi uLiu nomkakhe babelapho ngaphakathi ngaqala ukwesaba ngoba ngangingazi ukuthi bazokwenzani. Ngokushesha ngasho umthandazo othulile kuNkulunkulu: “Nkulunkulu, beze ukuzokhuluma nami futhi. Ngicela ungivikele futhi ungisize ngokunginika izimpendulo ezihlakaniphile kulokho abakushoyo.” Ngemva kokuthandaza, ngazizwa ngingasesabi, futhi ngangizibuza ukuthi ngabe beze ukuzongiphoqa ukuba ngishiye iBandla likaNkulunkulu uSomandla yini. Futhi uma ngingenqaba, ingabe ngangizolahlekelwa umsebenzi wami? Kodwa-ke ngakhumbula ukuthi konke kwakusezandleni zikaNkulunkulu nokuthi amalungiselelo kaNkulunkulu ahlale efanelekile, ngakho-ke noma ngabe ngilahlekelwa umsebenzi wami angiyikumshiya uNkulunkulu uSomandla.

Umfundisi wangibuza ukuthi ngaqala nini ukukholwa eNkosini, wabe esekhuluma ngezinto eziningi mayelana nokukholwa eNkosini. Wabe esengibuza ethi: “Uyazi mayelana neBandla likaNkulunkulu Somandla? Ingabe usaxhumana nabo? ...” Wayesesho izinto eziningi ezazihlambalaza uNkulunkulu uSomandla futhi wabeka iBandla likaNkulunkulu uSomandla amacala angamanga. Ngathukuthelela lapho ngimlalele, ngase ngithi: “Kungani leli Bandla likaNkulunkulu uSomandla enikhuluma ngalo lingafani naleli engixhumene nalo futhi engazi okuthile ngalo? Sonke sizibonile izinto eziku-inthanethi. Lokho engikubonile ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla namafilimu namavidiyo akhiqizwa yiBandla likaSomandla, kanye nobufakazi obubhalwe phansi ngabafowethu nodadewethu. Ngike ngabona izinkulumo ezimbalwa ezimbi ngabo, kodwa konke engakubona kwakungamahemuhemu amaningi namanga. Kungakhathaleki ukuthi yimaphi amahemuhemu abawavezayo kodwa abakwazi ukuveza ubufakazi obuwafakazelayo. Baqamba izinto kusuka ekuqaleni noma bagcwalisele kula manga avele ekhona bese bewahlobisa bawasbalalise kabanzi. Konke lokhu kungamanga kaSathane, ngakho angikukholwa futhi anginayo nhlobo intshisekelo kukhona. Kwenzeka kanjani ukuthi nikholwa amahemuhemu angamanga kuphela kodwa anilokothi nifunde amazwi kaNkulunkulu ku-website yeBandla likaNkulunkulu uSomandla? Akekho kini ofunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, futhi aniwuphenyi umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, kodwa nivele nilahle njengoba nithanda. Ingabe lokho kuyinto elungile ukuyenza?” Umfundisi akazange aphendule umbuzo wami ngokuqondile kodwa wathi: “Ibandla likaNkulunkulu uSomandla lande ngokushesha okukhulu, futhi balokhu beya kwamanye amabandla ukuba bayontshontsha amalungu awo. Uma uphikelela ngokukholwa kuNkulunkulu uSomandla, ngeke sisaba nomusa kuwe. Sizotshela bonke abafowethu nodadewethu ebandleni lethu ukuthi manje usukholwa kuNkulunkulu uSomandla, ngakho-ke esikhathini esizayo lapho ufika ebandleni lethu bazocabanga ukuthi uzele ukuzobantshontsha bese bekuziba.” Wabe esezama ukusebenzisa ubufakazi obungamanga ukuze angesabise kodwa akukho lutho ayelusho olwangithinta. Eqinisweni, ngazizwa nginesibindi futhi ngathi: “Lokhu okushoyo, wake wakubona ngawakho amehlo kwenzeka? Noma uke wenza uphenyo olunzulu futhi wathola ubufakazi obuqinile? Unabuphi ubufakazi bokuthi amalungu eBandla likaNkulunkulu uSomandla enza konke lokhu? Buphi ubufakazi? Uthatha nje amahemuhemu namanga asakazwa yi-CCP nomphakathi wenkolo ukulahla uNkulunkulu uSomandla futhi ibeka iBandla likaNkulunkulu uSomandla amacala amanga. Awukhathazeki yini ngokuthi uzolahlwa yiNkosi, njengabaFarisi bakudala?”

Ngabuye ngathi: “INkosi uJesu yabikezela lokhu ngokubuya Kwayo, ‘Kodwa kuqala kufanele ihlushwe yizinto eziningi, futhi ibuye ilahlwe yilesi sizukulwane’ (Luka 17:25). Kusho ukuthini lokhu? Njengamanje, wonke umphakathi wenkolo kanye nohulumeni wamaKhomanisi ongakholwa kuNkulunkulu waseChina bazama konke okusemandleni abo ukulwa nokulahla umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Ingabe lokhu akugcwalisi ukubikezela kweNkosi? Ingabe ukuphikisa nokulahlwa kukaNkulunkulu uSomandla akufani nokuphikisa kwabaFarisi abangamaJuda nokulahlwa kweNkosi uJesu? AbaFarisi bamelana neNkosi uJesu futhi baphika ukuthi inguMesiya obuyayo, kodwa abafundi beNkosi bakwazi ukuqonda ukuthi iNkosi uJesu yayinguMesiya owayebikezelwe eziphrofethweni ngakho bamlandela. Esikhathini sethu, sinesimo esifanayo. Abafundisi nabadala abawemukeli umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina, futhi bayamelana noNkulunkulu uSomandla, kepha izimvu ezinhle emahlelweni ahlukene ziyakwazi ukubona izwi likaNkulunkulu ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla. UNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu, kodwa kanjani? INkosi uJesu yathi izimvu zikaNkulunkulu ziyakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, nokuthi ukubuya kukaNkulunkulu kuzohlukanisa izimvu nezimbuzi. Ngisakholwe eNkosini isikhathi esifushane, futhi angiliqondi iBhayibheli kahle kangako, ngakho angazi ukuthi iNkosi izohlukanisa kanjani izimvu nezimbuzi. Mfundisi uLiu, wena waya kofundela ubufundisi futhi usube ngumfundisi iminyaka eminingi. Mhlawumbe ungahle usize usichazele?” Umfundisi uLiu wangibheka ngentukuthelo, ngoba wayengazi ukuthi angangichazela kanjani lokhu. Konke akusho kwakuwukuthi: “Sikholwa ukuthi siyothola ukuphila okuphakade ngoba sesibhaphathiziwe.” Ngakho ngathi: “Uthini? Ukuthola ukuphila okuphakade kulula kanjalo?! Ngakho wonke umuntu oze ebandleni lakho futhi ebhaphathiziwe uyongena embusweni wezulu? Ingabe lokho kuyavumelana nalokho iNkosi ekushilo? Ingabe bonke bangabantu abaphatha iNkosi ngenhliziyo yeqiniso? Ingabe bonke bavumelana nentando kaBaba wasezulwini? Yonke intshumayelo ebandleni ikhuluma ngokukhipha iminikelo, kodwa iNkosi kayisho ukuthi ukukhipha iminikelo kuyafana nokuthanda iNkosi. Ngakho-ke kuyini ukuthanda iNkosi?” Umfundisi Liu waphendula: “Ukufunda iBhayibheli kakhulu, ukuthandaza kakhulu ukuthanda iNkosi.” Nakuba ngangingazi ukuthi yini ngempela ukuthanda iNkosi, ngangazi ukuthi lokhu ayekusho kwakuyimbudane ukuthi ukufunda iBhayibheli nokuthandaza kungukuthanda iNkosi. AbaFarisi babefunda iBhayibheli futhi bethandaza njalo, kodwa sekungathiwa babethanda iNkosi? Uma beyithanda iNkosi, kungani babeyihlambalaza futhi beyilahla, futhi bayibethela esiphambanweni? Kwabonakala kimi ukuthi umfundisi wayengaqondi nakancane ukuthi kuyini ukuthanda iNkosi. Abefundisi bangaqonda kahle ulwazi lweBhayibheli kanye nezimfundiso zezenkolo kodwa lokho akusho ukuthi baqonda amaqiniso! Kodwa ngangingazibeka mina kuphela icala ngokuba ngangingakaze ngibe nokwahlukanisa okwanele futhi ngangibathathela phezulu kakhulu.

Lapho ngibona lokhu, angizange ngibone ukubaluleka kokuqhubeka ngiphikisana noMfundisi uLiu, ngakho ngayeka ukukhuluma. Kodwa umfundisi wayesenokuningi ayefuna ukukusho: “Uyazi ukuthi bathi iNkosi ibuye isenyameni njengowesifazane izokwenza umsebenzi?” Lapho ngizwa lokhu ngabona kufanele ngiphendule: “Noma yisiphi isimo iNkosi esithathayo lapho ibuya ukuzokwenza umsebenzi kuyisinqumo sikaNkulunkulu. Singabantukazana nje abancane, abadalwe nguNkulunkulu, pho singawubekela kanjani imithetho umsebenzi kaNkulunkulu? EBhayibhelini kuthi: ‘noma ngubani obe ngumeluleki wayo?’ (Bheka AbaseRoma 11:34). Amazwi kaNkulunkulu uSomandla athi: ‘Abantu akumele bachaze umsebenzi kaNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, abantu abakwazi ukuchaza umsebenzi kaNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, umuntu mncane ngisho kunentuthwane, ngakho umuntu angawuqonda kanjani umsebenzi kaNkulunkulu?’ (“Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni). UNkulunkulu unguMdali wazo zonke izinto futhi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kudlula yonke into, ngakho-ke noma uNkulunkulu enza umsebenzi noma kanjani akudingeki ukuba abuze kithina bantu kuqala!” Lapho ngibona ukuthi babengenantshisekelo nencane yokufuna nokuphenya umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, kodwa nje befuna ukukhetha kuphela babheke amathuba okuhlasela nokuhlambalaza uNkulunkulu futhi bangivimbele ukuba ngamukele umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, nganquma ukungaqhubeki nengxoxo. Umbuzo wami wokugcina kubo: “Ingabe nina nike nacabanga ukuthi ukufika kwenu e-salon namuhla kuzothikameza kanjani umsebenzi wami lapha?” Ngamangala kakhulu, lapho umfundisi eqamba amanga aluhlaza phambi kwami: “Umphathi wakho akazi ukuthi le ngxoxo imayelana nani.” Ukube ngangimuzwe esho lokho ngaphambilini ngangizokwethuka ukuthi lo mfundisi—indoda eshumayeza futhi eyala abantu futhi eyazi iBhayibheli kangaka—ingakhuluma amanga asobala kangaka. Kodwa ngemva kokuba nje ngibezwe beqamba amanga ahlambalaza uNkulunkulu, angibange ngisamangala. Ngokusobala kwakuyinto evamile ukuba baqambe amanga. Ngafikelwa amazwi eNkosi uJesu: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe: ngoba ungumqambi manga, noyise wawo” (UJohane 8:44). Enhliziyweni yami ngasho la mazwi kuNkulunkulu: “Ngiyabonga, Nkulunkulu! Uvumele lesi sehlakalo ukuthi senzeke kimi namhlanje ukuze ngibone ukuthi abanakho ukuqonda amaqiniso. Ungivumele ngabona ukuthi bangabaqambimanga ababhebhethekisa amanga futhi bakhohlise abantu. BangabaFarisi abangabazenzisi.” Ngangingasenalutho olunye engangizolusho kubo futhi ngase ngifuna ukuhamba ngokushesha.

Uthe uma ebona ukuthi ngangingasafuni ukuqhubeka nengxoxo, uDade uYun wathi kimi: “Yixin, kufanele ucabange ngezingane zakho nabazali bakho.” Ngaphendula: “Bonke baqhuba kahle futhi sonke sinomuzwa onokuthula futhi ophephile. Ngikholwa kuNkulunkulu oyedwa weqiniso, uMdali wezinto zonke. UNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu. UNkulunkulu unguNkulunkulu othanda futhi osindisa abantu, futhi ngezibusiso nobuholi bukaNkulunkulu umndeni wami uzokwenza kangcono nakangcono.” Umfundisi noDade uYun babefuna ukungithandazela, kodwa ngenqaba. Ngakho uMfundisi uLiu waphetha ngesexwayiso: “Uma ungashiyi iBandla likaNkulunkulu uSomandla khona-ke uzonqunywa ebandleni lethu!” Ngacabanga: “Futhi linjani ibandla kulezi zinsuku? Kufana nethempeli lapho iNkosi uJesu iqala umsebenzi Wayo okokuqala: umhume wabaphangi. Imibuthano ayinikezi kondla okungokomoya, ngakho-ke yini ezongiphutha?” Sengiwamukele kakade umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, futhi ngilandele izinyathelo zeWundlu futhi ngiza phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngihlinzekwa ngamanzi aphilayo okuphila akhishwe nguKristu futhi ngithokozela ukukhuliswa nokuluswa ubuso nobuso okuvela kuNkulunkulu. Akekho onenhlanhla kunami, futhi iBandla likaNkulunkulu uSomandla seliyikhaya lami langempela.

Amazwi kaNkulunkulu uSomandla athi: “Yonke into ehleliwe manje yenziwe ngenjongo yokuba kuqeqeshwe nina ukuze nikhule ekuphileni kwenu, ukwenza umoya wenu ube bukhali futhi ujule, ukuvula amehlo enu angokomoya futhi niqaphele izinto ezivela kuNkulunkulu” (“Isahluko 13” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungihawukela nokusebenzisa ukuphazanyiswa kwamandla enkolo ukungenza ngifunde ukwahlukanisa. Ngabona indlela labo befundisi abagcwele ngayo amanga, ukuthi bamelene futhi bawulahla kanjani umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, ukuthi abanakho kanjani ukwesaba noma ukuhlonipha uNkulunkulu. Ngabona ukuthi amabandla abo anamathele kanjani ezonweni zabo, ukuthi balandela kanjani ngobumpumputhe izimo nemfashini yezwe, indlela abakhohlisana ngayo, nokuthi bantula kangakanani ubumnene. Konke lokhu kwangenza ngakholwa ukuthi umphakathi wenkolo wawungasenawo umsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuthi wawubhekene nobumnyama futhi ungaphansi kokulawulwa nguSathane. Ngesikhathi esifanayo, ngakwazi ukubona ukuthi abafowethu nodadewethu beBandla likaNkulunkulu uSomandla babefuna amaqiniso nolwazi ngoNkulunkulu ngokuqondisa okusemazwini kaNkulunkulu. Lapho behlangabezana nobunzima, bafuna ukusebenzisa amazwi kaNkulunkulu ukuxazulula izinkinga zabo futhi ngokuphelele kuyiqiniso, amazwi kaNkulunkulu, noMoya oNgcwele kuphethe amandla. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla angeke abuyiselwe emuva, futhi lokho okushiwo kuyokwenziwa. Akekho ongakwazi ukuma endleleni yalokho uNkulunkulu afuna ukukufeza, futhi lokhu kuyiqiniso elingenakuphikwa! Amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayiqiniso ngempela, futhi uNkulunkulu uSomandla ungukubonakaliswa kweNkosi yendalo. Manje sengizimisele ukulandela uNkulunkulu uSomandla impilo yami yonke!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp