Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

—Amazwi KaMoya ONgcwele Emabandleni

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
3Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
4Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe
5Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela Unkulunkulu
6Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe
7Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu Kumele Ulalele Unkulunkulu
8Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
9Ababi Kumele Bajeziswe
10Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu
11Indlela Yokwazi Iqiniso
12Imithetho YeNkathi Entsha
13Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
14Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo
15Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
16Ngabe Umsebenzi KaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
17Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
18Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa—Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
19Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa Unkulunkulu
20Okholweni, Umuntu Kumele Agxile Eqinisweni—Ukwenza Isiko Lenkolo Akulona Ukholo
21Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
22Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
23INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi
24Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
25Ukuthanda UNkulunkulu Kuphela Okuwukukholwa KuNkulunkulu Ngeqiniso
26Inkulumo Emfishane Mayelana nombhalo othi “Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile”
27Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
28Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
29Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
30Ingabe Ungumuntu Osephila?
31Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu
32Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu
33Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”
34Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
35Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Mayelana NeBhayibheli”
36Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
37Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba”
38Ukuba Sesimweni Somuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu
39Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
40Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
41Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo?
42Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?
43Okushiwo Ukuba Umuntu Woqobo
44Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
45Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
46Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
47Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
48Umsebenzi ENkathini Yomthetho
49Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa
50Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
51Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani
52Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
53Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
54UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
55Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu
56UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
57Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo
58Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
59Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi Unkulunkulu
60Isintu Esikhohlakele Siyidinga Ngokwengeziwe Insindiso KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
61Ingqikithi Yenyama Ehlalwe Unkulunkulu
62Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
63Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
64Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
65UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
66Ngesikhathi Nibona Umzimba KaJesu KaMoya, UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
67Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
68Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
69Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu
70Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?
71UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
72Ingabe Bewazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
73UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
74Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
75Ingabe Wethembeke Kubani?
76Izexwayiso Ezintathu
77Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu
78Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni
79Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso
80Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho
81UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
82Ukububula KukaMninimandla Onke
83Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
  • 1
  • 2
  • 3