I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

—Amazwi KaMoya ONgcwele Emabandleni

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
3Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe
4Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
5Indlela Yokukhonza Yenkolo Kumelwe Ivalwe
6Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu
7Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
8Indlela Yokwazi Iqiniso
9Imithetho YeNkathi Entsha
10Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
11Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo
12Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
13Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
14Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
15Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
16Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
17Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo
18Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
19Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
20Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
21Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
22Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
23Ababi Kumele Bajeziswe
24Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu
25INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi
26Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso
27Inkulumo Emfushane “Umbuso wokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane Sewufikile”
28Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
29Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
30Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
31Ingabe Usuyaphila?
32Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu
33Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu
34Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”
35Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
36Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Mayelana NeBhayibheli”
37Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
38Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Elingaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba”
39Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
40Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
41Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
42Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo?
43Lapho kuya kuNkulunkulu, kuthini ukuqonda kwakho?
44Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo
45Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
46Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
47Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
48Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
49Umsebenzi ENkathini Yomthetho
50Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi ENkathini Yokuhlengwa
51Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
52Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani
53Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
54Umuntu Oye Wachaza UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
55UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
56Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu
57UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
58Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo
59Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
60Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
61Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama
62Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu
63Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
64Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
65Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
66UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
67Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
68Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
69Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
70Kufanele Ufuna Indlela Yokufanelana NoKristu
71Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?
72UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
73Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
74UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
75Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
76Ingabe Wethembeke Kubani?
77Izexwayiso Ezintathu
78Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu
79Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni
80Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso
81Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho
82UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
83Ukububula KukaMninimandla Onke
84Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
  • 1
  • 2
  • 3