Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
3Ukuphawula Ukubonakala KukaNkulunkulu Ezahlulelweni Nasezijezisweni Zakhe
4Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe
5Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
6Ukuqeda Inkonzo Yenkolo
7Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu
8Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
9Ababi Kumele Bajeziswe
10Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu
11Indlela Yokwazi Iqiniso
12Imithetho YeNkathi Entsha
13Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
14Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo
15Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
16Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
17Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
18Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
19Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
20Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo
21Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
22Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
23INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi
24Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
25Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso
26Inkulumo Emfishane Mayelana “Nombuso Weminyaka Eyinkulungwane Osufikile”
27Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
28Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
29Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
30Ingabe Usuyaphila?
31Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu
32Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu
33Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”
34Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
35Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
36Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Elingaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba”
37Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
38Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
39Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
40Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo
41Uqonda Ukuthini Mayelana NoNkulunkulu
42Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo
43Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
44Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
45Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
46Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
47Umsebenzi Ngenkathi Yomthetho
48Iqiniso Mayelana Nomsebenzi Enkathini Yokuhlengwa
49Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
50Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani
51Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
52Umuntu Oye Wachaza UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
53UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
54Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu
55UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
56Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo
57Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
58Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
59Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama
60Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu
61Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
62Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
63Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
64UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
65Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
66Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
67Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
68Kufanele Ufuna Indlela Yokufanelana NoKristu
69Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?
70UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
71Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
72UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
73Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
74Ingabe Wethembeke Kubani?
75Izexwayiso Ezintathu
76Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu
77Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni
78Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso
79Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho
80UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
81Ukububula KukaMninimandla Onke
82Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
  • 1
  • 2
  • 3