Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni Ⅲ

(UJulayi 1993 kuya ngoMashi 1994)

1Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo?
2Inhloso Yokwengamela Umuntu
3Isiqu Kanye Nobuntu Bomuntu
4Ubunjalo Bomuntu Bemvelo Nokufaneleka Kwakhe: Kunjani ngempela?
5Labo Abangafundi Futhi Abangazi Lutho: Abazona Yini Izilwane?
6Abantu Abakhethiwe eShayina Abakwazi Ukumela Noma Yisiphi Isizwe sakwa-Israyeli
7Kuyini Ukuqonda Kwakho “Izibusiso”?
8Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?
9Okushiwo Ukuba Umuntu Woqobo
10Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
11Uma Amaqabunga Awile Ebuyela Ezimpandeni Zawo Uzozisola Ngabo Bonke Ububi Obenzile
12Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
13Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
14Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
15Nonke Nibabi Kakhulu Ngokwesimilo!
16Umsebenzi ENkathini Yomthetho
17Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa
18Amazwi Aya Kwabancane Nabadala
19Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
20Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani
21Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
22Kufanele Nibeke Eceleni Izibusisio Zesikhundla Futhi Niqonde Intando KaNkulunkulu Yokuletha Insindiso Kumuntu
23Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
24UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
25Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu
26UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
27Umi Kuphi Ngezincwadi Eziyishumi Nantathu?
28Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo
29Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
30Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
31Isintu Esikhohlakele Sidinga Kakhulu Ukusindiswa NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu
32Ingqikithi Yenyama Ehlalwe Unkulunkulu
33Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
34Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
35Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
36UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni